EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
С. В. Іщенко, Н. Ю. Писаренко, Ю. М. Клюс

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.78

УДК: 636.03

С. В. Іщенко, Н. Ю. Писаренко, Ю. М. Клюс

ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

В сучасних умовах, коли українські виробники змушені переосмислити стратегічні орієнтири власного розвитку через втрату значної частки традиційного ринку збуту сільськогосподарської продукції, актуальності набувають питання про шляхи подолання кризових явищ у галузі тваринництва та забезпечення виходу її продукції на вимогливі європейські ринки. Довготривала стагнація галузі призвела до зниження багатьох показників діяльності сільськогосподарських підприємств. Низька інвестиційна підтримка, наявність проблем у бюджетному фінансуванні, незадовільний рівень якості продукції, що створює проблеми для її експорту закордон, та ще багато іншого – перешкоди, подолання яких здатне відродити вітчизняне скотарство та вивести його на новий рівень.
У статті проведено аналіз стану галузі тваринництва в Україні за останні тридцять років, виявлено проблеми та запропоновано шляхи покращення існуючої ситуації. Після багаторічного нехтування розвитком галузі державою ми стикаємось із деградацією, про що свідчить негативна динаміка як кількісних, так і якісних показників діяльності сільгосппідприємств. Від чинників розвитку тваринництва залежить не тільки постачання населення основними продуктами харчування, а й забезпечення переробних підприємств сировиною для виробництва. Сьогодні важливо підвищити ефективність тваринництва за рахунок збільшення продуктивності праці, вдосконалення робочого обладнання та виділення основних факторів, що суттєво впливають на розвиток галузі.

Ключові слова: тваринництво; кризові явища в галузі; сільськогосподарські підприємства; ефективність сільськогосподарського виробництва; динамічні зміни.

Література

1. Agricultural enterprises development strategy investment support in the field of animal husbandry in Ukraine [Електронний ресурс] – SHS Web Conf. – 2020. – Volume 73. – Режим доступу: https://doi.org/10.1051/shsconf/20207301009.
2. Гутович В. Тваринництво: курс на відновлення галузі / В. Гутович // Урядовий кур’єр. – 2018. – Спецвипуск про урядові програми. – С. 3.
3. Державна служба статистики України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Ксьонжик І. В. Тваринництво: розвиток та перспективи залучення фінансових ресурсів / І. В. Ксьонжик // Облік і фінанси АПК : міжнародний науково–виробничий журнал. – Київ. – 2012. – С. 93–95.
5. Мазуренко О. В. Тенденції розвитку тваринництва в Україні / О. В. Мазуренко // Економіка АПК. – 2011. – №8 – С. 16-21.
6. Маслак О. І. Український ринок яловичини: проблеми та перспективи / О. І. Маслак // Пропозиція. – 2017. – № 2. – С. 9–12.
7. Формування попиту та пропозиції на ринках основних видів тваринницької продукції / [Ільчук М. М., Коновал І. А., Кирилюк О. Ф., Гурська І. С.]. – К. : Нілава, 2012. – 363 с.

S. Ishchenko, N. Pysarenko, Yu. Klius

ASSESSMENT AND WAYS OF OVERCOMING CRISIS PHENOMENA IN THE FIELD OF ANIMAL HUSBANDRY IN UKRAINE

Summary

In modern conditions, when Ukrainian producers are forced to rethink the strategic guidelines of their own development due to the loss of a significant share of the traditional market of agricultural products, the question of ways to overcome the crisis in animal husbandry and ensure access to demanding European markets. Prolonged stagnation of the industry has led to a decline in many indicators of agricultural enterprises. Low investment support, problems with budget financing, unsatisfactory level of product quality, which creates problems for its export abroad, and much more are obstacles that can be revived by domestic livestock and bring it to a new level.
In the article analyzes the state of the livestock industry in Ukraine over the past thirty years, identifies problems and suggests ways to improve the current situation. After many years of neglect of the development of the industry by the state, we are facing degradation, as evidenced by the negative dynamics of both quantitative and qualitative indicators of agricultural enterprises. The livestock industry makes a significant contribution to the gross production of agricultural products, the consumption of milk and meat produced by livestock enterprises is one of the main in characterizing the living standards of the population. In the current context of the agricultural sector, the experience of developed countries shows that the efficiency of livestock, dairy and meat markets is highly dependent on the level of state support. Its efficiency affects on the profitability of the industry, the structure and volume of livestock production, economic and inter-economic relations, meeting the needs of the population at affordable prices for vital food, increasing the export potential of the industry and expanding the geography of livestock sales in different regions.
From the factors of animal husbandry development depends not only the supply of basic food products, but also the provision of processing plants with raw materials for production. Today it is important to increase the efficiency of animal husbandry by increasing productivity, improving work equipment and highlighting the main factors that significantly affect the development of the industry.

Keywords: animal husbandry; crisis phenomena in the branch; agricultural enterprises; efficiency of agricultural production; dynamic changes.

References

1. Ishchenko, S. Skrypniuk, K. Pyrogov, D. and Tkach, T. (2020), “Agricultural enterprises development strategy investment support in the field of animal husbandry in Ukraine”, SHS Web Conf., Innovative Economic Symposium 2019, Latvia, pp. 1-20.
2. Gutovych, V. (2018), “Livestock: a course to restore the industry”, Uriadovyj kur'ier, pp. 3.
3. State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Ksyonzhik, I. V. (2012), “Livestock: development and prospects for attracting financial resources”, Oblik i finansy APK: mizhnarodnyj naukovo–vyrobnychyj zhurnal, pp. 93-95.
5. Mazurenko, O. V. (2011), “Tendencies of animal husbandry development in Ukraine”, Ekonomika APK, vol. 8, pp. 16-21.
6. Maslak, O. I. (2017), “Ukrainian beef market: problems and prospects”, Propozytsiia, vol. 2, pp. 9–12.
7. Ilchuk, M. M., Konoval, I. A., Kirilyuk, O. F., Gurskaya, I. S. (2012), “Formuvannia popytu ta propozytsii na rynkakh osnovnykh vydiv tvarynnyts'koi produktsii” [Formation of supply and demand in the markets of the main types of livestock products], Nilava, Kyiv, Ukraine.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 2917

Відомості про авторів

С. В. Іщенко

старший викладач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

S. Ishchenko

Senior lecturer of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0002-5308-5445


Н. Ю. Писаренко

магістр факультету економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

N. Pysarenko

Master's student of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0003-3117-3716


Ю. М. Клюс

магістр факультету економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла

Yu. Klius

Master's student of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ORCID:

0000-0003-0081-578X

Як цитувати статтю

Іщенко С. В., Писаренко Н. Ю., Клюс Ю. М. Оцінка та шляхи подолання кризових явищ в галузі тваринництва в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8638 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.78

Ishchenko, S., Pysarenko, N. and Klius, Yu. (2021), “Assessment and ways of overcoming crisis phenomena in the field of animal husbandry in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8638 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.