EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКОЮ ТРАНСПОРТНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
В. О. Степаненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.201

УДК: 338.47

В. О. Степаненко

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКОЮ ТРАНСПОРТНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті узагальнено основні нормативно-правові акти та регламентне забезпечення морської транспортної інфраструктури України, які враховують євроінтеграційну спрямованість. Запропоновано диференціювання організаційної структури та правового забезпечення морської транспортної інфраструктури України за рівнями управління (мегарівень, макрорівень, мезорівень та мікрорівень). Визначено, що підґрунтям національного законодавства у сфері морської транспортної інфраструктури в умовах євроінтеграції мають стати міжнародні конвенції та стандарти, а також європейське законодавство. Коротко висвітлено закони у сфері морської транспортної інфраструктури, а також встановлено, що чинне законодавство у сфері морської транспортної інфраструктури неповною мірою відповідає суспільним потребам і міжнародно-правовим стандартам. Зазначено, що для ефективного управління морською транспортною інфраструктурою в першу чергу варто привести у відповідність інституціональне забезпечення до вимог міжнародних стандартів.

Ключові слова: морська транспортна інфраструктура; управління; євроінтеграція; нормативно-правові акти; інституціональні засади.

Література

1. Приходько Н. І., Логінов О. В. Організаційно-правове забезпечення пересування товарів/вантажів на морському транспорті та значення логістичних провайдерів в процесі міжнародного перевезення. Lex portus. 2018. № 4. С. 67-79.
2. Коваль В. В., Котлубай В. О. Інституціональні засади стратегічного управління розвитком ринку транспортних послуг в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №5. С. 161-164.
3. Кудрицька Н. В. Міжнародний огляд інституціонального забезпечення водного транспорту. Економічний вісник університету. 2018. № 38. С. 63-70.
4. Стрельцова Є. Д. Правове регулювання морського перевезення вантажу в Україні. Правова держава. 2002. № 5. С.39-44.
5. Балобанов О. О., Пальченко А. А. До питання правового забезпечення портової діяльності. Lex portus. 2017. № 4. С. 70-85.
6. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України URL: https://mtu.gov.ua/content/normativnopravovi-akti-u-sferi-morskogo-transportu.html (дата звернення : 16.10.2020).
7. Коваленко Є. О. Діяльність держави щодо створення передумов для інтеграції України до ЄС. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2008. № 34. С. 199-213.
8. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/tradoc_155103.pdf (дата звернення : 11.03.2020).
9. Про транспорт : Закон України від 10.11.94 № 233/94-ВР. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 51, ст.446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр (дата звернення : 22.10.2020).
10. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р (дата звернення : 17.03.2020).
11. Про морські порти України : Закон України від 17.05.2012 № 4709-VI / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 7, ст. 65. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1602-14 (дата звернення : 22.10.2020).
12. Офіційна позиція ТОВ СП «НІБУЛОН» щодо прийняття Закону України «Про морські порти України» URL: http://www.nibulon.com/news/novini-kompanii/oficiina-pozicia-tov-sp-nibulon-schodo-priinyattya-zakonu-ukraini-pro-morski-porti-ukraini-reestraciinii-9712.html (дата звернення : 24.03.2020).
13. Морська доктрина України на період до 2035 року : постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307. ОВУ. - 2009. № 94. Ст. 3216. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-п (дата звернення : 24.03.2020).
14. Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року. : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лип. 2013 р. № 548-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-р (дата звернення : 24.03.2020).
15. Офіційний сайт ДП «Одеський морський торговельний порт». URL: http://www.port.odessa.ua/ (дата звернення : 01.04.2020).
16. Офіційний сайт ДП «Херсонський морський торговельний порт». URL: https://seaport.kherson.ua (дата звернення : 01.04.2020).
17. Офіційний сайт ДП «Морський торговельний порт «Південний». URL: http://www.port-yuzhny.com.ua (дата звернення : 01.04.2020).

V. Stepanenko

INSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR MANAGING THE UKRAINIAN MARITIME TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

The institutional framework for the management of maritime transport infrastructure is one of the important prerequisites for the consistency, legality, integrity and interdependence of the management elements. The regulatory framework for the management of maritime transport infrastructure is closely related to its institutional framework. The article summarizes the main normative legal acts and regulatory support of the Ukrainian maritime transport infrastructure, taking into account the European integration orientation. It suggested the differentiation of the organizational structure and legal support Ukraine's maritime transport infrastructure management levels (mega-level, macro-level, meso-level and micro-level). So, the organizational and legal framework at the mega-level includes international organizations and integration associations (introducing international conventions), at the macro-level - the Government of Ukraine and the Ministry of Infrastructure of Ukraine (they implement laws, regulations, orders, orders in the field of transport infrastructure, as well as form and implement development strategies ), at the meso-level – SE “Ukrainian Sea Ports Authority” (applies codes, laws, regulations, orders in the field of maritime transport infrastructure, as well as maritime doctrine and strategy for the development of seaports of Ukraine), at the micro-level - the Administration of a separate seaport (develops and uses the regulatory port documentation - charter, internal regulations, orders and orders, port anti-corruption programs, port development strategies, etc.). It was determined that the basis of national legislation in the field of maritime transport infrastructure should in the context of European integration be international conventions and standards, as well as European legislation. Briefly covered sources of the maritime transport infrastructure law, and established that current legislation in the field of the maritime transport infrastructure does not fully meet the public needs and international legal standards. It is noted that for the efficient management of the maritime transport infrastructure, first of all, institutional support should be brought into line with the requirements of international standards.

Keywords: maritime transport infrastructure; management; European integration; normative legal acts; institutional principles.

References

1. Prykhodjko N. I., Loghinov O. V. (2018) Organization and legal securing of shipment goods/cargoes by sea transport and significanсe the provider of logistics in the process of international transportation. Lex portus, no. 4, pp. 67-79.
2. Kovalj V. V., Kotlubaj V. O. (2015) Institutional principles of strategic management of transport services market development in Ukraine. Global and national problems of economics, no. 5, pp. 161-164.
3. Kudrycjka N. V. (2018) International review of water transport institutional provision. Economic Bulletin of the University, no. 38, pp. 63-70.
4. Streljcova Je. D. (2002) Legal regulation of sea freight in Ukraine. Pravova derzhava, no. 5, pp. 39-44.
5. Balobanov O. O., Paljchenko A. A. (2017) The issue of legal regulation of port activity. Lex portus, no. 4, pp. 70-85.
6. The official site of Ministry of Infrastructure of Ukraine, “Regulations in the field of maritime transport”, available at: https://mtu.gov.ua/content/normativnopravovi-akti-u-sferi-morskogo-transportu.html (Accessed: 16 October 2020).
7. Kovalenko Je. O. (2008) State activity to create preconditions for Ukraine's integration into the EU. Ghumanitarnyj visnyk Zaporizjkoji derzhavnoji inzhenernoji akademiji, no. 34, pp. 199-213.
8. The official site of European Commission (2014), “Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part”, available at: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/tradoc_155103.pdf (Accessed: 11 March 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine “On Transport”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр (Accessed: 22 October 2020).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), “On Approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р (Accessed: 17 March 2020).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On sea ports of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17#Text (Accessed: 22 October 2020).
12. The official site of NIBULON (2012), “The official position of “NIBULON” on the Law of Ukraine “On the sea ports of Ukraine”, available at: http://www.nibulon.com/news/novini-kompanii/oficiina-pozicia-tov-sp-nibulon-schodo-priinyattya-zakonu-ukraini-pro-morski-porti-ukraini-reestraciinii-9712.html (Accessed: 24 March 2020).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), “Maritime Doctrine of Ukraine for the period up to 2035”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text (Accessed: 24 March 2020).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), “On Approval of the Strategy for the development of seaports of Ukraine for the period up to 2038” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-%D1%80#Text (Accessed: 24 March 2020).
15. The official site of State Enterprise “Odesa Sea Commercial port”, “Regulatory documentation”, available at: http://www.port.odessa.ua/ (Accessed: 01 April 2020).
16. The official site of State Enterprise “Kherson Commercial Sea Port” (2019), “Regulations”, available at: https://seaport.kherson.ua (Accessed: 01 April 2020).
17. The official site of State Enterprise “Sea Commercial Port “Yuzhny”, “Regulatory documentation”, available at: http://www.port-yuzhny.com.ua (Accessed: 01 April 2020).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 2875

Відомості про авторів

В. О. Степаненко

аспірант, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

V. Stepanenko

Postgraduate student, National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tuhan-Baranovskyi, Kryvyi Rih, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8370-6137

Як цитувати статтю

Степаненко В. О. Інституціонально-правові засади управління морською транспортною інфраструктурою України в умовах євроінтеграції. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8660 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.201

Stepanenko, V. (2021), “Institutional and legal framework for managing the ukrainian maritime transport infrastructure in the context of european integration”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8660 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.201

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.