EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАВЧАННЯ ЦИФРОВОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ВИДИ ТА МЕТОДИКИ
Н. М. Краус, К. М. Краус, Н. О. Андрусяк

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.7

УДК: (330.1+378)/(334:330)

Н. М. Краус, К. М. Краус, Н. О. Андрусяк

НАВЧАННЯ ЦИФРОВОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ВИДИ ТА МЕТОДИКИ

Анотація

У статті авторами висловлено думка проте, що щоб мати на ринку праці цифрових висококваліфікованих спеціалістів з цифрового підприємництва, яким будуть притаманні цифровий інтелект та цифрові компетенції і навички, інституту освіти потрібно вже сьогодні застосовувати інноваційні техніки, технології та новітні методики навчання цифровому підприємництву в умовах віртуальної реальності. Авторами представлено практичні можливості, корисності і особливості реалізації, для здобувача освіти, дослідницького, змішаного, пізнавально-дослідницького, проектного, традиційного, проблемного навчання цифровому підприємництву. Розроблено авторський тест-опитувальник викладачу та тест-опитувальник здобувачу навичок та компетенцій цифрового підприємництва.
Запропоновано потенційну (можливу в майбутній, найближчій перспективі) інноваційну екосистему цифрового підприємницького хабу, на прикладі Київського університету імені Бориса Грінченка. Серед заходів, які націлені на розвиток цифрових компетенцій, визначено конкурс інноваційних ідей і проєктів; фестиваль інноваційно-цифрових старт-проєктів “Grinchenko Challenge-2022/2023/2024/2025”; дводений марафон інновацій; виставка-презентація, виставка-конкурс молодіжних інноваційних проєктів “Інноваційно-цифрове майбутнє України; “Бої стартапів”; хакатон “Grinchenk Digital”, міжнародний форум “Grinchenk Digital Challenge.
До інститутів цифрового розвитку автори запропонували віднесли бізнес-інкубатор “ПрогресТЕХГрінч”, стартап “Школа Grinchenko Challenge”, фабрику стартапів “GrinchenkoINNO”, майстерня генерацій “Grinchenk Digital”, інноваційний клуб “Цифровий ліфт”, конструкторське бюро “Розумник”, інноваційно-цифровий холдинг Grinchenko Challenge, Центр інтелектуальної власності GrinchenkoVLAS, Венчурний фонд GrinchenkoFOND, університетські товариства могли б бути на зразок “Інноваційно-цифровий студентський рух”; “Братерство цифрових підприємців”; “Товариство підприємців Грінченка”.

Ключові слова: інноваційні техніки; інноваційні технології; навчання цифровому підприємництву; методика викладання; тест-опитувальник.

Література

1. Andrusiak, N.O. and Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2020). Digital Cubic Space as a New Economic Augmented Reality. Sci. innov., V. 16. No. 3. pp. 92–105. https://doi.org/10.15407/scinе16.03.092.
2. Andrusiak, N., Kraus, N., Savchenko, A., Iavich, M. (2019), Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy. Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks. Lviv, Ukraine, November 29. pp. 80–89. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper8.pdf. (assessed 10 January 2021).
3. Болдирєва, Л.М., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019). Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат. Держава та регіон. Серія: Економіка та підприємництво, 1 (106), С. 4–9.
4. Britchenko, I., Kraus, N., Kraus, K. (2019). University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики, 4 (31), С. 448–456.
5. Голобородько, О.П., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019), Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні. Ефективна економіка, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (дата звернення: 05.01.2020).
6. Криворучко, О.С., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Віртуальна реальність національного інформаційно-інноваційного простору. Економіка та суспільство, 14. С. 22–35. URL: http://economy and society.in.ua (дата звернення: 14.01.2021).
7. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ століття, 1. С. 211–214.
8. Краус, Н.М. (2019). Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку: монографія. К.: Аграр Медіа Груп.
9. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія. К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка; НДС “Центр економічних досліджень”; ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”. С. 469–487.
10. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва? Формування ринкових відносин в Україні, 9 (208). С. 128–136.
11. Леоненко, П.М., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Дослідження і розробки у секторі вищої освіти: глобальні та національні тенденції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Вип. 17, Ч. 1. С. 140–144.
12. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2020). Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів. БІЗНЕС ІНФОРМ, 3. С. 182–191. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_182_191 (дата звернення: 07.01.2021). DOI: 10.32983/2222-4459-2020-3-182-191.
13. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019), Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору. БІЗНЕС ІНФОРМ, 1. С. 132–138.
14. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019), Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні. Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (дата звернення: 10.03.2020).
15. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Наукові дослідження та інноваційні розробки у секторі вищої освіти. Глобальні та національні проблеми економіки, 21. С. 17–28. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-21-2018 (дата звернення: 05.01.2021).
16. Marchenko, O., Kraus, N., and Kraus, K. (2020). The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, Praha: OKTAN PRINT, 265 р. (pp. 81–91). https://doi.org/10.46489/UITCOG0909.
17. Марченко, О.В., Краус, Н.М, Краус, К.М. (2020). Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні. Ефективна економіка, 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (дата звернення: 10.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8.
18. Odnorog, M., Kraus, N., Kraus, K. (2019). The features of entrepreneurial interactions in the interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformation. Baltic Journal of Economic Studies, 4. pp. 171–181. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/720/pdf (дата звернення: 15.04.2020).
19. Стратегія розвитку “Індустрія 4.0” АППАУ. URL: https://www.mautic.appau.org.ua:strategia-rozvitku-4-0-v3pdf.
20. Сталий розвиток для України. URL: http://www.sd4ua.org/.
21. Структура валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности. URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika.

N. Kraus, K. Kraus, N. Andrusiak

TEACHING DIGITAL ENTREPRENEURSHIP: INNOVATIVE TECHNIQUES, TECHNOLOGIES, TYPES AND METHODS

Summary

Authors of the article express the opinion, however, that in order to have digital highly qualified specialists in digital entrepreneurship in the labor market, which will be characterized by digital intelligence and digital competencies/skills, the educational institute needs to apply innovative techniques, technologies and latest methods of teaching digital entrepreneurship in terms of virtual reality. Authors present practical opportunities, usefulness and features of implementation for the applicant, research, blended, cognitive-research, design, traditional, problem-based teaching digital entrepreneurship. An author’s test questionnaire for teachers and for the acquirer of skills and competencies of digital entrepreneurship have been developed.
A potential (possible in the future, near future) innovative ecosystem of digital entrepreneurship hub is proposed, on the example of Borys Hrinchenko Kyiv University. Among the activities aimed at the development of digital competencies, a competition of innovative ideas and projects has been identified; festival of innovative digital start-up projects “Grinchenko Challenge-2022/2023/2024/2025”; two-day innovation marathon; exhibition-presentation, exhibition-competition of youth innovative projects “Innovative-digital future of Ukraine”; “Fights of startups”; hackathon “Grinchenk Digital”, International Forum “Grinchenk Digital Challenge”.
Authors suggested that digital development institutes include the ProgressTECHGrinch business incubator, startup “Grinchenko Challenge School”, startup factory “GrinchenkoINNO”, generation workshop “Grinchenk Digital”, innovation club “Digital Elevator”, digital design bureau “Rozumnyk”, innovative-digital holding Grinchenko Challenge, intellectual property center GrinchenkoVLAS, venture fund GrinchenkoFOND, university societies could be like “Innovative-digital student movement”; “Brotherhood of digital entrepreneurs”; “Society of entrepreneurs Grinchenko”.

Keywords: innovative techniques; innovative technologies; teaching digital entrepreneurship; teaching methods; test questionnaire.

References

1. Andrusiak, N.O. and Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2020). “Digital Cubic Space as a New Economic Augmented Reality”, Sci. innov., V. 16, no. 3, pp. 92–105. https://doi.org/10.15407/scinе16.03.092.
2. Andrusiak, N., Kraus, N., Savchenko, A., Iavich, M. (2019). “Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy”, Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks. Lviv, Ukraine, November 29, pp. 80–89, available at: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper8.pdf. (Accessed 10 Jan 2021).
3. Boldyreva, L.M., Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2019). “Digital competencies in the field of higher education: design, implementation, result”, Derzhava ta rehion. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, no. 1 (106), pp. 4–9.
4. Britchenko, I., Kraus, N., Kraus, K. (2019). “University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine”, Finansovo-kredytna diialnist: problem teorii i praktyky, no. 4 (31), pp. 448–456.
5. Holoborodko, O.P., Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2019), “Diagnosis of the impact of higher education R&D on enterprise innovation in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (Accessed 5 Jan 2020).
6. Kryvoruchko, О.S., Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2018). “Virtualna realnist natsionalnoho informatsiino-innovatsiinoho prostoru”, Ekonomika ta suspilstvo, no. 14. pp. 22–35, available at: http:// economy and society.in.ua (Accessed 14 Jan 2021).
7. Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2018), “Digitalization in the context of the institutional transformation of the economy: the basic components and tools of digital technologies”, Intellect of the XXI century, no. 1, pp. 211–214.
8. Kraus, N.M. (2019), “Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory”, Kyiv: Agrar Media Group.
9. Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2018). “Modern digital information and innovation technologies in the field of finance, management and administration”, Economic strategy and policy of realization of European vector of development of Ukraine: conceptual bases, challenges and contradictions [Ekonomichna stratehiia ta polityka realizatsii yevropeiskoho vektora rozvytky Ukrainy: kontseptuvalni zasady, vyklyky ta protyrichchia]: monograph. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv; VAT “Center for Economic Research”; SIC GROUP UKRAINE LLC, pp. 469–487.
10. Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2018). What changes does Industry 4.0 bring to the economy and production? Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no. 9 (208), pp. 128–136.
11. Leonenko, P.M., Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2018). “Research and development in the higher education sector: global and national trends”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, Vol. 17, P. 1. pp. 140–144.
12. Manzhura, O.V., Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2020). “Economic professional education of the generation of digital people in the conditions of functioning of innovative and entrepreneurial universities”, BIZNES INFORM, 3. pp. 182–191, available at: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_182_191 (Accessed 07 Jan 2021). DOI: 10.32983/2222-4459-2020-3-182-191.
13. Manzhura, O.V., Kraus, N.M., and Kraus, K.M. (2019), “The professions of the future in the virtual reality of the innovation-digital space”, BIZNES INFORM, Vol. 1, pp. 132–138.
14. Manzhura, O.V., Kraus, N.M., and Kraus, K.M. (2019), “Diagnosis of the impact of research and innovation on technology transfer in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, Vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Accessed 10 Jan 2020).
15. Manzhura, O.V., Kraus, N.M., and Kraus, K.M. (2018). “Research and innovation in the higher education sector”, Hlobalni ta natsionalni problem ekonomiky, no. 21, pp. 17–28, available at: http://www.global-national.in.ua/issue-21-2018 (Accessed 05 Jan 2021).
16. Kraus, N., Kraus, K., Marchenko, O. (2020). “The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities”, Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, Praha: OKTAN PRINT, 265 р. (pp. 81–91). https://doi.org/10.46489/UITCOG0909.
17. Marchenko, O., Kraus, N., Kraus, K., (2020). “Innovative entrepreneurship and digital business: scientific and economic features of development and changes in management”, Efectyvna ekonomika, no. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (Accessed 10 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8.
18. Odnorog, M., Kraus, N., Kraus, K. (2019). “The features of entrepreneurial interactions in the interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformation”, Baltic Journal of Economic Studies, no. 4. pp. 171–181, available at: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/720/pdf (Accessed 15 Apr 2020).
19. Development Strategy “Industry 4.0” (2020). APPAU, available at: https://www.mautic.appau.org.ua:strategia-rozvitku-4-0-v3pdf (Accessed 20 Nov 2020).
20. Sustainable development for Ukraine (2020). Available at: http://www.sd4ua.org/ (Accessed 10 Jan 2021).
21. Structure of gross domestic product by type of economic activity (2020). Available at: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika (Accessed 25 Jan 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 1785

Відомості про авторів

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. Грінченка

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0001-8610-3980


К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Б. Грінченка

K. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0003-4910-8330


Н. О. Андрусяк

д. е. н., доцент,учений секретар університету,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

N. Andrusiak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Academic Secretary, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

ORCID:

0000-0001-8939-7750

Як цитувати статтю

Краус Н. М., Краус К. М., Андрусяк Н. О. Навчання цифровому підприємництву: інноваційні техніки, технології, види та методики. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8643 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.7

Kraus, N., Kraus, K. and Andrusiak, N. (2021), “Teaching digital entrepreneurship: innovative techniques, technologies, types and methods”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8643 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.