EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Л. П. Альошкіна, І. М. Новак

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.101

УДК: 378.09.477

Л. П. Альошкіна, І. М. Новак

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація

У статті авторами досконало досліджено, питання організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти як основного із компонентів професійної характеристики майбутнього фахівця, розширення можливостей його самореалізації, мобілізації особистісного потенціалу, забезпечення майбутніх кваліфікованих спеціалістів не тільки знаннями, а й належним місцем в соціально-економічній системі – науці, виробництві, підприємництві та інших сферах. Розкрито сутність та значення поняття «науково-дослідна робота студентів» у закладах вищої освіти. Проаналізовано рівень організації науково-дослідної роботи студентів на прикладі Уманського національного університету садівництва.
В процесі дослідження з’ясовано, що в Уманському національному університеті садівництва науково-дослідна робота серед здобувачів вищої освіти дійсно знаходиться на високому професійному рівні, про що свідчать наведені показники наукової діяльності студентів. Чітка організація науково-дослідної роботи студентів у навчальному процесі досліджуваного закладу вищої освіти сприяє поглибленню засвоєння студентами фахових навчальних дисциплін, дозволяє в повній мірі проявити свою індивідуальність, сформувати власну думку щодо проблем сучасності.
Обґрунтовано необхідність використання новітніх методів для організації науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти. Застосування запропонованих методів забезпечить не лише донесення до студентів певної системи знань, а навчить їх самостійно здобувати, застосовувати, аналізувати наукові знання, які будуть використані в майбутній професійній діяльності. Запропоновано застосування технології проектів, як перспективного напрямку розвитку науково-дослідної діяльності студентів у вітчизняних закладах вищої освіти на сучасному етапі. Застосування запропонованого напрямку передбачає вміння працювати в команді, самостійно ставити цілі і завдання, усвідомлення важливості колективної праці для досягнення результату, орієнтацію студентів на отримання знань.

Ключові слова: науково-дослідна робота студентів; наукова діяльність; підготовка здобувачів вищої освіти; заклад вищої освіти; методи організації науково-дослідної діяльності.

Література

1. Бєляєв Ю. І. Науково-дослідна діяльність студентів у структурі роботи університету. Педагогічний альманах. 2010. Випуск 6. C. 188-191.
2. Булат С. А. Миссия высшего профессионального образования в контексте опережающего развития качества человека и обеспечения качества его жизни. Инновации в образовании. 2011. № 3 С. 17 – 31.
3. Голуб Т. П. Інтеракція змісту науково-дослідницької роботи студентів і якості вищої технічної освіти. Наука і освіта: наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. 2011. № 6. (Педагогіка). С. 51 – 54.
4. Звіт ректора Уманського НУС за 2013-2019 рр. URL: https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2020/zvit/zvit_rektora_2013_2019-rr.pdf.
5. Коваленко В.О. Научная работа как необходимая составляющая внеаудиторной учебной деятельности студентов высших медицинских учебных заведений. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета: Серия: Педагогика, психология. № 2 (13). 2013. С. 133-137.
6. Мельник І. Науково-дослідна робота студентів як компонент освітнього середовища підготовки майбутнього спеціаліста. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Наук. збірник. Випуск 21. Умань. 2007. С. 85-91.
7. Набока О. Г. Науково-дослідна діяльність студента як професійно орієнтована технологія. Наука і освіта: наук.-практ. журнал Південного наукового Центру АПН України. 2010. № 7. С. 165 – 168.
8. Науково-дослідна робота в закладах освіти: Методичний посібник /Укл. Ю. О. Туранов, В. І. Уруський. Тернопіль: АСТОН. 2001. 140с.
9. Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1197-06#Text
10. Попиченко С. С., Рогальська Н. В. Про деякі аспекти забезпечення едукаційного середовища для розвитку особистості студента. Посібник для вчителів і студентів. Умань: РВЦ "Софія". 2007. С. 9-15.
11. Про розвиток науки та трансформацію суспільства: концепція для України/ Постанова
президії Академії наук України. № 151 від 03.06.1992. URL: http://www.uazakon.com/documents.
12. Романова М. А. Исследовательская деятельность студента как основа развития его психолого-педагогического потенциала. Вектор науки ТГУ. 2011. № 3 (6). С. 274 – 276.
13. Салата О.О. Проектно-дослідницька технологія в освітньому процесі вищого навчального закладу. Проблеми освіти: наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр. вищої освіти. К. 2005. Вип. 41. С. 141–148.
14. Філософський словник за ред. В. І. Шинкарука. К. : Голов. ред. УРЕ. 1986. 800 с.

L. Alioshkina, I. Novak

FEATURES OF THE ORGANIZATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH WORK OF STUDENTS IN DOMESTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Summary

In the article the authors thoroughly investigated the organization of research work of higher education as the main components of the professional characteristics of the future specialist, expanding opportunities for self-realization, mobilization of personal potential, providing future qualified professionals not only knowledge but also a proper place in the socio-economic system, science, production, business and other fields. The essence and significance of the concept of "research work of students" in higher education institutions are revealed.
The level of organization of research work of students on the example of Uman National University of Horticulture is analyzed.
In the course of the research it was found out that in Uman National University of Horticulture scientific research work among applicants for higher education is really at a high professional level, as evidenced by the above indicators of scientific activity of students. Clear organization of research work of students in the educational process of the studied institution of higher education contributes to the deepening of students' mastery of professional disciplines, allows to fully express their individuality, to form their own opinion on the problems of today.
It is necessary to use new methods of research activities of students: the method of research projects, problem-research method, scientific research, the method of individual research tasks, the method of search and discovery (research). The application of the proposed methods will not only provide students with a certain system of knowledge, but will teach them to independently acquire, apply, analyze scientific knowledge that will be used in future professional activities. The application of technology of projects as a perspective direction of development of research activity of students in domestic institutions of higher education at the present stage is offered. The application of the proposed direction involves the ability to work in a team, independently set purposes and objectives, awareness of the importance of teamwork to achieve results, the orientation of students to acquire knowledge.

Keywords: scientific research work of students; scientific activities; education of higher education students; higher education institution; methods of organization of scientific research activities.

References

1. Bieliaiev, Yu. I. (2010), “Research activities of students in the structure of the university”, Pedahohichnyi almanakh, vol. 6, pp. 188-191.
2. Bulat, S. A. (2011), “The mission of higher professional education in the context of the advanced development of the quality of a person and ensuring the quality of his life”, Innovacii v obrazovanii, vol. 3, pp. 17 – 31.
3. Holub, T. P. (2011), “Interaction of the content of students' research work and the quality of higher technical education”, Nauka i osvita: nauk.-prakt. zhurn. Pivd. nauk. Tsentru APN Ukrainy, vol. 6. (Pedahohika), pp. 51 – 54.
4. Report of the Rector of Uman NUS for 2013-2019, available at: https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2020/zvit/zvit_rektora_2013_2019-rr.pdf.
5. Kovalenko, V.O. (2013), “Scientific work as a necessary component of extracurricular educational activities of students of higher medical educational institutions”, Vektor nauki Tol'jattinskogo Gosudarstvennogo Universiteta: Serija: Pedagogika, psihologija, vol. 2 (13), pp. 133-137.
6. Melnyk, I. (2007), “Research work of students as a component of the educational environment of training of the future specialist”, Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly. Nauk. Zbirnyk, vol. 21, pp. 85-91.
7. Naboka, O. H. (2010), “Student research activity as a professionally oriented technology. Science and education: scientific-practical”, Nauka i osvita: nauk.-prakt. zhurnal Pivdennoho naukovoho Tsentru APN Ukrainy, vol. 7, pp. 165 – 168.
8. Turanov, Yu. O. and Uruskyi, V. I. (2001), Naukovo-doslidna robota v zakladakh osvity: Metodychnyi posibnyk [Research work in educational institutions: Methodical manual], ASTON, Ternopil, Ukraine, P. 140.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine, Regulations on the organization of scientific, scientific and technical activities in higher educational institutions of III and IV levels of accreditation, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1197-06#Text
10. Popychenko, S. S. and Rohalska, N. V. (2007), Pro deiaki aspekty zabezpechennia edukatsiinoho seredovyshcha dlia rozvytku osobystosti studenta. Posibnyk dlia vchyteliv i studentiv [About some aspects of providing an educational environment for the development of the student's personality. A guide for teachers and students], RVTs "Sofiia", Uman, Ukraine, pp. 9-15.
11. Academy of Sciences of Ukraine (1992), Resolution of the Presidium of the Academy of Sciences of Ukraine “On the development of science and transformation of society: a concept for Ukraine”, available at: http://www.uazakon.com/documents.
12. Romanova, M. A. (2011), “Research activity of a student as the basis for the development of his psychological and pedagogical potential”, Vektor nauki TGU, vol. 3 (6), pp. 274 – 276.
13. Salata, O.O. (2005), “Design and research technology in the educational process of higher education”, Problemy osvity: nauk.-metod. zb., vol. 41, pp. 141–148.
14. Filosofskyi slovnyk [Philosophical Dictionary] edited by VI Shinkaruk, 1986, Kyiv, Ukraine, P. 800.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 2283

Відомості про авторів

Л. П. Альошкіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

L. Alioshkina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Managing International Relations, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-1647-0141


І. М. Новак

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, завідувач кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

I. Novak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Managing International Relations, Head of the Department of Management, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-1146-6861

Як цитувати статтю

Альошкіна Л. П., Новак І. М. Особливості організації та перспективи розвитку науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти у вітчизняних закладах вищої освіти. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8674 (дата звернення: 01.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.101

Alioshkina, L. and Novak, I. (2021), “Features of the organization and prospects of development of scientific research work of students in domestic higher education institutions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8674 (Accessed 01 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.