EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
М. М. Мамчин, Н. Є. Кузьо, Н. С. Косар

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.72

УДК: 339.138

М. М. Мамчин, Н. Є. Кузьо, Н. С. Косар

МАРКЕТИНГОВІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

Анотація

Досліджено конкурентне середовище та попит на ринку побутової техніки України, вплив на нього карантинних обмежень. Встановлено, що внаслідок скорочення доходів споживачів останні надають перевагу вітчизняним маркам побутової техніки, кількість яких на ринку постійно зростає. Початок карантину обумовив скорочення традиційного продажу побутової техніки в Україні, але зростання он-лайн продажів. Визначено, що об'єктом пильної уваги вітчизняних виробників у майбутньому повинні бути їх витрати, проте вони не повинні забувати і про моніторинг функціональних можливостей товарів-конкурентів та потреби споживачів. Досліджено переваги споживачів малої побутової техніки через їх опитування. На підставі цього розроблені рекомендації щодо напрямів удосконалення комплексу маркетингу вітчизняних виробників побутової техніки з урахуванням потреб різних сегментів ринку.

Ключові слова: ринок побутової техніки; мала побутова техніка; потреби споживачів; комплекс маркетингу; он-лайн продажі.

Література

1. Комарницький І.М., Цар Г.В. Теоретичні засади формування маркетингового менеджменту на підприємстві. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. №3, Т.2. С. 110-116.
2. Пригара О. Методика аналізу привабливості міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських процесів. URL : http://www.kneu.kiev.ua/journal/ukr/article/2006_1_Prygara_ukr.pdf (дата звернення 10.01.2021).
3. Алданькова Г. В. Тенденції діяльності торговельних мереж на ринку побутової техніки та електроніки України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 23(1). С. 130-133.
4. Бодак Ю.В., Ерфан Є.А. Аналіз сучасного стану світового ринку побутової техніки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 28(1). С. 42-46.
5. Тенденції на ринку побутової техніки. URL : http://kreschatic.kiev.ua/ua/4163/art/1349983364.html (дата звернення 12.01.2021).
6. ТОП-10 виробників холодильників: пропонуємо кращих. URL : https:// www.moyo.ua/ua/news/top-10_proizvoditeleyi_holodilnikov_predlagaem_ luchshih.html (дата звернення 10.01.2021).
7. Своя праска ближча до тіла. Українські бренди завойовують нижній ціновий сегмент побутової техніки. URL : https://nv.ua/ukr/biz/consmarket/pobutova-tehnika-vid-ukrajinskih-virobnikiv-vihodit-na-zovnishni-rinki-novini-ukrajini-50044309.html (дата звернення 14.01.2021).
8. Успішний рік: як змінювався ринок побутової техніки в Україні? URL : https://www.epravda.com.ua/columns/2018/12/28/643927 (дата звернення 11.01.2021).
9. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : https:// http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 12.01.2021).
10. "Сірий" ринок побутової техніки перевищує 20 млрд. грн. Дослідження GFK. URL : https://ua-news.liga.net/economics/news/siriy-rinok-pobutovoi-tehniki-perevischue-20-mlrd-grn-doslidjennya-gfk (дата звернення 11.01.2021).
11. У I кварталі 2020 ринок побутової техніки та електроніки України демонструє зниження. Результати "GfK TEMAX® Україна" за І квартал 2020 року. URL : https://temax.gfk.com/uk-ua/UAH/reports (дата звернення 13.01.2021).
12. Українці через карантин купують більше кухонної техніки та телевізорів — дослідження GfK. URL : https://nv.ua/ukr/biz/markets/cherez-karantin-v-ukrajini-vpali-prodazhi-pobutovoji-tehniki-gfk-novini-ukrajina-50084845.html (дата звернення 13.01.2021).

M. Mamchyn, N. Kuzo, N. Kosar

MARKETING OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC PRODUCERS OF HOUSEHOLD APPLIANCES

Summary

The research of the household appliances market in Ukraine confirms a severe competition between its participants. Manufacturing and selling household appliances, producers can use the method of price competition and develop their commodities for consumers, who have under the average level of income, as well as the method of non-price competition due to the well-known brand, higher quality of goods and services for consumers, who have the average or above the average level of income. There is a high probability of entering the market by new companies; the competition is between electric and mechanical household appliances; barriers at the entrance of the market are not high, because trading intermediaries can order household appliances from cheap Chinese producers, creating new trade marks.
Because of reduction of consumers’ income, they give preference to the domestic producers of household appliances and the number of last is fast growing at the market. They make a strategic group of household appliances, which are sold in the low price segment of the market. Simultaneously, devaluation of Ukrainian currency, fall of consumers’ purchasing capacity in Ukraine have resulted in downturn in sales of household appliances of the world known brands, i.e. those which belong to the strategic group of commodities of a higher price level.
The quarantine restrictions have caused reduction of the volume of traditional sales of household appliances in Ukraine, whereas increase of online sales. It is identified that consumers have mainly bought kitchen appliances, TV and laptops, but less smartphones. Moreover, the amount of small appliances for cooking, sold during the quarantine, has significantly increased.
It is recommended for domestic producers to pay attention to their expenditures, whereas not to forget about monitoring of the functional capacities of competing products and consumers’ demands.
Having collected primary marketing information on the advantages of the consumers of small appliances, it is determined that making choice of household appliances, they pay attention to their technical characteristics, users reviews and friends’ advices, the opportunity to but a new product in retail networks or in the Internet, price of the product, i.e. to different components of the marketing complex. The research provides recommendations on the directions for improvement of the marketing complex of the domestic producers of household appliances with consideration of the demands of different market segments.

Keywords: market of household appliances; small appliances; consumers’ demands; marketing complex; online sales.

References

1. Komarnytskyi, I.M. and Tsar, H.V. (2011), “Theoretical principles of marketing management in enterprise”, Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 3, no. 2, pp. 110-116.
2. Pryhara, O. (2006), “Methods of analysis of the attractiveness of international commodity markets in the context of globalization of world economic processes”, available at: http://www.kneu.kiev.ua/journal/ukr/article/2006_ 1_Prygara_ukr.pdf (Accessed 10 January 2021).
3. Aldankova, H. V. (2017), “Trends of activity of trading networks on the market of household appliances and electronics of Ukraine”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 23(1), pp. 130-133.
4. Bodak, Yu.V. and Erfan, Ye.A. (2019), “Analysis of the current state of the world market of the household appliances”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 28(1), pp. 42-46.
5. Kreschatic (2012), “Trends in the home appliance market”, available at: http://kreschatic.kiev.ua/ua/4163/art/1349983364.html (Accessed 12 January 2021).
6. Moyo.ua (2017), “TOP 10 manufacturers of refrigerators: we offer the best”, available at: https://www.moyo.ua/ua/news/top-10_proizvoditeleyi _holodilnikov_predlagaem_ luchshih.html (Accessed 10 January 2021).
7. NV (2019), “Your iron is closer to your body. Ukrainian brands are gaining the lower price segment of home appliances”, available at: https://nv.ua/ukr/biz/consmarket/pobutova-tehnika-vid-ukrajinskih-virobnikiv-vihodit-na-zovnishni-rinki-novini-ukrajini-50044309.html (Accessed 14 January 2021).
8. Economic truth (2018), “Successful year: how the home appliances market in Ukraine has changed?”, available at: https://www.epravda.com.ua/ columns/2018/12/28/643927 (Accessed 11 January 2021).
9. Official website State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 12 January 2021).
10. Liga news (2020), "The gray" home appliances market exceeds UAH 20 billion. Research GFK”, available at: https://ua-news.liga.net/economics/news/siriy-rinok-pobutovoi-tehniki-perevischue-20-mlrd-grn-doslidjennya-gfk (Accessed 11 January 2021).
11. TEMAX (2020), “In the first quarter of 2020, the market of home appliances and electronics in Ukraine shows a decline. Results "GfK TEMAX® Ukraine" for the first quarter of 2020”, available at: https://temax.gfk.com/uk-ua/UAH/reports (Accessed 13 January 2021).
12. NV (2020), “Ukrainians buy more kitchen appliances and TVs due to quarantine - research GfK”, available at: https://nv.ua/ukr/biz/markets/cherez-karantin-v-ukrajini-vpali-prodazhi-pobutovoji-tehniki-gfk-novini-ukrajina-50084845.html (Accessed 13 January 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 2757

Відомості про авторів

М. М. Мамчин

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка"

M. Mamchyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0001-9230-0147


Н. Є. Кузьо

старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка"

N. Kuzo

Senior Lecturer of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-0640-3276


Н. С. Косар

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка"

N. Kosar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-0180-2630

Як цитувати статтю

Мамчин М. М., Кузьо Н. Є., Косар Н. С. Маркетингові можливості розвитку вітчизняних виробників побутової техніки. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8632 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.72

Mamchyn, M., Kuzo, N. and Kosar, N. (2021), “Marketing opportunities for development of the domestic producers of household appliances”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8632 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.