EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
С. В. Писаревський, Д. В. Кухарець

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.83

УДК: 658.18.2

С. В. Писаревський, Д. В. Кухарець

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Анотація

У даній статті подано розробку теоретико-методичних положень щодо формування фінансових показників ефективності тилового забезпечення військових частин Національної гвардії України в кризових умовах. Науковою новизною отриманих результатів є розробка теоретико-методичних положень щодо формування фінансових показників ефективності тилового забезпечення військових частин Національної гвардії України в умовах кризи. В роботі пропонується виділення певних стадій характеристик фінансового стану, що пов’язують стійке та стабільне функціонування тилового забезпечення військових частин Національної гвардії України та виникнення і розвиток відповідних кризових явищ. У зв’язку з виділенням стадій характеристик фінансового стану в даному дослідженні акцентується увага на тому, що, володіючи характеристиками розвитку кризових явищ в функціонуванні тилового забезпечення, аналітик має можливість своєчасно розпізнати ознаки їх прояву та сформувати рекомендації щодо запобігання подальшого їх поглиблення або ж виведення зі стану кризи. Запропоновано групи аналітичних показників, дослідження яких є найбільш доцільним з точки зору проведення адекватної фінансової діагностики. Детально розглянуті абсолютні та відносні показники фінансового стану тилового забезпечення військових частин. У даній статті з метою визначення стадії розвитку кризових явищ тилового забезпечення військових частин Національної гвардії України пропонується схема проведення діагностики переліку фінансових показників. Детально розглянуті специфічні риси визначення стадії розвитку кризових явищ тилового забезпечення. В статті вказується, що застосування запропонованих показників фінансової діагностики у комплексі надає можливість своєчасного діагностування ознак кризи та застосування механізмів запобігання її подальшого розвитку або нейтралізації негативних наслідків. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що їх використання дозволяє командуванню оптимізувати тилове забезпечення військових частин за рахунок запропонованих фінансових показників ефективності.

Ключові слова: фінансові показники; кризові явища; діагностика; військові частини; методика; ефективність.

Література

1. Hrabovskyi Y. Methods of Assessment and Diagnosis of the Quality of Knowledge in E-Learning. Journal of Communication and Computer. 2015. –№ 12. Р. 286-296.
2. Naumenko M., Hrabovskyi Y., Elaboration of methodology for designing a publishing and printing web portal, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, № 2/2 (92), рр. 14 – 22, 2018. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126305
3. Hrabovskyi Y., Brynza N, Vilkhivska О. Development of information visualization methods for use in multimedia applications, EUREKA: Physics and Engineering. 2020. № 1, рр. 3 – 17.
4. Hrabovskyi Y., Yevsyeyev О. Development of methodological principles of support-preservation engineering work. Технолоічний аудит і резерви виробництва. 2018. №2/2. С. 43-49
5. Saabeel W., Verduijn T.M. A model of virtual organization: a structure and process perspective . Eletronic journal of organizational virtualness, 2001. V.4. № 1
6. Pushkar О., Hrabovskyi Y. Methodology for developing an intelligent user interface for educational publications in the e-learning system. Development Management, № 17(3), 2019, Р. 23-34. doi:10.21511/dm.17(3).2019.03
7. Соколовський С. А, Науменко М. О. Аналіз особливостей управління інформаційними потоками логістичних процесів підрозділів Національної гвардії України. ScienceRise. 2018. № 2. С. 19-21.
8. Науменко М.О. Вдосконалення управління якістю продукції високотехнологічних підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. Випуск № 62. С. 335-342.
9. Грабовський Є. М. Аналіз використання мультимедійних компонентів в сучасних технологіях мобільного навчання. Scientific Journal «ScienceRise». 2019. № 4(57). С. 46-50

S. Pysarevskyi, D. Kukharets

METHOD OF FORMATION OF FINANCIAL INDICATORS OF EFFICIENCY OF BODY SUPPORT OF MILITARY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

Summary

This article presents the development of theoretical and methodological provisions for the formation of financial indicators of the effectiveness of logistics of military units of the National Guard of Ukraine in crisis conditions. The scientific novelty of the obtained results is the development of theoretical and methodological provisions for the formation of financial indicators of the effectiveness of the logistics of the military units of the National Guard of Ukraine in a crisis. The paper proposes the selection of certain stages of the characteristics of the financial condition, which link the stable and stable functioning of the logistics of the military units of the National Guard of Ukraine and the emergence and development of relevant crises. In connection with the selection of stages of characteristics of financial condition in this study emphasizes that, having the characteristics of the development of crisis phenomena in the functioning of logistics, the analyst has the opportunity to recognize signs of their manifestation and make recommendations to prevent further deepening or withdrawal. state of crisis. Groups of analytical indicators are proposed, the study of which is the most expedient from the point of view of conducting adequate financial diagnostics. Absolute and relative indicators of the financial condition of the logistics of military units are considered in detail. In the given article for the purpose of definition of a stage of development of the crisis phenomena of logistics of military units of National guard of Ukraine the scheme of carrying out diagnostics of the list of financial indicators is offered. The specific features of determining the stage of development of crisis phenomena of logistics are considered in detail. The article indicates that the use of the proposed indicators of financial diagnostics in the complex provides an opportunity to timely diagnose the signs of the crisis and the use of mechanisms to prevent its further development or neutralize the negative consequences. The practical significance of the obtained results is that their use allows the command to optimize the logistics of military units due to the proposed financial performance indicators.

Keywords: financial indicators; crisis phenomena; diagnostics; military units; methods; efficiency.

References

1. Hrabovskyi, Y. (2015), “Methods of Assessment and Diagnosis of Knowledge Quality in E-Learning”, Journal of Communication and Computer, vol. 12, pp. 286-296.
2. Naumenko, M. and Hrabovskyi, Y. (2018), “Elaboration of methodology for designing a publishing and printing web portal”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 2/2 (92), рр. 14 – 22. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126305
3. Hrabovskyi, Y. Brynza, N. and Vilkhivska, О. (2020), “Development of information visualization methods for use in multimedia applications”, EUREKA: Physics and Engineering, vol. 1, рр. 3 – 17.
4. Hrabovskyi, Y. and Yevsyeyev, О. (2018), “Development of methodological principles of support-preservation engineering work”, Technological audit and production reserves, vol. 2/2, pp. 43-49.
5. Saabeel, W. and Verduijn, T.M. (2001), “A model of virtual organization: a structure and process perspective”, Eletronic journal of organizational virtualness, vol. 4, no. 1
6. Pushkar, О. and Hrabovskyi, Y. (2019), “Methodology for developing an intelligent user interface for educational publications in the e-learning system”, Development Management, vol. 17(3), pp. 23-34. doi:10.21511/dm.17(3).2019.03
7. Sokolovskyi, S. A. and Naumenko, N. A. (2018), “Analysis of peculiarities of management of information flows of logistic processes of units of the National Guard of Ukraine”, ScienceRise, vol. 2, pp. 19-21.
8. Naumenko, M. O. (2018), “Improvement of product quality management of high-tech enterprises”, Bulletin of the Economics of Transport and Industry, vol. 62, pp. 335 – 342.
9. Hrabovskyi, Y. M. (2019), “Analysis of the use of multimedia components in modern technologies of mobile learning”, Scientific Journal "ScienceRise", vol. 4 (57), pp. 46-50.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 1667

Відомості про авторів

С. В. Писаревський

викладач кафедри технічного та тилового забезпечення, Національна академія Національної гвардії України

S. Pysarevskyi

Lecturer of the Department of technical and logistical support,National Academy of the National Guard of Ukraine

ORCID:

0000-0002-7552-4891


Д. В. Кухарець

підполковник, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії будівництва та оперативного застосування Національної гвардії України науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України, Національна академія Національної гвардії України

D. Kukharets

Lt. Col., Researcher of the Research Laboratory of Construction and Operational Application of the National Guard of Ukraine of the Research Center of Service and Combat Activities of the National Guard of Ukraine, National Academy of the National Guard of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6775-8700

Як цитувати статтю

Писаревський С. В., Кухарець Д. В. Методика формування фінансових показників ефективності тилового забезпечення військових частин національної гвардії України. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8647 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.83

Pysarevskyi, S. and Kukharets, D. (2021), “Method of formation of financial indicators of efficiency of body support of military units of the national guard of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8647 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.