EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Хамаілі Акрам

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.199

УДК: 330.322.54:658.114.2

Хамаілі Акрам

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Анотація

В статті розглянуто проблематика інвестування підприємств малого та середнього бізнесу з урахуванням сучасної ситуації на ринках України та світу. Доведена необхідність дослідження даного питання окремо від аналогічних досліджень по великим підприємствам через відмінність організаційних та фінансово-економічних аспектів діяльності таких суб’єктів підприємницької діяльності. В процесі наукових досліджень розроблено науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення інвестиційного розвитку підприємств малого та середнього бізнесу, в рамках чого удосконалено модель управління інвестиційною діяльністю підприємств малого та середнього бізнесу та запропоновано концептуальну модель механізму інвестування підприємств малого та середнього бізнесу, яка враховує всі особливості та нюанси функціонування таких суб’єктів господарювання. Зазначено, що механізм інвестиційного забезпечення підприємств малого та середнього бізнесу може реалізуватися у формі самоінвестування, кредитування, державне інвестування, венчурне інвестування та у формі грантів. Функціями механізму інвестиційного забезпечення виступають пошук та залучення джерел інвестування; виявлення та покращення середовища реалізації інвестиційної політики за допомогою виконання певних проектів; забезпечення органічної єдності та логічності вкладення інвестицій в кожну із стадій реалізації проекту; проведення поточного контролю та оперативного планування інвестиційних ресурсів. За результатами аналітичних розрахунків співвідношень рівнів запасу фінансової міцності та операційного левериджу для різних варіантів розвитку виробництва продукції побудована модель діагностичної матриці інтегрованих оцінок доцільності інвестування коштів у процесі господарської діяльності підприємств малого та середнього бізнесу, що дозволить здійснювати моніторинг положення (стану) підприємства щодо спроможності вкладення коштів у сфери його діяльності в залежності від реалізації своїх потенційних можливостей.

Ключові слова: підприємства малого та середнього бізнесу; інвестування; стадії життєвого циклу підприємства; інвестиційна діяльність підприємств; механізм інвестування; доцільність інвестування.

Література

1. Афанасьєв Є.В., Афанасьєв І.Є., Арутюнян А.Р. Маркетинг та менеджмент інвестиційно-інноваційних проектів у контексті стратегії просування продукції залізорудних підприємств. Ефективна економіка. 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ (дата звернення: 10.02.2021).
2. Афанасьєв Є.В., Афанасьєв І.Є., Арутюнян А.Р. Маркетинг та менеджмент інвестиційно-інноваційних проектів у контексті стратегічного розвитку підприємств. «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики»: матеріали II міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Кривий Ріг, 24-26 трав. 2017 р. Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2017. С. 14-16.
3. Афанасьєв Є.В. Маркетинг та менеджмент інвестиційно-інноваційних проектів у контексті стратегічного розвитку виробничо-логістичної системи підприємства», колективна монографія: Актуальні проблеми сучасного менеджменту / Л.М. Варава, Є.В. Афанасьєв, І.А. Маркіна та ін. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.М. Варави. – Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2018. – 203 с. – (Розд. 1. – С. 32-45).
4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. К.: Эльга-М, Ника-Центр. 2002. 448 с.
5. Войнаренко М. П., Єпіфанова І. Ю. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2011. 188 с.
6. Гаркуша Н. М., Кащена Н. Б. Аналіз інвестиційної діяльності : навч. посібник. Харк. держ. ун-т харч. та торг. Харків, 2009. 382 с.
7. Докієнко Л. М., Клименко В. В., Акімова Л. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] К. :Академвидав, 2011. 408 с.
8. Манаєнко І.М. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики: монографія / І.М. Манаєнко – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 157 с., С. 19-22
9. Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М. Інвестиційний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2010. 234 с.
10. Справочник «Классификация издержек в зависимости от изменения объема производства и безубыточности для одного продукта». URL: https://helpiks.org/9-66570.html (дата звернення: 10.02.2021).
11. Хамаілі Акрам. Удосконалення теоретичних підходів до визначення та стадій життєвого циклу підприємств малого й середнього бізнесу. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 50 (1). С. 154-158.
12. Хамаілі Акрам. Основні засади фінансового забезпечення стадій життєвого циклу підприємств малого та середнього бізнесу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 2. С. 54-59.
13. Хамаілі Акрам. Оцінка та управління прибутковістю інвестиційних програм малих та середніх підприємств за критерієм беззбитковості. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2020. Том 30. №. 3. С. 156-165.
14. Shpetna V.A., Kapіtula S.V. Strategy management of financial results for the company and its output to international level // Науковий вісник Ужгородського національного університету. (Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство). №7 (2016), С. 154 – 164.

Hamaili Akram

IMPROVEMENT OF THE INVESTMENT MECHANISM FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS ENTERPRISES

Summary

The article considers the issue of investing in small and medium enterprises, taking into account the current situation in the markets of Ukraine and the world. The necessity of research of this question separately from similar researches on the big enterprises because of a difference of organizational and financial and economic aspects of activity of such subjects of business activity is proved. The level of investment development of small and medium-sized businesses, of course, largely determines the possibility of strengthening their competitive advantages in today's market economy, which is impossible without the use of an improved mechanism for investing such businesses. In the process of scientific research developed scientific and practical recommendations for improving the investment development of small and medium enterprises, which improved the management model of investment activities of small and medium enterprises and proposed a conceptual model of investment mechanism for small and medium enterprises, which takes into account all features and nuances functioning of such business entities. It is noted that the mechanism of investment support of small and medium enterprises can be implemented in the form of self-investment, lending, public investment, venture investment and in the form of grants. The functions of the investment support mechanism are the search for and attraction of investment sources; identifying and improving the environment for the implementation of investment policy through the implementation of certain projects; ensuring organic unity and logic of investing in each of the stages of project implementation; conducting current control and operational planning of investment resources. Based on the results of analytical calculations of the ratios of financial strength and operational leverage for different options for production development, a model of diagnostic matrix of integrated assessments of the feasibility of investing in small and medium-sized businesses, which will monitor the position of the enterprise in the sphere of its activity depending on realization of the potential possibilities.

Keywords: small and medium business enterprises; investing; stages of the enterprise life cycle; investment activity of enterprises; investment mechanism; expediency of investing.

References

1. Afanasiev, Ye.V. Afanasiev, I.Ye. and Arutiunian, A.R. (2017), “Marketing and management of investment and innovation project in the context of logistic strategy of enterprises’ iron ore products promotion”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/ (Accessed 10 Feb 2021).
2. Afanasiev, Ye.V. Afanasiev, I.Ye. and Arutiunian, A.R. (2017), “Marketing and management of investment and innovation projects in the context of strategic development of enterprises”, Materialy II mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., m. Kryvyi Rih, 24-26 trav. [Materials of the II International. scientific-practical Internet conference, Kryvyi Rih, May 24-26], «Suchasnyi menedzhment: problemy teorii ta praktyky» ["Modern management: problems of theory and practice"], Vyd. R.A. Kozlov, Kryvyi Rih, Ukraine, pp. 14-16.
3. Afanasiev, Ye.V. Varava, L.M. Markina, I.A. and others (2018), Marketynh ta menedzhment investytsiino-innovatsiinykh proektiv u konteksti stratehichnoho rozvytku vyrobnycho-lohistychnoi systemy pidpryiemstva [Marketing and management of investment and innovation projects in the context of strategic development of production and logistics system of the enterprise], Vyd. R.A. Kozlov, Kryvyi Rih, Ukraine, P. 203. – (Part 1. – pp. 32-45).
4. Blank, I.A. (2002), Investicionnyj menedzhment: Uchebnyj kurs [Investment Management: Training Course], Jel'ga-M, Nika-Centr. Kyiv, Ukraine, P. 448.
5. Voinarenko, M. P. and Yepifanova, I. Yu. (2011), Upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu promyslovykh pidpryiemstv: monohrafiia [Management of investment activity of industrial enterprises: monograph], VNTU, Vinnytsia, Ukraine, P. 188.
6. Harkusha, N. M. and Kashchena, N. B. (2009), Analiz investytsiinoi diialnosti: navch. posibnyk. [Analysis of investment activity: textbook], Khark. derzh. un-t kharch. ta torh. Kharkiv, Ukraine, P. 382.
7. Dokiienko, L. M. Klymenko, V. V. and Akimova, L. M. (2011), Investytsiinyi menedzhment: navch. posib. [Investment management: textbook], Akademvydav, Kyiv, Ukraine, P. 408.
8. Manaienko, I.M. (2016), Investytsiine zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv elektroenerhetyky: monohrafiia [Investment support of innovative development of electric power enterprises: monograph], NTUU «KPI», Kyiv, Ukraine, P. 157, pp. 19-22.
9. Peresada, A. A. Onikiienko, S. V. and Kovalenko, Yu. M. (2010), Investytsiinyi analiz: Navch.-metod. posibnyk dlia samost. vyvch. dysts. [Investment analysis], KNEU, 2010. Kyiv, Ukraine, P. 234.
10. Directory “Classification of costs depending on the change in the volume of production and break-even for one product”, [Online], available at: https://helpiks.org/9-66570.html (Accessed 10 Feb 2021).
11. Khamaili, Akram (2020), “Improving theoretical approaches to the definition and stages of the life cycle of small and medium enterprises”, Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 50 (1), pp. 154-158.
12. Khamaili, Akram (2020), “Basic principles of financial support of stages of the life cycle of small and medium enterprises”, Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 31 (70), issue 2, pp. 54-59.
13. Khamaili, Akram (2020), “Evaluation and management of profitability of investment programs of small and medium enterprises by the break-even point”, Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. Prats, vol. 30, issue 3, pp. 156-165.
14. Shpetna, V.A. and Kapitula, S.V. (2016), “Strategy management of financial results for the company and its output to international level”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. (Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo), vol. 7, pp. 154 – 164.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 2912

Відомості про авторів

Хамаілі Акрам

аспірант кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг, Україна

Hamaili Akram

Postgraduate student of the Department of Economics, Organization and Management of Enterprises, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9559-0290

Як цитувати статтю

Акрам Хамаілі Удосконалення механізму інвестування підприємств малого та середнього бізнесу. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8681 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.199

Akram, Hamaili (2021), “Improvement of the investment mechanism for small and medium business enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8681 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.199

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.