EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ
Р. Ю. Тормосов

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.85

УДК: 332.145

Р. Ю. Тормосов

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджується стан розвитку світової енергетики з позицій сталого розвитку. Проаналізовано актуальні чинники впливу на енергетичну галузь. Визначено, що у сфері енергоефективності найбільш високих результатів досягнуто в Європейському Союзі. Встановлено основні чинники впливу на розвиток світової енергетики. Доведено, що забезпечення енергетичної безпеки є одним з головних питань розвитку суспільства на глобальному рівні. Розглянуто засадничі документи енергетичної політики ЄС, зокрема «Енергетика 2020. Стратегія конкурентної, сталої та безпечної енергії» та «Стратегія енергетичного союзу до 2030 р.» та етапи їх впровадження. Проаналізовано основні директиви з енергетичного розвитку країн-членів ЄС, встановлено їх особливості. Виявлено Суть енергетичної стратегії ЄС, котра полягає у забезпеченні гарантії щодо постачання енергетичних ресурсів за доступними цінами у безперервному режимі. Проаналізовано основні стратегічні вектори реалізації доповіді «Чиста енергія для всіх європейців», котра була прийнята у 2016 р. З’ясовано, що досвід імплементації стратегічного планування сталого енергетичного розвитку ЄС є позитивним прикладом цілеспрямованої діяльності за вектором збереження енергетичних ресурсів, підвищення ефективності їх використання та розвитку альтернативних джерел енергії. Розглянуто енергетичні стратегії окремих країн-членів ЄС, зокрема Королівства Данії, Австрії, Швеції, Німеччини, Польщі. Автором доведено, що наразі все більше країн обирає шлях стратегічного планування сталого енергетичного розвитку, усвідомлюючи необхідність підвищення рівня енергетичної безпеки та наслідки масштабного впливу використання енергоресурсів на навколишнє середовище, зокрема загрози глобальної зміни клімату. Основною метою країн-членів ЄС в енергетичному секторі є перехід на понад 50% використання відновлюваних джерел енергії шляхом розробки власних засобів досягнення стратегічних цілей.

Ключові слова: стратегія; енергетичний розвиток; Європейський Союз; енергетична політика; енергоефективність

Література

1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Праховнік А.К. Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії Аналітична записка БАУ №13 [Електронний ресурс]. URL: https://uabio.org/wp-content/uploads/2015/12/uabio-position-paper-13-ua.pdf
2. Денисюк С. П. Енергетичний перехід – вимоги якісних змін у розвитку енергетики. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2019. № 1. С. 7-28.
3. Європейський досвід інституційних відносин органів виконавчої влади, відповідальних за формування та реалізацію державної політики в сфері енергоефективності / енергозбереження та/або розвитку відновлювальних джерел енергії [Електронний ресурс] URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28964.pdf
4. Кавешников Н. Ю. Стратегия ЕС в области климата и энергетики // Современная Европа. 2015. №1 (61). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
strategiya-es-v-oblasti-klimata-i-energetiki (дата обращения: 17.02.2020).
5. Ліщук В. І., Ліщук М. Є., Московчук А. Т. Використання відновлюваних ресурсів в енергетиці: світові стратегії та сценарії розвитку енергетичного ринку. Економічний форум. 2017. № 2. С. 30-35.
6. Маркевич К., Омельченко В. Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України / Аналітична доповідь. – Київ: Заповіт, 2016. – 118 с.
7. Огляд аналітичних робіт міжнародних енергетичних організацій щодо стану та сценаріїв розвитку світової енергетичної сфери з прогнозом інвестування в енергоефективність. Аналітично-статистична доповідь / Відділ інформ.-аналіт. роботи Департаменту міжнарод. співроб. та євроінтеграції МВС України. — НЕК «Укренерго», 6/2018. — 94 с.
8. Основні положення енергетичних стратегій та програм Європейського Союзу щодо розвитку енергетичної сфери в умовах формування загальноєвропейського ринку електроенергії [Електронний ресурс]. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2017/05/2.-Energetychni-Strategiyi-YES.pdf.
9. Павлюк С., Хорольський Р. Співробітництво між Україною та Європейським Союзом у сфері енергоефективності [Електронний ресурс]. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDgYHyoaXsAhVotIsKHeSPCnoQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fparlament.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2F2.pdf&usg=AOvVaw29bjLkM_on_4k7b20B4Jod
10. Преобразование глобальной энергетической системы. Дорожная карта до 2050. Краткий обзор. – IRENA, 2019. – 12 с. [Електронний ресурс] URL: &hash=65D7B55F58A18EFA01D7F0FB0A74DA691F9C57F9">https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Apr/IRENA_Global_Energy_Transformation_2018_summary_RU.pdf?la=en &hash=65D7B55F58A18EFA01D7F0FB0A74DA691F9C57F9
11. 2020 climate & energy package [Електронний ресурс] URL: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
12. Berkin, A. (2017). National energy strategies of Germany and Turkey. World Journal of Environmental Research. 7(1), 40-51.
13. Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC [Електронний ресурс] URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32006L0032
14. Denmark. Energy Strategy 2050 [Електронний ресурс]. URL: https://www.iea.org/policies/5122-energy-strategy-2050
15. Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard product in formation of the consumption of energy and other resources by energy-related products [Електронний ресурс]. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX% 3A32010L0030
16. Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings [Електронний ресурс]. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0031
17. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency [Електронний ресурс]. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj
18. Energy Strategy of Austria [Електронний ресурс]. URL: https://www.iea.org/policies/5018-energy-strategy-of-austria
19. Energy Policies of IEA Countries: Sweden 2019 Review [Електронний ресурс]. URL: https://www.iea.org/reports/energy-policies-of-iea-countries-sweden-2019-review
20. Energy policy of Poland until 2040 (EPP2040) [Електронний ресурс]. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjb3Pnk_KPsAhVxpIsKHQj5BFgQFjABegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2F376a6254-2b6d-4406-a3a5-a0435d18be0f%23%3A~%3Atext%3DThe%2520Energy%2520Policy%2520of%2520Poland%2Cdelivered%2520in%2520the%2520medium%252Dterm.&usg=AOvVaw2cNk-FzjxWiQpd6V-U-6Yr
21. European Energy Security Strategy // Brussels, 28.5.2014, COM(2014) 330 final. [Електронний ресурс]. URL: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/european-energy-security-strategy.pdf
22. Tugai O. A., Hryhorovskyi P. Ye., Khyzhniak V. O., Stetsenko S. P., Bielienkova O. Yu., Molodid О. S., Chernyshev D.O. Organizational and technological, economic quality control aspects in the construction industry : collective monograph – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 136 p.
23. Nikolaiev V. P., Hryhorovskyi P. Ye., Khyzhniak V. O., Ryzhakova G. M., Bielienkova O. Yu., Molodid O. S. Technical and economic aspects of real estate properties : collective monograph – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 124 p.
24. Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Мацапура О.В., Остапенко І.О. Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, вип.36, 2018, С.78-82
25. Енергоефективність в муніципальному секторі. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / Максимов А.С., Вахович І.В., Гутніченко Т.П., Бабічева П.Я., Вакуленко Н.М., Цифра Т.Ю. та інші.// Асоціація міст України в рамках Проекту USAID ДІАЛОГ, 2015. –184 с.

R. U. Tormosov

SYSTEMATIZATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF STRATEGIC PLANNING OF SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT

Summary

The article explores the state of global energy sector development. The aim of the article is to study the world experience of strategic planning of sustainable energy development, in particular the member states of the European Union, for the implementation of global international energy trends. Key factors influencing the energy sector are analyzed. In particular, the main destructive factors that affect world energy are identified. It is established that ensuring energy security is one of the main issues of society development at the global level. To this end, the question arises of the need for strategic planning of sustainable energy development, which is the basis for the development and implementation of energy policy of each state. The EU is determined as the most successful actor in energy efficiency among the global community. The main factors influencing the development of world energy have been identified. It is proved that ensuring energy security is one of the main issues of society development at the global level. The fundamental documents of EU energy policy are analyzed, including the “EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth” and the “2030 energy strategy”, as well as it simple mentation phases. The main directives on energy development of EU members are analyzed, their peculiarities are established. The essence of the EU energy strategy is revealed, which is to provide a guarantee for the supply of energy resources at affordable prices in a continuous manner. The main strategic vectors of the Clean Energy for All Europeans report, adopted in 2016, are analyzed. development of alternative energy sources. The experience of strategic planning for sustainable energy development in EU is considered as a positive example of targeted activities aimed at preservation, efficient use of energy sources and search for alternative energy sources. The energy strategies of some EU members are analyzed including Denmark, Austria, Sweden, Germany, and Poland. The author proves that more and more countries are now choosing the path of strategic planning for sustainable energy development, recognizing the need to increase energy security and the consequences of the large-scale impact of energy use on the environment, including the threat of global climate change. The main goal of the EU member states in the energy sector is to move to more than 50% of the use of renewable energy sources by developing their own means of achieving strategic goals.

Keywords: strategy; energy development; European Union; energy policy; energy efficiency.

References

1. Geletukha, G.G., Zhelezna, T.A. and Prakhovnik, A.K. (2015). "Analiz enerhetychnykh stratehiy krayin ES ta svitu i roli v nykh vidnovlyuvanykh dzherel enerhiyi " [Analysis of energy strategies of the EU and the world and the role of renewable energy], Analytical note BAU, vol. 13, available at: https://uabio.org/wp-content/uploads/2015/12/uabio-position-paper-13-ua.pdf
2. Denisyuk, S. P. (2019), “Enerhetychnyy perekhid – vymohy yakisnykh zmin u rozvytku enerhetyky”, [Energy transition - requirements for qualitative changes in energy development]. Energy: economics, technology, ecology, vol. 1. pp. 7-28.
3. European Information and Research Center, (2010). “Yevropeysʹkyy dosvid instytutsiynykh vidnosyn orhaniv vykonavchoyi vlady,vidpovidalʹnykh za formuvannya ta realizatsiyu derzhavnoyi polityky v sferi enerhoefektyvnosti / enerhozberezhennya ta/abo rozvytku vidnovlyuvalʹnykh dzherel enerhiyi” [European experience of institutional relations of executive bodies responsible for formation and implementation of state policy in energy efficiency / energy saving and / or development of renewable energy sources], available at: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28964.pdf
4. Kaveshnikov, N. Yu. (2015), “Strategiya ES v oblasti klimata i energetiki” [EU Climate and Energy Strategy], Modern Europe, vol. 1 (61). available at: https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-es-v-oblasti-klimata-i-energetiki (Accessed 17.02.2020).
5. 4. Lishchuk, V.I., Lishchuk, M.E. and Moskovchuk, A.T. (2017), “ Vykorystannya vidnovlyuvanykh resursiv v enerhetytsi: svitovi stratehiyi ta stsenariyi rozvytku enerhetychnoho rynku” [The use of renewable resources in energy: global strategies and energy market development scenarios]. Economic forum, vol. 2. pp. 30-35.
6. 5. Markevich, K. and Omelchenko, V. (2016), “Hlobalʹni enerhetychni trendy krizʹ pryzmu natsionalʹnykh interesiv Ukrayiny” [Global energy trends through the prism of national interests of Ukraine], Zapovit, Kyiv.
7. 6. NEC Ukrenergo (2018), “Ohlyad analitychnykh robit mizhnarodnykh enerhetychnykh orhanizatsiy shchodo stanu ta stsenariyiv rozvytku svitovoyi enerhetychnoyi sfery z prohnozom investuvannya v enerhoefektyvnistʹ. Analitychno-statystychna dopovid” [Review of analytical works of international energy organizations on the state and scenarios of development of the global energy sector with a forecast of investment in energy efficiency. Analytical and statistical report], Department of information-analyst. work of the Department of International. collaborator. and European integration of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine,vol. 6.
8. SE “NEC UKRENERGO” (2017), “Osnovni polozhennya enerhetychnykh stratehiy ta prohram Yevropeysʹkoho Soyuzu shchodo rozvytku enerhetychnoyi sfery v umovakh formuvannya zahalʹnoyevropeysʹkoho rynku elektroenerhiyi” [Main provisions of energy strategies and programs of the European Union on the development of the energy sector in the conditions of formation of the pan-European electricity market], available at: https://ua.energy/wp-content/uploads/2017/05/2.-Energetychni-Strategiyi-YES.pdf. (Accessed 17.02.2020).
9. Laboratory of Legislative Initiatives (2015), “Spivrobitnytstvo mizh Ukrayinoyu ta Yevropeysʹkym Soyuzom u sferi enerhoefektyvnosti” [Cooperation between Ukraine and the European Union in the field of energy efficiency], available at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDgYHyoaXsAhVotIsKHeSPCnoQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fparlament.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F
03%2F2.pdf&usg=AOvVaw29bjLkM_on_4k7b20B4Jod (Accessed 17.02.2020).
10. International renewable energy agency (2019), “Preobrazovaniye global'noy energeticheskoy sistemy. Dorozhnaya karta do 2050. Kratkiyobzor” [Transformation of the global energy system. Roadmap to 2050. At-a-glance] available at: https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Apr/
IRENA_Global_Energy_Transformation_2018_summary_RU.pdf?la=en&hash=65D7B55F58A18EFA01D7F0FB0A74DA691F9C57F9 (Accessed 17.02.2020).
11. An official EU website (2020), “2020 climate & energy package”, available at: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en (Accessed 17.02.2020).
12. Berkin, A. (2017). National energy strategies of Germany and Turkey. World Journal of Environmental Research, vol. 7(1), pp. 40-51.
13. An official EU website (2006), “Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC”, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32006L0032 (Accessed 17.02.2020).
14. International renewable energy agency (2014), “Denmark. Energy Strategy 2050”, available at: https://www.iea.org/policies/5122-energy-strategy-2050 (Accessed 17.02.2020).
15. An official EU website (2010), “Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard productin for mation of the consumption of energy and other resources by energy-related products”, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX% 3A32010L0030 (Accessed 17.02.2020).
16. An official EU website (2010), “Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings”, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0031 (Accessed 17.02.2020).
17. An official EU website (2012), “Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency”, available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj (Accessed 17.02.2020).
18. International renewable energy agency (2010), “Energy Strategy of Austria”, available at: https://www.iea.org/policies/5018-energy-strategy-of-austria (Accessed 17.02.2020).
19. International renewable energy agency (2019), “Energy Policies of IEA Countries: Sweden 2019 Review”, available at: https://www.iea.org/reports/energy-policies-of-iea-countries-sweden-2019-review (Accessed 17.02.2020).
20. Ministry of Energy of Poland (2018), “Energy policy of Poland until 2040 (EPP2040)”, available at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjb3Pnk_KPsAhVxpIsKHQj5BFgQFjABegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2F376a6254-2b6d-4406-a3a5-a0435d18be0f%23%3A~%3Atext%3DThe%2520Energy%2520Policy%2520of%2520Poland%2Cdelivered%2520in%2520the%2520medium%252Dterm.&usg=AOvVaw2cNk-FzjxWiQpd6V-U-6Yr (Accessed 17.02.2020).
21. European Economic and Social Committee (2014), “European Energy Security Strategy”, available at: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/
european-energy-security-strategy.pdf (Accessed 17.02.2020).
22. Tugai, O. A., Hryhorovskyi, P. Ye. and other (2019), “Organizational and technological, economic quality control aspects in the construction industry : collective monograph”, Liha-Pres, Lviv-Toruń, Ukraine.
23. Nikolaiev, V. P., Hryhorovskyi, P. Ye., and other (2019), “Technical and economic aspects of real estate properties: collective monograph”, Liha-Pres, Lviv-Toruń, Ukraine.
24. Belenkova, O.Yu., Tsifra, T.Yu., Matsapura, O.V. and Ostapenko, IO (2018), “Ekonomichna otsinka zakhodiv z pidvyshchennya enerhoefektyvnosti” [Economic evaluation of energy efficiency measures], Shlyakhy pidvyshchennya efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannya rynkovykh vidnosyn, vol.36, pp.78-82
25. Association of Ukrainian Cities (2015), “Enerhoefektyvnistʹ v munitsypalʹnomu sektori. Navchalʹnyy posibnyk dlya posadovykh osib mistsevoho samovryaduvannya” [Energy Efficiency in the Municipal Sector. Training manual for local government officials], available at: untitled (enefcities.org.ua) (Accessed 17.02.2020).

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 3296

Відомості про авторів

Р. Ю. Тормосов

к. е. н., доц. виконавчий директор, Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку», м. Київ

R. U. Tormosov

PhD in economic sciences, Assistant Professor, Executive Director of All-Ukrainian Charitable Organization “Municipal Development Institute”, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0374-0827

Як цитувати статтю

Тормосов Р. Ю. Систематизація зарубіжного досвіду стратегічного планування сталого енергетичного розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8558 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.85

Tormosov, R. U. (2020), “Systematization of foreign experience of strategic planning of sustainable energy development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8558 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.