EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
П. О. Фененко, А. М. Кучерявий

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.107

УДК: 330.534.4

П. О. Фененко, А. М. Кучерявий

МОДЕЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація

Доведено, що удосконалення бюджетної системи неможливе без удосконалення податкової системи. В даній сфері державою здійснюються постійні зміни, що не завжди позитивно впливає як на діяльність окремих підприємницьких структур, так і економіки в цілому. Була значно скорочена кількість податків та зборів, що безумовно є позитивним, але адміністрування окремих податків залишається недостатньо прозорим, що дає можливість бізнесу приховувати свої доходи. Мова йде, в першу чергу, про податок на прибуток підприємств та ПДВ. Також залишаються питання щодо акцизного податку та його перерозподілу між бюджетами.
Аргументовано, що система контрою виконання бюджетів в Україні також досить специфічна, оскільки в ній задіяна велика кількість служб: Міністерство фінансів, Податкова служба, Рахункова Палата, Аудиторська палата та ін, що спричиняє неефективність цього процесу і велике навантаження на перелічені органи. Тому оптимізація системи контролю виконання бюджету через зосередження контролю в одному органі з більш широкими повноваженнями є ще одним напрямом удосконалення бюджетної системи України.
Удосконалено структурно-концептуальну модель аналітичного дослідження ефективності формування та реалізації (виконання) бюджетних програм, сутність якої полягає в тому, що процес розробки державних цільових програм повинен корелюватися зі стратегією соціально-економічного розвитку, яка, у свою чергу, враховує результати ранжування пріоритетів та бюджетні обмеження. При цьому, формування бюджетних програм включає: формування завдань і заходів за програмами, визначення результативних (планових) показників, етапи виконання бюджетних програм, контроль за їх виконанням, моніторинг реалізації за запланованими стадіями виконання, корегування показників і пошук варіантів виконання програми у разі відхилення від намічених показників, діагностика виконання показників на завершальній стадії.
Запропоновано методичний підхід до моделювання сценаріїв застосування домінант бюджетного забезпечення потреб суспільства у соціальних послугах, що передбачає наступні фази: перша – когнітивне моделювання домінант бюджетного забезпечення (побудова когнітивної карти, матриці взаємозв’язків факторів впливу на даний процес, моделювання різних сценаріїв); наступна фаза – моделювання домінант бюджетного забезпечення за допомогою кореляційно-регресійного аналізу (діагностика взаємозв’язку чинників, побудова системи регресійних рівнянь) і остання фаза – компаративний аналіз результатів моделювання та визначення домінант бюджетного забезпечення. Це дасть можливість закцентувати увагу на основних механізмах та інструментах регулювання та прогнозних значеннях домінант, і, на відміну від нині відомих, поєднує моделювання на основі когнітивної карти та компаративного аналізу, що створить можливості стосовно варіабельності (змінності) їх використання.
Систематизовано підходи до імплементації бюджетного планування в Україні, а саме: адаптація підходу до особливостей національного політичного контексту, оскільки не існує єдиної моделі бюджетування ефективності; формування чітких цілей реформ для всіх учасників бюджетного процесу; інтеграція бюджетного планування на основі показників ефективності в окремі сфери, з униканням загальнодержавних систем, які тісно пов'язують результати роботи з розподілом ресурсів; розробка реформ з урахуванням кінцевого споживача; залучення ключових зацікавлених сторін до розробки реформ; розробка та використання різних типів інформації про ефективність бюджетного процесу; формування системи оцінювання інформації про ефективність бюджетного процесу; існування механізмів стимулювання мотивації державних службовців та політиків.

Ключові слова: бюджет; бюджетна система; видатки бюджету; бюджетний процес; модель бюджетування.

Література

1. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: Навчальний посібник / [За заг. ред. В. В. Зубенка]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». К., 2017. 184 c.
2. Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua/newgromada Дата доступу: 07.03.2019.
3. Варналій З.С., Бугай Т.В., Онищенко С.В. Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення: [монографія]. Полтава: ПолтНТУ, 2014. 271с
4. Лютий І.О. Національні фінансові системи в умовах глобалізації: [монографія] Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2008. 306 с.
5. Чекановський В.П. Стратегічні пріоритети реформування бюджетної системи України. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/158.pdf Дата доступу: 07.03.2019.
6. Возняк В. Преимущества и риски бюджетной децентрализации: теоретико-методологические аспекты. Проблемы экономики. 2015. №2. С. 253–257.
7. Based on European Commission, Directorate – General for Economic and Financial Affairs (2007), Public Finances in EMU. 449 p.
8. Михайленко С. Бюджетний менеджмент: стан та оцінка ефективності: монографія. Одеса : ВМВ, Друк Південь, 2010. 400 с.
9. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 640 с.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами».
11. Запатріна І. В. Бюджетний механізм економічного зростання. Київ. : Інститутсоціально-економічних стратегій, 2007. 528 с.
12. Бюджетний менеджмент [підручник]/ В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; за ред. В. Федосова. Київ. : КНЕУ, 2004. 864 с.

P. Fenenko, A. Kucheriavyi

MODELING OF THE BUDGET SYSTEM OF UKRAINE

Summary

It is proved that the improvement of the budget system is impossible without the improvement of the tax system. In this area, the state is undergoing constant changes, which does not always have a positive effect on the activities of individual business structures and the economy as a whole. The number of taxes and fees has been significantly reduced, which is certainly positive, but the administration of individual taxes remains insufficiently transparent, which allows businesses to hide their income. We are talking, first of all, about corporate income tax and VAT. There are also questions about the excise tax and its redistribution between budgets.
It is argued that the system of control over budget execution in Ukraine is also quite specific, as it involves a large number of services: the Ministry of Finance, Tax Service, Accounting Chamber, Audit Chamber, etc., which causes inefficiency of this process and a heavy burden on these bodies. Therefore, the optimization of the budget execution control system through the concentration of control in one body with broader powers is another area of improving the budget system of Ukraine.
Improved structural and conceptual model of analytical study of the effectiveness of formation and implementation (implementation) of budget programs, the essence of which is that the process of developing targeted programs should be correlated with the strategy of socio-economic development, which, in turn, takes into account ranking priorities and budget limitation. Thus, formation of budgetary programs includes: formation of tasks and actions on programs, definition of effective (planned) indicators, stages of execution of budgetary programs, control over their execution, monitoring of realization on the planned stages of execution, adjustment of indicators and search of variants of program execution in case of deviation from planned indicators, diagnostics of performance indicators at the final stage.
A methodical approach to modeling scenarios of application of dominants of budget support of society needs in social services is offered, which provides the following phases: the first - cognitive modeling of dominants of budget support (construction of cognitive map, matrix of interrelations of factors influencing this process, modeling of different scenarios); the next phase - modeling of the dominants of budget support using correlation-regression analysis (diagnosis of the relationship of factors, building a system of regression equations) and the last phase - a comparative analysis of the results of modeling and determining the dominants of budget support. This will focus on the main mechanisms and tools of regulation and predictive values of dominants, and, unlike the currently known, combines modeling based on cognitive map and comparative analysis, which will create opportunities for variability (variability) of their use.
Approaches to the implementation of budget planning in Ukraine are systematized, namely: adaptation of the approach to the peculiarities of the national political context, as there is no single model of efficiency budgeting; formation of clear goals of reforms for all participants of the budget process; integration of budget planning on the basis of efficiency indicators in separate spheres, with avoidance of the national systems which closely connect results of work with distribution of resources; development of reforms taking into account the final consumer; involvement of key stakeholders in the development of reforms; development and use of different types of information on the effectiveness of the budget process; formation of a system for evaluating information on the effectiveness of the budget process; the existence of mechanisms to stimulate the motivation of civil servants and politicians.

Keywords: udget; budget system; budget expenditures; budget process; budgeting model.

References

1. Zubenko, V. V. And others (2017), Suchasna biudzhetna systema: pravyla ta protsedury: Navchalnyi posibnyk [Modern budget system: rules and procedures: Textbook], Proekt «Zmitsnennia mistsevoi finansovoi initsiatyvy (ZMFI-II) vprovadzhennia», Kyiv, Ukraine, P. 184.
2. Decentralization, available at: https://decentralization.gov.ua/newgromada (Accessed 07 March 2019).
3. Varnalii, Z.S. Buhai, T.V. and Onyshchenko, S.V. (2014), Biudzhetnyi protses v Ukraini: stan ta problemy instytutsiinoho zabezpechennia [Budget process in Ukraine: state and problems of institutional support], PoltNTU, Poltava, P. 271.
4. Liutyi, I.O. (2008), Natsionalni finansovi systemy v umovakh hlobalizatsii [National financial systems in the context of globalization], Halytska Akademiia, Ivano-Frankivsk, Ukraine, P. 306.
5. Chekanovskii, V. P. (2018), “Strategic priorities for the reform of the budget system of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6200 (Accessed 07 March 2019).
6. Voznjak, V. (2015), “Advantages and risks of budget decentralization: theoretical and methodological aspects”, Problemy jekonomiki, vol. 2, pp. 253–257.
7. Based on European Commission, Directorate – General for Economic and Financial Affairs (2007), Public Finances in EMU. 449 p.
8. Mykhailenko, S. (2010), Biudzhetnyi menedzhment: stan ta otsinka efektyvnosti: monohrafiia [Budget management: status and evaluation of efficiency: monograph ], VMV, Druk Pivden, Odesa, P. 400.
9. Klets, L.Ye. (2007), Biudzhetnyi menedzhment: navchalnyi posibnyk [Budget management: a textbook], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 640.
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 27.12.2017 № 1088 "On approval of the formula for the distribution of the educational subvention between local budgets"
11. Zapatrina, I. V. (2007), Biudzhetnyi mekhanizm ekonomichnoho zrostannia [Budgetary mechanism of economic growth], Instytutsotsialno-ekonomichnykh stratehii, Kyiv, Ukraine, P. 528.
12. Fedosov, V. Oparin, V. Safonova, L. and others (2004), Biudzhetnyi menedzhment [Budget management], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 864.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 3066

Відомості про авторів

П. О. Фененко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

P. Fenenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation, European University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5436-6487


А. М. Кучерявий

начальник управління будівництва, архітектури та землекористування,Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація, м. Київ, Україна

A. Kucheriavyi

Head of the Department of Construction, Architecture and Land Use, Svyatoshinskaya district in the city of Kiev public administration, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5344-3911

Як цитувати статтю

Фененко П. О., Кучерявий А. М. Моделювання бюджетної системи України. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8685 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.107

Fenenko, P. and Kucheriavyi, A. (2021), “Modeling of the budget system of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8685 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.