EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Л. С. Морозова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.13

УДК: 336.5

Л. С. Морозова

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація

Фінансове забезпечення сфери охорони здоров’я є пріоритетним завданням державної політики України, оскільки через систему охорони здоров’я держава забезпечує виконання основних конституційних прав населення. Належне виконання відповідних умов медичного обслуговування залежить від достатності фінансового забезпечення, яке виступає одним з найважливіших чинників впливу на розвиток системи охорони здоров’я та ефективність цієї сфери. Проте складна політична та економічна ситуація в Україні є причиною недостатнього рівня фінансового забезпечення в останні роки.
Система охорони здоров’я в Україні майже повністю залежить від державного бюджетного фінансування. Розвиток та залучення інших джерел фінансування стримується недостатнім зацікавленням приватного сектора та дещо негативним ставленням з боку державних органів управління охороною здоров’я до підприємництва у сфері охорони здоров’я в цілому. Досвід країн Європейського Союзу, а також країн Центральної та Східної Європи засвідчує, що механізм фінансування охорони здоров’я можна успішно вдосконалювати як у рамках бюджетного фінансування, так за допомогою медичного страхування. Для України ефективним шляхом покращення фінансування сфери охорони здоров’я, як і для більшості країн світу, є відмова від суто бюджетного фінансування та перехід до моделі медичного страхування (в добровільній та обов’язковій формі). Обов’язкове медичне страхування надасть змогу раціональніше використовувати кошти, призначені для забезпечення охорони здоров’я, і в той самий час підвищити якість цих послуг і рівень забезпеченості ними населення.

Ключові слова: охорона здоров’я; фінансове забезпечення сфери охорони здоров’я; медичне страхування; медична реформа.

Література

1. Конституція України редакція від 01.01.2020 №254к/96-ВР [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.
2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» редакція від 18.03.2020 № 2801-XII [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я» від 30.11.2016 №1013-2016р [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.
4. Seliverstova L. S. Trends in the development of the Ukrainian insurance market. Товари і ринки. 2018. №1. С.135-144
5. Когут І. А. Проблеми та перспективи фінансування системи охорони здоров'я. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 1(1). С. 248-257.
6. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони здоров’я в Україні» [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України від 21.04.2016 № 1338-VIII. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1338-19
7. Україна: огляд реформи фінансування системи охорони здоров’я 2016–2019. Спільний звіт ВООЗ та Світового банку. Режим доступу: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf
8. Seliverstova, L. S Current trends in insurance market in Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). Ч. 1. С. 63-69
9. Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я. Розпорядження КМУ від 30 листопада 2016 р. № 1013-р. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/249626689

L. Morozova

FINANCIAL SECURITY OF HEALTHCARE

Summary

Financial provision of health care is a priority of the state policy of Ukraine, because through the health care system the state ensures the implementation of the basic constitutional rights of the population. Reforms implemented by the state to increase the efficiency of the health care system in the country play a leading role in improving the availability and quality of health care provided to the population by the state. Today, the issue of financial support for such reforms and their directions is particularly acute, which confirms the relevance of the chosen topic of research.
Proper implementation of appropriate health care conditions depends on the adequacy of financial support, which is one of the most important factors influencing the development of the health care system and the effectiveness of this area. However, the difficult political and economic situation in Ukraine has been the cause of insufficient financial security in recent years.
The health care system in Ukraine is almost entirely dependent on state budget funding. The development and attraction of other sources of funding is constrained by the lack of interest of the private sector and the somewhat negative attitude of public health authorities to entrepreneurship in health care in general. Therefore, in the area of health care financing, the primary problem is the lack of public funds, which leads to a reduction in the amount of free medical care.
To date, funding for the health care system is in the process of reform, but most of the funding still comes from state and local budgets, which is extremely insufficient to provide quality health care at a sufficient level. The experience of the European Union, as well as the countries of Central and Eastern Europe, shows that the mechanism of financing health care can be successfully improved both within the framework of budgetary financing and through health insurance. For Ukraine, an effective way to improve health care funding, as for most countries around the world, is to abandon purely budget funding and move to a health insurance model (voluntary and compulsory). Compulsory health insurance will make it possible to use health care funds more rationally, and at the same time improve the quality of these services and the level of provision of the population with them.
Therefore, insurance is a necessary way to improve the existing system of functioning of the health care sector and by attracting the necessary funds to finance this area.

Keywords: health care; financial support of health care; health insurance; medical reform.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “Constitution of Ukraine”, edition from 01.01.2020 # 254к/96-ВР, available at: http://zakon.rada.gov.ua/ (Accessed 9 Feb 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care”, edition from 18.03.2020 # 2801-XII, available at: http://zakon.rada.gov.ua/ (Accessed 9 Feb 2021).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Concept of health care financing reform" dated30.11.2016 #1013-2016p, available at: http://zakon.rada.gov.ua/ (Accessed 9 Feb 2021).
4. Seliverstova, L. S. (2018), “Trends in the development of the Ukrainian insurance market”, Tovary i rynky, vol. 1, pp.135-144
5. Kohut, I. A. (2013), “Problems and prospects of financing the health care system”, Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 1(1), pp. 248-257.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of April 21, 2016 № 1338-VIII “On the Recommendations of Parliamentary Hearings on the Topic: “On Health Care Reform in Ukraine””, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1338-19 (Accessed 9 Feb 2021).
7. Ukraine: Health Care Financing Reform Review 2016-2019. Joint report of the WHO and the World Bank, available at: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf (Accessed 9 Feb 2021).
8. Seliverstova, L. S (2017), “Current trends in insurance market in Ukraine”, Naukovyi visnyk Polissia, vol. 2 (10). part. 1, pp. 63-69.
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Order of the Cabinet of Ministers of November 30, 2016 № 1013-р “About the approval of the Concept of health care financing reform”, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/249626689 (Accessed 9 Feb 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 2612

Відомості про авторів

Л. С. Морозова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

L. Morozova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-2231-0558

Як цитувати статтю

Морозова Л. С. Фінансове забезпечення сфери охорони здоров’я. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8682 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.13

Morozova, L. (2021), “Financial security of healthcare”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8682 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.