EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ОСНОВНИХ СЕГМЕНТІВ
М. І. Іоргачова, О. М. Ковальова, Г. М. Коцюрубенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.90

УДК: 336.7

М. І. Іоргачова, О. М. Ковальова, Г. М. Коцюрубенко

ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ОСНОВНИХ СЕГМЕНТІВ

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан вітчизняного фінансового ринку через розгляд його організаційної структури та виявлення основних сегментів. Відмічено, що вітчизняний фінансовий ринок має певну особливість, яка пов’язана з тим, що основними діючими суб’єктами, у яких зосереджена левова частка фінансових ресурсів держави є: депозитні (комерційні банки) та недепозитні фінансові посередники (страхові компанії), а також - допоміжні фінансові корпорації (фондові біржі). Відзначено, що основними критеріями щодо поділу фінансового ринку є законодавчий критерій та структуризація фінансового ринку, в основу якої покладено критерій щодо використання певних видів фінансових активів. Автори використали комплексний критерій – який поєднав елементи як законодавчого поділу та поділ за фінансовими активами, розглянувши ті сегменти, які представлені найбільш активними суб’єктами вітчизняного фінансового ринку, а саме: банківський, страховий та фондовий сегмент фінансового ринку. За кожним з даних сегментів автори розглянули динаміку змін як його основних учасників, так й стан кожного сегменту в цілому. Провівши дослідження сучасного стану основних діючих суб’єктів фінансового ринку, у яких зосереджена левова частка фінансових ресурсів держави авторами зазначено, що надання загальних рекомендацій щодо покращення фінансового ринку не матимуть високої ефективності. Необхідним є розробка та впровадження напрямів щодо покращення стану кожного з учасників фінансового ринку окремо, оскільки індивідуальний підхід зможе врахувати особливості кожного з сегментів фінансового ринку. У статті авторами перелічено ряд проблем, які продовжують існувати на фінансовому ринку та потребують вирішення, оскільки ці проблеми є тими невикористаними резервами, які змогли б покращити стан фінансового ринку України: створити сприятливі умови для потенційних інвесторів, підвищити ліквідність фінансових інструментів ринку та позитивно вплинути на рівень ефективності функціонування національної економіки. Також, у статті висловлюється думка, що першочерговим поштовхом щодо розвитку вітчизняного фінансового ринку з урахуванням сучасних тенденцій у світі можуть стати саме відповідні дії держави, оскільки саме вона наділена спроможністю здійснювати відповідне регулювання, а також сама виступає споживачем фінансових послуг та повинна бити зацікавлена в цьому.

Ключові слова: сучасний стан; фінансовий ринок; сегмент; депозитні; недепозитні фінансові посередники; допоміжні фінансові корпорації.

Література

1. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III. Законодавство України: веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin (дата звернення 7.12.2020).
2. Арутюнян С.С., Іоргачова М.І. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Харків: «Діса плюс», 2020. 312 с.
3. Арутюнян С.С., Добриніна С.С. Фінансовий ринок: навч. посіб. Київ: Гуляєва В.М., 2018. 484 с.
4. Науменкова С.В., Міщенко С.В. Особливості формування сучасної моделі фінансової системи. Вісник НБУ. 2006. №11. С.26-31.
5. Коваленко Ю.М., Онишко С.В., Кужелєв М.О. Фінансовий ринок: підручник. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 442 с.
6. Алексеєнко Л.М. Фінансовий капітал в економічній системі держави. Фінанси України. 2005. N 9. С. 7-13.
7. Алексеєнко Л. М., Квасовський О. Р., Луцишин О. О. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Тернопіль: Паляниця В. А., 2018. 273 с.
8. Шишпанова Н. О., Іванов А. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Modern economics. 2017. № 1. С. 66-72.
9. Савінова Ю. М. Особливості розвитку фінансового ринку України як основи функціонування системи фінансового посередництва. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2042 (дата звернення: 23.12.2020).
10. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2001. 240 с.
11. Школьник І.О., Кремень В.М. Періодизація розвитку фінансового сектору та фінансового нагляду в Україні. Фінанси України. 2018. № 3. С. 97-115.
12. Внукова Н.М. Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції: монографія. Харків: ТО Ексклюзив. 2014. 218 с.
13. Баранова В.Г., Гончаренко О.М. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія. Харків: «Діса плюс». 2019. 370 с.
14. Татарин Н.Б., Петрович А.З., Педченко І.І. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку України. Young Scientist. 2020. Вип. № 3 (79). С. 273-277.
15. Татарин Н.Б., Борис О.М. Напрями вдосконалення державного регулювання на фінансовому ринку України. Інфраструктура ринку. 2019. Вип.33. С. 317-322.
16. Жук Є. Зарубіжна практика регулювання фінансових ринків. Інформаційно-аналітичний портал українського агентства фінансового розвитку «Україна фінансова» URL: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/020.htm (дата звернення: 23.12.2020).
17. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. URL: https://www.nssmc.gov.ua/ (дата звернення: 23.12.2020).
18. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. URL: http://www.bank.gov.ua (дата звернення: 23.12.2020).
19. Офіційний сайт Фориншурер. Статистика страхового ринку України. URL: https://forinsurer.com/stat (дата звернення: 23.12.2020).

M. Iorgachova, O. Kovalova, G. Kotsіurubenko

THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE: THE CURRENT STATE OF THE MAIN SEGMENTS

Summary

The article considers the current state of the domestic financial market through consideration of its organizational structure and identification of key segments. It is noted that the domestic financial market has a certain feature, which is due to the fact that the main actors in which the lion's share of financial resources of the state are: deposit (commercial banks) and non-deposit financial intermediaries (insurance companies), as well as – subsidiary financial corporations (stock exchanges). It is noted that the main criteria for the division of the financial market are the legislative criterion and the structuring of the financial market, which is based on the criterion for the use of certain types of financial assets. The authors used a comprehensive criterion - which combined elements of both the legislative division and the division of financial assets, considering those segments that are represented by the most active players in the domestic financial market, namely: banking, insurance and stock segment of the financial market. For each of these segments, the authors considered the dynamics of change of both its main participants and the state of each segment as a whole. Having studied the current state of the main actors of the financial market, in which the lion's share of financial resources of the state is concentrated, the authors noted that the provision of general recommendations for improving the financial market will not be highly effective. It is necessary to develop and implement directions to improve the situation of each of the participants in the financial market separately, as an individual approach can take into account the characteristics of each of the segments of the financial market. The authors list a number of problems that continue to exist in the financial market and need to be addressed, as these problems are the untapped reserves that could improve the financial market of Ukraine by creating favorable conditions for potential investors, increasing liquidity of financial instruments and positively affecting efficiency of the national economy. The article also suggests that the primary impetus for the development of the domestic financial market, taking into account current trends in the world, may be the relevant actions of the state, as it is endowed with the ability to regulate this, and itself acts as a consumer of financial services.

Keywords: current state; financial market; segment; deposit; non-deposit financial intermediaries; auxiliary financial corporations.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2664-14 (Accessed 7 December 2020).
2. Arutiunian, S.S. and Iorhachova, M.I. (2020), Rynok finansovykh posluh [Financial services market], Disa plius, Kharkiv, Ukraine.
3. Arutiunian, S.S. and Dobrynina, L.V. (2018), Finansovyj rynok [Financial market], Huliaieva V.M., Kyiv, Ukraine.
4. Naumenkova, S.V. and Mischenko, S.V. (2006), Osoblyvosti formuvannia suchasnoi modeli finansovoi systemy [Features of formation of modern model of financial system], Visnyk NBU, Kyiv, Ukraine.
5. Kovalenko, Yu.M. Onyshko, S.V. and Kuzheliev, M.O. (2018), Finansovyj rynok [Financial market], Universytet DFS Ukrainy, Irpin', Ukraine.
6. Alekseienko, L.M. (2005), “Financial capital in the economic system of the state”, Finansy Ukrainy, vol. 9, pp. 7–13.
7. Alekseienko, L. M. Kvasovs'kyj, O. R. and Lutsyshyn, O. O. (2018), Rynok finansovykh posluh [Financial services market], Palianytsia V. A., Ternopil', Ukraine.
8. Shyshpanova, N. O. and Ivanov, A. O. (2017), “Financial market of Ukraine: current state, problems and prospects of development ”, Modern economics, vol. 1, pp. 66–72.
9. Savinova, Yu. M. (2013), “Features of the development of the financial market of Ukraine as a basis for the functioning of the system of financial intermediation ”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 23 December 2020).

10. Oparin, V.M. (2001), Finansy (Zahal'na teoriia) [Finance (General Theory)], KNEU, Kyiv, Ukraine.
11. Shkol'nyk, I.O. and Kremen', V.M. (2018), “Periodization of financial sector development and financial supervision in Ukraine”, Finansy Ukrainy, vol. 3, pp. 97–115.
12. Vnukova, N.M. (2014), Rozvytok rynkiv finansovykh posluh v umovakh ievropejs'koi intehratsii [Development of financial services markets in the context of European integration], TO Ekskliuzyv, Kharkiv, Ukraine.
13. Baranova, V.G. and Goncharenko, OM (2019), Rozvytok finansovoho rynku Ukrainy v umovakh ievropejs'koi intehratsii: problemy ta perspektyvy [Development of the financial market of Ukraine in the conditions of European integration: problems and prospects], Disa plius, Kharkiv, Ukraine.
14. Tataryn, N.B. Petrovych, A.Z. and Pedchenko, I.I. (2020), “Status and prospects of development of the financial market of Ukraine”, Young Scientist, vol. 3, no. 79, pp. 273–277.
15. Tataryn, N.B. and Borys, O.M. (2019), “Directions for improving state regulation in the financial market of Ukraine”, Infrastruktura rynku, vol. 33, pp. 317-322.
16. Zhuk, Ye. (2016), “Foreign practice of financial markets regulation”, Ukraina finansova, [Online], available at: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/020.htm (Accessed 23 December 2020).
17. The official site of the National Commission on Securities and Stock Market (2020), “Аctivity reports”, available at: https://www.nssmc.gov.ua/about-us/annual-reports/ (Accessed 23 December 2020).
18. The official site of the National Bank of Ukraine (2020), “Financial sector statistics ”, available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial (Accessed 23 December 2020).
19. The official site of Forynshurer (2020), “Statistics of the insurance market of Ukraine”, available at: https://forinsurer.com/stat (Accessed 23 December 2020).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 4788

Відомості про авторів

М. І. Іоргачова

к. е. н., доцент кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, Одеський національний економічний університет

M. Iorgachova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Financial Management and Stock Market, Odessa National Economic University

ORCID:

0000-0003-1933-6447


О. М. Ковальова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет

O. Kovalova

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Odessa National Polytechnic University

ORCID:

0000-0002-2080-1150


Г. М. Коцюрубенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

G. Kotsіurubenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance, Odessa National Economic University

ORCID:

0000-0001-9604-5083

Як цитувати статтю

Іоргачова М. І., Ковальова О. М., Коцюрубенко Г. М. Фінансовий ринок України: сучасний стан основних сегментів. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8654 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.90

Iorgachova, M., Kovalova, O. and Kotsіurubenko, G. (2021), “The financial market of Ukraine: the current state of the main segments”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8654 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.