EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

EVENT-МАРКЕТИНГ У ФОРМУВАННІ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
А. Ю. Могилова, В. Р. Переходюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.1

УДК: 330.1:65

А. Ю. Могилова, В. Р. Переходюк

EVENT-МАРКЕТИНГ У ФОРМУВАННІ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Анотація

В статті розглянуті основні тенденції розвитку Івент- маркетингу на ринку туристичних послуг Україні. На основі визначення сутності основних видів івент-заходів, систематизації видів діяльності підприємств на ринку туристичних послуг та проведенню маркетингового аналізу підприємств, розроблено комплекс івент-заходів, реалізація якого сприятиме зміцненню бренду підприємства. Основний акцент зроблено на те, що івент-маркетинг в системі інтегрованих маркетингових комунікацій головним чином сприяє розвитку емоційної складової комплексу.
Event-макретинг є одним із важливих інструментів реклами, а також PR. Вивчення представленої проблеми є актуальною, тому що в даний час event-маркетинг представляє собою галузь, що дуже активно розвивається у маркетингових комунікаціях. Спеціальні події в системі просування послуг - це, головним чином, емоційна складова комплексу. В системі просування послуг, саме подієвий маркетинг виконує функцію побудови емоційної взаємодії зі споживачем, яка призводить до лояльного ставлення клієнтів до компанії.
Проаналізувавши маркетингову діяльність і конкурентоспроможність ТОВ «АЙ ТРЕВЕЛ» були рекомендовані рекомендувати наступні дії:
1. Створення інформатизації про організацію. Бажано, щоб в них містилася така інформація:
− Про компанії, роботу, про довгострокові плани, про нове тури, про те, як відбувається процес послуг та оцінка користувачів послуг.;
− Всі зміни, що відбуваються в організації;
− Час роботи підприємства;
− Програми знижок, бонуси. акції.;
− Інформаційно-аналітичні матеріали про ресторанному ринку, його останні тенденції;
− Інформація розважального змісту, а також різні культурні та розважальні заходи, що відбуваються у містах, країнах турів.
2. Розвиток власного інтернет-ресурсів, тому що це. є потужним і недорогим інструментом для його просування. Він дозволяє:
− розмістити багато інформації, яку можна змінювати в будь-який час.
− з його допомогою можна проводити регулярні опитування відвідувачів; здійснювати розсилки для інформування клієнтів про всі нововведення та зміни.
3. Для ТОВ «АЙ ТРЕВЕЛ» були рекомендовані проведення чотирьох різних, сезонних заходів. Ці напрямки дозволять залучити клієнтів різних вікових категорій.
Метою даних заходів є привернення уваги до підприємства не тільки покупців, а також інших організацій, для залучення до співпраці, та підвищення свого іміджу, та збору анкетної інформації, а також створення перших перед замовлень.
Ефективність подій досягається за рахунок можливості його використання як у внутрішньому, так і на зовньому рівнях життя підприємства. За допомогою вдало сформованого комплексу івент-заходів створюється емоційне відношення до бренду, що в кінцевому підсумку приводить до підвищення лояльності споживачів туристичних послуг.

Ключові слова: Event -маркетинг; Event -заходи; PR; BTL; просування бренду; туристичні послуги; ринок.

Література

1. Демяновська Л. Посилення ролі event-маркетингу в сучасних умовах // Економіка і менеджмент – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12946/1/96_Dem_207-209_69.pdf
2. Горбылева З.М. Экономика туризма: Учеб. пособие. – Минск: БГЭУ, 2004. – 478 с.
3. Корж Н. В. Передумови формування соціального капіталу / Н. В. Корж, Ю.В.Білан // Актуальні проблеми економіки. Науковий журнал. – 2015. – № 7(169). – С.263–270. – Режим доступу до журн.: http://eco-science.net/m/archive2015/366--7169.html
4. Пічик К. В. Івент-маркетинг як сучасний інструмент впливу на споживача / Пічик К. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2016. - Т. 1, вип. 1. - С. 145-148
5. Сєвонькаєва О. О. Івент-маркетинг в системі інтегрованих маркетингових комунікацій / О. О. Сєвонькаєва // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 515–525.

A. Mohylova, V. Perekhodiuk

EVENT-MARKETING IN THE FORMATION OF THE ENTERPRISE BRAND AT THE MARKET OF TOURIST SERVICES

Summary

The article considers the main trends in the development of event marketing in the market of tourist services in Ukraine. Based on defining the essence of the main types of events, systematization of enterprises in the market of tourist services and marketing analysis of enterprises, a set of events has been developed, the implementation of which will strengthen the brand of the enterprise. The main emphasis is on the fact that event marketing in the system of integrated marketing communications mainly contributes to the development of the emotional component of the complex.
Event marketing is one of the important tools of advertising, as well as PR. The study of this problem is relevant, because currently event-marketing is an industry that is very actively developing in marketing communications. Special events in the service promotion system are mainly an emotional component of the complex. In the system of service promotion, it is event marketing that performs the function of building emotional interaction with the consumer, which leads to a loyal attitude of customers to the company.
After analyzing the marketing activities and competitiveness of IE TRAVEL LLC, it was recommended to recommend the following actions:
1. Creating informatization about the organization. It is desirable that they contain the following information:
− About the company, work, long-term plans, new tours, how the service process takes place and the evaluation of service users .;
− All changes occurring in the organization;
− Hours of operation of the enterprise;
− Discount programs, bonuses. shares .;
− Information and analytical materials about the restaurant market, its latest trends;
− Information of entertainment content, as well as various cultural and entertainment events that take place in cities, countries of tours.
2. Develop your own online resources because it is. is a powerful and inexpensive tool for its promotion. It allows:
− Post a lot of information that can be changed at any time.
− it can be used to conduct regular surveys of visitors; make mailings to inform customers about all innovations and changes.
3. Four different, seasonal events were recommended for I TRAVEL LLC. These areas will attract customers of different ages.
The purpose of these activities is to draw attention to the company not only customers but also other organizations to attract cooperation and improve their image, and collect personal information, as well as the creation of the first pre-orders.
The effectiveness of events is achieved through the possibility of its use both internally and externally at the level of life of the enterprise. With the help of a well-formed set of event events, an emotional attitude to the brand is created, which ultimately leads to increased loyalty of consumers of travel services.

Keywords: Event-marketing; event-events; PR; BTL; brand promotion; travel services; market.

References

1. Demianovska, L. (2011) “Strengthening the role of event marketing in modern conditions”, Ekonomika i menedzhment, [Online], available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12946/1/96_Dem_207-209_69.pdf (Accessed 20.11.2020).
2. Horbyleva, Z.M. (2004), Ekonomika turizma [Tourism Economics], BSEU, Minsk, Belarus.
3. Korzh, N. V. and Bilan, Yu.V. (2015), “Prerequisites for the formation of social capital”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 7(169), pp.263–270, [Online], available at: http://ecoscience.net/m/archive2015/366--7169.html (Accessed 20.11.2020).
4. Pichyk, K. V. (2016) “Event marketing as a modern tool for influencing the consumer”, Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky, vol. 1, no.1, pp. 145-148.
5. Sievonkaieva, O. O. (2013) “Event marketing in the system of integrated marketing communications”, Formuvannya rinkovoyi ekonomiki, vol. 30, pp.515–525.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 2065

Відомості про авторів

А. Ю. Могилова

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

A. Mohylova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Marketing and International Management, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-8833-9505


В. Р. Переходюк

Магістр 6-го курсу,Кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту,Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

V. Perekhodiuk

Master's student of the Department of Marketing and International Management, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0001-6887-6154

Як цитувати статтю

Могилова А. Ю., Переходюк В. Р. Event-маркетинг у формуванні бренду підприємства на ринку туристичних послуг. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8624 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.1

Mohylova, A. and Perekhodiuk, V. (2021), “Event-marketing in the formation of the enterprise brand at the market of tourist services”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8624 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.