EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАПРОВАДЖЕННЯ Ф’ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ В УКРАЇНІ
Н. П. Резнік, А. В. Ярмолюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.12

УДК: 339.172

Н. П. Резнік, А. В. Ярмолюк

ЗАПРОВАДЖЕННЯ Ф’ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті виявлено, що український біржовий ринок не зайняв відповідного місця як того вимагає ринкова економіка. Він створений без наявності чіткої законодавчої бази, слабкого розуміння та невизначеного поведінки держави відносно біржової діяльності, а також відсутності державного регулятора, який би здійснював координацію, нагляд та організаційно забезпечував роботу товарних бірж.
Необхідно зазначити, що нарощування обсягів реалізації сільськогосподарської продукції на товарних біржах останніми роками значною мірою було досягнуто через реєстрацію експортних контрактів на акредитованих біржах, що не мало практичного впливу на процес ціноутворення та стабілізацію аграрного ринку.
Доведена низька активність учасників щодо використання форвардних контрактів у біржовій торгівлі призводить до стримування розвитку біржової торгівлі товарними деривативами на сільськогосподарську продукцію. Виокремлено основні напрями розвитку біржового аграрного ринку, якими мають стати: стабілізація політико-економічного середовища в країні; удосконалення механізму регулювання вітчизняного біржового аграрного ринку; створення сприятливих організаційно-правових умов для залучення іноземного спекулятивного капіталу; підвищення фінансової стійкості суб’єктів аграрного ринку; наявність ефективно діючої біржової інфраструктури товарних ринків; надання доступу до електронного інформаційного поля; розробка вимог до ліцензування професійних учасників біржового товарного ринку; створення необхідного рівня матеріально-технологічного забезпечення вітчизняних товарних бірж.
Повною мірою вітчизняний біржовий аграрний ринок трансформується у центр ціноутворення та страхування цінових ризиків на основні види аграрної продукції тільки за умов наявності на ньому товарних деривативів.
Процес впровадження останніх має відбуватися поетапно і потребує створення вище-зазначених організаційно-економічних умов.

Ключові слова: ф’ючерс; ф’ючерсна торгівля; сільськогосподарська продукція; світовий ринок; біржовий ринок.

Література

1. Биржевое дело / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
2. Бурeнин, A.Н. Хeджирoвaниe фьючeрcными кoнтрaктaми фoндoвoй биржи РТC / A. Н.Бурeнин. - М.: Издaтeльcтoвo «нaучнo-тeхничecкoe oбщecтвo имeни aкaдeмикa Вaвилoвa», 2009. – 29 c
3. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. - М.: Тривола, 1995.
4. Вacильeв A. Биржeвaя cпeкуляция. Тeoрия и прaктикa. - C.Пб.,1912.
- 168 c.
5. Васильев Г.А., Каменева Н.Г. Товарные биржи. - М.: Высш. школа, 1991.
6. Воскобійник Ю.П. Організація та ефективність біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / Ю. П. Воскобойнік. – К., 2007. – 20 с.
7. Ковальов С. Ст. Курс фінансового менеджменту: учеб. – М: ТК Велби, Вид-во Проспект, 2008. – 448 с.
8. Мамчур В.А. Інституції державного регулювання ринку зерна в Україні // Економіка АПК. – 2010. - № 2. – С.55-60.
9. Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов’язюк І.В. Цінні папери в Україні: Навчальний посібник. – Видання 2-ге, доповнене. – К.: Кондор, 2004.
– 400 с.
10. Сaркиcян A.М. Прoизвoдныe финaнcoвыe инcтрумeнты. Хeджирoвaниe, cпeкуляция, aрбитрaж. - М.: ИГ "Прoгрecc", 1998. 196 c.

N. Reznik, А. Yarmoliuk

INTRODUCTION OF AGRICULTURAL FUTURES TRADING IN UKRAINE

Summary

In this article was found that the Ukrainian stock market did not take the right place as required by the market economy. It was created without a clear legal framework, weak understanding and uncertain behavior of the state in relation to exchange activities, as well as the absence of a state regulator that would coordinate, supervise and organize the work of commodity exchanges.
It should be noted that the increase in sales of agricultural products on commodity exchanges in recent years has been largely achieved through the registration of export contracts on accredited exchanges, which had no practical impact on the pricing process and stabilization of the agricultural market.
Proven low activity of participants in the use of forward contracts in exchange trade leads to restraint of the development of exchange trade in commodity derivatives for agricultural products. The main directions of development of the exchange agricultural market, which should be: stabilization of the political and economic environment in the country; improvement of the mechanism of regulation of the domestic exchange agricultural market; creation of favorable organizational and legal conditions for attracting foreign speculative capital; increasing the financial stability of agricultural market participants; availability of an effective exchange infrastructure of commodity markets; providing access to the electronic information field; development of requirements for licensing of professional participants of the exchange commodity market; creation of the necessary level of material and technological support of domestic commodity exchanges.
The domestic agricultural exchange market is fully transformed into a center for pricing and price risk insurance for the main types of agricultural products only if there are commodity derivatives.
The process of implementation of the latter should take place in stages and requires the creation of the above organizational and economic conditions.

Keywords: futures; futures trading; agricultural products; world market; grain; stock market.

References

1. Galanov, V.A. and Basov А. (2001), Birzhevoye delo [Exchange business], Finance and Statistics, Moscow, Russia.
2. Burenin, A.N. (2009), Khedzhirovanie f'yuchercnymi kontraktami fondovoy birzhi RTC [Hedging by futures contracts of the RTC stock exchange Publishing House], Scientific and Technical Society named after Academician Vavilov, Moscow, Russia.
3. Burenin, A.N. (1995), F'yuchersnyye, forvardnyye i optsionnyye rynki [Futures, forward and options markets], Trivola, Moscow, Russia.
4. Vasiliev A. (1912), Birzhevaya cpekulyatsiya. Teoriya i praktika [Exchange speculation. Theory and practice], St.Petersburg, Russia.
5. Vasiliev G.A., Kameneva N.G. (1991), Tovarnyye birzhi [Commodity exchanges], Vyssh. shkola, Moscow, Russia.
6. Voskobiynyk Yu.P., (2007), “Organization and efficiency of exchange trade in agricultural products in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.
7. Kovalev S. St. (2008), Kurs finansovoho menedzhmentu [Financial management course: textbook], Prospekt Publishing House, Moscow, Russia.
8. Mamchur V.A. (2010), “Institutions of state regulation of the grain market in Ukraine”, Ekonomika APK, vol. 2, pp.55-60.
9. Pavlov V.I., Pilipenko I.I., and Kryvovyazyuk I.V. (2004) Tsinni papery v Ukrayini [Securities in Ukraine], Kondor, Kyiv, Ukraine.
10. Sarkitsyan A.M. (1998) Proizvodnyye finansovyye instrumenty. Khedzhirovaniye, spekulyatsiya, arbitrazh [Derivative financial instruments. Hedging, speculation, arbitrage], IG "Progrecc", Moscow, Russia.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 6561

Відомості про авторів

Н. П. Резнік

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

N. Reznik

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management named after Professor Yosyp S. Zavadsky, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9588-5929


А. В. Ярмолюк

аспірант, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини,Умань, Україна

А. Yarmoliuk

Postgraduate student, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1326-0779

Як цитувати статтю

Резнік Н. П., Ярмолюк А. В. Запровадження ф’ючерсної торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8623 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.12

Reznik, N. and Yarmoliuk, А. (2019), “Introduction of agricultural futures trading in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8623 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.