EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК НЕГАТИВНИЙ ФАКТОР НА ШЛЯХУ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ
Ю. Г. Власенко, Т. О. Власенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.103

УДК: 338:14.330.341.2

Ю. Г. Власенко, Т. О. Власенко

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК НЕГАТИВНИЙ ФАКТОР НА ШЛЯХУ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті висвітлено різноманітні теоретико-методичні підходи до дефініції – “тіньова економіка”. Подано міжнародну класифікацію та описано види тіньової економіки. Здійснено характеристику поточного стану тіньової економіки в Україні, встановлено, яка частка від ВВП України перебуває в тіні. Узагальнено методологічні положення оцінки рівня тіньової економіки за електричним методом, методом “витрати населення”, методом збитковості підприємств та методом комплексного індикатора – інтегрального показника рівня тіньової економіки. Згідно попередніх розрахунків Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України рівень тінізації економіки у 2020 році склав 31% від обсягу офіційного ВВП або 1232114 млн.грн. Обґрунтовано причини появи тіньової економіки та шляхи її подолання. Проаналізовано тенденції розвитку тіньової економіки, оцінено масштаби тінізації, які мають негативний вплив на економічне зростання України.
Поширення тіньової економіки поряд з макроекономічною розбалансованістю та обмеженістю ресурсів визнані Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) основними глобальними ризиками майбутнього десятиріччя. Ризики тіньової економіки пов’язані з незаконною торгівлею, організованою злочинністю та корупцією.

Ключові слова: тіньова економіка; види тіньової економіки; тіньовий сектор економіки; корупція; детінізація; економічне зростання; інклюзивне зростання; ВВП.

Література

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0833-06 (дата звернення: 03.02.2021).
2. Кувшинова Ольга. Четверть глобального ВВП. Ненаблюдаемая экономика в современном мире (російською). https://www.inliberty.ru/article/escape-shadow/ (дата звернення: 04.02.2021).
3. Мандибура В. О. Тіньова економіка України як об’єкт спеціального наукового дослідження. Київ, 1998. 118 с.
4. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3 / Ред. кол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: Видавничий центр «Академія», 2002. 952 с.
5. Економічна безпека: навч. посіб. / за ред. З. С. Варналія. Київ: Знання, 2009. 647 с.
6. Ернандо де Сото. Інший шлях: Невидима революція в третьому світі: Дослідження нелегальної економіки в Перу. — М.: Catallaxy, — 1995. (рос.)
7. Мазур І. Корупція як інститут тіньової економіки. Економіка України. 2005. № 8. C. 68–75.
8. Проблеми тіньової економіки, детінізації, середньої та мінімальної заробітної плати / Ю. М. Харазішвілі // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2017. - Вип. 12(2). - С. 164-172.
9. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (дата звернення: 10.02.21).
10. The Inclusive Development Index 2018 Summary and Data Highlights. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_ IncGrwth_2018.pdf. (дата звернення: 12.02.2021).

Y. Vlasenko, T. Vlasenko

THE SHADOW ECONOMY AS A NEGATIVE FACTOR ON THE WAY TO ECONOMIC GROWTH OF UKRAINE

Summary

The shadow economy remains one of the most important threats to the economic security of the aggravating state socio-economic crisis in Ukraine and has a negative impact on its international image. That is why developing effective mechanisms for de-shadowing the sphere of management and finance, search and return to legal circulation of illegally removed from its assets, protection of objects of property rights is priority areas of state policy implementation. Economic inequality is seen simultaneously as a factor in the formation of favorable environment for the shadow circulation of goods and as a consequence of the shadowing of international trade flows. Increasing the cost of running a legal business, shadow economic relations restrain the development of national economies and increase inequality both within countries and between them.
The article highlights various theoretical and methodological approaches to the definition - "shadow economy". The international classification and types of shadow economy are given. A description of the current state of the shadow economy in Ukraine has been made, and it has been established what share of Ukraine's GDP is in the shadows. The methodological provisions of estimating the level of the shadow economy by the electric method, the method of "population expenditure", the method of unprofitable enterprises and the method of a complex indicator - an integrated indicator of the level of the shadow economy are generalized. According to preliminary calculations of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine, the level of shadowing of the economy in 2020 amounted to 31% of official GDP or 1232114 million UAH. The reasons for the emergence of the shadow economy and ways to overcome it are substantiated. The tendencies of the shadow economy development are analyzed, the scales of shadowing, which have a negative impact on the economic growth of Ukraine, are estimated.
The spread of the shadow economy, along with macroeconomic imbalances and limited resources, are recognized by the World Economic Forum (WEF) as the main global risks of the coming decade. The risks of the shadow economy are associated with illicit trade, organized crime and corruption.

Keywords: shadow economy; types of the shadow economy; the shadow sector; corruption; legalization; economic growth; inclusive growth; GDP.

References

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0833-06 (Accessed 3 Feb 2021).
2. Kuvshinova Ol'ga. “A quarter of global GDP. Unobservable economy in the modern world”, available at: https://www.inliberty.ru/article/escape-shadow/ (Accessed 4 Feb 2021).
3. Mandybura, V. O. (1998), Tinova ekonomika Ukrainy yak obiekt spetsialnoho naukovoho doslidzhennia [The shadow economy of Ukraine as an object of special scientific research], Kyiv, Ukraine, P. 118.
4. (2002), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], vol. 3, Editorial Board S.V. Mocherny (ed.) and others, Vydavnychyi tsentr «Akademiia», Kyiv, Ukraine, P. 952.
5. (2009), Ekonomichna bezpeka: navch. posib. [Economic security: textbook], for ed. Z.S. Varnalia, Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 647.
6. Ernando de Soto (1995), Inshyi shliakh: Nevydyma revoliutsiia v tretomu sviti: Doslidzhennia nelehalnoi ekonomiky v Peru [Another Way: The Invisible Revolution in the Third World: A Study of the Illegal Economy in Peru], Catallaxy, Moscow, Russia.
7. Mazur, I. (2005), “Corruption as an institution of the shadow economy”, Ekonomika Ukrainy, vol. 8, pp. 68–75.
8. Kharazishvili, Yu. M. (2017), “Problems of shadow economy, de-shadowing, average and minimum wage”, Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Ekonomichni nauky, vol. 12(2), pp. 164-172.
9. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine. Department of Strategic Planning and Macroeconomic Forecasting, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (Accessed 10 Feb 2021).
10. The Inclusive Development Index 2018 Summary and Data Highlights. World Economic Forum. available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_ IncGrwth_2018.pdf (Accessed 12 Feb 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 1704

Відомості про авторів

Ю. Г. Власенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Y. Vlasenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7071-2984


Т. О. Власенко

к. е. н., доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту,Національний університет біоресурсів і природокористування України

T. Vlasenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Production and Investment Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-2999-7441

Як цитувати статтю

Власенко Ю. Г., Власенко Т. О. Тіньова економіка як негативний фактор на шляху до економічного зростання України. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8676 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.103

Vlasenko, Y. and Vlasenko, T. (2021), “The shadow economy as a negative factor on the way to economic growth of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8676 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.