EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ НА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГАРНОГО СЕКТОРУ
І. В. Застрожнікова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.100

УДК: 332.02

І. В. Застрожнікова

ВПЛИВ DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ НА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГАРНОГО СЕКТОРУ

Анотація

Сучасні процеси діджиталізації набирають значного прискорення з року в рік, у зв’язку з чим швидкими темпами відбуватиметься скорочення доступних робочих місць в аграрному секторі, адже нові вакансії вимагають знань і навичок, якими люди, що отримали освіту кілько десятків та навіть років назад, просто не володіють. Проблема, яка виникає під час зникнення певних професій з ринку праці, полягає у втраті джерела доходу та навіть втраті життєвих орієнтирів. В даний час в Україні склалася несприятлива демографічна ситуація на селі, змінилася структура сільського населення, спостерігається значна соціальна криза та масовий відтік молоді з села. Серед основних проблем, пов’язаних з формуванням кадрового потенціалу аграрного сектору можна виділити наступні: падіння престижу роботи на селі, недостатня практична підготовленість молодих спеціалістів, недостатня готовність до впровадження сучасних цифрових технологій, слабка мотивація праці, низька ефективність роботи з кадровим резервом, недостатній рівень професіоналізму персоналу та «старіння» кадрів. Кадрова політика аграрного сектору має базуватися на принципах випереджаючого розвитку кадрового потенціалу, пріоритетності розвитку безперервної освіти дорослих, розвитку сучасної аграрної освіти усіх рівнів, формування трудового потенціалу за напрямками інноваційного розвитку (діджиталізація, нано-технології, крафтове виробництво).

Ключові слова: аграрний сектор; digital-технології; діджиталізація; кадровий потенціал.

Література

1. Digital Adoption Index. – Worldbank. URL: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016/Digital-Adoption-Index. (Дата звернення: 22 листопада 2020)
2. Digital strate gyinatime of crisis.–Mc Kinsey, 22 April 2020. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-strategy-in-a-time-of-crisis. (Дата звернення: 20 листопада 2020)
3. The meaning of life in a world without work. – The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/technology/2017/may/08/virtual-reality-religion-robots-sapiens-book#:~:text=In%20the%20future%2C%20virtual%20worlds,Jeff%20J%20Mitchell%2FGetty%20Images. (Дата звернення: 20 листопада 2020)

I. Zastrozhnikova

THE INFLUENCE OF DIGITAL TECHNOLOGY ON THE FORMATION OF PERSONNEL POTENTIAL OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

Modern digitalization processes are gaining significant momentum from year to year, due to which there will be a rapid reduction of available jobs in the agricultural sector, because new vacancies require knowledge and skills that people educated several decades or even years ago, simply do not possess. The problem that arises when certain professions disappear from the labor market is the loss of a source of income and even the loss of vital landmarks. Currently in Ukraine there is an unfavorable demographic situation in rural areas, the structure of the rural population has changed, there is a significant social crisis and mass outflow of young people from rural areas. Among the main problems associated with the formation of human resources in the agricultural sector are the following: insufficient practical training of young specialists, insufficient readiness for the introduction of modern digital technologies, weak work motivation, low efficiency of work with the personnel reserve, insufficient level of staff professionalism and "aging" of staff. Personnel policy of the agricultural sector should be based on the principles of advanced development of human resources, priority development of continuing adult education, development of modern agricultural education at all levels, formation of labor potential in areas of innovative development (digitalization, nanotechnology, craft production). The most important task of agricultural education in modern conditions is the training of digital farmers, who are able to carry out digital transformation of the agricultural sector through the introduction of digital technologies and platform solutions to ensure technological breakthrough in the agricultural sector and increase productivity. Domestic agricultural universities should work on the creation of special laboratories for the digitization of agriculture. Personnel policy of the agricultural sector in the context of digitalization, of course, will be based on reducing the impact of the human factor. According to representatives of the agribusiness, its reduction reduces not only the cost but also the number of risks, which indicates the economic feasibility of any automation.

Keywords: agricultural sector; digital technologies; digitalization; human resources.

References

1. Worldbank (2016), “Digital Adoption Index”, available at: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016/Digital-Adoption-Index. (Accessed 22 November 2020).
2. Mc Kinsey (2020), “Digital strate gyinatime of crisis”, available at: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-strategy-in-a-time-of-crisis. (Accessed 20 November 2020).
3. The Guardian.(2017), “The meaning of life in a world without work”, available at: https://www.theguardian.com/technology/2017/may/08/virtual-reality-religion-robots-sapiensbook#:~:text=In%20the%20future%2C%20virtual%20worlds,Jeff%20J%20Mitchell%2FGetty%20Images. (Accessed 20 November 2020).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 3270

Відомості про авторів

І. В. Застрожнікова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного, м. Мелітополь

I. Zastrozhnikova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melіtopol, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9988-5288

Як цитувати статтю

Застрожнікова І. В. Вплив digital-технології на формування кадрового потенціалу агарного сектору. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8673 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.100

Zastrozhnikova, I. (2021), “The influence of digital technology on the formation of personnel potential of the agricultural sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8673 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.