EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
С. М. Савченко, В. Г. Нікітін

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.92

УДК: 005.95: 338.4: 658

С. М. Савченко, В. Г. Нікітін

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В рамках даної наукової статті здійснюється розкриття теоретико-методологічної сутності стратегічного управління ефективністю діяльності підприємства. Розкривається теоретико-методологічний апарат та інформаційна база дослідження відповідно до наукових праць вітчизняних вчених-економістів. Формується ключова мета наукового дослідження.
Аналізуються ключові принципи та групи принципів стратегічного управління ефективністю діяльності підприємства. Здійснюється базове розкриття сутності ключових принципів стратегічного управління ефективністю діяльності підприємства.
Здійснюється аналіз розподілу принципів формування системи стратегічного управління ефективністю діяльності підприємства за її складовими частинами. Аналізується відповідність принципів формування системи стратегічного управління ефективністю діяльності підприємства стадіям розвитку підприємства.
Розкривається процес стратегічного управління ефективністю діяльності господарюючого суб’єкта в сучасних умовах розвитку національної економіки держави. Зокрема виділяється шість наступних стадій процесу стратегічного управління ефективністю діяльності підприємства: планування процесу розробки стратегії підприємства, стратегічний аналіз, розробка набору базових стратегій, узгодження змісту окремих стратегій та їх коригування, імплементація стратегій, контроль за реалізацією стратегій. Здійснюється розкриття сутності ключових стадій процесу стратегічного управління ефективністю діяльності господарюючого суб’єкта в сучасних умовах розвитку національної економіки держави.
Здійснюється порівняльна характеристика застосування принципів стратегічного управління ефективністю діяльності зарубіжних та вітчизняних підприємств за формулюванням, змістом та розробкою стратегії, часовим горизонтом управлінських рішень, стратегічним набором та розробкою принципів управління. Розкриваються ключові фактори, що здійснюють негативний вплив на перспективи розвитку системи стратегічного управління ефективністю діяльності вітчизняних підприємств та формують існуючі відмінності в системі застосування принципів стратегічного управління ефективністю діяльності зарубіжних та вітчизняних підприємств. Формуються кінцеві висновки відповідно до проведеного дослідження.

Ключові слова: стратегічне управління; стратегічне управління підприємством; ефективність підприємства; принципи стратегічного управління.

Література

1. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством в умовах інтеграції [Електронний ресурс] / К. Ю. Вергал // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 3. – С. 33-40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2018_3_6
2. Гладинець Н.І. Роль інноваційної складової системи стратегічного управління підприємством туристичного бізнесу [Електронний ресурс] / Н. І. Гладинець // Формування ринкових відносин в Україні. - 2018. – № 10. – С. 48-53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_10_9
3. Гужавіна І.В. Фінансова стратегія та її роль в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / І. В. Гужавіна//Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 4. – С. 85-91. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2019_4_14
4. Доценко І.О. Стратегія управління фінансовими ризиками підприємства в процесі формування його фінансової безпеки [Електронний ресурс] / І. О. Доценко // Modern economics. – 2020. – № 20. – С. 73-78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2020_20_14
5. Ілляшенко Н.С. Формування «системної карти» стратегічного управління розвитком підприємства [Електронний ресурс] / Н. С. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна, Ю. М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 1. – С. 119-128. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2017_1_14
6. Касич А.О. Втілення концепції стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / А. О. Касич // Бізнес Інформ. – 2014. – № 11. – С. 290-294. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_51
7. Кузнецова І. Формалізація процедури оцінювання фінансової стійкості, як стадії процесу стратегічного управління підприємством [Електронний ресурс] / І. Кузнецова, О. Балабаш // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. – 2017. – № 5. – С. 84-94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2017_5_9
8. Легомінова С.В. Концептуальні засади стратегічного управління конкурентними перевагами підприємств [Електронний ресурс] / С.В. Легомінова // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2017. – №18. – С. 250-255. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/48.pdf
9. Падерін І.Д. Стратегічне управління на підприємствах малого та середнього бізнесу [Електронний ресурс] / І. Д. Падерін, Ю. Г. Горященко, Є. Е. Новак // Економічний вісник Донбасу. – 2017. - № 2. – С. 163-167. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2017_2_22
10. Польова Н.М. Підходи до стратегічного управління машинобудівними підприємствами [Електронний ресурс] / Н. М. Польова // Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. – 2016. – Вип. 1. – С. 99-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuE_2016_1_16
11. Полякова Я.О. Логіко-семантична основа формування базових компонентів стратегії підприємства [Електронний ресурс] / Я. О. Полякова // Проблеми економіки. – 2016. – № 4. – С. 151-156. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_4_21
12. Попрозман О.І. Стратегія діяльності підприємства в умовах монополізації ринку [Електронний ресурс] / О. І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 1. – С. 61-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2020_1_11
13. Сорока А.М. Операційна стратегія менеджменту в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / А. М. Сорока // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 4. – С. 77-81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2018_4_12
14. Харченко В. Принципи формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. Харченко // Схід. – 2014. – № 4. – С. 66-71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_4_12

S. Savchenko, V. Nikitin

OPPORTUNITIES AND FUNDAMENTAL STRATEGIC MANAGEMENT OF THE PRODUCTION ENTERPRISE EFFICIENCY

Summary

For the purposes of this scientific article, author revealed the theoretical and methodological essence of strategic management of the enterprise efficiency. On the same time the theoretical and methodological apparatus and information base of the research are being revealed in accordance with the indigenous economists’ scientific works. The key purpose of scientific research is formed.
Throughout the article the key principles and groups of principles of strategic management of enterprise efficiency are being analyzed, as well as the basic disclosure of the key principles essence of strategic management of the enterprise efficiency is carried out.
The analysis of the distribution of the strategic management system formation principles of the enterprise efficiency on its constituent parts is carried out, along with the correspondence analysis of the strategic management system formation principles of the enterprise efficiency to the stages of enterprise development.
The process and the essence of the key stages of the economic entity strategic management in the modern conditions of the state national economic development are revealed. In particular, there are six stages of the enterprise efficiency strategic management process: planning the process of developing enterprise strategy, strategic analysis, development of a basic strategies set, coordination of individual strategies and their adjustment, implementation of strategies, control over strategy implementation.
In this article was carried out the comparative characteristic of strategic management principles application of the foreign and domestic enterprises efficiency of the formulation, content and development of strategy, time horizon of management decisions, strategic set and development of management principles. As a result, here were presented the key factors that have a negative impact on the prospects of strategic management system development of the domestic enterprises’ efficiency, which form the existing differences in the system of strategic management principles application of foreign and domestic enterprises. Final conclusions are formed in accordance with the study.

Keywords: strategic management; strategic management of the enterprise; enterprise efficiency; fundamental strategic management.

References

1. Verhal, K. Yu. (2018), “Theoretical aspects of strategic enterprise management in terms of integration”, Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 33-40, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2018_3_6 (Accessed 8 Feb 2021).
2. Hladynets, N.I. (2018), “The role of the innovative component of the system of strategic management of the tourist business”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 10, pp. 48-53, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_10_9 (Accessed 8 Feb 2021).
3. Huzhavina, I.V. (2019), “Financial strategy and its role in the enterprise management system”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 4, pp. 85-91, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2019_4_14 (Accessed 8 Feb 2021).
4. Dotsenko, I.O. (2020), “Strategy of financial risk management of the enterprise in the process of forming its financial security”, Modern economics, vol. 20, pp. 73-78, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2020_20_14 (Accessed 8 Feb 2021).
5. Illiashenko, N. S. Shypulina, Yu. S. and Melnyk, Yu. M. (2017), “Formation of "system map" of strategic management of enterprise development”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 119-128, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2017_1_14 (Accessed 8 Feb 2021).
6. Kasych, A.O. (2014), “Implementation of the concept of strategic management in the practice of domestic enterprises”, Biznes Inform, vol. 11, pp. 290-294, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_51 (Accessed 8 Feb 2021).
7. Kuznetsova, I. and Balabash, O. (2017), “Formalization of the procedure of evaluation of financial stability as a stage of the process of strategic management of the enterprise”, Naukovyi visnyk [Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu], vol. 5, pp. 84-94, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2017_5_9 (Accessed 8 Feb 2021).
8. Lehominova, S.V. (2017), “Conceptual principles of strategic management of competitive advantages of enterprises”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 18, pp. 250-255, [Online], available at: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/48.pdf (Accessed 8 Feb 2021).
9. Paderin, I. D. Horiashchenko, Yu. H. and Novak, Ye. E. (2017), “Strategic management at small and medium business enterprises”, Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 2, pp. 163-167, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2017_2_22 (Accessed 8 Feb 2021).
10. Polova, N.M. (2016), “Approaches to strategic management of machine-building enterprises”, Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 99-104, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuE_2016_1_16 (Accessed 8 Feb 2021).
11. Poliakova, Ya.O. (2016), “Logical-semantic basis of formation of basic components of enterprise strategy”, Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 151-156, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_4_21 (Accessed 8 Feb 2021).
12. Poprozman, O.I. (2020), “Strategy of enterprise activity in the conditions of market monopolization”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 1, pp. 61-66, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2020_1_11 (Accessed 8 Feb 2021).
13. Soroka, A.M. (2018), “Operational management strategy in the enterprise management system”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 4, pp. 77-81, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2018_4_12 (Accessed 8 Feb 2021).
14. Kharchenko, V. (2014), “Principles of formation of the system of strategic management of industrial enterprise development”, Skhid, vol. 4, pp. 66-71, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_4_12 (Accessed 8 Feb 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 3306

Відомості про авторів

С. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

S. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

ORCID:

0000-0003-0340-1232


В. Г. Нікітін

магістрант кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів

V. Nikitin

Master's degree of the Department of Management and Innovation, International University of Finance

ORCID:

0000-0003-2290-867X

Як цитувати статтю

Савченко С. М., Нікітін В. Г. Сутність та принципи стратегічного управління ефективністю діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8656 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.92

Savchenko, S. and Nikitin, V. (2021), “Opportunities and fundamental strategic management of the production enterprise efficiency”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8656 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.