EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СИСТЕМИ
О. С. Свістунов

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.47

УДК: 338

О. С. Свістунов

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СИСТЕМИ

Анотація

В статті проведено аналіз наукових підходів щодо сутності технологічного оновлення як процесу освоєння засобів виробництва та впровадження новітніх технологій. Із розглянутих визначень, запропонованих вченими, зроблено висновок, що технологічне оновлення охоплює інноваційні зміни макро- і мікрорівнів, із сприянням максимального використання потенціалу підприємства. Узагальнення підходів вчених до розуміння «технологічного оновлення» на сучасному етапі розвитку економіки дозволило виділити його характерні ознаки та визначити основні напрями. Висвітлено методологічні підходи до інтерпретації поняття «технологічного оновлення» промислових підприємств.

Ключові слова: промислове підприємство; технологічне оновлення; інновації; концепції; напрями технологічного оновлення.

Література

1. Авдулов А.Н. Парадигма современного научно-технического развития: монография / А.Н. Авдулов, А.М. Кулькин. – ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. по науке, образованию и технологиям. – М., 2010. – 304 с.
2. Андел І.В. Технологічне оновлення – чинник підвищення конкурентоздатності промислових підприємств регіону на міжнародних ринках / І.В. Андел // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.1. – С. 239-243.
3. Андрійчук В.Г. Сутнісний аспект методології наукових досліджень / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2016. – № 7 – С. 87
4. Боев В.Д. Имитационное моделирование систем / В.Д. Боев. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 253 с.
5. Василенко В. А. Менеджмент устойчивого развития предприятия : монография / В. А. Василенко. – К. : Центр учебной литературы, 2005. – 648 с.
6. Верба В.А. Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств / В.А. Верба, О.М. Гребешкова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 52-59.
7. Войнаренко М.П. Інформаційні системи як основа розвитку технологій управління / М.П. Войнаренко, Л.В. Ємчук // Бізнес Інформ. – 2012. – №10. – С.70-73.
8. Дащенко Н.І. Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення інноваційно-орієнтованих промислових підприємств: структурно-логічна модель та обмеження його організаційно-економічного механізму структурно-логічна модель та обмеження його організаційно-економічного механізму / Н.М. Дащенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 184-189.
9. Денисенко М.П. Проблеми формування національної інноваційної системи України / М.П. Денисенко, Т.Є. Воронкова, С.В. Ладика // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С.73 – 81
10. Дмитрук. О.Я. Технічне оновлення як складова розширеного відтворення підприємств машинобудівного комплексу в умовах інтеграції / О. Я. Дмитрук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 2, т. 1. – С. 97-100.
11. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, апробація): навч. посіб.; за ред. А.А. Мазаракі. – 2-ге вид., доп. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 296 с.
12. Крет І.З. Техніко-технологічна база та її оновлення як складник економічного розвитку підприємства / І.З. Крет, Т.О. Петрушка, О.Е. Товкан // Бізнес-навігатор. – 2019. – Вип. 2 (51). – С. 75-79.
13. Кучерук Г. Ю. Напрямки технологічного оновлення промислових підприємств / Г. Ю. Кучерук // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 1. – С. 28-34.
14. Педченко Н.С. Концептуальні підходи до формування і використання потенціалу розвитку підприємства в системі стратегічного управління / Н. С. Педченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2011. - № 6(1). - С. 220-228.
15. Разіна О. В. Методологічні основи стратегічного управління підприємством / О. В. Разіна // Науковий вісник Ужгородського університету. – № 33 (2). – 2011. – С. 232–236.
16. Сухай О. Є. Концептуальні підходи до формування й управління потенціалом підприємства / О. Є. Сухай, І. І. Яремко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – № 19.9. – С. 233–238.
17. Федулова Л.І. Сьомий технологічний уклад: міфи, реальність та перспективи / Л.І. Федулова // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – 2012. – № 01(8). – С. 7–17.
18. Хома І.Б. Теоретичні аспекти формування структури технологічного оновлення машинобудівних підприємств / І.Б. Хома, Г.І. Біла // Економічний простір. – 2015. – № 98. – С. 249-262.
19. Чмутова І. М. Сутність технології управління та її ключові ознаки / І. М. Чмутова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Серія «Економіка». – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 710-711. – C. 70-75.
20. Шкварчук Л.О. Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення підприємств: сутність і види / Л.О Шкварчук, М.В. Добрянська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Економіка. – 2013. – Т. 21, вип. 7(3). – С. 147-153.
21. Шнипко О.С. Інноваційно-технологічне оновлення економіки як показник цивілізаційної успішності країни (компаративне співвідношення США та України) / О.С. Шнипко // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 3-14
22. Yavas U. The efficacy of U. S. business education in the transfer of management technology – the case of Saudi Arabia / U. Yavas // Journal of Education for Business. – 1998. – Vol. 74; – №1. – pp. 50-53.

A. Svistunov

THE MAIN DIRECTIONS AND CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGICAL RENEWAL AS A SYSTEM

Summary

The article analyzes scientific approaches to the essence of technological renewal as a process of development of new or improved means of production and its need in connection with the objective needs for the development of advanced technologies for a certain stage of scientific and technological progress and to increase the competitiveness of production and economy. from a protracted crisis and depression. From the considered definitions offered by scientists, the conclusion is made that technological updating covers innovative changes of macro- and microlevels, with the help of the maximum use of potential of the enterprise. The generalization of the approaches of scientists to the understanding of "technological renewal" at the present stage of economic development has made it possible to identify its characteristic features and to identify its main directions. Methodological approaches to the interpretation of the concept of "technological renewal" of industrial enterprises are highlighted. It was found that the most common among scientists is the resource methodological approach, which involves ensuring technological upgrades to reduce costs, introduce new products, improve their quality and expand investment. The results of the operation of enterprises of the Ukrainian industrial complex reflect the backwardness of the technical level of production from the level of developed countries. It is determined that the national priorities of scientific and technological development do not meet the requirements of industrial society, which requires the formation of innovative approaches in the development of socio-economic systems and strengthening the role of the state in creating a favorable investment and innovation environment. Further prospects for world economic development are impossible without new scientific advances and accelerated pace of their introduction into production systems. The results obtained in this context will provide an opportunity to identify problematic aspects of technological renewal of machine-building enterprises as complex socio-economic systems, justify ways to solve them and implement the results of scientific and technological progress to improve production efficiency and sustainable economic development.

Keywords: industrial enterprise; technological renewal; innovations; concepts; directions of technological renewal.

References

1. 1. Avdulov, A.N. and Kul'kin, A.M. (2010), Paradigma sovremennogo nauchno-tehnicheskogo razvitija: monografija [The paradigm of modern scientific and technological development: monograph], INION. Centr nauch.-inform. issled. po nauke, obrazovaniju i tehnologijam, Moscow, Russia, P. 304.
2. Andel, I.V. (2015), “Technological renewal - a factor in increasing the competitiveness of industrial enterprises in the region in international markets”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 25.1, pp. 239-243.
3. Andriichuk, V.H. (2016), “The essential aspect of the methodology of scientific research”, Ekonomika APK, vol. 7, p. 87.
4. Boev, V.D. (2017), Imitacionnoe modelirovanie sistem [Simulation of systems], Izdatel'stvo Jurajt, Moscow, Russia, P. 253.
5. Vasilenko, V. A. (2005), Menedzhment ustojchivogo razvitija predprijatija : monografija [Management of sustainable development of the enterprise: monograph], Centr uchebnoj literatury, Kyiv, Ukraine, P. 648.
6. Verba, V.A. and Hrebeshkova, O.M. (2010), “Analytical assessment of management technologies for the development of Ukrainian enterprises”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 5, pp. 52-59.
7. Voinarenko, M.P. and Yemchuk, L.V. (2012), “Information systems as the basis for the development of management technologies”, Biznes Inform, vol. 10, pp. 70-73.
8. Dashchenko, N.I. (2016), “Investment support of technological renewal of innovation-oriented industrial enterprises: structural-logical model and limitation of its organizational-economic mechanism structural-logical model and limitation of its organizational-economic mechanism”, Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal, vol. 4 (26), pp. 184-189.
9. Denysenko, M.P. Voronkova, T.Ye. and Ladyka, S.V. (2008), “Problems of formation of the national innovation system of Ukraine”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 4, pp.73 – 81
10. Dmytruk,. O.Ya. (2010), “Technical renewal as a component of expanded reproduction of machine-building complex enterprises in terms of integration”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, issue 2, vol. 1, pp. 97-100.
11. Mazaraki, A.A. (2011), Ekonomichni doslidzhennia (metodolohiia, instrumentarii, aprobatsiia): navch. posib. [Economic research (methodology, tools, testing): textbook], 2nd ed., Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine, P. 296.
12. Kret, I.Z. Petrushka, T.O. and Tovkan, O.E. (2019), “Technical and technological base and its renewal as a component of economic development of the enterprise”, Biznes-navihator, vol. 2 (51), pp. 75-79.
13. Kucheruk, H. Yu. (2016), “Directions of technological renewal of industrial enterprises”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 1, pp. 28-34.
14. Pedchenko, N.S. (2011), “Conceptual approaches to the formation and use of enterprise development potential in the system of strategic management”, Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 6(1), pp. 220-228.
15. Razina, O. V. (2011), “Methodological bases of strategic management of the enterprise”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, vol. 33 (2), pp. 232–236.
16. Sukhai, O. Ye. and Yaremko, I. I.  (2009), “Conceptual approaches to the formation and management of enterprise potential”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 19.9, pp. 233–238.
17. Fedulova, L.I. (2012), “The seventh technological way: myths, reality and prospects”, Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Seriia: Ekonomichna teoriia ta pravo, vol. 01(8), pp. 7–17.
18. Khoma, I.B. and Bila, H.I. (2015), “Theoretical aspects of the formation of the structure of technological renewal of machine-building enterprises”, Ekonomichnyi prostir, vol. 98, pp. 249-262.
19. Chmutova, I. M. (2014), “The essence of management technology and its key features”, Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu : zb. nauk. prats. Seriia «Ekonomika», vol. 710-711, pp. 70-75.
20. Shkvarchuk, L.O. and Dobrianska, M.V. (2013), “Investment support of technological renewal of enterprises: essence and types”, Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia : Ekonomika, vol. 21, issue. 7(3), pp. 147-153.
21. Shnypko, O.S. (2011), “Innovative-technological renewal of the economy as an indicator of the country's civilizational success (comparative relationship between the United States and Ukraine)”, Finansy Ukrainy, vol. 8, pp. 3-14.
22. Yavas, U. (1998), “The efficacy of U. S. business education in the transfer of management technology – the case of Saudi Arabia”, Journal of Education for Business, vol. 74; issue 1, pp. 50-53.

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 2202

Відомості про авторів

О. С. Свістунов

к. е. н., докторант, Хмельницький національний університет

A. Svistunov

PhD in Economics, Doctoral candidate, Khmelnytsky National University

ORCID:

0000-0002-8474-1978

Як цитувати статтю

Свістунов О. С. Основні напрями та характерні ознаки технологічного оновлення промислових підприємств як системи. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8590 (дата звернення: 20.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.47

Svistunov, A. (2019), “The main directions and characteristics of technological renewal as a system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8590 (Accessed 20 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.