EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. І. Дацій, Л. О. Карбовська, І. І. Каліна, С. В. Кавун

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.14

УДК: 338.43

О. І. Дацій, Л. О. Карбовська, І. І. Каліна, С. В. Кавун

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Мета дослідження. Мета полягає в удосконаленні методичних положень щодо формування конкурентної стратегії сільськогосподарського підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища та загострення конкуренції в умовах погіршення якості земель. Методологія. У статі використано системний підхід до вивчення економічних явищ і виокремлення основних складових щодо базових маркетингових стратегій; метод групування та порівняння; фінансовий аналіз – для дослідження стану та динаміки фінансових показників підприємства; метод аналізу SWOT – для вибору напрямів і варіантів розвитку ринкових можливостей підприємства. Результати. Було сформовано конкурентну стратегію для ПСП «ДІАР» (с. Завадівка Володарського району Київської області), основним видом діяльності якого за КВЕД є: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Процес формування маркетингової конкурентної стратегії ПСП умовно поділений на чотири етапи. Перший етап – це формулювання цілей підприємства. На другому етапі проводяться дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; здійснюється оцінка факторів, визначених на основі SWOT-аналізу та виконують розрахунок оцінки взаємопов’язаних пар. На третьому етапі обирають стратегію щодо факторів впливу і роблять обґрунтування вибору оптимальної конкурентної стратегії. Четвертий етап – планування реалізації стратегії, що передбачає розробку переліку конкретних заходів для досягнення визначених цілей на довгострокову та середньострокову перспективу. Вибір оптимальної стратегії для ПСП «ДІАР» здійснено з використанням матриці стратегічних альтернатив І.Ансоффа.
Практичне значення дослідження полягає в тому, що основні висновки та пропозиції автора можуть бути використані ПСП «ДІАР» для формування та реалізації конкурентної стратегії з метою підвищення ефективності виробництва та якості земель.

Ключові слова: стратегічне управління; сільськогосподарське підприємство; конкурентна стратегія; внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства; якість земель.

Література

1. Азоєв Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. Москва: Центр экономики и маркетинга, 2001. 270 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление / пер. с англ. Москва: Прогресс, 1989. 519 с.
3. Біленький О.Ю. Аналіз конкурентних стратегій ТНК в умовах глобалізації економічної діяльності. Економічний аналіз: зб. наук. праць Тернопільський національний економічний університет. 2015. Т. 21. No 2. С. 36-41.
4. Гончаров А.А. Современные тенденции разработки конкурентных стратегий. Наука и экономика. 2011. № 2 (6). С. 34.
5. Дей Джордж. Стратегический маркетинг. Москва : Эксмо-Пресс, 2002. 632 с.
6. Євчук Л. А. Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств: монографія. Миколаїв: Вид-ць Прокопчук Т.Ю. 2010, 340 с.
7. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: монографія. Київ: КНЕУ, 2002. 245 с. 5.
8. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива. СанктПетербург: Наука, 1996. 381 с. 6.
9. Ларіна Я.С. Формування та механізми реалізації маркетингових стратегій в агропродовольчому підкомплексі АПК: [монографія] Київ: Преса України, 2008. 344 с.
10. Портер М. Стратегія конкуренції і методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. Київ: Основи. 1997. 451 с.
11. Сільськогосподарські підприємства. Трипілля. URL: https://tripoli.land/baza/agrarii (дата звернення 20.04.2020).
12. Сітковська А.О. Формування конкурентних переваг аграрних підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. № 2. В. 20. С. 98-100.
13. Томчак В.М. Забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. 2009. № 11 (102). С. 73-76.

O. Datsii, L. Karbovska, I. Kalina, S. Kavun

STRATEGIC LAND MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The aim of the study. The aim is to improve the methodological provisions for the formation of a competitive strategy of an agricultural enterprise in conditions of uncertainty of the external environment and intensification of competition. Methodology. The article uses a systematic approach to the study of economic phenomena and the identification of the main components of the basic marketing strategies; grouping and comparison method; financial analysis - to study the state and dynamics of financial performance of the enterprise; SWOT analysis method - for the choice of directions and options for the development of market opportunities of the enterprise. Results. A competitive strategy was formed for PSP DIAR (Zavadivka village, Volodarskyi district, Kyiv region), the main activity of which according to the NACE is: 01.11 Growing of cereals (except rice), legumes and oilseeds. The process of forming a marketing competitive strategy of PSP is conditionally divided into four stages. The first stage is the formulation of the company's goals. At the second stage researches of external and internal environment of the enterprise are carried out; the factors determined on the basis of the SWOT analysis are evaluated and the evaluation of the interconnected pairs is performed. In the third stage, the strategy on the factors of influence is chosen and the choice of the optimal competitive strategy is substantiated. The fourth stage is planning the implementation of the strategy, which involves the development of a list of specific measures to achieve certain goals in the long and medium term. The choice of the optimal strategy for PSP "DIAR" was made using the matrix of strategic alternatives I. Ansoff.
In the process of analyzing the results of strategy implementation it is necessary to determine the adequacy of the chosen strategy, the reaction of competitors, the correctness of the planned activities, the effectiveness of the tasks, successful or unsuccessful approaches and methods. If the implementation of the competitive strategy gave positive results for the company, it proved to be effective, then it is adjusted and adapted to the implementation in the next reporting period: an updated competitive plan is developed with new goals. If the competitive strategy did not give a positive effect, especially when the company received negative consequences, it is necessary to identify the causes and develop a new competitive strategy.
The practical significance of the study is that the main conclusions and proposals of the author can be used PSP "DIAR" to form and implement a competitive strategy to improve production efficiency.

Keywords: strategic management; agricultural enterprise; competitive strategy; internal and external environment of the enterprise; land quality.

References

1. Azoiev, H. L. (2001), Konkurentsyia: analyz, stratehyia y praktyka Moskva: Tsentr ekonomyky y marketynha [Competition: Analysis, Strategy and Practice], Center for Economics and Marketing, Moscow, Russia.
2. Ansoff, Y. (1989), Stratehycheskoe upravlenye [Strategic management], Prohress, Moscow, Russia.
3. Bilen'kyj, O.Yu. (2015), “Analysis of competitive strategies of TNCs in the context of globalization of economic activity”, Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats', vol. 2, pp. 36-41.
4. Honcharov, A.A. (2011), “Current trends in the development of competitive strategies”, Nauka y ekonomyka, vol. 2 (6), pp. 34.
5. Dei, Dz. (2002), Stratehycheskyi marketynh. [Strategic marketing], Eksmo-Press, Moscow, Russia.
6. Ievchuk, L. A. (2010), Stratehichne upravlinnia konkurentospromozhnistiu silskohospodarskykh pidpryiemstv: [Strategic management of competitiveness of agricultural enterprises], Vyd-ts Prokopchuk T.Iu. , Mykolaiv, Ukraine.
7. Kudenko, N.V. (2002), Marketynhovi stratehii firmy/ [Marketing strategy of the firm], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Lamben, Zh.-Zh. (1996), Stratehycheskyj marketynh: Evropejskaia perspektyva [Strategic Marketing: A European Perspective], Nauka, St. Petersburg, Russia.
9. Larina, Ya.S. (2008), Formuvannia ta mekhanizmy realizatsii marketynhovykh stratehii v ahroprodovolchomu pidkompleksi APK. [Formation and mechanisms of realization of marketing strategies in agro-food subcomplex of agrarian and industrial complex], Presa Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
10. Porter, M. (1997), Stratehiia konkurentsii i metodyka analizu haluzej i diial'nosti konkurentiv [Competition strategy and methodology for analyzing the industries and activities of competitors], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
11. Agricultural enterprises. Trypillia (2021), available at: https://tripoli.land/baza/agrarii (Accessed 10 Feb 2021).
12. Sitkovs'ka, A.O. (2016), “Formation of competitive advantages of agrarian enterprises”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 2, no.20, pp. 98-100.
13. Tomchak, V. M. (2009), “Ensuring competitiveness of agricultural enterprises”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 11 (102), pp. 73-76.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 2881

Відомості про авторів

О. І. Дацій

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи,Міжрегіональна академія управління персоналом

O. Datsii

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-7436-3264


Л. О. Карбовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Міжрегіональна академія управління персоналом

L. Karbovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-5333-1653


І. І. Каліна

д. е. н., доцент, в.о. завідувача кафедри журналістики,Міжрегіональна академія управління персоналом

I. Kalina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Acting Head of the Department of Journalism, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-5662-6967


С. В. Кавун

завідувач кафедри комп'ютерних інформаційних систем і технологій,Міжрегіональна академія управління персоналом

S. Kavun

Head of the Department of Computer Information Systems and Technologies, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0003-4164-151X

Як цитувати статтю

Дацій О. І., Карбовська Л. О., Каліна І. І., Кавун С. В. Стратегічне управління землями сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8686 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.14

Datsii, O., Karbovska, L., Kalina, I. and Kavun, S. (2021), “Strategic land management of agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8686 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.