EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ONLINE-ПЛАТФОРМАХ
А. А. Гайдар

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.155

УДК: 577.15. 659.118:005

А. А. Гайдар

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ONLINE-ПЛАТФОРМАХ

Анотація

У даній статті висвітлено та узагальнено особливості просування біотехнологічної продукції за використанням цифрових платформ в контексті удосконалення системи управління екологічним маркетингом на підприємствах біотехнологічної галузі України та підвищення конкурентоспроможності національних виробників, окреслення нових можливостей для їх подальшого розвитку та шляхи максимізації прибутку. Розкриті та обґрунтовані сучасні тенденції в інтернет-поведінці користувачів України в залежності від територіальної особливості та виокремлено значення даних тенденцій для розвитку і підвищення конкурентоспроможності вітчизняної біотехнологічної галузі із направленням на В2В-сегмент екологічно орієнтованих сільськогосподарських виробників. Визначено основні пріоритети у побудові партнерських відносин між споживачами та виробниками біотехнологічної продукції та способу ведення взаємної діяльності. Розкрито методичний маркетинговий інтернет-інструментарій для біотехнологічного виробництва, а також визначені на їх основі підходи до просування продукції в онлайн-системах базуючись на даних інструментах. Охарактеризовані основні маркетингові інтернет інструменти, що притаманні саме для розвитку екологічного маркетингу в біотехнологічному виробництві і направлені на оптимізацію витрат ринкової та виробничої діяльності підприємства, а також на покращення ставлення з боку вже існуючих споживачів і залучення нової цільової аудиторії. Виходячи з цього у дослідженні здійснена систематизація методичного інструментарію, а також визначені переваги та недоліки кожного із досліджуваних інструментів і виокремлено умови за яких кожен окремий інструмент супроводжується ефективністю у застосуванні, а також визначено цілі на які направлений конкретний інструментарій які мають на меті розвивати даний напрямок сільськогосподарського виробництва в умовах агресивного та не стабільного ринку біопрепаратів як на території України так і за її межами, зокрема в контексті євроінтеграції України та можливості виходу на ринки країн Європейського Союзу.

Ключові слова: екологічний маркетинг; біотехнологічне виробництво; біопрепарати; сільське господарство; просування; інтернет-платформи.

Література

1. Воронецька І.С. Особливості формування екологічного маркетингу в аграрному секторі економіки. Економіст. 2011, №10, С.26-28.
2. Лазаренко В.І. Чинники екологічно орієнтованої поведінки споживачів на внутрішньому ринку сільськогосподарської продукції. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи і інновації: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18–19 травня, 2017 р.). Київ: ДІА, 2017. С. 90–93.
3. Садченко О.В., Харічков С.К. Маркетинг екологічно спрямованої інноваційної діяльності. Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування Суми: Університетська книга, 2007, с. 225- 233.
4. Інститут соціології Національної Академії наук України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://i-soc.com.ua/
5. Шкуратов О.І. Механізм управління екобезпечним сільськогосподарським виробництвом. Зб. наук. праць Таврійського держ. агротехнолог. ун-ту. 2012. № 4 (20). С. 328–334.
6. Фурдичко О. Сталий розвиток аграрного сектора економіки на засадах раціонального природокористування. Економіст, 2011, № 10, С. 6–8.
7. Ottman J. The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustai nable Branding. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2011.
8. How to Start Your Own Business on the Internet: 8 Steps [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wikihow.com/Start-Your-Own-Business-on-the-Internet.

A. Haidar

FEATURES OF PROMOTION OF BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTS ON ONLINE PLATFORMS

Summary

This article highlights and summarizes the features of promoting biotech products using digital platforms in the context of improving the management of environmental marketing in biotechnology enterprises of Ukraine and increasing the competitiveness of national producers, outlining new opportunities for their further development and ways to maximize profits. The modern tendencies in the Internet behavior of users of Ukraine depending on territorial feature are revealed and substantiated and the value of these tendencies for development and increase of competitiveness of domestic biotechnological branch with a direction on B2B-segment of ecologically oriented agricultural producers is allocated. The main priorities in building partnerships between consumers and producers of biotech products and the way of conducting mutual activities are identified. Methodical marketing Internet tools for biotechnological production are revealed, as well as approaches to product promotion in online systems based on these tools are determined on their basis. The main Internet marketing tools are characterized, which are specific to the development of environmental marketing in biotechnology production and are aimed at optimizing the costs of market and production activities of the enterprise, as well as improving the attitude of existing consumers and attracting new target audience. Based on this, the study systematizes the methodological tools, as well as identifies the advantages and disadvantages of each of the studied tools and identifies the conditions under which each tool is accompanied by efficiency in application, and identifies the goals aimed at specific tools aimed at developing this area of agricultural production in the conditions of an aggressive and unstable market of biologicals both on the territory of Ukraine and abroad, in particular in the context of Ukraine's European integration and the possibility of entering the markets of the European Union.

Keywords: ecological marketing; biotechnological production; biological products; agriculture; promotion; Internet platforms.

References

1. Voronetskaya, I. (2011), “Features of the formation of environmental marketing in the agricultural sector of the economy”, Economist, vol. 10, pp.26-28.
2. Lazarenko, V. (2017), “Factors of ecologically oriented consumer behavior in the domestic market of agricultural products”, Zbalansovane pryrodokorystuvannia: tradytsii, perspektyvy i innovatsii: materialy I Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Balanced nature management: traditions, perspectives and innovations: materials I International. scientific-practical conf], DIA, Kyiv, Ukraine, May 18-19, pp. 90–93.
3. Sadchenko, O. and Kharichkov, S., (2007), Marketynh ekolohichno chystykh innovatsiy. Problemy upravlinnya innovatsiynym pidpryyemnytstvom ekolohichnoho spryamuvannya [Marketing of environmentally friendly innovation. Problems of management of innovative entrepreneurship of ecological direction], University book, Sumy, Ukraine, pp. 225-233.
4. Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine (2020), https://i-soc.com.ua/ (Accessed 10 January 2020).
5. Shkuratov, O. (2012), “Management mechanism for environmentally friendly agricultural production”, Coll. Science. works of the Tavriya state. agrotechnologist. un-tu., vol. 4 (20), pp. 328–334.
6. Furdychko, O. (2011), “Sustainable development of the agricultural sector of the economy on the basis of rational nature management”, Economist: scientific and practical journal, vol. 10, pp. 6–8.
7. Ottman J. (2011), The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustai nable Branding, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, USA.
8. Bosemark, Y. (2020), “How to Start Your Own Business on the Internet: 8 Steps”, http://www.wikihow.com/Start-Your-Own-Business-on-the-Internet (Accessed 10 January 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5846

Відомості про авторів

А. А. Гайдар

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН м. Київ

A. Haidar

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

ORCID:

0000-0001-7169-2372

Як цитувати статтю

Гайдар А. А. Особливості просування біотехнологічної продукції на online-платформах. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8554 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.155

Haidar, A. (2021), “Features of promotion of biotechnological products on online platforms”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8554 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.155

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.