EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ РИНОК ЯГІД: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Л. М. Галат

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.76

УДК: 339.5: 634.73 (477)

Л. М. Галат

СВІТОВИЙ РИНОК ЯГІД: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

В статті визначено сучасні тренди розвитку світового ринку свіжих ягід та ягідної продукції та визначено місце і перспективи ягідної галузі України на цьому ринку.
Встановлено, що у світі та переважно у розвинутих країнах з високими доходами населення спостерігається зростання попиту на свіжі ягоди, ягідну продукцію, розширюється видовий склад ягід на світовому ринку.
Розглянуто структуру виробництва ягід за регіонами світу та за основними видами продукції – полуниці садової, малини, смородини, лохини. Виявлено основні причини зростання попиту на ягоди, як фактору зростання виробництва – здоровий спосіб життя, раціональне харчування, вегетаріанство, зручність і мода на вживання свіжих ягід та ягідної продукції, Проведено порівняння обсягів виробництва та поставок основних видів ягід на світовий ринок основними країнами-виробниками. Розміщення плантацій за країнами, регіонами, видами ягідних культур в світі нерівномірне. Україна належить до основних світових виробників малини та смородини. Спостерігається тенденція зростання обсягів виробництва ягід в окремих країнах як за рахунок зростання урожайності, впровадження інноваційних способів виробництва та організації бізнесу, так і розширення площ ягідних насаджень.
Головними факторами зростання експорту для українських виробників ягід стали глобальні тренди зростання попиту на ягідну продукцію в країнах з високими доходами споживачів; скасування імпортних квот до ЄС; державна фінансова підтримка галузі садівництва для закладання нових ягідних насаджень, будівництва холодильників, сортувальних ліній.
Розглянуто структуру та географію експорту ягідної продукції. В структурі експорту переважають заморожені ягоди. Більші переваги для експорту мають лохина, малина, дикорослі та органічні ягоди. Ягоди експортуються переважно до країн ЄС.
Визначено шляхи розширення участі українських виробників ягід на світовому ринку, в першу чергу ринку ЄС. Реалізація експортного потенціалу України на ринку ягід має здійснюватися шляхом розширення числа експортерів ягід, підвищення якості ягідної продукції через сертифікацію, пакування, логістику, формування належної інфраструктури експорту.

Ключові слова: світовий ринок ягід; експорт; імпорт; сертифікація; виробництво ягід у світі; країни-виробники ягід; інфраструктура ягідного ринку;

Література

1. Новий сезон на ринку фруктів та ягід: тенденції та перспективи. Агробізнес сьогодні. 2020. №11. С.54 – 57.
2. Прохорчук І. Світовий ринок ягід 2019: чи може бути «вижити» без трендів? URL: https://www.growhow.in.ua/cvitovyy-rynok-iahid-2019-chy-mozhna-bude-vyzhyty-bez-trendiv/
3. Ринок ягідних культур в Україні та світі. URL: http://ukrsadprom.org/blog/rynok-yagidnyh-kultur-v-ukrayini-ta-sviti/
4. Коротич Ю. Ринок ягід у контексті пандемії. Плантатор. 2020. №6. С.8 – 13.
5. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua/. (дата звернення 12.01.2021).
6. Поперечна О. Лохина – ягода №1 в Україні за площею комерційних насаджень. Ягідник. 2020. №1. С.19 - 21.
7. Ринок заморожених ягід. Плантатор. 2020. №1. С.10 – 13.
8. Мельник С. Розвиток внутрішнього ринку ягід: державна допомога та нові можливості для переробки Ягідник. 2019. №1. С.4 - 7.
9. Карасьова Н.А. Інфраструктурне забезпечення експортної діяльності в аграрному секторі. Бізнесінформ 2016. №8. С.98 -103.
10. Українські компанії активно проходять сертифікацію за стандартом Global G.A.P. Ягідник. 2020. №4. C.9.

L. Galat

WORLD BERRIES MARKET: CURRENT TRENDS AND PROSPECTS FOR UKRAINE

Summary

The article identifies current trends in the world market of fresh berries and berry products and identifies the place and prospects of the berry industry of Ukraine in this market.
It is established that in the world and mainly in developed countries with high incomes there is an increase in demand for fresh berries, berry products, expanding the species composition of berries on the world market.
The structure of berry production by regions of the world and by main types of products - garden strawberries, raspberries, currants, blueberries is considered. The main reasons for the growing demand for berries as a factor in the growth of production - a healthy lifestyle, a balanced diet, vegetarianism, convenience and fashion for the consumption of fresh berries and berry products.
A comparison of production volumes and supplies of the main types of berries to the world market by the main producer countries is made. The location of plantations by countries, regions, types of berry crops in the world is uneven. Ukraine is one of the world's leading producers of raspberries and currants.
There is a tendency to increase the production of berries in some countries due to increased yields, the introduction of innovative methods of production and business organization, and the expansion of the area of berry plantations.
The main factors of export growth for Ukrainian berry producers were global trends in demand for berry products in countries with high consumer incomes; abolition of import quotas to the EU; state financial support of the horticultural industry for the establishment of new berry plantations, construction of refrigerators, sorting lines.
The structure and geography of berry export are considered. The structure of exports is dominated by frozen berries. Blueberries, raspberries, wild and organic berries have greater export advantages. The berries are exported mainly to EU countries.
Ways to expand the participation of Ukrainian berry producers in the world market, primarily in the EU market, have been identified. Realization of Ukraine's export potential on the berry market should be carried out by expanding the number of berry exporters, improving the quality of berry products through certification, packaging, logistics, and the formation of an appropriate export infrastructure.

Keywords: world berry market; export; import; certification; berry production in the world; berry-producing countries; berry market infrastructure.

References

1. “New season in the fruit and berry market: trends and prospects”, Ahrobiznes sohodni, vol. 11, 2020, pp.54 – 57.
2. Prokhorchuk, I. “World berry market 2019: can it "survive" without trends?”, [Online], available at: https://www.growhow.in.ua/cvitovyy-rynok-iahid-2019-chy-mozhna-bude-vyzhyty-bez-trendiv/ (Accessed 12 Jan 2021).
3. “The market of berry crops in Ukraine and the world”, [Online], available at: http://ukrsadprom.org/blog/rynok-yagidnyh-kultur-v-ukrayini-ta-sviti/
4. Korotych, Yu. (2020), “The berry market in the context of a pandemic”, Plantator, vol. 6, pp.8 – 13.
5. Statistical information of the State Statistics Service of Ukraine, available at: http:// www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 12 Jan 2021).
6. Poperechna, O. (2020), “Blueberry - berry №1 in Ukraine by area of commercial plantations”, Yahidnyk, vol. 1, pp.19 - 21.
7. “Frozen berries market”, Plantator, vol. 1, 2020, pp.10 – 13.
8. Melnyk, S. (2019), “Development of the domestic berry market: state aid and new opportunities for processing”, Yahidnyk, vol. 1, pp.4 - 7.
9. Karasova, N.A. (2016), “Infrastructural support of export activity in the agricultural sector”, Biznesinform, vol. 8, pp.98 -103.
10. “Ukrainian companies are actively certified according to the Global G.A.P.”, Yahidnyk, vol. 4, 2020, p.9.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 1810

Відомості про авторів

Л. М. Галат

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

L. Galat

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Еconomic University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0075-9730

Як цитувати статтю

Галат Л. М. Світовий ринок ягід: сучасні тенденції та перспективи для України. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8636 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.76

Galat, L. (2021), “World berries market: current trends and prospects for Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8636 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.