EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Н. В. Бугас, А. І. Гутман

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.77

УДК: 338.48

Н. В. Бугас, А. І. Гутман

ВПЛИВ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Анотація

У статті розглянуто та досліджено економічні процеси в сфері санаторно-курортних послуг в умовах пандеміїї COVIC-19. Встановлено, що умовах глобальної пандемії в першу чергу однією із головних умов щодо успішного управління будь-яким підприємством – це створення ефективної системи антикризового менеджменту. У статті досліджено проблему застосування антикризового управління на підприємстві в умовах пандемії, теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій з управління підприємством в умовах пандемії. Розглянуто формування санаторно-курортних послуг, виходячи з соціальних і eкономiчниx умов та особливостей функціонування сфери рекреації, вивчено чинники впливу на розвиток ринків санаторно-курортних послуг. Досліджено тенденції розвитку сфери санаторно-курортних послуг в Україні в умовах невизначеності, зокрема, що надає чітке усвідомлення доцільності формування державної політики в контексті сприяння її розвитку та покращенню інвестиційної привабливості санаторно-курортних і оздоровчих установ. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення цієї політики щодо розвитку сфери санаторно-курортних послуг в умовах пандемії COVIC-19. Встановлено, що одним із засобів протидії кризовим проявам є саме антикризове управління, що на відміну від традиційного фінансового управління характеризується оперативністю у прийнятті рішень; значною витратністю на фоні загальної обмеженості фінансових ресурсів; високим рівнем ризику; застосуванням непопулярних заходів; оперативним характером вирішуваних завдань в умовах пандемії. Обґрунтовано, що в сучасних умовах, одним з головних критеріїв успішного розвитку підприємств є його забезпечення стійким розвитком та, відповідно, визначено, що створення такого стану можливе лише за умов активного впровадження нових технологій і продукції, прогресивних конкурентних стратегій та превентивного підходу до управління підприємством. Доведено, що для запобігання негативним процесам у функціонуванні підприємств, доцільно виявляти ранні ознаки настання кризових явищ та виявлення негативних явищ на ранніх стадіях, що призводять до руйнування діяльності, може допомогти підвищити ймовірність збереження стійкого розвитку.

Ключові слова: ризики; антикризове управління; кризові явища; антикризовий план; умови невизначеності; державне регулювання; пандемія коронавірусу; карантинні заходи.

Література

1. Українська економіка впала за півроку на 6,5%. У другому кварталі - на 11% - https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/6/663774/
2. НБУ може погіршити прогноз падіння ВВП на 2020 рік мінімум до 6% - банкіри - https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/21/663191/
3. МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році - https://ua-news.liga.net/economics/news/mvfpogirshiv-prognoz-padinnya-vvp-ukraini-v-2020-rotsi
4. Національний інститут стратегічних досліджень. Щодо розвитку туризму в Україні в умовах підвищених епідемічних ризиків –: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-ukraini.pdf
5. За оцінками МКІП щодо втрати імпорту та експорту послуг, пов’язаних з подорожами, від пандемії – https://mkms.gov.ua/news/3733.html
6. Національний інститут стратегічних досліджень. Щодо розвитку туризму в Україні в умовах підвищених епідемічних ризиків –: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-ukraini.pdf
7. OECD. Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses: Updated 15July2020
8. Zoom или туристический бум: что будет с внутренним туризмом после карантина: https://hromadske.ua/ru/posts/zoom-ili-turisticheskij-bum-chto-budet-s-vnutrennim-turizmom-posle-karantina
9. Охріменко А.Г. Удосконалення територіальної організації рекреаційного комплексу Подільського регіону: автореф. дис… канд. екон. наук.: 08.10.01 / Охріменко А.Г.; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – К., 2001. – 18 с.
10. Федоров І.О. Оцінка ефективності фінансовогосподарської діяльності підприємств санаторнокурортного комплексу: автореф. дис… канд. екон. наук.: 08.04.01 / Федоров І.О. / Укр. акад. банк. справи. – Суми, 2002. – 19 с.
11. Забалдіна Ю.Б. Економічна діагностика та прогнозування розвитку регіонального ринку туристичних послуг: автореф. дис… канд. екон. наук: 08.10.01 / Забалдіна Ю. Б.; Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України. – К., 2006. – 20 с.
12. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А., Елин Е.А. Управление рисками в логистике: Учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. – М.: Академия, 2010. – 192 с.
13. Грачева М.В., Ляпина С.Ю. Управление рисками в инновационной деятельности: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. – М.: ЮНИТИДАНА, 2010. – 352 с
14. Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск менеджмента / Пер. с англ.; Науч. ред. В.Б. Минасян. – М.: Юртай, 2011. – 390 с.
15. Weekly epidemiological update ‒ 17 November 2020. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---17-november-2020.2
16. COVID-19:Briefing materials. Global health and crisis response. 30.10.2002. МcKinsey & Company. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://www.mckinsey.com/
17. India Exceeds 1 Million Cases; Fauci Gives Warning: Virus Update. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-17/manila-may-return-to-lockdown-fauci-has-warningvirus-updat
18. https://www.kas.de/documents

N. Buhas, A. Hutman

INFLUENCE OF RISKS AND UNCERTAINTIES ON THE EFFICIENCY OF ACTIVITIES SANATORIUMS OF UKRAINE IN CONDITIONS IN A PANDEMIC COVIC-19

Summary

The article considers and investigates economic processes in the field of sanatorium services in the conditions of the COVIC-19 pandemic. It is established that in the context of a global pandemic, one of the main tasks of enterprise management should be to create an effective anti-crisis management system. The article investigates the problem of application of crisis management at the enterprise in a pandemic, theoretical justification and development of practical recommendations for enterprise management in a pandemic.The formation of sanatorium-resort services is considered, proceeding from social and economic conditions and features of functioning of the sphere of recreation, the factors of influence on development of the markets of sanatorium-resort services are studied. Trends in the development of sanatorium services in Ukraine in conditions of uncertainty, in particular, which provides a clear understanding of the feasibility of public policy in the context of promoting its development and improving the investment attractiveness of sanatoriums and health facilities. Recommendations for improving this policy for the development of sanatorium and resort services in the context of the COVIC-19 pandemic are offered. It is established that one of the means of counteracting crisis manifestations is anti-crisis management, which, in contrast to traditional financial management, is characterized by efficiency in decision-making; significant costs against the background of the general limitation of financial resources; high level of risk; application of unpopular measures; the operational nature of the tasks to be solved in a pandemic. It is substantiated that in modern conditions, one of the main criteria for successful development of enterprises is its sustainable development and, accordingly, it is determined that the creation of such a state is possible only with active introduction of new technologies and products, progressive competitive strategies and preventive approach to enterprise management. It is proved that to prevent negative processes in the functioning of enterprises, it is advisable to detect early signs of crisis and the detection of negative phenomena in the early stages that lead to the destruction of activities, can help increase the likelihood of sustainable development.

Keywords: isks; crisis management; crisis phenomena; anti-crisis plan; conditions of uncertainty; state regulation; coronavirus pandemic; quarantine measures.

References

1. “The Ukrainian economy fell by 6.5% in six months. In the second quarter - by 11%”, [Online], available at: https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/6/663774/ (Accessed 24 Jan 2021).
2. “NBU may worsen the forecast of GDP decline in 2020 to at least 6%”, [Online], available at: https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/21/663191/ (Accessed 24 Jan 2021).
3. “IMF downgrades Ukraine's GDP forecast in 2020”, [Online], available at: https://ua-news.liga.net/economics/news/mvfpogirshiv-prognoz-padinnya-vvp-ukraini-v-2020-rotsi (Accessed 24 Jan 2021).
4. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, “Regarding the development of tourism in Ukraine in the conditions of increased epidemic risks”, [Online], available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-ukraini.pdf (Accessed 24 Jan 2021).
5. “According to ICIP estimates on the loss of imports and exports of travel-related services from the pandemic”, [Online], available at: https://mkms.gov.ua/news/3733.html (Accessed 24 Jan 2021).
6. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, “Regarding the development of tourism in Ukraine in the conditions of increased epidemic risks”, [Online], available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-ukraini.pdf (Accessed 24 Jan 2021).
7. OECD. Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses: Updated 15July2020
8. “Zoom or tourism boom: what will happen to domestic tourism after the quarantine”, [Online], available at: https://hromadske.ua/ru/posts/zoom-ili-turisticheskij-bum-chto-budet-s-vnutrennim-turizmom-posle-karantina (Accessed 24 Jan 2021).
9. Okhrimenko, A.H. (2001), “Improving the territorial organization of the recreational complex of the Podolsk region”, Ph.D. Thesis, 08.10.01, NAN Ukrainy, Rada po vyvch. produkt. syl Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P. 18.
10. Fedorov, I.O. (2002), “Estimation of efficiency of financial and economic activity of the enterprises of a sanatorium-resort complex”, Ph.D. Thesis, 08.04.01, Ukr. akad. bank. Spravy, Sumy, Ukraine, P. 19.
11. Zabaldina, Yu.B. (2006), “Economic diagnostics and forecasting of development of the regional market of tourist services”, Ph.D. Thesis, 08.10.01, Naukovo-doslidnyi ekonomichnyi in-t Ministerstva ekonomiky Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P. 20.
12. Brodeckij, G.L. Gusev, D.A. and Elin, E.A. (2010), Upravlenie riskami v logistike: Ucheb. posobie dlja stud. uchrezhdenij vyssh. prof. Obrazovanija [Risk management in logistics: A textbook for students of institutions of higher prof. education], Akademija, Moscow, Russia, P. 192.
13. Gracheva, M.V. and Ljapina, S.Ju. (2010), Upravlenie riskami v innovacionnoj dejatel'nosti: Ucheb. posobie dlja studentov vuzov, obuchajushhihsja po jekonomicheskim special'nostjam [Risk Management in Innovation: A textbook for university students enrolled in economic specialties], JuNITIDANA, Moscow, Russia, P. 352.
14. Kruiб M. Galajб D. and Mark, R. (2011), Osnovy risk menedzhmenta [Fundamentals of risk management], Jurtaj, Moscow, Russia, P. 390 s.
15. Weekly epidemiological update ‒ 17 November 2020, [Online], available at: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---17-november-2020.2
16. COVID-19:Briefing materials. Global health and crisis response. 30.10.2002. McKinsey & Company, available at: https://www.mckinsey.com/ (Accessed 24 Jan 2021).
17. India Exceeds 1 Million Cases; Fauci Gives Warning: Virus Update, [Online], available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-17/manila-may-return-to-lockdown-fauci-has-warningvirus-updat (Accessed 24 Jan 2021).
18. https://www.kas.de/documents (Accessed 24 Jan 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 3480

Відомості про авторів

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

N. Buhas

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration , Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-5858-0285


А. І. Гутман

студент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

A. Hutman

Student of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-5430-2288

Як цитувати статтю

Бугас Н. В., Гутман А. І. Вплив ризиків та невизначеностей на ефективність діяльності санаторно-курортних закладів України в умовах пандемії covid-19. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8637 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.77

Buhas, N. and Hutman, A. (2021), “Influence of risks and uncertainties on the efficiency of activities sanatoriums of Ukraine in conditions in a pandemic covic-19”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8637 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.