EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ
А. В. Череп, І. М. Дашко, Л. А. Бехтер

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.15

УДК: 338.24

А. В. Череп, І. М. Дашко, Л. А. Бехтер

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

Анотація

У даній статті визначено, що кадрова політика підприємства у сфері мотивації праці є одним з найважливіших управлінських інструментів, що пояснюється тим, що підприємство не зможе досягти значних результатів без наявності професійного, спрямованого на розвиток, схильного до інновацій та мотивованого до зростання ефективності праці персоналу. Проаналізовано основні аспекти кадрової політики. Обгрунтовано, що система мотивації праці завжди складається із двох основних блоків, а саме з матеріального й нематеріального стимулювання. Проаналізовано механізм мотивації до праці, який зумовлюється системою інтересів та стимулів. Обгрунтовано, що у сфері мотивації праці персоналу існують проблеми, які загострилися з виникненням економічної кризи. Зазначено, що заробітна плата в Україні формується поза врахування визнаних світовою практикою зарплато-утворюючих чинників, якими є кількість, якість і результати праці. Обгрунтовано взаємозв’язок кадрової політики й мотивації праці персоналу підприємства. Запропоновано рекомендації щодо вирішення зазначених вище проблем формування кадрової політики підприємства у сфері мотивації праці, які можуть бути складовою частиною механізму реалізації кадрової політики.

Ключові слова: Кадрова політика; мотивація праці; стимулювання; заробітна плата; персонал; результат праці; кар’єра; професійни розвиток; трудозатрати.

Література

1. Гончарук Н. Т., Л. В. Прудиус. Модернізація державної служби України на сучасному етапі розвитку / за ред. О. В. Покатаєвої. Право та державне управління : збірник наукових праць : [у 2-х т.]. Запоріжжя : КПУ, 2017. Т. 2. № 4. С. 191-198.
2. Гунченко М. В. Особливості формування та реалізації кадрової політики підприємства у сфері мотивації праці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 8. Частина 1. 2014. С. 80-82.
3. Державна служба в Україні : соціально-правовий та організаційний аспекти : навч. посіб. / авт. кол. : Ю. П. Сурмін, Т. В. Мотренко, Р. А. Науменко [та ін.]; за заг. ред. Р. А. Науменко, Л. М. Гогіної. Київ : НАДУ, 2011. 204 с.
4. Дороніна О. А. Пріоритетні завдання кадрової політики щодо удосконалення оцінки праці та її оплати. Вісник Хмельницького національного університету. 2010, № 6, T. 2. С. 173-178.
5. Капінос Г. І. , Костюк І. В. Особливості формування та реалізації ефективної кадрової політики вітчизняних підприємств в сучасних умовах розвитку ринкової економіки. Вісник Хмельницького національного університету. 2019, № 2. С. 52-56.
6. Колісніченко Н. М. Державна служба в Європейському Союзі. Європеїзація та розвиток державної служби в Україні. / За загальною ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого. Київ : Міленіум, 2009. 248 с.
7. Крушельницька О. В., Мельничук Д. Г. Управління персоналом : навч. посіб. Київ : «Кондор», 2003. 296 с.
8. Мельничук О. П., Сурікова І. А. Кадрова політика та її завдання на сучасному етапі соціально-еокномічного розвитку країни. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 2011. № 4(49). С.78-81.
9. Погребняк А. Ю., Ліннік І. М. Розробка кадрової політики як один з основних напрямів менеджменту персоналу підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 10. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/68.pdf
10. Співак В. В. Хмельницький національний університет Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2010, № 6, T. 2. С. 178-181.

А. Cherep, I. Dashko, L. Bekhter

PECULIARITIES OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE HUMAN RESOURCES POLICY OF THE ENTERPRISE IN THE FIELD OF MOTIVATION OF WORK

Summary

This article defines that the company's personnel policy in the field of work motivation is one of the most important management tools, due to the fact that the company can not achieve significant results without a professional, development-oriented, innovation-oriented and motivated to increase staff efficiency. The main aspects of personnel policy are analyzed, namely: staff development policy – providing development programs, individual promotion planning, team building, training and further training; development of general principles of personnel policy, definition of priority tasks; financial policy – establishing the principles of allocation of funds, ensuring an effective system of labor incentives; organizational policy – generalization of labor needs, creation of structures and personnel, appointments, reserves, transfers; information policy – creation and support of the movement of the personnel information system. It is substantiated that the system of work motivation always consists of two main blocks, namely material and intangible incentives. The mechanism of motivation to work, which is determined by the system of interests and incentives, which is widely used in countries with developed market economies, is analyzed. It is substantiated that in the field of staff motivation at modern enterprises a lot of problems have accumulated, which have worsened with the emergence of the economic crisis. Outdated systems of labor complexity assessment, based mainly on the use of tariff-qualification directories and tariff grids, subjective approaches to determining the results of work provoke the payment of unfair wages to employees, the principles of which do not meet the requirements of a market economy. It is noted that wages in Ukraine are formed without taking into account the recognized in world practice wage-forming factors, which are the quantity, quality and results of work. The relationship between personnel policy and motivation of the company's staff is substantiated. Recommendations for solving the above problems of forming the personnel policy of the enterprise in the field of labor motivation, which can be an integral part of the mechanism for implementing personnel policy. Researched process that will further increase the level of competitiveness and improvement of personnel policy: successful manager – self-improvement and self-realization – creative and innovative principles of professional development – achievement of defined goals by the manager – measure of management goals - effective personnel policy – successful modernization – successful modernization – the company is a successful Ukraine.

Keywords: Personnel policy; work motivation; incentives; wages; staff; work results; career; professional development; labor costs.

References

1. Honcharuk, N. T. and Prudyus, L. V. (2017), “Modernization of the civil service of Ukraine at the present stage of development”, Pravo ta derzhavne upravlinnia: zbirnyk naukovykh prats, vol. 2, issue 4, pp. 191-198.
2. Hunchenko, M. V. (2014), “Features of formation and implementation of personnel policy of the enterprise in the field of labor motivation”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 8, part 1, pp. 80-82.
3. Surmin, Yu. P. Motrenko, T. V. Naumenko, R. A. And others (2011), Derzhavna sluzhba v Ukraini : sotsialno-pravovyi ta orhanizatsiinyi aspekty: navch. posib. [Civil service in Ukraine: socio-legal and organizational aspects: textbook], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 204.
4. Doronina, O. A. (2010), “Priority tasks of personnel policy to improve the evaluation of work and its payment”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, issue 6, vol. 2, pp. 173-178.
5. Kapinos, H. I. and Kostiuk, I. V. (2019), “Features of formation and implementation of effective personnel policy of domestic enterprises in modern conditions of market economy development”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 2, pp. 52-56.
6. Kolisnichenko, N. M. (2009), Derzhavna sluzhba v Yevropeiskomu Soiuzi. Yevropeizatsiia ta rozvytok derzhavnoi sluzhby v Ukraini [Civil service in the European Union. Europeanization and development of civil service in Ukraine], According to the general ed. M. Boitsun, O. Rudik, J. Mudry, Milenium, Kyiv, Ukraine, P. 248.
7. Krushelnytska, O. V. and Melnychuk, D. H. (2003), Upravlinnia personalom: navch. posib. [Personnel management: textbook], «Kondor», Kyiv, Ukraine, P.296.
8. Melnychuk, O. P. And Surikova, I. A. (2011), “Personnel policy and its tasks at the present stage of socio-economic development of the country”, Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 4(49), pp.78-81.
9. Pogrebnyak, Anna and Linnik, Iryna (2018), “Development of personnel policy as one of the basic sections of management of personnel of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/68.pdf (Accessed 02 Feb 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.66
10. Spivak, V. V. (2010), “Khmelnytsky National University Motivation as a means of effective personnel management of enterprises”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, issue 6, vol. 2, pp. 178-181.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 1579

Відомості про авторів

А. В. Череп

д. е. н., професор, Запорізький національний університет, Україна

А. Cherep

Doctor of Economic Sciences, Professor, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0001-5253-7481


І. М. Дашко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і маркетингу,Запорізький національний університет, Україна

I. Dashko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Personnel Management and Marketing, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0001-5784-4237


Л. А. Бехтер

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом і маркетингу,Запорізький національний університет, Україна

L. Bekhter

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Management, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0001-9931-9780

Як цитувати статтю

Череп А. В., Дашко І. М., Бехтер Л. А. Особливості формування та реалізації кадрової політики підприємства у сфері мотивації праці. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8687 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.15

Cherep, А., Dashko, I. and Bekhter, L. (2021), “Peculiarities of formation and implementation of the human resources policy of the enterprise in the field of motivation of work”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8687 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.