EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
В. В. Венгер, Н. І. Романовська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.5

УДК: 330.357

В. В. Венгер, Н. І. Романовська

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто науково-методичні підходи до моделювання економічного зростання металургійної галузі України та встановлено, що найбільш поширеними є економетричні моделі, що поєднують економічний та статистико-математичний інструментарій, зокрема, кореляційно-регресійний аналіз. Загальним економетричним підходом до оцінки економічного зростання є побудова виробничої функції, в якій потенційний випуск продукції визначається як рівень виробництва з повним використанням усіх виробничих факторів.
Розроблено методику побудови економіко-математичної моделі для оцінки факторів, що впливають на економічне зростання металургійної галузі. Показником, що характеризуватиме зростання обсягів металургійного виробництво запропоновано використати сукупні фізичні обсяги виробництва сталі та напівфабрикатів. До визначальних факторів, що впливають на випуск металургійної продукції запропоновано включити такі екзогенні чинники, як: світова ціна на сталь, обмінний курс гривні, ціна на природний газ, що імпортується.

Ключові слова: modeling; econometric models; production function; economic growth; metallurgical branch; exogenous factors.

Література

1. Denison E.F. Trends in American economic growth, 1929–1982. Washington, DC : Brookings Institution, 1985. 141 p.
2. Oliner D., Sichel D. The Resurgence of Growth in the Late 1990s: Is Information Technology the Story? The Journal of Economic Perspectives. 2000. V. 14. P. 3–22.
3. Лукашин Ю., Рахлина Л. Производственные функции в анализе мировой экономики. МЭиМО. 2004. № 1. С. 17–27.
4. Степанишин В.М., Тисовський Л.О. Побудова моделі кореляційного аналізу для дослідження багатофакторних процесів і явищ. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер.: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. 2012. № 736. С. 133–138.
5. Сухоруков А., Харазішвілі Ю. Моделювання впливу макроекономічної політики на параметри економічного зростання. Вісник ТНЕУ. 2012. № 1. С. 7–19.
6. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. A Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics. 1992. Vol. 107. P. 407–437.
7. Holl R., Jones Ch. Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Woker than Others? The Quarterly Journal of Economics. 1999. V. CXIV. P. 83–116.
8. Sala-i-Martin, X. (1997) I Just Run Two Million Regressions. American Economic Review, 82, V. 2. 178–183.
9. Пустовойт О.В. Інституційна природа економічних циклів. Досвід України: монографія. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2016. 318 с.
10. Потенціал ендогенного зростання економіки України / [М.І. Скрипниченко, Т.І. Приходько, В.Р. Сіденко та ін.]; за ред. д-ра екон. наук М.І. Скрипниченко; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. К., 2010. 436 с.
11. Шумська С.С. Виробнича функція в економічному аналізі: теорія та практика використання. Економіка і прогнозування. 2007. № 2. С. 138–153.
12. Ускова Т.В., Лукин Е.В., Воронцова Т.В., Cмирнова Т.Г. Проблемы экономического роста территории : монография. Вологда: Ин-т социально-экономического развития территорий РАН, 2013. 170 с.
13. Афанасьев В.Н., Воронов Е.В. Факторный анализ зависимости социально-экономического развития региона от его тарифной политики. Вестник ОГУ. 2005. № 8. С. 21–28.
14. Сухоруков А.І., Харазішвілі Ю. М. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України. К.: НІСД, 2012. 368 с.
15. Венгер В.В. Фактори зростання та напрями державного регулювання металургійної галузі України : автореф. дис. … д-ра екон. наук, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К. 2020. 38 с.

V. Venger, N. Romanovska

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO MODELING THE ECONOMIC GROWTH OF THE METALLURGICAL INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

The article considers scientific and methodological approaches to modeling the economic growth of the metallurgical industry of Ukraine. It is established that among a number of scientific and methodological approaches to the assessment of economic growth, the most common are econometric models that combine economic and statistical and mathematical tools, in particular, correlation and regression analysis. It is proved that despite the large number of model tools, to solve each specific problem you need to build your own mathematical model of the process or phenomenon, which would take into account their main aspects and be based on certain means of computing statistics.
It is established that the construction of most models of economic growth is based on identifying individual factors and establishing the degree of their impact on the functioning of the economic system. The main factors of modeling are natural and human resources, the main means of economic entities, the use of scientific and technological progress and an aggregate demand.
It is revealed that the general econometric approach to the assessment of economic growth is the construction of the production function, in which the potential output is defined as the level of production with full use of all production factors.
A method of building an economic-mathematical model for estimating the factors influencing the economic growth of the metallurgical industry has been developed. The proposed methodology should include: definition of the dependent variable; selection of factors that determine the studied results; classification and systematization of selected factors; determining the form of dependence between the selected factors and the performance indicator; construction of a model that would describe the specified dependence; checking the model for adequacy; use of the model to manage economic processes in the industry.
An indicator that will characterize the growth of metallurgical production is proposed to use the total physical production of steel and semi-finished products. It is suggested to include such exogenous factors as: world price for steel, hryvnia exchange rate, price for imported natural gas among the determining factors influencing the production of metallurgical products.

Keywords: моделювання; економетричні моделі; виробнича функція; економічне зростання; металургійна галузь; екзогенні фактори.

References

1. Denison, E. (1985), Trends in American economic growth, 1929–1982. Brookings Institution, Washington, DC.
2. Oliner, D. and Sichel, D. (2000), “The resurgence of growth in the late 1990s: Is information technology the story?”, The Journal of Economic Perspectives, vol. 14, р. 3–22.
3. Lukashyn, Yu. and Rakhlyna, L. (2004), “Production functions in the analysis of the world economy”, Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, vol. 1, рр. 17–27.
4. Stepanyshyn, V.M. and Tysovs'kyj, L.O. (2012), “Construction of a model of correlation analysis to explore of multifactorial processes and phenomena”, Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Ser.: Komp'iuterni nauky ta informatsijni tekhnolohii, vol. 736, рр. 133–138.
5. Sukhorukov, A. and Kharazishvili, Yu. (2012), “Modeling the impact of macroeconomic policies on the parameters of economic growth”, Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 1, рр. 7–19.
6. Mankiw, N., Romer, D. and Weil, D. (1992), “A contribution to the empirics of economic growth”, The Quarterly Journal of Economics, vol. 107, рр. 407–437.
7. Holl, R. and Jones, Ch. (1999), “Why do some countries produce so much more output per woker than others?”, The Quarterly Journal of Economics, vol. CXIV, рр. 83–116.
8. Sala-i-Martin, X. (1997), “I just run two million regressions”, American Economic Review, vol. 2, no. 82, рр. 178–183.
9. Pustovojt, O.V. (2016) Instytutsijna pryroda ekonomichnykh tsykliv. Dosvid Ukrainy [Institutional nature of economic cycles. The experience of Ukraine], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia, Kyiv, Ukraine.
10. Skrypnychenko, M.I., Prykhod'ko, T.I. and Sidenko, V.R. (2010) Potentsial endohennoho zrostannia ekonomiky Ukrainy [Potential for endogenous growth of Ukraine's economy], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia, Kyiv, Ukraine.
11. Shums'ka, S.S. (2007), “Production function in economic analysis: theory and practice of use”, Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 2, рр. 138–153.
12. Uskova, T.V., Lukin, E.V., Voroncova, T.V. and Cmirnova, T.G. (2013) Problemy jekonomicheskogo rosta territorii [Problems of economic growth of the territory], In-t social'no-jekonomicheskogo razvitija territorij RAN, Vologda, Rossija.
13. Afanas'ev, V.N. and Voronov, E.V. (2005), “Factor analysis of the dependence of the socio-economic development of the region on its tariff policy”, Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 8, рр. 21–28.
14. Sukhorukov, A.I. and Kharazishvili, Yu. M. (2012), Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy [Model and forecast of social and economic development of regions of Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine.
15. Venger, V.V. (2020), “Growth factors and directions of state regulation of metallurgical industry of Ukraine”, Thesis for a Doctor of Economics, Economics and Management of National Economy, State Organization “Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 3305

Відомості про авторів

В. В. Венгер

д. е. н. старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

V. Venger

Doctor of Economic Sciences, Leading Researcher, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1018-0909


Н. І. Романовська

к. е. н., доцент, науковий співробітник відділу економічного зростання та структурних змін в економіці, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

N. Romanovska

PhD in Economics, Associate Professor, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1377-7551

Як цитувати статтю

Венгер В. В., Романовська Н. І. Науково-методичні підходи до моделювання економічного зростання металургійної галузі України. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8628 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.5

Venger, V. and Romanovska, N. (2021), “Scientific and methodological approaches to modeling the economic growth of the metallurgical industry of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8628 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.