EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ БУФЕРІВ КАПІТАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТІВ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
Л. П. Бондаренко, Н. В. Мороз

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.93

УДК: 336.71

Л. П. Бондаренко, Н. В. Мороз

ВПРОВАДЖЕННЯ БУФЕРІВ КАПІТАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТІВ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Анотація

Український банківський сектор перебуває у стані трансформації у відповідність до європейських стандартів регуляції. Уже змінені вимоги до ліквідності та мінімальних величин статутного та основного капіталів банків, на черзі введення буферів капіталу: буферу консервації капіталу, буферу системної важливості та контрциклічного буферу капіталу. У статті проаналізовано передумови та важливість імплементації буферів капіталу у вітчизняний банківський ринок.
Здійснено коротку характеристику буферів капіталу та їх роль у забезпеченні стабільності банківської діяльності. На підставі даних щорічних стрес-тестувань вітчизняних банків було показано, що потреба у додатковому капіталі значно зростає у період економічної кризи, оскільки банківський капітал першим поглинає збитки. Саме з метою підвищення фінансової стійкості української банківської системи і планується запровадити буфери капіталу.
Буфер консервації капіталу покликаний сформувати резервний запас капіталу у період економічної стабільності для подальшого використання у період економічного спаду, в першу чергу для додаткового фінансування економіки. Звернено увагу на перестороги щодо можливих негативних наслідків введення цього буферу. Проте, базуючись на даних НБУ, підтверджено, що поетапне введення буферу консервації капіталу здатне мінімізувати падіння обсягів товаро виробництва в Україні.
Ту саму роль повинен виконувати і буфер системної важливості, але його встановлюють лише для системно важливих для банківської сфери банків. Завдання буферу системної важливості – надати можливість державним і великим банкам накопичити додаткові фінансові ресурси, які вони зможуть використати під час економічної кризи, зменшуючи таким чином потребу у державній фінансовій підтримці. Надано перелік системно важливих банків в 2020 р. і плановані ставки буферу системної важливості для кожного з них.
Економічна функція контрциклічного буферу полягає у обмеженні кредитної діяльності банків при умові перевантаженості економіки борговими зобов’язаннями.
У статті досліджено як змінилися вимоги до буферів системної важливості та консервації капіталу у країнах світу в 2020 р. в наслідок пандемії COVID-19. І як економічна нестабільність відобразилася на впровадженні буферів капіталу в Україні.

Ключові слова: буфер консервації капіталу; буфер системної важливості; контрциклічний буфер капіталу; макропруденційне регулювання.

Література

1. Господарчук Г.Г. Резервный буфер капитала как инструмент макропруденциальной политики / Г.Г. Господарчук // Финансы: теория и практика. – 2019. - №23. – С. 43-56.
2. Грудзевич У.Я. Удосконалення регулювання капіталу банків України на сучасному етапі / У.Я. Грудзевич // Вісник університету банківської справи. – 2019. - №2. – С. 67-72.
3. Дадашова П. Макроекономічні ефекти від упровадження буфера консервації капіталу в українському банківському секторі / П. Дадашова, М. Йонссон, Г. Онищенко // Вісник НБУ. – 2018. - №243. – С. 36-46.
4. Дідур С.В. Управління регулятивним капіталом у банківській системі України / С.В. Дідур, Л.П. Шаповал, О.І. Єпік // Приазовський економічний вісник. – 2018. - №5. – С. 337-342.
5. Косова Е.В. Міжнародні правові норми банківського капіталу: проблеми імплементації в Україні / Е.В. Косова // Вісник ДонНУЕТ. – 2015. – №1. – С. 120-129.
6. Науменко С. Базель І, ІІ, ІІІ: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи / С. Науменко // Економіка. – 2016. - №12. – С. 39-48.
7. Поправка О.Г. Стратегічні пріоритети реформування банківського нагляду / О.Г. Поправка // Вісник ДнУ. – 2012. – Електронний ресурс. – режим доступу: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201264/popravka.html.
8. Поправка О.Г. Формування системи контрциклічного регулювання банківської діяльності / О.Г. Поправка // Економічні науки. – 2012. – №9. – С. 321-331.
9. Пустовалова Т.А. Буфер капитала российских банков и экономический цикл: оценка влияния / Т.А. Пустовалова, К.В. Светлов // Российский журнал менеджмента. – 2019. - №17. – С. 467-486.
10. Сова О.Ю. Роль достатності капіталу банку для зміцнення банківського нагляду / О.Ю. Сова // Вчені записки університету «Крок». – 2019. - №3. – С.48-53.
11. Стрес-тестування банків України 2019 р. – Національний Банк України. – Електронний ресурс. – режим доступу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Stress_Test_Results_2019.pdf?v=4.
12. Рішення Правління Національного банку України «Про визначення системно важливих банків» від 05.03.2020 р. №155-рш. – Національний Банк України. – Електронний ресурс. – режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-onoviv-perelik-sistemno-vajlivih-bankiv.
13. Nelson B. So, what have we just learned about countercyclical capital buffer / B. Nelson // BPI: “Bank Policy Institute”. – 2020. – Електронний ресурс. – режим доступу: https://bpi.com/so-what-have-we-just-learned-aboutthe-countercyclical-capital-buffer/.
14. Sanagasetti K. All you wanted to know about countercyclical capital buffer / K. Sanagasetti // “Business Line”: business portal. – 2020. – Електронний ресурс. – режим доступу: https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/slate/all-you-wanted-to-know-about-counter-cyclical-capital-buffer/article31272664.ece#.
15. Sankar P. Countries ease bank capital buffers / P. Sankar, G. Feldberg // Yale school of Management. – 2020. – Електронний ресурс. – режим доступу: https://som.yale.edu/blog/countries-ease-bank-capital-buffers.
16. Rohde L. Bank’s capital buffers aren’t working / L. Rohde // Financial Times. – 2020. – Електронний ресурс. – режим доступу: https://www.ft.com/content/d602dae8-7a39-4053-84b5-49ad62cf9272.

L. Bondarenko, N. Moroz

CAPITAL BUFFERS INTRODUCTION AS A TOOL OF MACROPRUDENCY REGULATION OF THE UKRAINIAN BANKING SECTOR

Summary

The Ukrainian banking sector is in a transformation state in a line with European regulatory standards. The requirements for liquidity and minimum values of the authorized and main banks’ capital have already been changed, and it is the turn of capital buffers introduction: the capital conservation buffer, systemic risk buffer and the countercyclical capital buffer. The article analyzes the preconditions and importance of capital buffers implementation in the domestic banking market.
First a brief capital buffers’ description and their role in ensuring the stability of banking activity is made. Based on the data of annual stress tests of domestic banks, it was shown that the need for additional capital increases significantly during the economic crisis, as bank capital is the first to absorb losses. To avoid such situation, it is planned to introduce capital buffers in order to increase the financial stability of the Ukrainian banking system.
The capital conservation buffer is designed to form a reserve capital during the period of economic stability for further use during the economic downturn, primarily for additional financing of the economy. Attention is also drawn to the possible negative consequences of this buffer introduction. However, based on a study by scientists from the NBU, it was confirmed that the gradual introduction of the capital conservation buffer is able to minimize the decline in the volume of goods produced in Ukraine.
The same role should be played by the systemic risk buffer, however it is set only for systemically important for the banking sector banks. The task of the systemic risk buffer is to enable state-owned and large banks to accumulate additional financial resources that they will be able to use during the economic crisis, thus should reduce the need for public financial support. Therefore, the list of systemically important banks in 2020 and the planned rates of the systemic risk buffer for each of them are additionally given.
At last, the economic function of the countercyclical buffer is to limit the lending activities of banks when the economy is overloaded with debt.
To sum up, the article examines how the requirements for systemic risk buffer and capital conservation buffer in the world have changed in 2020 as a result of the COVID-19 pandemic. And how economic instability has affected capital buffers implementation in Ukraine as well.

Keywords: capital conservation buffer; systemic risk buffer; countercyclical capital buffer; macroprudential regulation.

References

1. Gospodarchuk, G.G. (2019), “Reserve capital buffer as an instrument of macroprudential policy”, Financy: teoriya i praktyka, vol.23, pp. 43-56.
2. Grudzevych, U.Ya. (2019), “Improving the capital regulation of Ukrainian banks at the present stage”, Visnyk Universytetu Bankivskoij Spravy, vol.2, pp. 67-72.
3. Dadashova, P. Jonsson, M. and Onyschenko, G. (2018), “Macroeconomic effects from the capital conservation buffer implementation in the Ukrainian banking sector”, Bulletin of the NBU, vol.243, pp. 36-46.
4. Didur, S.V. Shapoval, S.V. and Epic, O.I. (2018), “Management of regulatory capital in the banking system of Ukraine”, Priazovskyj Economichnyj Visnyk, vol.5, pp. 337-342.
5. Kosova, E.V. (2015), “International legal norms of banking capital: problems of implementation in Ukraine”, Visnyk DonNUET, vol.1, pp. 120-129.
6. Naumenko, S. (2016), “Basel I, II, III: the development of approaches to strengthen the regulatory framework”, Economics, vol.12, pp. 39-48.
7. Popravka, O.G. (2012), “Strategic priorities of banking supervision reform”, Visnyk Dnipropetrovskoho Nacionalnoho Universytetu, [Online], available at: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201264/popravka.html (Accessed 05 Aug 2020).
8. Popravka, O.G. (2012), “Formation of the countercyclical regulation system of banking activity”, Economichna Nauka, vol.9, pp. 321-331.
9. Pustovalova, T.A. and Svetlov, K.V. (2019), “Capital buffer of Russian banks and the economic cycle: assessment of influence”, Russian Journal of Management, vol.17, pp. 467-486.
10. Sova, O.Yu. (2019), “The role of bank capital adequacy to strengthen banking supervision”, Naukovi zapysky Universytetu “Step”, vol.3, pp. 48-53.
11. National Bank of Ukraine (2019), “Banks’ stress-testing in 2019”, [Online], available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Stress_Test_Results_2019.pdf?v=4 (Accessed 16 Feb 2021).
12. National Bank of Ukraine (2020), “Decision of the Board of the National Bank of Ukraine “On the definition of systemically important banks””, [Online], available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-onoviv-perelik-sistemno-vajlivih-bankiv (Accessed 16 Feb 2021).
13. Nelson, B. (2020), “So what have we just learned about countercyclical capital buffer”, BPI: “Bank Policy Institute”, [Online], available at: https://bpi.com/so-what-have-we-just-learned-aboutthe-countercyclical-capital-buffer/ (Accessed 16 Feb 2021).
14. Sanagasetti, K. (2020), “All you wanted to know about countercyclical capital buffer”, Business Line: business portal, [Online], available at: https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/slate/all-you-wanted-to-know-about-counter-cyclical-capital-buffer/article31272664.ece# (Accessed 16 Feb 2021).
15. Sankar, P. and Feldberg, G. (2020), “Countries ease bank capital buffers”, Yale school of Management, [Online], available at: https://som.yale.edu/blog/countries-ease-bank-capital-buffers (Accessed 16 Feb 2021).
16. Rohde, L. (2020), “Bank’s capital buffers aren’t working”, Financial Times, [Online], available at: https://www.ft.com/content/d602dae8-7a39-4053-84b5-49ad62cf9272 (Accessed 16 Feb 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 6989

Відомості про авторів

Л. П. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

L. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

ORCID:

0000-0002-3313-3569


Н. В. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

N. Moroz

0000-0002-8594-8014

Як цитувати статтю

Бондаренко Л. П., Мороз Н. В. Впровадження буферів капіталу як інструментів макропруденційного регулювання українського банківського сектору. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8657 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.93

Bondarenko, L. and Moroz, N. (2021), “Capital buffers introduction as a tool of macroprudency regulation of the ukrainian banking sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8657 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.