EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СПОРТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ
Я. В. Леонов

УДК: 338

Я. В. Леонов

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СПОРТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Анотація

У статті розглянуто роль спортивної індустрії в умовах формування нової економіки. Спортивна індустрія набуває все більшого значення в житті сучасного суспільства і кожної людини зокрема. Враховуючи той факт, що спортивна індустрія торкається соціально-економічного аспекту життєдіяльності людини та функціонує в умовах ринкової економіки, доцільним, на наш погляд, є застосування системного підходу до розробки стратегічних заходів управління спортивною індустрією. Для державних органів влади проблема «Здорової нації» (а значить і долі самих людей) зараз вкрай актуальна: стресовий характер життя, низький рівень і якість життя, соціально-економічна ситуація в країні - все це сьогодні негативно впливає на стан здоров'я людини.
Розглядаючи умови розвитку спортивної індустрії, визначено, що Харківський регіон є лідером за рівнем життя серед регіонів України. Це підтверджує високий показник розвитку людського потенціалу та високу якість людського капіталу за параметрами освіченості населення, високу купівельну спроможність, сприятливу екологічну обстановку, налагодженість ефективної системи надання соціальних послуг, підприємства Харківського регіону займають міцні позиції на внутрішньому і міжнародному ринках.
Однак було виявлено й слабкі сторони, серед яких: наявність територіальних диспропорцій - сформована депресивність периферійних районів, розрив між обласним центром і іншими адміністративно-територіальними одиницями у розбудови власної дохідної бази бюджетів, висока питома вага соціальних виплат в структурі доходів населення, недостатня розвиненість студентської інфраструктури в обласному центрі, гострий дефіцит якісних об'єктів соціально-культурної, спортивної та ділової інфраструктури в районах області
Проаналізовано стан спортивної інфраструктури у Харківському регіоні, зроблено висновок, що розвиток має дуже повільні темпи. Тому необхідно впроваджувати активну інвестиційну політику щодо побудови якісної спортивної інфраструктури. Оцінено кадровий потенціал спортивної індустрії. Доведено, що вкрай недостатньо професійних спортивних фахівців у містах і майже відсутні у сільській місцевості.
Запропоновано модель забезпечення стратегічного розвитку спортивної індустрії в Харківському регіоні. модель розроблена на основі використання сучасного вітчизняного та європейського досвіду забезпечення стратегічного розвитку спортивної індустрії. Модель відображає структуру щодо забезпечення економічного, соціального і культурного розвитку масового спорту у регіоні.
Запропоноване комплексне уявлення про природу і структуру внутрішнього ресурсу спортивної системи, стан спортивної інфраструктури і наявність кваліфікованих спортивних кадрів дозволяє уточнити пріоритетні напрямки забезпечення стратегічного розвитку масового спорту та спортивної індустрії.

Ya. Leonov

ENSURING STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE SPORTS INDUSTRY IN THE KHARKIV REGION

Summary

The article considers the role of the sports industry in the formation of a new economy. The sports industry is becoming increasingly important in the life of modern society and everyone in particular. Given the fact that the sports industry affects the socio-economic aspect of human life and operates in a market economy, it is appropriate, in our opinion, to apply a systematic approach to the development of strategic measures for the management of the sports industry. For public authorities, the problem of "Healthy Nation" (and hence the fate of the people themselves) is now extremely relevant: the stressful nature of life, low quality and quality of life, socio-economic situation in the country - all this today negatively affects human health.
Considering the conditions for the development of the sports industry, it is determined that the Kharkiv region is a leader in living standards among the regions of Ukraine. This confirms the high rate of human development and high quality of human capital in terms of education, high purchasing power, favorable environmental conditions, the establishment of an effective system of social services, enterprises in the Kharkiv region occupy a strong position in domestic and international markets.
However, weaknesses were identified, including: the presence of territorial disparities - the formed depression of peripheral areas, the gap between the regional center and other administrative-territorial units in building their own budget base, high share of social benefits in the structure of income, underdeveloped student infrastructure in the regional center, an acute shortage of quality socio-cultural, sports and business infrastructure in the regions
The state of sports infrastructure in the Kharkiv region is analyzed, it is concluded that the development is very slow. Therefore, it is necessary to implement an active investment policy to build quality sports infrastructure. The personnel potential of the sports industry is estimated. It is proved that there are extremely few professional sports specialists in cities and almost none in rural areas.
A model for ensuring the strategic development of the sports industry in the Kharkiv region is proposed. the model is developed on the basis of use of modern domestic and European experience of providing strategic development of the sports industry. The model reflects the structure for ensuring the economic, social and cultural development of grassroots sports in the region.
The proposed comprehensive view of the nature and structure of the internal resource of the sports system, the state of sports infrastructure and the availability of qualified sports personnel allows to clarify the priority areas for strategic development of grassroots sports and sports industry.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2208

Відомості про авторів

Я. В. Леонов

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджмент фізичної культури, Харківська державна академія фізичної культури

Ya. Leonov

PhD in Economics, Associate Professor, Kharkiv State Academy of Physical Culture

Як цитувати статтю

Леонов Я. В. Забезпечення стратегічного розвитку спортивної індустрії в харківському регіоні. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8690 (дата звернення: 22.04.2021).

Leonov, Ya. (2018), “Ensuring strategic development of the sports industry in the kharkiv region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8690 (Accessed 22 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.