EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЇ
П. І. Пойдин

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.154

УДК: 336:504

П. І. Пойдин

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЇ

Анотація

У статті досліджено результати функціонування двох головних на сьогодні джерел фінансування заходів природоохоронного значення це: кошти державного бюджету та капітальні інвестиції, які на сьогодні залишаються ключовою формою залучення приватного капіталу до розв’язання проблем довкілля. Для проведення аналітичного дослідження було застосовано такі елементи оцінки: - місце загальних витрат на охорону довкілля у загальному ВВП України та порівняння з аналогічним показником у країнах ЄС; порівняння доходів до бюджетів від екологічного податку і водночас витрат на природоохоронну діяльність; результативність капітальних інвестицій перевірено через динаміку показників забруднень атмосферного повітря, води та утворення відходів. У якості показника повітря взято кількість викидів вуглекислого газу. Для дослідження динамічного ряду змін у сфері поводження з відходами взято показник утворення відходів. У сфері охорони водних ресурсів репрезентативним став показник - скидання неочищених стічних вод у поверхневі води. Оцінка здійснювалася шляхом порівняльного аналізу за період 2010 – 2018 роки на основі даних офіційної державної статистики. На основі отриманих даних оцінки зазначено на проблемах функціонування кожного фінансового інструменту екологічної безпеки та окреслено шляхи їх вирішення в подальшому.

Ключові слова: екологічна безпека; екологічний податок; капітальні інвестиції; ефективність; оцінка.

Література

1. Варламова С.І., Варламова І.С. Особливості екологічного інвестування в національній економіці. Інноваційна економіка. 2016. Вип. 1-2 . С. 158-162. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.
2. Вишницька О.І. Класифікація екологічних інвестицій. Екологічний менеджмент у загальній системі управління : зб. тез доп. Дев'ятої щорічної Всеукр. наук. конф. (21-22 квітня 2009 р.). Суми : Сум ДУ, 2009. Ч. 1. С. 23. URL: https://essuir. sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/.../474.doc.
3. Дідух В. Екологізація інноваційної діяльності відповідно до вимог сталого розвитку суспільства. Ефективність державного управління. 2011. Вип. 27. С. 359-369
4. Чигрин О.Ю., Красняк В.С. Теоретико-прикладні аспекти розвитку екологічного інвестування в Україні. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 3. URL: https: // essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42738.
5. Статистичний збірник довкілля України за 2018 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/Zb_dovk_2018.pdf
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Environmental protection expenditure. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-protection-expenditure
8. Міністерство фінансів України, Статистичні збірники Бюджет України з 2015 по 2018 рр. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik
9. Чисте довкілля — здорове майбутнє: нова політика використання коштів спеціальних фондів охорони навколишнього природного середовища. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Analitdoc_EcoFondu_Net.pdf
10. Постанова ВРУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-%D0%BF#Text
11. Фінансова оцінка ефективності інвестицій в основний капітал. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://library.if.ua/book/51/3711.html

P. Poidin

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL INSTRUMENTS FOR ENSURING THE ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE TERRITORY

Summary

Ensuring a healthy environment today in Ukraine remains one of the most painful issue. One of the factors that exacerbates the existing environmental problems is financial, which effectiveness is under the study in the research. The article examines the results of the functioning of the two main present-today sources of funding for environmental protection measures: the state budget and capital investment, which today remain a key form of attracting private capital to solve environmental problems. To conduct an analytical study, the author used the following assessment elements: - the place of total environmental expenditures in the total GDP of Ukraine and a comparison with a similar indicator in the EU; comparison of budgets revenues from the environmental tax and, at the same time, expenditures on environmental activities; the effectiveness of capital investments has been tested through the dynamics of air pollution, water pollution and waste generation. There has been taken the amount of carbon dioxide emissions as an indicator of air. Additionally, there has been taken indicator of waste generation to study the dynamic series of changes in the field of waste management. In the field of water resources protection, there has become representative the indicator of discharge of untreated wastewater into surface waters. The assessment had been carried out by comparative analysis for the period 2010 - 2018 on the basis of official state statistics. Based on the obtained evaluation data, there are indicated the problems of functioning of each financial instrument of ecological safety and there are outlined the ways of their solution in the future. In particular, the inefficiency of the use of the environmental tax is due to the directly existing legal framework, which requires immediate reform. Capital investments show their positive impact on the environment in various areas of the ecological space, which is manifested in the reduction of pollution, but it is difficult to calculate their direct effectiveness.

Keywords: ecological safety; ecological tax; capital investments; efficiency; estimation.

References

1. Varlamova, S.I. and Varlamova, I.S. (2016), "", Innovatsiina ekonomika, vol. 1-2, pp. 158-162, [Online], available at: www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe? (Accessed 14 January 2021).
2. Vyshnytska, O.I. (2009), "Classification of environmental investments", Zb. tez dop. Deviatoi shchorichnoi Vseukr. nauk. konf. (21-22 kvitnia 2009 r.) [A collection of abstracts of the Ninth Annual All-Ukrainian Scientific Conference (April 21-22, 2009)], Ekolohichnyi menedzhment u zahalnii systemi upravlinnia [Environmental management in the general management system], Sum DU, Sumy, Ukraine, vol. 1, P. 23, [Online], available at: https://essuir. sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/.../474.doc (Accessed 14 January 2021).
3. Didukh, V. (2011), "Greening of innovation in accordance with the requirements of sustainable development of society", Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 27, pp. 359-369
4. Chyhryn, O.Yu. and Krasniak, V.S. (2015), "Theoretical and applied aspects of ecological investment development in Ukraine", Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 3, [Online], available at: https: // essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42738 (Accessed 14 January 2021).
5. State Statistics Service of Ukraine (2018), Statistical collection of the environment of Ukraine for 2018, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/Zb_dovk_2018.pdf (Accessed 14 January 2021).
6. State Statistics Service of Ukraine, [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 14 January 2021).
7. Environmental protection expenditure, [Online], available at: https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-protection-expenditure (Accessed 14 January 2021).
8. Ministry of Finance of Ukraine, Statistical collections Budget of Ukraine from 2015 to 2018, [Online], available at: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik (Accessed 14 January 2021).
9. EPL (2018), "A clean environment is a healthy future: a new policy for the use of special environmental funds", [Online], available at: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Analitdoc_EcoFondu_Net.pdf (Accessed 14 January 2021).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine, Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On approval of the list of activities related to environmental protection measures", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-%D0%BF#Text (Accessed 14 January 2021).
11. Financial evaluation of the efficiency of fixed capital investment, [Online], available at: https://library.if.ua/book/51/3711.html (Accessed 14 January 2021).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5884

Відомості про авторів

П. І. Пойдин

аспірант, ДУ Інститут Економіки природокористування та сталого розвитку Національної Академії Наук України

P. Poidin

Postgraduate student, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine»

ORCID:

0000-0002-9194-2487

Як цитувати статтю

Пойдин П. І. Оцінка ефективності фінансових інструментів гарантування екологічної безпеки території. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8553 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.154

Poidin, P. (2021), “Evaluation of the effectiveness of financial instruments for ensuring the environmental safety of the territory”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8553 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.154

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.