EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
Т. І. Галаган, Г. С. Кругляк

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.110

УДК: 663.11:330.131.5:657.421-044.956

Т. І. Галаган, Г. С. Кругляк

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Встановлено, що серед організаційно-економічних і техніко-технологічних заходів подолання кризових явищ в агропромисловому секторі економіки особливе місце належить прискоренню техніко-технологічного переоснащення сільськогосподарського виробництва. Вирішувати цю складну технічну та соціально-економічну проблему необхідно системно та комплексно, оновлюючи та розвиваючи матеріально-ресурсний потенціал.
Визначено, що для дійового проведення інтенсифікації сільськогосподарського виробництва важливо економічно обгрунтувати джерела виділення потрібних коштів на придбання нової виробничої техніки, запасних частин та інших агрегатів для проведення ремонтів тощо.
Аргументовано, що при виборі джерел інвестування в осоновний капітал першочерговим джерелом повинен бути власний капітал (власні накопичення) аграріїв. Але в нинішніх ринкових умовах, зважаючи на складну фінансову ситуацію у великої кількості сільськогосподарських товаровиробників, їх можливості щодо виділення власних коштів для формування інвестиційного фонду обмежені.

Ключові слова: основні засоби; просте і розширене відтворення основних засобів; амортизація; капітальні вкладення.

Література

1. Вініченко І.І. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств: монографія [Текст] / І.І. Вініченко. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 444 с.
2. Колеснік Я.В. Відтворення основних засобів: види, форма та джерела фінансування [Електронний ресурс] / Я. В. Колеснік // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Економічні науки. – 2009. – № 2. – С. 130–133. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/
3. Олійник Т. Інтенсифікація відтворення основних засобів аграрного виробництва / Т. Олійник // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. - №2(10). – С.61-65.
4. https://www.ukragroleasing.com.ua/index.php?/ostanni-novini

T. Galagan, G. Krugliak

METHODICAL APPROACHES TO DETERMINING THE ESSENCE OF THE REPRODUCTION OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE

Summary

It is established that among the organizational-economic and technical-technological measures of overcoming the crisis phenomena in the agro-industrial sector of the economy a special place belongs to the acceleration of technical-technological re-equipment of agricultural production. To solve this complex technical and socio-economic problem it is necessary systematically and comprehensively, updating and developing material and resource potential.
It is determined that for the effective intensification of agricultural production it is important to economically justify the sources of allocation of the necessary funds for the purchase of new production equipment, spare parts and other units for repairs, etc.
It is argued that when choosing sources of investment in fixed capital, the primary source should be the equity (own savings) of farmers. But in the current market conditions, given the difficult financial situation of a large number of agricultural producers, their ability to allocate their own funds to form an investment fund is limited.
An important condition for efficient agricultural production is the constant renewal of consumed means of production with a focus on the quality of the reproduction process. A special place among the various types of material and technical resources involved in the creation of products belongs to technical means.
They are an active part of the means of production and largely determine the effectiveness of the enterprise. Exacerbation of the problem of technical support of agricultural enterprises and improving the quality of their machinery and tractor fleet in the financial crisis determines the need to improve economic regulation of these processes.
The main source of renewal of material and resource potential of agricultural production is its intensification, which is based on investment and innovation activities. Therefore, the priority in the formation of efficient agricultural production should be to create favorable conditions for agricultural enterprises for profitable management.

Keywords: fixed assets; simple and expanded reproduction of fixed assets; capital expenditures.

References

1. Vinichenko, I.I. (2010), Investytsijna diial'nist' sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [Investment activity of agricultural enterprises], Yuho-Vostok, Donetsk, Ukraine.
2. Kolesnik, Ya.V. (2009), “Reproduction of fixed assets: types, form and sources of funding”, Visnyk Dnipropetrovskoi finansovoi akademii, [Online], vol. 23, available at: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/
3. Oliynyk,T. (2010) “Intensification of reproduction of fixed assets of agricultural production”, Visnyk Berdyanskogo universitety menedzhmenty i biznese, vol. 2(10), pp. 61-65
4. https://www.ukragroleasing.com.ua/index.php?/ostanni-novini

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5344

Відомості про авторів

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

T. Galagan

PhD in Economics, Associate Professor, Dnipro State University of Agrarian and Economics

ORCID:

0000-0002-1421-2894


Г. С. Кругляк

студент групи ЕК-17, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

G. Krugliak

Student group ЕК-1-17, Dnipro State University of Agrarian and Economics

ORCID:

0000-0003-4680-3357

Як цитувати статтю

Галаган Т. І., Кругляк Г. С. Методичні підходи до визначення сутності відтворення основних засобів підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8642 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.110

Galagan, T. and Krugliak, G. (2021), “Methodical approaches to determining the essence of the reproduction of fixed assets of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8642 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.110

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.