EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФІСКАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
О. О. Мелешко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.198

УДК: 336.11:338.532

О. О. Мелешко

ОСОБЛИВОСТІ ФІСКАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Проведено дослідження особливостей впливу тіньової економіки на рівень фінансової безпеки, результати якого підтверджують суттєвий вплив показника рівня тіньової економіки, розрахованого з використанням монетарного методу на формування фінансової безпеки. Поряд з цим, показники кореляційно-регресійного аналізу не підтвердили основного припущення, що будь-яке збільшення обсягу готівки є свідченням утворення потенційних можливостей для збільшення рівня тіньової економіки. Поряд з цим, розрахунки виявили вагомий зв’язок між коефіцієнтом фінансової безпеки та динамікою обсягів готівки в доларовому еквіваленті.
Результати оцінки впливу зростання готівки на окремі індикатори формування фінансової безпеки дала можливість встановити, що значимими є два коефіцієнти кореляції, а саме: коефіцієнт кореляції боргової безпеки та приросту обсягу готівки та коефіцієнт кореляції безпеки небанківського фінансового ринку та приросту обсягу готівки і їх зв'язок носить прямий характер: збільшення обсягу готівки на 1 млн. дол. США призводить до зменшення показника грошово-кредитної безпеки у середньому на 0,00321 од., а збільшення обсягу готівки на 1 млн дол. США означає зростання рівня боргової безпеки в середньому на 0,00848 од.
Обґрунтовано, що у тісному зв’язку із податковим індикатором фінансової безпеки перебуває два коефіцієнта рівня тіньової економіки: 1) рівень тіньової економіки, розрахований за методом збитковості підприємств, 2) рівень тіньової економіки, розрахований за електричним методом. Встановлено, що збільшення рівня тіньової економіки, розрахований за методом збитковості підприємств на 1% призводить до зменшення рівня податкової складової фінансової безпеки у середньому на 0,0256 од., а збільшення рівня тіньової економіки, розрахований за електричним методом на 1% призводить до зменшення рівея податкової складової у середньому на 0,00482 од.

Ключові слова: тіньова економіка; фінансова безпека; ухилення від оподаткування; податкова безпека; формування бюджету.

Література

1. Гуменна Ю.Г., Тютюник І.В. Державна політика протидії тінізації економіки: обґрунтування ключових аспектів формування та реалізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 22. Ч. 1. С. 83-87.
2. Маркіна І., Сьомич М. Державні механізми протидії тінізації економіки України як елемент економічної безпеки. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, Вип. 3, 2018. С 64-74.
3. Задворних С.С. Фінансова політика держави у забезпеченні детінізації економіки України: дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Черкаси, 2015. 212 с.
4. Давиденко Н.М., Жовніренко О.В., Оліфер І.О. Вплив тіньової економіки на податкову систему країни. Підприємство та інновації. 2020. Вип. 13. С. 94-98.
5. Загальні тенденції тіньової економіки: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування, 2020, 9 с. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=699fa73c-084f-431a-9491-47ad5ffbaf09
6. Дубровський В., Черкашин В., Гетман О. Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів уникнення оподаткування в Україні: нові виклики. Інститут соціально-економічної трансформації. Центр соціально-економічних досліджень «CASE Україна», 2019. URL : http://www.visnuk.com.ua/uploads/assets/files/2019/Pdf/Analiz-shem-2019-FINAL.pdf (дата звернення: 23.05.2020 р.)
7. Дуліба Є.В. Протидія тінізації економіки та підвищення ефективності фіскальної функції. Право і суспільство, №3, 2018. С. 237-242) с. 240.
8. Нонік В.В. Основні чинники та шляхи детінізації економіки України: державно-управлінський аспект. Публічне управління та митне адміністрування, № 2(17), 2017. С. 91-101.
9. Бригінець О.О. Особливості формування механізму правового забезпечення фінансової безпеки України. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 837, 2016. С. 36-41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_7
10. Полторак А. С., Паламарчук В. Ю. Моніторинг стану фінансової безпеки домогосподарств та його впливу на рівень фінансової безпеки України. Вісник економічної науки України. 2020. № 2 (39). С. 145-151. URL: http://www.venu-journal.org/2020-23921/ Рекомендовано до друку вченою радою Інституту економіки промисловості НАН України (протокол № 11 від 5 листопада 2020 р.)
11. Офіційний сайт Міністерства фінансів. URL: http://www.minfin.gov.ua (дата звернення: 15.05.2020).
12. Державна казначейська служба України: звітність. URL: https://www.treasury.gov.ua (дата звернення: 15.05.2020).
13. Економетрія. Лабораторний практикум в EXСEL Миколаїв : МДАУ, 2012. 480 с.
14. Борщук Є., Приймак В. Системність процесів детінізації національної економіки. Ефективність державного управління. Вип. 1(50), Ч. 2, 2017. С 176-181. с. 178.

O. Meleshko

PECULIARITIES OF FISCAL MECHANISMS OF COUNTERING THE SHADOW ECONOMY AS A CONDITION FOR ENSURING FISCIAL SECURITY

Summary

It is proved that the shadowing of the economy is a significant obstacle for the country on the way of its development and adaptation to modern economic conditions. Compared to the fact that its spread has a negative impact on the country's economy, development of state processes, budgeting, reducing investment attractiveness for foreign investors, its competitiveness, level of financial security and Ukraine's rating position in the world. It was found that the state fiscal mechanisms are aimed at ensuring the proper functioning of all budget units, respectively, perform the functions of the state at the expense of the necessary resources, changing the financial security of the state as a whole.
It is established that the development of the economic sector in the country will turn imbalances in the conduct of fiscal policy and budget processes, so the state will help neutralize or minimize them by disclosing and implementing effective mechanisms to combat the shadow economy of the domestic economy and factors.
It is noted that the effectiveness of the implementation of fiscal mechanisms in countries affects its security financing and, therefore, it is advisable to identify the ability between fiscal indicators and the level of financial security of Ukraine.
The generalization of the results of the study makes it possible to cancel that the main negative consequences of the economic economy in the country do not meet tax revenues, which causes its revenue, which will contribute to the forced redistribution of government systems on expenditures, which will require additional external creditors. public debt and the growth of political and economic influence on government processes, decision-making, etc.
A study of the characteristics of the shadow economy on the level of financial security, the results of which confirm the significant impact of the shadow economy level, calculated using the monetary method on the formation of financial security. At the same time, the indicators of correlation-regression analysis did not confirm the basic assumption that any increase in cash is evidence of the formation of potential opportunities to increase the level of the shadow economy. In addition, the calculations revealed a strong relationship between the financial security ratio and the dynamics of cash in dollar terms.
The results of the assessment of the impact of cash growth on individual indicators of financial security formation made it possible to establish that two correlation coefficients are significant, namely: debt security and cash growth correlation coefficient and non-banking financial market security correlation coefficient and cash growth and their relationship direct nature: increase in cash by $ 1 million The US leads to a decrease in monetary security by an average of 0.00321 units, and an increase in cash by $ 1 million. The US means an increase in the level of debt security by an average of 0.00848 units.
It is substantiated that two coefficients of the shadow economy level are closely connected with the tax indicator of financial security: 1) the level of the shadow economy calculated by the method of unprofitable enterprises, 2) the level of the shadow economy calculated by the electric method. It is established that an increase in the level of the shadow economy, calculated by the method of unprofitable enterprises by 1% leads to a decrease in the level of tax component of financial security by an average of 0.0256 units, and an increase in the shadow economy calculated by the electric method by 1% leads to a decrease tax component on average by 0.00482 units.

Keywords: shadow economy; financial security; tax evasion; tax security; budget formation.

References

1. Humenna, Yu.H. and Tiutiunyk, I.V. (2018), “State policy to combat the shadowing of the economy: justification of key aspects of formation and implementation”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 22, no. 1, pp. 83-87.
2. Markina, I. and S'omych, M. (2018), “State mechanisms to counteract the shadowing of Ukraine's economy as an element of economic security”, Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 3, pp 64-74.
3. Zadvornykh, S.S. (2015), “Financial policy of the state in ensuring the de-shadowing of Ukraine's economy”, Ph.D. Thesis, Economy, Cherkasy, Ukraine.
4. Davydenko, N.M. Zhovnirenko, O.V. and Olifer, I.O. (2020), “The impact of the shadow economy on the country's tax system”, Pidpryiemstvo ta innovatsii, vol. 13, pp. 94-98.
5. Ministry of Economy of Ukraine (2020), “General trends in the shadow economy”, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=699fa73c-084f-431a-9491-47ad5ffbaf09 (Accessed 10 Jan 2021).
6. Dubrovs'kyj, V. Cherkashyn, V. and Hetman, O. (2019), “Comparative analysis of the fiscal effect of the use of tax avoidance instruments in Ukraine: new challenges”, Instytut sotsial'no-ekonomichnoi transformatsii. Tsentr sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen' «CASE Ukraina», available at: http://www.visnuk.com.ua/uploads/assets/files/2019/Pdf/Analiz-shem-2019-FINAL.pdf (Accessed 10 Jan 2021).
7. Duliba, Ye.V. (2018), “Countering the shadowing of the economy and increasing the efficiency of the fiscal function”, Pravo i suspil'stvo, vol. 3, pp. 237-242.
8. Nonik, V.V. (2017), “The main factors and ways to de-shadow the economy of Ukraine: public administration aspect”, Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, vol. 2 (17), pp. 91-101.
9. Bryhinets', O.O. (2016), “Features of the formation of the mechanism of legal support of financial security of Ukraine”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", vol. 837, pp. 36-41, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_7 (Accessed 10 Jan 2021).
10. Poltorak, A.S. and Palamarchuk, V.Yu. (2020), “Monitoring the state of financial security of households and its impact on the level of financial security of Ukraine”, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 2 (39), pp. 145-151, available at: http://www.venu-journal.org/2020-23921/ (Accessed 10 Jan 2021).
11. Ministry of Finance of Ukraine (2021), available at: http://www.minfin.gov.ua (Accessed 10 Jan 2021).
12. The State Treasury Service of Ukraine (2021), “”, available at: https://www.treasury.gov.ua (Accessed 10 Jan 2021).
13. MDAU (2012), Ekonometriia. Laboratornyj praktykum v EXSEL [Econometrics. Laboratory workshop in EXCEL], MDAU, Mykolaiv, Ukraine.
14. Borschuk, Ye. and Pryjmak, V. (2017), “Systematic processes of de-shadowing of the national economy”, Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 1 (50), no. 2, pp. 176-181.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 2629

Відомості про авторів

О. О. Мелешко

аспірант, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

O. Meleshko

Postgraduate student, European University, Kyiv

Як цитувати статтю

Мелешко О. О. Особливості фіскальних механізмів протидії тіньовій економіці як умова забезпечення фінансової безпеки. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8683 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.198

Meleshko, O. (2021), “Peculiarities of fiscal mechanisms of countering the shadow economy as a condition for ensuring fiscial security”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8683 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.198

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.