EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПОРУШЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
О. В. Красота, І. С. Кір’єв

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.98

УДК: 334.012.64, 334.012.65

О. В. Красота, І. С. Кір’єв

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПОРУШЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

Пандемія COVID-19 потужно вдарила по світовій економіці та багатьох національних економіках. За лічені місяці вона змінила усталений світовий устрій, порушила макроекономічну стабільність, спричинила загрозу життю і здоров’ю населення планети, вплинула на абсолютну більшість сфер життєдіяльності. Обмежувальні карантинні заходи, введені для боротьби із поширенням пандемії, стали викликом не тільки для національних урядів і пересічних громадян, але й для підприємницького сектору. Перед роботодавцями постали великі виклики, пов’я¬зані з пандемією коронавірусу та карантином, з порушеною макроекономічною стабільністю і економічною кризою, з необхідністю здійснювати нові підходи до організації робочого часу тощо. Сектор малого підприємництва у порівнянні із середнім і великим традиційно є більш уразливим до зовнішніх шоків.
В даній статті розкрито вагому роль малого підприємництва у функціонуванні сучасної змішаної економіки. Розглянуто кількісні класифікаційні параметри малого підприємництва в Україні та у світі; з’ясовано, що до категорії «мале підприємництво» відносять окремих фізичних осіб-підприємців, суб’єктів мікро- та малого підприємництва.
Наведено динаміку основних показників розвитку малого підприємництва в Україні у доковідний період. Аналіз динаміки цих показників свідчить про його недостатню підтримку з боку держави у докризовий період. Визначено особливості розвитку і труднощі, які перешкоджають динамічному розвиткові малого підприємництва як у період до порушення макроекономічної стабільності, так і під час неї. Зроблено висновок, що без цілеспрямованої державної підтримки мале підприємництво має мало шансів на виживання.
В рамках дослідження розглядається, до яких заходів вдається український уряд задля стимулювання розвитку малого підприємництва в умовах економічної нестабільності. Визнається, що саме з малим підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи, відтворення стабільності та створення умов для подальшого економічного зростання.

Ключові слова: мале підприємництво; макроекономічна стабільність; пандемія COVID-19; криза.

Література

1. Лук’янова Н., Зайцева О. Пандемія коронавірусу: правові механізми захисту трудових та соціальних прав працівників. URL: http://rv.dsp.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/lhsi_pandemya_koronavrusu.pdf (дата звернення: 17.02.2021).
2. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. К.: Знання, 2008. 302 с.
3. Krasota O.V., Melnyk T. H., Borysenko O. A. The change in priorities of state regulation of the small businesses' development. URL: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/100946 (дата звернення: 17.02.2021).
4. Підтримка малого і середнього підприємництва. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/pidtrimka-malogo-i-serednogo-pidpriyemnictva (дата звернення: 15.02.2021).
5. Чуприна Л.В., Юзовицька С.А. Світовий досвід розвитку малого підприємництва та його використання в Україні. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/41.pdf (дата звернення: 17.02.2021).
6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 25.01.2021).
7. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV (із змінами та доповненнями). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2006_02_09/T990996.html (дата звернення: 25.01.2021).
8. An official website of the European Union. URL: https://ec.europa.eu/ (дата звернення: 30.01.2021).
9. Офіційний сайт Державної служби статистики України: веб-сайт: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 29.01.2021).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 534 «Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programi-stimulyuvannya-ekonomiki-534-270520 (дата звернення: 15.02.2021).

O. Krasota, I. Kiriev

FEATURES OF SMALL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT UNDER MACROECONOMIC STABILITY VIOLATIONS

Summary

The COVID-19 pandemic has hit the world and many national economies profoundly. Within months, it has changed the established world order, disrupted macroeconomic stability, threatened the lives and health of the world’s population, and affected the vast majority of different spheres of life. Restrictive quarantine measures to combat the spread of the disease have become a challenge not only for national governments and citizens, but also for the business sector. Employers have had to adapt to pandemic-induced quarantine, disrupted macroeconomic stability, and economic crisis. It has become a real challenge for them to find new approaches to working time management. Traditionally, the small business sector is more vulnerable to external shocks than medium and large enterprises.
This article reveals the important role of the small business sector in the modern mixed economy, its rapid response to changes in market conditions, the ability to create new jobs and improve the population’s welfare, etc. Small business is important as the basis of the middle-class formation. Quantitative classification parameters of small business in Ukraine and the world are considered. It has been found that the “small business” category includes individual entrepreneurs, the subjects of micro- and small entrepreneurship. The dynamics of the main indicators of the small business development in Ukraine in the pre-crisis period are represented. The share of small business in GDP, its share in the structure of entrepreneurship in general, the number of subjects of the small- and micro-entrepreneurship, the number of employees in the small business sector, and the number of small enterprises per 10,000 population are analyzed. The study of these indicators’ dynamics shows the insufficient state support of the small business sector in the pre-crisis period.
The peculiarities of the small business development and difficulties that hinder its dynamic development before and during the macroeconomic stability disruption are identified. It is concluded that without targeted government support, the small business sector has little chance of survival. The study examines the measures taken by the Ukrainian government to stimulate the development of the small business sector under economic instability. It is acknowledged that it is with small business that the state associates hope for the rapid positive structural changes in the economy, overcoming the economic crisis, restoring stability, and creating conditions for further economic growth.

Keywords: small business; macroeconomic stability; COVID-19 pandemic; crisis.

References

1. Lukyanova N., Zaitseva O. (2021), “Coronavirus pandemic: legal mechanisms to protect labor and social rights of workers”, available at: http://rv.dsp.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/lhsi_pandemya_koronavrusu.pdf (Accessed 17 February 2021).
2. Varnaliy Z.S. (2008), Male pidpryyemnytstvo: osnovy teoriyi i praktyky [Small business: basics of theory and practice], Knowledge, Kyiv, Ukraine.
3. Krasota O.V., Melnyk T. H., Borysenko O. A. (2017), “The change in priorities of state regulation of the small businesses' development”, available at: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/100946 (Accessed 17 February 2021).
4. Government portal of Ukraine (2020), “Support for small and medium enterprises”, available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/pidtrimka-malogo-i-serednogo-pidpriyemnictva (Accessed 15 February2021).
5. Chuprina L.V., Yuzovytska S.A. (2019), “World experience of small business development and its use in Ukraine”, available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/41.pdf (Accessed 17 February2021).
6. Economic Code of Ukraine (2003), available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (Accessed 25 January 2021).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On accounting and financial reporting in Ukraine”, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2006_02_09/T990996.html (Accessed 25 January 2021).
8. Official website of the European Union (2020), available at: https://ec.europa.eu/ (Accessed 30 January 2021).
9. Official website of the State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 29 January 2021).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the State program of economic stimulation to overcome the negative effects caused by restrictive measures to prevent the occurrence and spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2, for 2020-2022"”, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programi-stimulyuvannya-ekonomiki-534-270520 (Accessed 15 February 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 7163

Відомості про авторів

О. В. Красота

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

O. Krasota

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8840-3119


І. С. Кір’єв

студент ОКР «Магістр», освітня програма «Економіка та право», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

I. Kiriev

Master's student, Educational program «Economics and Law», Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9778-2595

Як цитувати статтю

Красота О. В., Кір’єв І. С. Особливості розвитку малого підприємництва в умовах порушення макроекономічної стабільності. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8671 (дата звернення: 27.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.98

Krasota, O. and Kiriev, I. (2021), “Features of small entrepreneurship development under macroeconomic stability violations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8671 (Accessed 27 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.