EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА
Г. О. Коваленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.88

УДК: 658.5

Г. О. Коваленко

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА

Анотація

Обґрунтовано необхідність підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі птахівництва. Для забезпечення ефективної діяльності підприємств галузі важливе значення займає економічна група резервів підвищення конкурентоспроможності: поліпшення інвестиційної привабливості, впровадження інновацій (розширення асортименту, відгодівля птиці без антибіотиків, виробництво органічної продукції птахівництва), створення ефективної логістичної системи для збуту продукції, недопущення браку, оптимальне використання ресурсів, удосконалення мотиваційного механізму на підприємствах, впровадження сучасних систем управління якістю і безпечністю продукції, використання підприємствами торгової марки.
Встановлено групу соціальних резервів підвищення конкурентоспроможності, до яких можна віднести: створення додаткових робочих місць, підвищення рівня життя населення. Функціонування підприємств на рівні громад дає соціальний ефект в напрямку підвищення конкурентоспроможності підприємств і отримання більших вигід для громади від діяльності підприємств, а саме: місцеві податки і збори; податок на майно; єдиний податок і т.д.
Розглянуто напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств в розрізі екологічних резервів: використання упаковки яка не спричинить шкоду довкіллю, утилізація пташиного посліду, підстилки та стічних вод, використання біоенергетичних установок для одержання пального газу, виробництво гранульованих добрив.
Дослідивши резерви підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі птахівництва та їх продукції, можна стверджувати, що в даних напрямах підприємства можуть формувати власні конкурентні переваги для посилення конкурентоспроможності. Покращення конкурентоспроможності у даних напрямах, залежно від виявлених у процесі аналізу проблем, які перешкоджають ефективній діяльності підприємств галузі птахівництва, то зросте прибутковість і покращаться загальні показники діяльності. Виробництво якісної і безпечної продукції забезпечить споживачів продукцією безпечною для споживання, покращить рівень екологічної безпеки на території діяльності підприємств, знизить виробничі витрати та відсоток бракованої продукції, зробить можливим здійснювати експорт продукції і розширить обсяги її збуту на вітчизняному ринку.

Ключові слова: конкурентоспроможність; інновації; мотивація; якість; торгова марка; екологія.

Література

1. Підтримка аграріїв. Режим доступу : http://minagro.gov.ua/budget.
2. Полегенька М.А. Аналіз сучасного стану виробництва продукції птахівництва в Україні / М.А. Полегенька // Економіка та держава. 2019. № 3. С. 137–143
3. Шанін О.В. Проблеми і чинники конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств галузі птахівництва / О.В. Шанін, В.О. Лаготюк // Агросвіт. 2018. № 4. С. 7–14.
4. Бурденюк Т.Г. Конкурентоспроможність: критерії і методи аналізу / Т.Г. Бурденюк // Вісник Одеського Національного Університету ім. І.І. Мечникова. 2017. Т. 22. Вип. 10. С. 215–219.
5. Салькова І.Ю. Якість як необхідна передумова конкурентоспроможного розвитку птахопродуктового підкомплексу / І.Ю. Салькова // Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 2, Т. 2. С. 122–125.
6. Саранчук Г.М. Інноваційний розвиток сільського господарства як основа підвищення його конкурентоспроможності / Г.М. Саранчук // Інноваційна економіка. 2009. № 5. С. 26—32.
7. Гаврилюк І.В. Розвиток персоналу як фактор конкурентоспроможності працівників та організації [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2016_2/09givpto.pdf / І.В. Гаврилюк // Економічний журнал. 2016. № 2.
8. Салькова І.Ю. Інноваційне кормовиробництво – основа розвитку птахопродуктового підкомплексу / І.Ю. Салькова // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 7. С. 105–113.
9. Вишневська Н.М. Брендінг як складова політики підвищення конкурентоспроможності продукції [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ejournals/eui/2010_2/10vnmpkp.pdf / Н.М.Вишневська // Економічний журнал. 2010. №2.
10. Смерічевська С.В. Конкурентоспроможність у соціально-економічному вимірі / С.В. Смерічевська // Актуальні проблеми економіки. 2009. №3 (93). С. 36—44.
11. Лантифудист: головний сайт про агробізнес URL: https://latifundist.com/rating/top-7-krupnejshih-proizvoditelej-produktsii-ptitse-vodstva-ukrainy
12. Союз птахівників України [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://www.poultryukraine.com.

H. Kovalenko

RESERVES FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS OF POULTRY ENTERPRISES

Summary

The necessity of increasing the competitiveness of poultry enterprises is substantiated. To ensure the effective operation of enterprises in the industry is important economic group reserves to increase competitiveness: improving investment attractiveness, innovation (expanding the range, fattening poultry without antibiotics, production of organic poultry products), creation of an effective logistics system for the sale of products, prevention of shortages, optimal use of resources, improvement of the motivational mechanism in enterprises, introduction of modern quality management systems and product safety, use of trademarks by enterprises.
A group of social reserves to increase competitiveness has been established, which includes: creation of additional jobs, improvement of living standards. The functioning of enterprises at the community level gives a social effect in the direction of increasing the competitiveness of enterprises and obtaining greater benefits for the community from the activities of enterprises, namely: local taxes and fees; property tax; single tax, etc.
The directions of increasing the competitiveness of enterprises in terms of environmental reserves are considered: the use of packaging that will not harm the environment, utilization of bird droppings, litter and wastewater, the use of bioenergy plants for fuel gas, production of granular fertilizers.
Examining the reserves of increasing the competitiveness of enterprises in the poultry industry and their products, it can be argued that in these areas, companies can form their own competitive advantages to strengthen competitiveness. Improving competitiveness in these areas, depending on the problems identified in the analysis that hinder the effective operation of enterprises in the poultry industry, will increase profitability and improve overall performance. Production of quality and safe products will provide consumers with products safe for consumption, improve the level of environmental safety in enterprises, reduce production costs and the percentage of defective products, make it possible to export products and expand sales in the domestic market.

Keywords: competitiveness; innovation; motivation; quality; brand; ecology.

References

1. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2017), “Support for farmers”, available at: http://minagro.gov.ua/budget. (Accessed 12 January 2021)
2. Polehenka, M. (2019), “Analysis of the current conditions of poultry breeding production in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 137-143.
3. Shanin, O. and Lagotyuk, V. (2018), “Problems and factors of competitiveness domestic poultry industry enterprises”, Agrosvit, vol. 4, pp. 7–14.
4. Burdeniuk T. (2017), “Competitiveness: criteria and methods of analysis”, Bulletin of the Odessa I.I. Mechnikov National University, no. 22, vol. 10, pp. 215–219.
5. Salkova, I. (2017), “Quality as a component of competitive development of poultry produce subcomplex”, Herald of Khmelnytskyi National University, vol. 2, pp. 122–125.
6. Saranchuk, H. (2009), “Innovative development of agriculture as a basis for increasing its competitiveness”, Innovatsijna ekonomika, vol. 5, pp. 26—32.
7. Havryliuk, I. (2016), “Staff development as a factor in the competitiveness of workers and organizations”, Ekonomichnyj zhurnal, [Online], vol. 2, available at: www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2016_2/09givpto.pdf (Accessed 12 January 2021).
8. Salkova, I. (2016), “The innovative feed production – basis of poultry produce subcomplex”, Economics. Finances. Management: issues of science and practice, vol. 7, pp. 105–113.
9. Vyshnevs'ka, N. (2010), Branding as a component of the policy of increasing the competitiveness of products”, Ekonomichnyj zhurnal, [Online] vol. 2, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e- journals/eui/2010_2/10vnmpkp.pdf (Accessed 16 January 2021).
10. Smerichevs'ka, S. (2009), “Competitiveness in the socio-economic dimension”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 3(93), pp. 36—44.
11. Latifudist (2019), “Lantifudist: the main site about agribusiness”, available at: https://latifundist.com/rating/top-7-krupnejshih-proizvoditelej-produktsii-ptitsevodstva-ukrainy (Accessed 11 January 2021).
12. The Union of Poultry Breeders of Ukraine (2017), ”Tendencies poultry production”, available at: http://www.poultryukraine.com. (Accessed 12 January 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 1607

Відомості про авторів

Г. О. Коваленко

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

H. Kovalenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Hosticulture, Uman Cherkassy region

ORCID:

0000-0002-7449-9487

Як цитувати статтю

Коваленко Г. О. Резерви підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі птахівництва. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8652 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.88

Kovalenko, H. (2021), “Reserves for increasing the competitiveness of poultry enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8652 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.