EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ В СПОРТИВНІЙ ІНДУСТРІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МЕХАНІЗМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ
Я. В. Леонов, І. М. Побер

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.71

УДК: 338

Я. В. Леонов, І. М. Побер

ІННОВАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ В СПОРТИВНІЙ ІНДУСТРІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МЕХАНІЗМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті приведені характеристики спортивного продукту. Продукт виробляється з використанням відповідної спортивної інфраструктури, спортивного обладнання, інвентарю, оздоровчих програм та технологій, забезпечуючи якість продукту та задоволення користувачів. Особливістю є те, що спортивні організації одночасно виробляють спортивного продукт та надають додаткове обслуговування користувачам (комфортні психологічні умови, емоційна складова та ін.). Другою особливістю є те, що користувачі продукту не отримують відразу результат від споживання. Проблема управління виробництвом та реалізацією спортивного продукту обертається і в зв'язках з об'єктивними тенденціями підвищення вимог до якості цього продукту у користувачів, формуванні спортивного ринку та появі конкуренції.
Розроблена модель функціонування механізму розвитку в рамках ресурсного потенціалу. механізмів розвитку спортивних організацій формується на наступних важливих критеріях: підвищення якості обслуговування користувачів за рахунок ефективної взаємодії елементів нових структур, вплив маркетингових функцій, забезпечення високого рівня стійкості спортивних організацій в нових умовах господарювання.
Визначено основні напрямки взаємодії механізмів розвитку та їх вплив у вирішенні завдань інноваційного розвитку спортивних організацій. Механізм розвитку спортивної організації повинен функціонувати у процесі взаємодії з ринковими та регулюючими умовами. Складність та багатогранність такої взаємодії дозволяє говорити про необхідність постійного вдосконалення наукових підходів до формування механізму розвитку організацій, а також трансформацію цього механізму на основі стратегічних рішень регіонального та рефлекторного характеру. Доведено, що механізми управління розвитком спортивних організацій розглядаються як цілісна система управлінських, економічних та маркетингових елементів, що функціонує та розвивається в просторі та в часі, забезпечує ефективне оновлення технологічного процесу виробництва якісного спортивного продукту та задоволення запитів, потреб, сподівань людей.

Ключові слова: спортивна індустрія; спортивна організація; спортивний продукт; механізми розвитку; організаційний механізм; економічний механізм; інноваційний розвиток.

Література

1. Ансофф, И. (2011), Стратегический менеджмент, ПИТЕР, Санкт-Петербург, 344 с.
2. Добрынин, А.С. (2018), “Стратегический подход к управлению развитием спорта в регионе“, Электронный научный журнал - Управление экономическими системами, №6, режим доступу: http://www.uecs.ru/component/flexicontent/items/item/4987-2018-06-20-07-22-49?pop=1&tmpl=component&print=1. (дата звернення 11.10.2020)
3. Бакуменко В.Д. (2000), Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики, К, Вид-во УАДУ, 328 с.
4. Нарожний С.М. (2014), “Організаційно-правовий механізм державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства“, Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. - Вип.4 (47). - С. 241-248.
5. Державна служба статистики України (2020), “Статистичний щорічник 2019“, режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 11.10.2020)

Ya. Leonov, I. Pober

INNOVATIVE PROSPECTS IN THE SPORTS INDUSTRY AND THEIR INFLUENCE ON STRATEGIC DEVELOPMENT MECHANISMS

Summary

The article presents the characteristics of a sports product. The main result of these organizations is the production of a sports product. The product is manufactured using appropriate sports infrastructure, sports equipment, inventory, wellness programs and technologies, ensuring product quality and user satisfaction. The peculiarity is that sports organizations simultaneously produce a sports product, provide additional services to users (comfortable psychological conditions, emotional component, etc.). The second feature is that users of the product do not immediately receive the result of consumption. The problem of managing the production and sale of a sports product also revolves around the objective trends of increasing requirements for the quality of this product among users, the formation of the sports market and the emergence of competition.
The model of functioning of the mechanism of development within the limits of resource potential is developed. mechanisms of development of sports organizations is formed on the following important criteria: improving the quality of customer service through effective interaction of elements of new structures, the impact of marketing functions, the need to ensure a high level of stability of sports organizations in new business conditions.
The main directions of interaction of development mechanisms and their influence in solving problems of innovative development of sports organizations are determined. The mechanism of development of a sports organization must function in the process of interaction with market and regulatory conditions. The complexity and versatility of such interaction allows us to talk about the need for continuous improvement of scientific approaches to the formation of the mechanism of development of organizations, as well as the transformation of this mechanism on the basis of strategic decisions of regional and reflex nature. It is proved that the mechanisms of development management of sports organizations are considered as a holistic system of managerial, economic and marketing elements, functioning and developing in space and time, which provides effective updating of the technological process of producing quality sports product and meeting people's demands, needs and expectations.

Keywords: sports industry; sports organization; sports product; development mechanisms; organizational mechanism; economic mechanism; innovative development.

References

1. Ansoff, Y. (2011), Stratehycheskyj menedzhment [Strategic management], PYTER, Sankt-Peterburh, Russia.
2. 2. Dobrynyn, A.S. (2018), “A strategic approach to managing the development of sports in the region”, Elektronnyj nauchnyj zhurnal - Upravlenye ekonomycheskymy systemamy, vol. 6, available at: http://www.uecs.ru/component/flexicontent/items/item/4987-2018-06-20-07-22-49?pop=1&tmpl=component&print=1 (Accessed 11 Oct 2020).
3. Bakumenko V.D. (2000), Formuvannia derzhavno-upravlins'kykh rishen': problemy teorii, metodolohii, praktyky, [Formation of public administration decisions: problems of theory, methodology, practice], UADU, Kyiv, Ukraine.
4. Narozhnyj S.M. (2014), “Organizational and legal mechanism of state regulation of public-private partnership development“, Theory and practice of public administration, Vol. 4 (47), pp 241-248
5. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Statistical Yearbook 2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 11 Oct 2020).

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1641

Відомості про авторів

Я. В. Леонов

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджмент фізичної культури, Харківська державна академія фізичної культури

Ya. Leonov

PhD in Economics, Associate Professor, Kharkiv State Academy of Physical Culture

ORCID:

0000-0001-8837-5744


І. М. Побер

Київський університет ринкових відносин

I. Pober

Kyiv University of Market Relations

ORCID:

0000-0002-6353-913X

Як цитувати статтю

Леонов Я. В., Побер І. М. Інноваційні перспективи в спортивній індустрії та їх вплив на механізми стратегічного розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8658 (дата звернення: 20.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.71

Leonov, Ya. and Pober, I. (2020), “Innovative prospects in the sports industry and their influence on strategic development mechanisms”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8658 (Accessed 20 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.