EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Н. П. Теслюк, Я. Я. Назаренко, С. А. Наконечна

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.75

УДК: 336.226.2

Н. П. Теслюк, Я. Я. Назаренко, С. А. Наконечна

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню розвитку справляння транспортного податку в Україні та його фіскальної ефективності, що виявлена у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів України.
Транспортний податок – обов’язковий безумовний прямий платіж, який сплачується юридичними та фізичними особами до місцевих бюджетів за легкові автомобілі, які належать їм на правах власності та відповідають двом критеріям: з року випуску не минуло більше 5 років та середньоринкова вартість становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Досліджено за даними Державної казначейської служби України фіскальну функцію транспортного податку, що реалізується частково в сучасних умовах Визначено основні напрями реформування транспортного податку та посилення його фіскальної ефективності визначено доцільність індексації ставки транспортного податку та розширення бази оподаткування та долучення до об’єктів оподаткування інших транспортних засобів, таких як мотоцикли, катери, яхти, гелікоптери тощо.

Ключові слова: транспортний податок; податок на майно; податкові надходження; місцеві бюджети; легкові автомобілі.

Література

1. Бойко С. В. Фіскальний потенціал місцевих податків і зборів: кластерний аналіз регіонів України. Науковий вісник Полісся. 2016. Вип. 3. С. 106-111.
2. Березовська С. В. Транспортний податок в України: недоліки, проблеми та шляхи їх вирішення. Економіка. Фінанси. Право. 2016. № 6(1). С. 49-54.
3. Долженков О. Удосконалення справляння транспортного податку в Україні. Юридичний вісник. 2018. № 3. С. 91-96.
4. Кригіна Д. Г. Транспортний податок: проблемні аспекти запровадження. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. Вип. 6(1). С. 151-154.
5. Хрімлі К. Аналiз законодавства про транспортний податок. Юридична Україна. 2016. № 7-8. С. 13-18.
6. Хрімлі К. О., Хрімлі І. О. Проблемні питання розрахунку та сплати транспортного податку в Україні. Економіка та управління на транспорті. 2017. Вип. 4. С. 136–141.
7. Шаренко М. С. Правове регулювання транспортного податку в Україні. Право і суспільство. 2016. № 5. С. 144-146
8. Бобошко Л. І. Транспортний податок в Україні: стан та перспективи. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2017. № 1. С. 25-36.
9. Данилишин В. І., Стефанків О. М., Ціжма О. А. Транспортний податок: зарубіжний досвід та українські реалії. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 3. С. 702-705.
10. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28.12.2014 р. № 71-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19/ed20150101#n1326 (дата звернення: 18.01.2021).
11. Звітність Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (дата звернення: 18.01.2021).
12. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році: Закон України від 24 грудня 2015 року №909-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-19#Text (дата звернення: 18.01.2021).
13. Методика визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 66. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2016-%D0%BF/ed20170101#n9 (дата звернення: 18.01.2021).
14. Овчаренко А. С. Транспортний податок в Україні: стан і перспективи. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 2. С. 191–194.
15. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році: Закон України від 20.12.2016 № 1791-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1791-19/ed20170101#n121(дата звернення: 18.01.2021).
16. Транспортний податок-2020: про що необхідно знати власникам авто. URL: visnuk.com.ua/uk/news/100016193-transportniy-podatok-2020-pro-scho-neobkhidno-znati-vlasnikam-avto(дата звернення: 18.01.2021).

N. Tesliuk, Ya. Nazarenko, S. Nakonechna

TRANSPORT TAX AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGETS

Summary

The article is devoted to the study of the development of transport tax collection in Ukraine and its fiscal efficiency, which is revealed in the formation of the revenue side of local budgets of Ukraine.
The tax system is changing to find alternative sources of tax revenues to the budget in the direction of expanding the objects of taxation of existing taxes, raising the rates of existing taxes, collecting new taxes. An example of the expansion of the tax base of local budgets was the introduction of collecting from 01.01.2015 transport tax as part of the property tax. The tax component of the acquisition or termination of ownership of vehicles includes the obligation to accrue and pay other taxes: value added tax, excise tax, personal income tax, but special attention needs to be paid to the transport tax as a tax on vehicle ownership.
The issue of vehicle taxation is studied in the works of domestic scientists with the predominance of research on legal regulation or foreign experience in vehicle taxation. This updates the study of various aspects of transport taxation, including its role in shaping local budgets.
Transport tax is a mandatory unconditional direct payment paid by legal entities and individuals to local budgets for cars owned by them and meeting two criteria: no more than 5 years have passed since the year of issue and the average market value is more than 375 times the minimum salary (750 times the minimum salary was in 2016). The fiscal function of the transport tax is partially implemented in modern conditions, as the share of revenues from this tax does not exceed one percent of local budget revenues and decreases from 2018. According to estimates, it was concluded that the annual reduction of local budget revenues from vehicle taxation by UAH 61.6 million in 2018-2020. This trend was due to a decrease in the number of taxable vehicles and the invasion of transport tax rates. The main directions of transport tax reform and strengthening its fiscal efficiency are the expediency of indexation involvement in taxation of other vehicles, such as motorcycles, boats, yachts, helicopters, etc.

Keywords: transport tax; property tax; tax revenues; local budgets; cars.

References

1. Boiko, S. V. (2016), “Fiscal potential of local taxes and fees: cluster analysis of Ukrainian regions”, Scientific bulletin of Polissia, vol. 3 (7), pp. 106-111.
2. Berezovska, S. V. (2016), “Transport tax in Ukraine: shortcomings, problems and ways of solving them”, Economics. Finanсes. Law, vol. 6, pp. 49–54.
3. Dolzhenkov, O. (2018), “Improving the collection of transport tax in Ukraine”, Law Herald, vol. 3, pp. 91-96.
4. Kryhina, D. H. (2017), “Transport tax: problem aspects of implementation”, Subcarpathian Law Herald, vol. 6(1), pp. 151–154.
5. Khrimli, C. (2016), “Ànalysis of lagislation on vehicle”, Legal Ukraine, vol. 7-8, pp. 13–18.
6. Khrimli, К.O. and Khrimli, I.O. (2017), “Issues of calculation and payment of vehicle tax in Ukraine”, Economics and management on transport, vol. 4, pp. 136–141.
7. Sharenko, M. S. (2016), “Legal regulation of transport tax in Ukraine”, Law and society, vol. 5, pp. 144-146.
8. Boboshko, L.I. (2017), “Transport tax in Ukraine: state and prospects”, Zbirnyk naukovykh prats Universytetu derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy, vol. 1, pp. 25-36.
9. Danylyshyn, V. I. Stefankiv, O. M. and Tsizhma, O. A. (2015), “Transport tax: foreign experience and Ukrainian realities”, Global and national economic problems, vol. 3, pp. 702-705.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine " On amendments to the Tax Code of Ukraine and some legislative acts of Ukraine on tax reform ", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19/ed20150101#n1326 (Accessed 18 January 2021).
11. The official site of State Treasury Service of Ukraine (2021), “Reporting“, available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (Accessed 18 January 2021).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On amendments to the Tax Code of Ukraine and some legislative acts of Ukraine to ensure the balance of budget revenues in 2016", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-19#Text (Accessed 29 August 2013).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), “Methods for determining the average market value of cars”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2016-%D0%BF/ed20170101#n9 (Accessed 18 January 2021).
14. Ovcharenko, A. S. (2015), “The social justice principle implementation in vehicle taxation in Ukraine”, Comparative and analytical law, vol. 2, pp. 191–194.
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "On amendments to the Tax Code of Ukraine and some legislative acts of Ukraine to ensure the balance of budget revenues in 2017", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1791-19/ed20170101#n121(Accessed 18 January 2021).
16. The official site of Visnyk. Officially about taxes (2021), “Transport tax 2020: what car owners need to know“, available at: visnuk.com.ua/uk/news/100016193-transportniy-podatok-2020-pro-scho-neobkhidno-znati-vlasnikam-avto (Accessed 18 January 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 3208

Відомості про авторів

Н. П. Теслюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

N. Tesliuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0338-9088


Я. Я. Назаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

Ya. Nazarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-2343-6988


С. А. Наконечна

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний транспортний університет, м. Київ

S. Nakonechna

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0507-4116

Як цитувати статтю

Теслюк Н. П., Назаренко Я. Я., Наконечна С. А. Транспортний податок та його роль у формуванні місцевих бюджетів. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8635 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.75

Tesliuk, N., Nazarenko, Ya. and Nakonechna, S. (2021), “Transport tax and its role in the formation of local budgets”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8635 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.