EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ – ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
З. П. Двуліт, А. С. Завербний, А. О. Романюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.5

УДК: 339.13.027+004.9:616-036.21

JEL: I10, O14, O20, O32, O33.

З. П. Двуліт, А. С. Завербний, А. О. Романюк

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ – ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Анотація

Пандемія Covid-19 змушує говорити про світ «до» і «після». Тотальний локдаун та подальші карантинні обмеження завдали значного удару для економіки та бізнесу. Як наслідок, увесь світ почав опановувати стрімкими темпами всесвітню павутину - Інтернет. Для підприємців не було іншого виходу врятувати свій бізнес, як перевести усі процеси в онлайн-режим та шукати нові канали збуту в Інтернеті.
Метою даного дослідження є визначення сутності поняття диджиталізація, аналіз впливу цифрової трансформації на усі процеси бізнесу в умовах пандемії Covid-19, визначення диджиталізація, як дієвого інструменту антикризового розвитку бізнесу в умовах пандемії.
В дослідженні запропоновані маркетингові стратегії та рекомендації щодо перших кроків для тих, хто лише починає цифрову трансформацію своєї компанії; визначені основні етапи цифровізації бізнесу та розроблені основні поради для підприємців, які мають на меті вивести свій бізнес в онлайн під час пандемії. Проаналізовано міжнародний досвід компаній-гігантів, які змогли подвоїти свої доходи під час кризи та розкриті додаткові заходи, які підприємства планують вжити цього року, щоб успішно вийти з кризи.
Як висновок, далі нас чекає тотальна диджиталізація. Теорія та практика свідчать про те, що усі світові кризи циклічні, і кожна, рано чи пізно, має свій кінець. А цифровізація бізнесу – є не лише антикризовим інструментом, а й загальним способом збільшення доходів компанії. Отже, виграють ті, хто під час кризи докладе максимальних зусиль, щоб завоювати свою аудиторію за допомогою якісних послуг і, відповідно, реальних цін. Тенденція розвитку суспільства свідчить, що за кілька десятків років онлайн-торгівля буде основним каналом збуту товарів, а офлайн відійде на другий план.

Ключові слова: диджиталізація; цифровізація; цифрова трансформація; бізнес; бізнес-процеси; пандемія; Covid-19.

Література

1. Sarah Perez. COVID-19 pandemic accelerated shift to e-commerce by 5 years, new report says [Електронний ресурс] / Sarah Perez // TechCrunch. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://techcrunch.com/2020/08/24/covid-19-pandemic-accelerated-shift-to-e-commerce-by-5-years-new-report-says/ (Дата звернення: 16.12.2020).
2. Старт онлайн-бізнесу: мінімум вкладень — максимум ефекту [Електронний ресурс] // НВ Бізнес. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://nv.ua/ukr/biz/markets/yak-ukrajinskiy-biznes-pereyshov-z-offlayna-v-onlayn-igor-sirovatko-olx-karantin-2020-roku-novini-ukrajini-50081097.html (Дата звернення: 16.12.2020).
3. Жосан Г. Стан розвитку диджиталізації в Україні [Електронний ресурс] / Ганна Жосан // Економічний аналіз Том 30 № 1(2) 2020. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1792/6565656864 (Дата звернення: 17.12.2020).
4. Дзюба Ю.В. Трансформація світового ринку праці в умовах диджиталізації економіки / Ю.В. Дзюба, О.А. Дороніна. // Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. – 2020. – С. 207–211 (Дата звернення: 17.12.2020).
5. Олешкевич С. І.. Роль диджиталізації у розвитку бізнесу та її вплив на організаційну структуру підприємств / С. І. Олешкевич, О. В. Гук. // Збірник наукових праць "Сучасні підходи до управління підприємством". – 2020. – С. 86–97 - № 5(2020) – Режим доступу до ресурсу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/204743/204657 (Дата звернення: 17.12.2020).
6. О. М. Савицька. Особливості диджиталізації бізнесу компанії в умовах розвитку індустрії 4.0 / О. М. Савицька, В. О. Салабай. // Ефективна економіка. – 2020 - №10,– . Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8266 (Дата звернення: 17.12.2020).
7. Кривещенко В. В. Як пандемія COVID-19 вплинула на розвиток електронної комерції / Вікторія Віталіївна Кривещенко. // Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – 2020. – С. 332–333 – Режим доступу до ресурсу : https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/34531 (Дата звернення: 17.12.2020).
8. Ecommerce in Europe: €717 billion in 2020 [Електронний ресурс] // Ecommerce News europe. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://ecommercenews.eu/ecommerce-in-europe-e717-billion-in-2020/ (Дата звернення: 17.12.2020).
9. Україна в 2020 р стала лідером по зростанню e-commerce в Східній Європі - Euromonitor International [Електронний ресурс] // Інформаційне агентство Інтерфакс-Україна. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://interfax.com.ua/news/economic/695691.html (Дата звернення: 17.12.2020).
10. Цимбал А. Як змінився український бізнес після COVID-19 [Електронний ресурс] / Анрій Цимбал // KPMG. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://home.kpmg/ua/uk/blogs/home/posts/2020/10/yak-zminivsya-ukrayinskij-biznes-pislya-covid-19.html (Дата звернення: 17.12.2020).
11. Як цифрова трансформація допоможе розвитку вашої організації? [Електронний ресурс] // Terrasoft. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.terrasoft.ua/page/digital-transformation (Дата звернення: 18.12.2020).
12. Всупереч коронавірусу: найбагатші люди за час пандемії covid-19 сумарно заробили 255 мільярдів доларів [Електронний ресурс] // Економічна правда. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/24/660895/ (Дата звернення: 20.12.2020).
13. Пристай Д. Пандемія-2020. Сфери та компанії, яким карантин пішов на користь [Електронний ресурс] / Денис Пристай // Суспільне. Новини. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://suspilne.media/74968-pandemia-2020-sferi-ta-kompanii-akim-karantin-pisov-na-korist/ (Дата звернення: 20.12.2020).
14. Під час пандемії 71% організацій в Україні запустили новий продукт або послугу [Електронний ресурс] / Дослідження "Covid-19. Життєстійкі" // Європейська Бізнес Асоціація. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://eba.com.ua/pid-chas-pandemiyi-71-organizatsij-v-ukrayini-zapustyly-novyj-produkt-abo-poslugu/ (Дата звернення: 20.12.2020).

Z. Dvulit, A. Zaverbnyi, A. Romaniuk

DIGITALIZATION – AN EFFECTIVE TOOL FOR ANTI-CRISIS BUSINESS DEVELOPMENT IN A PANDEMIC

Summary

Modern realities, which the whole world could not foresee, dictate their new conditions. The Covid-19 pandemic forces us to talk about the world "before" and "after". The total lockdown and subsequent quarantine restrictions dealt a significant blow to the economy and business. As a result, the whole world began to master the World Wide Web - the Internet-at a rapid pace. For entrepreneurs, there was no other way out to save their business than to switch all processes to online mode and look for new sales channels on the Internet.
The purpose of this research is to define the essence of the concept of digitalization, analyze the impact of digital transformation on all life processes in the context of the Covid-19 pandemic, and define digitalization as an effective tool for anti-crisis business development in a pandemic.
The research offers marketing strategies and recommendations for the first steps for those who are just starting the digital transformation of their company; identifies the main stages of business digitalization and develops basic tips for entrepreneurs who want to bring their business online during the pandemic. The article analyzes the international experience of giant companies that were able to double their revenues during the crisis and reveals additional measures that organizations plan to take this year to successfully get out of the crisis.
As a conclusion, we can say that total digitalization is waiting for us next. As theory and practice show, all global crises are cyclical, and each sooner or later has its own end. And digitalization of business is not only an anti – crisis tool, but also a general way to increase the company's revenue. Therefore, the winners are those who make every effort to win over their audience during the crisis with the help of high-quality services and appropriate real prices. The trend in the development of society shows that in a few decades online trading will become the main channel for selling goods, and offline trading will fade into the background. After the end of the pandemic, companies will not only learn to digitize their business, but will also be able to manage their activities with a variety of modern effective anti-crisis tools.

Keywords: digitalization; digital transformation; business; business processes; pandemic; Covid-19.

References

1. Perez, S. (2020), “COVID-19 pandemic accelerated shift to e-commerce by 5 years, new report says”, TechCrunch, available at: https://techcrunch.com/2020/08/24/covid-19-pandemic-accelerated-shift-to-e-commerce-by-5-years-new-report-says/ (Accessed 16 Dec 2020).
2. NV Business (2020), “Starting an online business: minimum investment - maximum effect”, available at: Retrieved from https://nv.ua/ukr/biz/markets/yak-ukrajinskiy-biznes-pereyshov-z-offlayna-v-onlayn-igor-sirovatko-olx-karantin-2020-roku-novini-ukrajini-50081097.html (Accessed 16 Dec 2020).
3. Josan, G. (2020), “The state of development of digitalization in Ukraine”, Ekonomichnyy analiz, vol. 30, no. 1 (2), available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1792/6565656864 (Accessed 16 Dec 2020).
4. Dzyuba, U.V. and Doronina, O.A. (2020), “Transformation of the world labor market in the conditions of digitalization of the economy”, Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva DonNU imeni Vasylya Stusa, pp. 207-211.
5. Oleshkevych, S.I. and Huk, O.V. (2020), “The role of digitalization in business development and its impact on the organizational structure of enterprises”, Zbirnyk naukovykh prats' "Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom", vol. 5, pp. 86-97 available at: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/204743/204657 (Accessed 17 Dec 2020).
6. Savytska, O.M. and Salabay, V.O. (2020), “Features of digitalization of the company's business in the conditions of industry development 4.0”, Efectivna economika, vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8266 (Accessed 17 Dec 2020).
7. Kryveshchenko, V. V. (2020), “How the COVID-19 pandemic affected the development of e-commerce”, Institutional repository of the State Higher Educational Institution "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", pp. 332-333, available at: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/34531 (Accessed 17 Dec 2020).
8. Ecommerce News Europe (2020), “Ecommerce in Europe: €717 billion in 2020”, available at: https://ecommercenews.eu/ecommerce-in-europe-e717-billion-in-2020/ (Accessed 17 Dec 2020).
9. Interfax-Ukraine news agency (2020), “In 2020, Ukraine became the leader in the growth of e-commerce in Eastern Europe - Euromonitor International”, available at: https://interfax.com.ua/news/economic/695691.html (Accessed 17 Dec 2020).
10. Tsymbal, A. (2020), “How has Ukrainian business changed after COVID-19”, KPMG, available at: https://home.kpmg/ua/uk/blogs/home/posts/2020/10/yak-zminivsya-ukrayinskij-biznes-pislya-covid-19.html (Accessed 17 Dec 2020).
11. Terrasoft (2019), “How will digital transformation help the development of your organization?”, available at: https://www.terrasoft.ua/page/digital-transformation (Accessed 18 Dec 2020).
12. Ekonomichna pravda (2020), “Contrary to the coronavirus: the richest people during the covid-19 pandemic earned a total of $ 255 billion”, available at: https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/24/660895/ (Accessed 20 Dec 2020).
13. Prystay, D. (2020), “Pandemic 2020. Areas and companies that benefited from quarantine”, Public. News, available at: https://suspilne.media/74968-pandemia-2020-sferi-ta-kompanii-akim-karantin-pisov-na-korist/ (Accessed 20 Dec 2020).
14. European Business Association (2020), “During a pandemic, 71% of organizations in Ukraine launched a new product or service”, Research “Covid-19. Viable”, available at: https://eba.com.ua/pid-chas-pandemiyi-71-organizatsij-v-ukrayini-zapustyly-novyj-produkt-abo-poslugu/ (Accessed 20 Dec 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 6502

Відомості про авторів

З. П. Двуліт

д. е. н., професор, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Z. Dvulit

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-2157-1422


А. С. Завербний

д. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

A. Zaverbnyi

Doctor of Economic Sciences, Associated Proffesor, Proffesor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7307-536Х


А. О. Романюк

магістрант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

A. Romaniuk

Master's student of the Department of Foreign Trade and Customs Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5245-6024

Як цитувати статтю

Двуліт З. П., Завербний А. С., Романюк А. О. Диджиталізація – дієвий інструмент антикризового розвитку бізнесу в умовах пандемії. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8557 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.5

Dvulit, Z., Zaverbnyi, A. and Romaniuk, A. (2021), “Digitalization – an effective tool for anti-crisis business development in a pandemic”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8557 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.