EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
І. Є. Галущак, І. В. Кохан, В. С. Дмитровська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.6

УДК: 336.2

І. Є. Галущак, І. В. Кохан, В. С. Дмитровська

ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

Податкова проблема є однією з найскладніших і суперечливих в світі. Світова практика збереження національної економіки свідчить, що податки є основним джерелом надходжень до бюджету і, отже, фінансування соціальних та інших загальнодержавних програм. Питання інтеграції України з ЄС сьогодні є дуже актуальним та стратегічним, в контексті якого не менш важливим є питання гармонізація податкової політики в Україні відповідно до норм ЄС. Основною метою даної статті є визначення особливостей формування податкової політик в Україні на сучасному етапі та її пристосування до процесу європейської інтеграції. В якості основного підходу застосовано методологію порівняльного аналізу відносно вітчизняної податкової системи та її правової бази в країнах Європейського Союзу, а також до статистичних даних щодо податкової бази та її динаміки. За результатами аналізу визначено основні проблеми функціонування податкових систем України і країн ЄС, та запропоновано напрями їх вирішення. В подальшому інтерес представляє такий напрямок дослідження як ретельне порівняння законодавчого забезпечення податкової політики в Україні і країнах ЄС в контексті імплементації відповідних норм у вітчизняну законодавчу базу.

Ключові слова: податки; податкова політика; податкові надходження; Європейський Союз; Євроінтеграція; податкове реформування; фіскальні резерви.

Література

[1] M.F. Safonova, D.S. Reznichenko, M.V. Melnichuk, A.K. Karaev, S.F. Litvinova. Taxes Harmonization Features in the European Union Countries. International Journal of Economics and Financial. 2016. № 6 (58). РР. 154-159.
[2] Соколовська А. М. Податкова політика в Україні в контексті тенденції реформування оподаткування у країнах ЄС. Фінанси України. 2012. Вип. 1. С. 94–115.
[3] Дубовик О. Конвергенція механізмів оподаткування доданої вартості України та Євросоюзу. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 8 (240). С. 16–18.
[4] Демиденко Л. М. Податкова політика Європейського Союзу. Наукові праці НДФІ. 2007. Вип. 3. С. 87–95.
[5] Горобей К. Д., Цимбаленко Я. Ю. Сучасний стан податкових надходжень у розрізі ВВП країн ЄС та України. Вісник КНУТД. 2018. № 1 (119). С. 18-26.
[6] Податкове право Європейського Союзу. Електронний ресурс. 2016. Режим доступу: http://ukrainepravo.com/international_law/european_union_law/podatkove-pravo-evropeys%60kogo-soyuzu.
[7] Consolidated version of the Treaty on European Union / Document 12012M/TXT. Електронний ресурс. Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT.
[8] Попова В. В. Удосконалення податкової політики України в умовах євроінтеграції. Автореферат дис. канд. з держ упр-ня. К. 2009. 23 с.
[9] Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004 р.№ 1629.
[10] Якубенко В.П., Моторна А.С., Овчарук О.С. Україна у сфері наближення оподаткування до європейських стандартів. Електронний ресурс. Режим доступу: http://intkonf.org/yakubenko-vp-motorna-as-ovcharuk-os-ukrayina-u-sferinablizhennya-opodatkuvannya-do-evropeyskih-standartiv
[11] Fact Sheets on the European Union. 05.2019. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/92/general-tax-policy
[12] Частка податків у ВВП Європейського Союзу та України. Електронний ресурс. Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/statystykachastka-podatkiv-u-vvp-yevropeyskogoyevropeyskogo-soyuzu-ta-ukrayiny.
[13] Бюджет України. Електронний ресурс. Електронний ресурс. Режим доступу: http://cost.ua/budget/revenue.
[14] Poland – Income Tax. Електронний ресурс. Режим доступу: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/poland-income-tax.html.
[15] Польша освободила молодежь от уплаты налога на доходы. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zn.ua/WORLD/polsha-osvobodila-molodezh-ot-uplaty-naloga-na-dohody-325705.
[16] Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. Електронний ресурс. Режим доступу: http://sfs.gov.ua.
[17] Податковий кодекс України: Закон України від 2.12.2010 р. № 2755.Розділ V.
[18] Діденко С. Оцінка та механізм відшкодування ПДВ в Україні: як це працює // ua.news, 13.05.2019. Електронний ресурс. Режим доступу: https://ua.news/ua/otsinka-ta-mehanizm-vidshkoduvannya-pdv-v-ukrayini-yak-tse-pratsyuye.

I. Halushchak, I. Kokhan, V. Dmytrovska

FORMATION OF TAX POLICY IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

The tax problem is one of the most complex and controversial in the world. The global practice of preserving the national economy shows that taxes are a major source of income to the budget and, therefore, funding for social and other national programs. The issue of Ukraine's integration with the EU is very relevant and strategic today, in the context of which it is equally important to harmonise tax policy in Ukraine in line with EU norms. The main purpose of this article is to identify the features of tax policy making in Ukraine at the present stage and to adapt it to the process of European integration. The methodology of comparative analysis of the domestic tax system and its legal base in the countries of the European Union, as well as statistics on the tax base and its dynamics, was applied as the main approach.
Taxes are not only the main source of replenishment of state revenues, but also one of the main levers of the state's influence on the market economy. Therefore, creating an effective tax system is one of the most important problems of any country. Effective tax policy organisation is the key to sustainable economic development in the country. In the context of Ukraine's strategic course for integration with the EU, one of the topical issues is the harmonisation of tax policy in Ukraine and its unification with EU norms. This process is a difficult task as tax policies of Ukraine and EU countries are based on different principles. It is extremely interesting for Ukraine to experience tax reform in the EU countries, which will allow choosing its own tax strategy taking into account the positive and negative consequences of tax policy making.
The methodological basis of the study was analytical and statistical methods of analysis. General and special methods have been used. The main provisions of the legislative framework at the international, national level and in the EU are examined. The methodology used made it possible to outline the main directions of optimisation of the tax system and its implementation to EU tax principles. The methods used allowed us to obtain reliable and valid conclusions and results.
According to the results of the analysis, the main problems of functioning of tax systems of Ukraine and the EU countries have been identified, and the directions of their solution are suggested. Of further interest is such a line of research as a careful comparison of legislative support for tax policy in Ukraine and EU countries in the context of the implementation of the relevant norms in the domestic legislative framework.

Keywords: taxes; tax policy; tax revenues; European Union; European integration; tax reform; fiscal reserves.

References

1. Safonova, M.F. Reznichenko, D.S. Melnichuk, M.V. Karaev, A.K. and Litvinova, S.F. (2016), “Taxes Harmonization Features in the European Union Countries”, International Journal of Economics and Financial, vol. 6 (58), рр. 154-159.
2. Sokolovs'ka, A. M. (2012), “Tax policy in Ukraine in the context of the trend of tax reformation in the EU”, Finance of Ukraine, vol. 1, pp. 94–115.
3. Dubovyk, O. (2016), “Convergence of value added tax mechanisms of Ukraine and the European Union”, Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University, vol. 8 (240), pp. 16–18.
4. Demydenko, L. M. (2007), “Tax policy of the European Union”, Scientific Papers of the Scientific Research Institute, vol. 3, pp. 87–95.
5. Horobej, K. D. and Tsymbalenko, Ya. Yu. (2018), “The current state of tax revenues in the context of GDP of EU and Ukrainian countries”, Bulletin of KNUTD, vol. 1 (119), pp. 18-26.
6. ukraineprav.com (2016), “European Union tax law”, available at: http://ukraineprav.com/international_law/european_union_law/data-right-evropeys%60kogo-soyuzu (Accessed 15 January 2021).
7. EUR-Lex (2012), “Consolidated version of the Treaty on European Union”, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT (Accessed 1 January 2021).
8. Popova, V.V. (2009), “Improvement of the tax policy of Ukraine in the conditions of European integration”, Ph.D. Thesis, State government, Kyiv, Ukraine.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine “On the National Program of Adaptation of the Legislation of Ukraine to the Legislation of the European Union”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 1629.
10. Yakubenko, V.P., Motornaya, A.S. and Ovcharuk O.S. (2010), “Ukraine in the field of approximation of taxation to European standards”, available at: http://intkonf.org/yakubenko-vp-motorna-as-ovcharuk-os-ukrayina-u-sferinablizhennya-opodatkuvannya-do-evropeyskih-standartiv (Accessed 4 January 2021)
11. Verbeken, D. (2019), “Fact Sheets on the European Union”, available at: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/92/general-tax-policy (Accessed 15 January 2021).
12. Economic discussion club (2016), “Share of taxes in GDP of the European Union and Ukraine”, available at: http://edclub.com.ua/analityka/statystyka-chastka-podatkiv-u-vvp-yevropeyskogo-soyuzu-ta-ukrayiny (Accessed 15 January 2021).
13. (2021), “Budget of Ukraine”, available at: http://cost.ua/budget/revenue (Accessed 20 January 2021).
14. KPMG (2020), “Poland – Income Tax”, available at: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/poland-income-tax.html (Accessed 5 January 2021).
15. Khrebet, A. (2019), “Poland exempted young people from income tax. Electronic resource”, available at: https://zn.ua/WORLD/polsha-osvobodila-molodezh-ot-uplaty-naloga-na-dohody-325705_.html (Accessed 5 November 2020).
16. Official Website of the State Fiscal Service of Ukraine (2020), available at: http://sfs.gov.ua (Accessed 20 November 2020).
17. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 1 January 2021).
18. Didenko, S. (2019), “Assessment and mechanism of VAT refund in Ukraine: how it works”, ua.news, 13.05.2019, [Online], available at: https://ua.news/en/otsinka-ta-mehanizm-vidshkoduvannya-pdv-v-ukrayini-yak-tse-pratsyuye (Accessed 10 January 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 2914

Відомості про авторів

І. Є. Галущак

д. пед. н., професор кафедри обліку і аудиту, ВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

I. Halushchak

Doctor of Pedagogy, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

ORCID:

0000-0001-9445-6348


І. В. Кохан

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

I. Kokhan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

ORCID:

0000-0002-9262-5723


В. С. Дмитровська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

V. Dmytrovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

ORCID:

0000-0001-5696-2792

Як цитувати статтю

Галущак І. Є., Кохан І. В., Дмитровська В. С. Формування податкової політики в контексті євроінтеграції. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8629 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.6

Halushchak, I., Kokhan, I. and Dmytrovska, V. (2021), “Formation of tax policy in Ukraine in the context of european integration”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8629 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.