EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
О. В. Овсієнко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.84

УДК: 338.49: 334.012.64

О. В. Овсієнко

ЦИФРОВА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано цифрову інфраструктуру підтримки малого бізнесу в Україні. Визначено її складові: 1) онлайн-платформи на яких здійснюється взаємодія «бізнес-держава», «бізнес-бізнес», «бізнес-суспільство»; 2) цифрові консалтингові сервіси, які пропонують малому бізнесу інформаційні, консультативні, аудиторські послуги на основі кейс-консалтингу («Дія.Бізнес», «Merezha»); 3) онлайн навчання – як для підприємців-початківців, так і з питань подальшого розвитку бізнесу; 4) цифрові інформаційні сервіси з актуальними даними про оподаткування, бухгалтерську звітність, правила експорту тощо. Встановлено, що розвиток та удосконалення цифрової інфраструктури підтримки малого бізнесу здійснюється не тільки зусиллями держави, а й зусиллями приватних, міжнародних та громадських організацій. Визначено роль держави у цьому процесі. Доведено, що у розбудові державних онлайн-платформ простежується тенденція інтеграції численних цифрових сервісів у єдину систему, а також прагнення забезпечити їх інтероперабельність.

Ключові слова: малий бізнес; цифровізація; цифрова інфраструктура; онлайн-платформа; державна підтримка.

Література

1. Cenamor J., Parida V., Wincent J. How entrepreneurial SMEs compete through digital platforms: The roles ofdigital platform capability, network capability and ambidexterity. Journal of Business Research. 2019. July. Vol. 100. Р. 196–206. URL: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0148296319302188?token=768F878E46A2E637E82C5046B23B5DB4493B758F50DE7B8ED295DC55AD7E1FF76AF6B896C7CA36E4151E0BC4580F33B0 (дата звернення 07.02.2021).
2. Іванченко Н., Кудрицька Ж., Рекачинська К. Бізнес-моделі в умовах цифрових трансформацій. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. № 3. Т. 31. С. 185–190. URL: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_3/31_70_3_2/33.pdf (дата звернення 07.02.2021).
3. Краус Н. М., Голобородько О. П., Краус К. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6047 (дата звернення: 08.02.2021).
4. Буров В. Ю., Багиев Г. Л., Дондокова Е. Б. и др. Малое предпринимательство и цифровая экономика: перспективы и проблемы: монография / под. науч. ред. В. Ю. Бурова, Г. Л. Багиева. Чита: ЗабГУ, 2018. 221 с. URL: https://vseup.ru/static/files/11.03.19._1.pdf (дата звернення 07.02.2021).
5. Піщуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти: доповідь / Центр Разумкова. Київ, жовтень 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf (дата звернення 07.02.2021).
6. Жекало Г. Цифрова економіка україни: проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. № 26. Ч. 1. С. 56–60. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/26_1_2019ua/12.pdf (дата звернення 07.02.2021).
7. Карчева Г., Огородня Д., Опенько В. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3. С. 13–21. URL: https://ofp.cibs.ubs.edu.ua/files/1703/17kgttme.pdf (дата звернення 07.02.2021).
8. OECD Digital for SMEs Global Initiative: concept note / OECD, 2019. URL: https://www.oecd.org/going-digital/sme/resources/D4SME-Brochure.pdf (дата звернення 08.02.2021).
9. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМУ від 17.01.2018 № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13 (дата звернення 08.02.2021).
10. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2018-2019 роках / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/viktp2018-2019_u.xls (дата звернення 08.02.2021).
11. Кулакова Л. И., Полянин А. В. Развитие предпринимательства на основе цифровых платформ в условиях деглобализации. Вестник Академии знаний. 2020. № 37. С. 12–17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-predprinimatelstva-na-osnove-tsifrovyh-platform-v-usloviyah-deglobalizatsii/viewer (дата звернення 07.02.2021).
12. Он-лайн будинок юстиції Міністерства юстиції України: Державна реєстрація юридичної особи. URL: https://online.minjust.gov.ua/modelnyiy-statut (дата звернення: 10.02.2021).
13. Дія. Бізнес: Сервіси та можливості. URL: https://business.diia.gov.ua/services (дата звернення: 09.02.2021).
14. Офіс з просування експорту України Єдиний експортний веб-портал – нові можливсті для експортерів. URL: https://epo.org.ua/yedynyj-eksportnyj-veb-portal-novi-mozhlyvsti-dlya-eksporteriv/ (дата звернення: 11.02.2021).
15. Офіс розвитку малого та середнього підприємництва при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: Європейська мережа підприємств – що це та як скористатись. URL: https://sme.gov.ua/cosme/yevropejska-merezha-pidpryyemstv/ (дата звернення: 11.02.2021).
16. EU4Business: Підтримка малого та середнього бізнесу. URL: https://eu4business.eu/uk/smeprojects/ukraine/knowledge (дата звернення: 09.02.2021).
17. Merezha: Проєкт в рамках ініціативи ЄС для країн Східного партнерства EU4Business. URL: https://www.merezha.ua/about (дата звернення: 09.02.2021).
18. Освіта Нова: Безкоштовний онлайн-курс з основ підприємництва для дітей 8-17 років. URL: https://osvitanova.com.ua/posts/4071-bezkoshtovnyi-onlain-kurs-z-osnov-pidpryiemnytstva-dlia-ditei-8-17-rokiv (дата звернення: 10.02.2021).
19. Національна платформа малого та середнього бізнесу: Актуальні адвокасі. URL: https://platforma-msb.org/category/advokasi/aktualni-advokasi/ (дата звернення: 11.02.2021).
20. Ціна держави: Бізнес-калькулятор. URL: http://old.cost.ua/business/ (дата звернення: 09.02.2021).

O. Ovsiienko

DIGITAL INFRASTRUCTURE OF SMALL BUSINESS SUPPORT IN UKRAINE

Summary

The trends in the development of digital infrastructure to support small business in Ukraine are highlighted in the article. It is established that despite the desire of the Ukrainian state to ensure equality in access to digital services, the degree of domestic small businesses torture to use digital technologies is lower than that of large businesses. The digital infrastructure of small business support in Ukraine is analysed in the article. Its components are defined: 1) online platforms on which the interaction of “business-state”, “business-business”, “business-society” is carried out. They are developing in two directions – first, the provision of state administrative services for registration, liquidation of small businesses, issuance of permits, support for national business, including abroad (Diia.Business, Online House of Justice, Office for Promotion exports of Ukraine); secondly, as a business network that facilitates the establishment of business contacts (Bepartner, Enterprise Europe Network, Xing, LinkedIn and others); 2) digital consulting services that offer small business consulting support on typical issues of business development – starting a new business, marketing, personnel management, e-sales, tax payments, as well as independent expertise services (Diia.Business, Merezha). Government consulting services, which operate on the principle of case consulting, are partially free for small businesses; 3) online training – both for start-up entrepreneurs and on topical issues of further business development. The state provides these services free of charge; the format of educational series, online lectures is used; 4) digital information services that contain data on taxation, accounting, export rules, etc. It is established that the development and improvement of digital infrastructure to support small business are carried out not only by the state, but also by private, international and public organizations. The role of the state in this process is determined. It is proved that in the development of state online platforms there is a tendency to integrate numerous digital services into a single system, as well as the desire to ensure their interoperability.

Keywords: small business; digitalization; digital infrastructure; online platform; government support.

References

1. Cenamor, J. Parida, V. and Wincent, J. (2019), “How entrepreneurial SMEs compete through digital platforms: The roles ofdigital platform capability, network capability and ambidexterity”, Journal of Business Research, Julay, vol. 100, pp. 196–216, available at: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0148296319302188?token=768F878E46A2E637E82C5046B23B5DB4493B758F50DE7B8ED295DC55AD7E1FF76AF6B896C7CA36E4151E0BC4580F33B0 (Accessed 7 February 2021).
2. Ivanchenko, N. Kudryts'ka, Zh. and Rekachyns'ka, K. (2020), “Business models in the conditions of digital transformations”, Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernads'koho, Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 3, no. 31, pp. 185–190, available at: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_3/31_70_3_2/33.pdf (Accessed 7 February 2021).
3. Kraus, N. M. Holoborod'ko, O. P. and Kraus, K. M. (2018), “Digital economy: trends and perspectives of the abangard change of development”, Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6047 (Accessed 8 February 2021).
4. Burov, V. Ju. Bagiev, G. L. and Dondokova, E. B. (2018), Maloe predprinimatel'stvo i cifrovaja jekonomika: perspektivy i problem [Small business and digital economy: prospects and problems], ZabGU, Chita, Russian Federation, available at: https://vseup.ru/static/files/11.03.19._1.pdf (Accessed 7 February 2021).
5. Pischulina, O. (2020), “Digital economy: trends, risks and social determinants: report”, Tsentr Razumkova, available at: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf (Accessed 7 February 2021).
6. Zhekalo, H. (2019), “Digital economy of Ukraine: problems and prospects of development”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 26, no. 1, pp. 56–60, available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/26_1_2019ua/12.pdf (Accessed 7 February 2021).
7. Karcheva, H. Ohorodnia, D. and Open'ko, V. (2017), “Digital economy and its impact on the development of national and international economy”, Finansovyj prostir, vol. 3, no. 1, pp. 13–21, available at: https://ofp.cibs.ubs.edu.ua/files/1703/17kgttme.pdf (Accessed 7 February 2021).
8. OECD (2019), “OECD Digital for SMEs Global Initiative: concept note”, available at: https://www.oecd.org/going-digital/sme/resources/D4SME-Brochure.pdf (Accessed 7 February 2021).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Order "On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13 (Accessed 8 February 2021).
10. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Use of information and communication technologies at enterprises by type in 2018-2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/viktp2018-2019_u.xls (Accessed 8 February 2021).
11. Kulakova, L. I. and Poljanin, A. V. (2020), “Development of entrepreneurship based on digital platforms in the context of de-globalization”, Vestnik Akademii znanij, vol. 37, pp. 12–17, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-predprinimatelstva-na-osnove-tsifrovyh-platform-v-usloviyah-deglobalizatsii/viewer (Accessed 7 February 2021).
12. Online House of Justice of the Ministry of Justice of Ukraine (2021), “Derzhavna reiestratsiia iurydychnoi osoby”, available at: https://online.minjust.gov.ua/modelnyiy-statut (Accessed 10 February 2021).
13. Diia.Business (2021), “Services and opportunities”, available at: https://business.diia.gov.ua/services (Accessed 9 February 2021).
14. Export Promotion Office of Ukraine (2021), “Single export web portal - new opportunities for exporters”, available at: https://epo.org.ua/yedynyj-eksportnyj-veb-portal-novi-mozhlyvsti-dlya-eksporteriv/ (Accessed 11 February 2021).
15. Office of Small and Medium Business Development at the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2021), “European business network - what it is and how to use it”, available at: https://sme.gov.ua/cosme/yevropejska-merezha-pidpryyemstv/ (Accessed 11 February 2021).
16. EU4Business (2021), “Support for small and medium businesses”, available at: https://eu4business.eu/uk/smeprojects/ukraine/knowledge (Accessed 9 February 2021).
17. Merezha (2021), “EU4Business project under the EU initiative for Eastern Partnership countries”, available at: https://www.merezha.ua/about (Accessed 9 February 2021).
18. Osvita Nova (2021), “Free online course on the basics of entrepreneurship for children 8-17 years”, available at: https://osvitanova.com.ua/posts/4071-bezkoshtovnyi-onlain-kurs-z-osnov-pidpryiemnytstva-dlia-ditei-8-17-rokiv (Accessed 10 February 2021).
19. National platform for small and medium business (2021), “Recent advocacy”, available at: https://platforma-msb.org/category/advokasi/aktualni-advokasi/ (Accessed 11 February 2021).
20. The Price of the State (2021), “Business Calculator”, available at: http://old.cost.ua/business/ (Accessed 9 February 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 2331

Відомості про авторів

О. В. Овсієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

O. Ovsiienko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6467-9396

Як цитувати статтю

Овсієнко О. В. Цифрова інфраструктура підтримки малого бізнесу в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8648 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.84

Ovsiienko, O. (2021), “Digital infrastructure of small business support in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8648 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.