EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНЕТАРНІ НАСЛІДКИ КОЛИВАННЯ ДОХІДНОСТІ ОВДП
О. Б. Філімонова, Я. О. Тараненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.104

УДК: 336.763.2:336.71 (477)

О. Б. Філімонова, Я. О. Тараненко

МОНЕТАРНІ НАСЛІДКИ КОЛИВАННЯ ДОХІДНОСТІ ОВДП

Анотація

Узгодження фіскальної та монетарної політик є ключовою умовою забезпечення ефективності економічної політики держави в цілому. Істотне зростання інвестиційної привабливості ОВДП як інструмента фіскальної політики серед громадян України та нерезидентів призводить до впливу останніх на монетарні таргети й інструменти, а тому вимагає детального аналізу та дослідження.
З урахуванням вищенаведеного, у статті досліджено роль та місце облігацій внутрішньої державної позики у механізмі монетарної трансмісії та монетарній політиці НБУ. Проаналізовано динаміку дохідності ОВДП, курсу національної валюти, облікової ставки НБУ та темп інфляції, охарактеризовано ланцюговий зв’язок між даними величинами. Емпірично досліджений ступінь впливу дохідності ОВДП на інструменти і таргети монетарної політики, в тому числі на динаміку курсу гривні. Автори порушують питання необхідності запровадження монетарного контролю за чинником, що має істотний вплив на стабільність грошової одиниці України. Для мінімізації ризику різкої девальвації національної валюти були надані відповідні рекомендації.

Ключові слова: ОВДП; монетарна політика; курс національної валюти; механізм монетарної трансмісії; інфляція; облікова ставка НБУ.

Література

1. Сігайов А.О. Методичний та організаційний аспекти аналізу монетарних показників. – К.: Наукова думка, 2003. – 370с.
2. Савченко А.Г. Макроекономіка: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.:КНЕУ, 2008. - 254с.
3. Мойсеєнко Б.І. Інфляційне таргетування: міжнародний досвід та українські перспективи. / Наука та інновації. – 2011. – №1. – с.45-52. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/115295/08-Moiseienko.pdf?sequence=1
4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М.Кейнс – М.: Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.
5. Ридзевська О.В. Особливості механізму та цілей монетарної
політики України. Електронний ресурс. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2009_16(2)__40.pdf
6. Офіційний сайт Національного банку України. Режим доступу: https://bank.gov.ua/
7. Постанова Правління Національного банку України №732 від 26 жовтня 2015 р. Режим доступу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/26102015_732.pdf?v=4
8. Річний звіт за 2017 рік Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%9D%D0%9A%D0%A6%D0%9F%D0%A4%D0%A0-2017.pdf
9. Офіційний сайт Світового банку. Режим доступу: https://data.worldbank.org/
10. Електронний ресурс Укрінформ. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2380973-nacbank-poasniv-comu-inflacia2017-zrosla-bilse-niz-ocikuvali.html
11. Аналіз інфляційних процесів в Україні у 2018 році. Експертно-аналітичний центр «Оптіма». Електронний ресурс. Режим доступу: http://optimacenter.org/userfiles/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D1%83%202018%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
13. Електронний ресурс Економічна правда. Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/24/655278

O. Filimonova, Y. Taranenko

MONETARY CONSEQUENCES OF GOVERNMENTAL BONDS` YIELD FLUCTUATIONS

Summary

Harmonization of fiscal and monetary policy is a key condition for ensuring the effectiveness of economic policy of the state as a whole. A significant increase in investment attractiveness of governmental bonds as a tool of fiscal policy among Ukrainian citizens and non-residents leads to the influence of the ones on monetary targets and instruments, and therefore requires detailed analysis and research. Given the growth of government bonds in recent years, including ones in foreign currency, as well as the share of bonds in the NBU portfolio, it should be noted that government securities are increasingly influencing the instruments and targets of monetary policy, and therefore there is an important factor in the economic development of Ukraine. Competent analysis, studying the relationship of governmental bonds with monetary policy instruments and targets, as well as studying fluctuations in bonds` profitability are fundamentally important and necessary in developing effective economic policies and measures to maintain a stable situation in the event of a crisis.
In view of the above, the article examines the role and place of domestic government bonds in the monetary transmission mechanism and the monetary policy of the NBU. The dynamics of governmental bonds` yield, the national currency exchange rate, the NBU key rate and the inflation rate are analyzed, and the chain relationship between these values is characterized. based on the main macrofinancial indicators, the Monetary Policy of the National Bank of Ukraine was detected. The degree of influence of government bonds` yield on monetary policy instruments and targets, including the dynamics of the hryvnia exchange rate, has been empirically studied. The study showed that the level of yield on government bonds and the share of non-residents in their portfolio have a very strong correlation effect on the national currency, and therefore the authors raise the issue of the need to introduce monetary control over a factor that has a significant impact on the stability of the currency of Ukraine. Relevant recommendations to minimize the risk of a sharp devaluation of the national currency were provided.

Keywords: domestic government bonds; monetary policy; national currency rate; monetary transmission mechanism; inflation; the NBU key rate.

References

1. Sihajov, A.O. (2003), Metodychnyj ta orhanizatsijnyj aspekty analizu monetarnykh pokaznykiv [Methodical and organizational aspects of the analysis of monetary indicators], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
2. Savchenko, A.H. (2008), Makroekonomika: navchal'no-metodychnyj posibnyk dlia samostijnoho vyvchennia dystsypliny [Macroeconomics: a textbook for independent studying of the discipline], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Mojseienko, B.I. (2011), “Inflation targeting: international experience and Ukrainian perspectives”, Nauka ta innovatsii, vol.1, pp.45-52. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/115295/08-Moiseienko.pdf?sequence=1 (Accessed 30 November 2020).
4. Keynes, J.M. (1999), Obshhaja teorija zanjatosti, procenta i deneg [The General Theory of Employment, Interest, and Money], Gelios ARV, Moscow, Russia
5. Rydzevs'ka, O.V. (2009), “Features of the mechanism and objectives of monetary policy of Ukraine”, Vernadsky National Library of Ukraine, [Online], vol. 16, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2009_16(2)__40.pdf (Accessed 30 November 2020).
6. The official web-site of the National Bank of Ukraine (2021), Available at: https://bank.gov.ua/ (Accessed 3 December 2020).
7. The National Bank of Ukraine (2015), “Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine №732 by 26 October 2015”, available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/26102015_732.pdf?v=4. (Accessed 30 November 2020).
8. The National Securities and Stock Market Commission of Ukraine (2017), “Annual report for 2017 of the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine”, available at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%9D%D0%9A%D0%A6%D0%9F%D0%A4%D0%A0-2017.pdf. (Accessed 30 November 2020).
9. The official site of The World Bank (2021), available at: https://data.worldbank.org/. (Accessed 30 November 2020).
10. The official site of “Ukrinform” (2021), “The NBU explained why inflation in 2017 increased more than was expected”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2380973-nacbank-poasniv-comu-inflacia2017-zrosla-bilse-niz-ocikuvali.html. (Accessed 29 November 2020).
11. The official site of Optima Expert-Analytical Centre (2021), “Analysis of inflation in Ukraine in 2018”, available at: http://optimacenter.org/userfiles/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D1%83%202018%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf. (Accessed 3 December 2020).
12. The official web-site of the State Statistics Service of Ukraine (2021), Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 30 November 2020).
13. The official site of “Economichna Pravda” (2021), “Milovanov criticized the NBU for the hryvnia exchange rate and high discount rate”, available at: https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/24/655278/. (Accessed 3 December 2020).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 3070

Відомості про авторів

О. Б. Філімонова

к. е. н, доцент б.в.з. кафедри фінансів і кредиту, в.о. декана факультету економічних наук, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

O. Filimonova

PhD in Economics, Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0002-4937-3065


Я. О. Тараненко

здобувач вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Y. Taranenko

Applicant of the Department of Finance and Credit, Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0002-0072-547X

Як цитувати статтю

Філімонова О. Б., Тараненко Я. О. Монетарні наслідки коливання дохідності овдп. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8677 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.104

Filimonova, O. and Taranenko, Y. (2021), “Monetary consequences of governmental bonds` yield fluctuations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8677 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.