EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ БЮДЖЕТНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЇ
І. М. Вахович, І. М. Камінська, Г. В. Недопад

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.4

УДК: 336.14:332.146

І. М. Вахович, І. М. Камінська, Г. В. Недопад

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ БЮДЖЕТНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЇ

Анотація

У статті зосереджено увагу на актуальних питаннях формування бюджетної ефективності територій. Особливо актуальними є ці питання в умовах децентралізаційних процесів, які формуються і розвиваються в Україні. Обґрунтовано, що оцінка бюджетної ефективності повинна бути спрямована на вирішення двох основних завдань: наскільки є ефективною нинішня бюджетна політика території; наскільки бюджетна політика в регіоні відображає передумови наближення до траєкторії сталого розвитку у стратегічній перспективі. Визначено вимоги до системи показників оцінки бюджетної ефективності та запропоновано їх групування. Така система показників, повинна містити дві підгрупи: перша – така, що характеризує статичний розвиток території, друга – динамічний. Статичний розвиток території, на нашу думку, можна оцінити за допомогою коефіцієнтів, тобто показників, які показують математичне вираження зв’язку одного показника з іншим. Серед них доцільно виділити показники: ефективності; стійкості; економічності (при цьому назви групи показників не мають принципового значення). Основною характеристикою системи динамічних показників є їх оцінка за темпами росту чи приросту, що дасть відповідь на питання про обґрунтованість спрямування фінансових потоків, дотримання вибраних пріоритетів фінансування, послідовність досягнення цілей впродовж певного періоду.

Ключові слова: бюджетна ефективність; бюджетна політика; критерії ефективності; показники ефективності.

Література

1. Недопад Г.В. Теоретичні аспекти дослідження бюджетної ефективності території. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 17 (67). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. с. 334–341.
2. Бюджетний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення 15.12.2020).
3. Азаров М.Я. Формування бюджетної політики економічного зростання. Фінанси України. 2006. № 9. С. 9.
4. Федоров В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми, напрями: монографія / За наук. ред. В. Федосова. Київ: КНЕУ, 2002. 387 с.
5. Хакет Р. Програмно-цільовий метод. Program Budgeting Manual, Barents Group. 1999. C. 111–112.
6. Павлюк К.В. Оцінка виконання бюджетних програм: результативні показники. Фінанси України. 2005. № 2. С. 70–77.
7. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: навчальний посібник. Київ: Вища школа, 2000. 224 с.
8. Градов А.П., Кузин Б.И., Медников М.Д., Соколицын А.С. Региональная экономика: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2003. 222 с.
9. Storonyanska I., Patytska K., Hrynchyshyn I., Chemerys V. Spatial disproportions in development of territorial community under conditions of administrative and financial decentralization. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2020. Випуск 6. №4. Р. 43–62.
10. Вахович І.М., Ропотан І.В. Критерії ефективності бюджетної політики регіону. Зб. наук. пр. «Економічні науки». Серія «Економіка та менеджмент». №9(34). Ч. 2. Луцьк, 2012. 325 с. С. 81–88.
11. Сторонянська І.З., Козоріз М.А., Давимука С.А., Возняк Г.В. та ін. Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів львівщини: проблеми та напрями підвищення ефективності / НАН України. Інститут регіональних досліджень; за ред. д.е.н., проф. І.З. Сторонянської. Львів. 2013. 93 с.
12. Бризіцький М. Ризики децентралізації. 2019. URL: https://decentralization.gov.ua/news/11589 (дата звернення: 15.12.2020).

I. Vakhovych, I. Kaminska, H. Nedopad

REVISITING DEVELOPMENT OF THE CRITERIA FOR THE BUDGET EFFICIENCY OF THE TERRITORY

Summary

The article deals with essential issues of development of budget efficiency of the territories. These issues are especially urgent under conditions of the development of decentralization in Ukraine. The purpose of the article is to investigate and to substantiate the criteria of budget efficiency of the territory as an important direction of budget policy. The methodological base of the research was the developments of economic science according to the study of finance, regional development, regional economy and finance of the territory. It is proved that the assessment of budget efficiency should be aimed at solving two main tasks: how effective the current budget policy of the territory is; how efficiently the budget policy in the region reflects the conditions for sustainable development in the strategic perspective. The requirements to the indicator framework for budget performance evaluation are defined and their clustering is suggested. Such indicator framework should cover two subclusters: 1) a subcluster characterizing static development of the territory; 2) a dynamic subclaster. In our judgment, static development can be evaluated by means of coefficients, that is indicators expressing mathematically reference of one index to another one. Among them, the following indicators should be highlighted: indicators of efficiency, sustainability, cost effectiveness (while the names of the indicator clusters are not of principal value). The main feature of the system of dynamic indicators is their assessment by growth or increment of growth, which will answer the question of the validity of the funding streams, compliance with the selected financing priorities, and the order of achieving goals over a certain period. The indicators of the budget efficiency grouped on five areas of exploration (indicators of current budget efficiency; indicators of strategic budget efficiency; indicators of financial sustainability; result indicators; dynamic indicators) are systematized. The assessment of budget efficiency based on the proposed indicators is allowed to explore the advantages and disadvantages of the budget policy of the territory, to determine its effectiveness, to identify certain contradictions and shortcomings, to identify the causes of these shortcomings and the culprits. Further research should focus on forming an actual tools for increasing the budget efficiency of the territory.

Keywords: udget efficiency; budget policy; performance criteria; performance indicators.

References

1. Nedopad, G.V. (2020), “Theoretical aspects of the study of budget efficiency of the territory”, Economic sciences: collection of scientific works of Lutsk National Technical University. Regional Economy Series, vol. 17 (67), pp. 334–341.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Budget Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (Accessed 15 December 2020).
3. Azarov, M.Ya. (2006), “Formation of budget policy of economic growth”, Finance of Ukraine, vol. 9, pp. 9.
4. Fedorov, V. Oparin, V. and Levochkin, S. (2002), Finansova restrukturyzatsiia v Ukraini: problemy, napriamy [Financial restructuring in Ukraine: problems, directions], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Hackett, R. (1999), “Program-target method”, Program Budgeting Manual, Barents Group, pp. 111–112.
6. Pavlyuk, K.V. (2005), “Evaluation of budget programs: performance indicators”, Finance of Ukraine, vol. 2, pp. 70–77.
7. Stechenko, D.M. (2000), Upravlinnia rehional'nym rozvytkom [Regional Development Management], Higher school, Kyiv, Ukraine.
8. Gradov, A.P. Kuzin, B.I. Mednikov, M.D. and Sokolitsyin A.S. (2003). Regional'naja jekonomika [Regional economy], Piter, St. Petersburg, Russia.
9. Storonyanska, I. Patytska, K. Hrynchyshyn, I. and Chemerys, V. (2020), “Spatial disproportions in development of territorial community under conditions of administrative and financial decentralization”, Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, vol. 6, no. 4, pp. 43–62.
10. Vahovych, І.M. and Ropotan, І.V. (2012), “Criteria for performance budget policy area”, Ekonomichni nauky. Seriia: Ekonomika ta menedzhment, vol. 9(2), pp. 81–88. available at: https://core.ac.uk/download/pdf/147041157.pdf (Accessed 10 November 2020).
11. Storonianska, I.Z. Kozoriz, M.A. Davymuka, S.A. and Vozniak, H.V. (2013). Upravlinnia finansovymy resursamy mistsevykh biudzhetiv lvivshchyny: problemy ta napriamy pidvyshchennia efektyvnosti [Management of financial resources of local budgets of Lviv region: problems and directions of efficiency increase], NAN Ukrainy, Instytut rehionalnykh doslidzhen, Lviv, Ukraine.
12. Decentralization, Bryzitskyi, M. (2019), “Risks of decentralization”, available at: https://decentralization.gov.ua/news/11589 (accessed 15 December 2020).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 2823

Відомості про авторів

І. М. Вахович

д. е. н., професор, ректор, Луцький національний технічний університет

I. Vakhovych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0003-1129-203X


І. М. Камінська

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики,Луцький національний технічний університет

I. Kaminska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Logistics, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0001-6181-7522


Г. В. Недопад

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Луцький національний технічний університет

H. Nedopad

Postgraduate student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0002-7692-861Х

Як цитувати статтю

Вахович І. М., Камінська І. М., Недопад Г. В. До питання формування критеріїв бюджетної ефективності території. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8627 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.4

Vakhovych, I., Kaminska, I. and Nedopad, H. (2021), “Revisiting development of the criteria for the budget efficiency of the territory”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8627 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.