EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2011

УДК 336.763.264

 

О. О. Болдирєв,

службовець, Національний банк України

 

ОЦІНКА ВИКОРИСТОВУВАНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ В СИСТЕМІ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ В БАНКАХ

 

Викладено та проаналізовано практичні підходи щодо оцінки стійкості банку до кризових факторів.

Висвітлено різні аспекти діагностики попередження кризових ситуацій в банках та вказано деякі шляхи вдосконалення процесу управління банком.

Ключові слова: кризова ситуація, діагностика, оцінка стійкості банку, фінансовий стан банку, ліквідність, банківський ризик, ризик-менеджмент, антикризове управління.

 

Изложены и проанализированы практические подходы к оценке устойчивости банка относительно кризисных факторов.

Освещены различные аспекты диагностики предупреждения кризисных ситуаций в банках и указано некоторые пути совершенствования процесса управления банком.

Ключевые слова: кризисная ситуация, диагностика, оценка устойчивости банка, финансовое состояние банка, ликвидность, банковский риск, риск-менеджмент, антикризисное управление.

 

Presented and analyzed practical approaches to evaluation of bank stability against the crisis factors.

There are indicated different aspects of diagnosis to prevent crises in banks. Some ways to improve the management of the bank are also mentioned.

Keywords: crisis, diagnosis, evaluation of bank stability, bank's financial state, liquidity, bank risk, risk management, antirecessionary management.

 

 

Постановка проблеми. Світова економічна криза, яка розпочалась у 2008 році не оминула і Україну, яка опинилася серед п'яти країн світу, економіка яких потерпіла від кризи найбільше. Українська економіка зазнала значних втрат від падіння цін в металургійній промисловості, хімічній та інших стратегічних галузях. Але найбільших проблем економіці та суспільству завдає банківська криза. Банківська система держави похитнулася настільки, що навіть рефінансування банків, здійснене Національним банком України за рахунок коштів держави, не змогло суттєво покращити ситуацію.

Метою статті є дослідження та обґрунтування діагностики попередження кризових ситуацій в банках.

Не заперечуючи необхідності врахування специфіки проблем кожного конкретного банку, слід визнати той факт, що далеко не кожна банківська установа може успішно розв’язати їх власними силами. Тому у даній статті поставлена мета проаналізувати теоретичні підходи та практичні кроки використовуваних методів діагностики попередження кризових ситуацій в банках. Предметом даної статті є методика передбачення криз, об'єктами дослідження обрано банки.

Виклад основного матеріалу. Для оцінки стійкості банку до кризових факторів, ефективності існуючої системи управління та визначення напрямів її удосконалення, перш за все, слід провести комплексний аналіз його фінансового стану.

Проте загальноприйнятих методик комплексного аналізу фінансового стану банку не існує.

Найбільш поширеною є коефіцієнтна методика оцінки фінансового стану банку за показниками наведеними в табл. 1 за чотирма блоками: 1) достатність капіталу; 2) ліквідність; 3) ділова активність; 4) прибутковість діяльності.

 

Таблиця 1. Показники, запропоновані вченими для аналізу фінансового стану банку

Показники

Автор

Підсумок

М.О. Кизим

Л.О.Примостка

Р.І. Шиллер

В. Іванов

В. І. Грушко

1 Показники достатності капіталу

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

-

-

-

+

-

1

Коефіцієнт загальної ліквідності зобов'язань

+

-

-

+

-

2

Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов'язань

-

-

-

-

-

0

Коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів до робочих

-

+

-

-

-

1

Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов'язань

-

-

-

+

-

1

Коефіцієнт співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів

-

-

-

-

-

0

Норматив миттєвої ліквідності НБУ

-

+

+

-

+

3

Норматив поточної ліквідності НБУ

-

-

+

-

+

2

Норматив короткострокової ліквідності НБУ

+

-

+

-

+

3

2. Показники ліквідності

Мінімальній розмір регулятивного капіталу

-

-

+

-

+

2

Норматив адекватності регулятивного капіталу

-

+

+

-

+

3

Норматив адекватності основного капіталу

-

-

+

-

+

2

Коефіцієнт надійності

+

-

+

+

-

3

Коефіцієнт фінансового важеля

-

-

-

+

-

1

Коефіцієнт участі

-

-

-

+

-

1

Коефіцієнт захищеності власного капіталу

-

-

-

+

-

1

Коефіцієнт захищеності доходних активів

-

-

-

-

-

0

Коефіцієнт мультиплікатора капіталу

-

+

-

+

-

2

Коефіцієнт ресурсної бази

-

-

-

-

-

0

Коефіцієнт незалежності

-

-

-

+

-

1

Коефіцієнт активності залучення позикових коштів

-

-

+

+

-

2

3. Показники ділової активності

Коефіцієнт активності залучення міжбанківських кредитів

-

-

+

+

-

2

Коефіцієнт активності залучення строкових депозитів

-

-

+

+

-

2

Коефіцієнт активності використання залучених коштів в доходні активи

-

-

-

-

-

0

Коефіцієнт активності використання залучених коштів в кредити

-

+

-

-

-

1

Коефіцієнт активності використання строкових депозитів в кредити

-

+

-

-

-

1

Коефіцієнт доходних активів

-

-

-

-

-

0

Коефіцієнт кредитної активності

-

-

-

+

-

1

Коефіцієнт загальної інвестиційної активності

-

-

-

+

-

1

Коефіцієнт інвестицій в доходних активах

-

-

-

+

-

1

Коефіцієнт кредитів в доходних активах

 

-

-

+

-

1

Коефіцієнт проблемних кредитів

-

-

-

+

-

1

Ефективність використання активів

+

-

-

-

-

1

4. Показники рентабельності

4.1. По доходу

Загальний рівень рентабельності

-

-

-

-

-

0

Чиста процентна маржа

-

-

-

+

-

1

Чиста непроцентна маржа

-

-

+

-

-

1

Чиста маржа операційного прибутку

-

-

-

-

-

0

Чистий спред

 

-

+

+

-

2

Мертва точка прибутковості

-

-

-

-

-

0

Коефіцієнт використання активів

-

-

+

+

-

2

Рентабельність капіталу

-

-

-

+

-

1

Рентабельність доходних активів

-

-

-

+

-

1

4.2. По чистому прибутку

Прибутковість акціонерного капіталу (ІЮЕ)

-

+

+

+

+

4

Прибутковість активів (КОА)

+

+

+

+

+

5

Рентабельність доходних активів

-

-

+

-

-

1

Рентабельність власного капіталу

-

-

+

-

-

1

Рентабельність діяльності по витратах

-

-

-

+

-

1

Рентабельність діяльності по доходах

-

-

-

+

-

1

Продуктивність праці середньорічного працівника

-

-

-

+

-

0

 

Джерелами інформації для проведення розрахунків, за вказаними в табл. 1. чотирма групами показників, є офіційна фінансова звітність банків: місячні; квартальні баланси; звіти про фінансові результати; звіти про дотримання економічних нормативів встановлених Національним банком України; звіти про активи і пасиви за термінами погашення та звіти про структуру кредитного портфеля банку за категоріями ризику (стандартні, під контролем, субстандартні, сумнівні та безнадійні).

Здійснений нами за даними вказаної звітності коефіцієнтний аналіз,за наведеними в табл..1 напрямами, показав парадоксальну картину, і, особливо в частині дотримання нормативів та структури кредитного портфеля банків за категоріями ризику: як у успішно і ефективно працюючих банків так і незадовільно, всі нормативи дотримуються (що також парадоксально), а структура в цілому задовільна. І навіть у тих банків, в яких через місяць-другий була введена тимчасова адміністрація, в зв’язку з ознаками банкрутства.

Отже, в таких банках звітність була, м’яко кажучи недостовірною. Тому, завчасно не можна встановити вірогідність виникнення кризових ситуацій в незадовільно працюючому банку і вжити упереджуючих заходів. Це означає,що розраховані показники є достовірними тільки в ефективно працюючих банках.

Враховуючи таку ситуацію, Департаментом реорганізації та ліквідації банків Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України (де над вказаними проблемами працював і автор статті), за участю економістів Варшавського центру соціально-економічних досліджень К. Клоца та М. Лучинські, розроблена методика розрахунку інтегральної оцінки фінансового стану банків, яка передбачає проведення оцінки на основі одинадцяти детальних показників, поділених на чотири групи. Згідно із цією методикою до групи детальних показників, на основі яких може проводитися оцінка ефективності роботи банку, належать:

До першої групи – показники прибутковості:

1) показник прибутковості активів (ROА), тобто відношення прибутку до банківських активів, який визначає їх рентабельність. Значення цього показника має бути якнайвище, адже головною метою банку є отримання прибутку. Для банківського нагляду він дає більше корисної інформації, ніж показник повернення на капіталі, який видається важливішим для власників банку;

2) показник рентабельності обороту (ROS), тобто відношення прибутку до  находжень, який визначає питому вагу прибутку в обсязі надходжень. При цьому наскільки RОА співвідносить прибуток до величини активів за конкретний відрізок часу (тому він має статичний характер), настільки відповідно ROS співвідносить цей прибуток до величини надходжень за весь звітний період (тому він має динамічний характер). Рентабельність обороту розраховується як відношення прибутку до народжень банку;

3) показник можливості покриття витрат (MPS), котрий дає змогу оцінити чи спроможний (і якою мірою) банк,що мав збитки у попередніх звітних періодах, покрити їх із поточних прибутків. Якщо банк має поточну втрату, MPS інформує,до якого рівня банк погіршує свій стан:

- у разі прибутку MPS розраховується за наступною формулою:

MPS = (1 – ставка прибуткового податку) х прибуток \ понесена втрата.

- у разі збитку MPS розраховується за такою формулою:

MPS = понесена втрата \ понесена втрата

До другої групи детальних показників ліквідності банку належать:

4) показник платоспроможності (R), який є загальноприйнятою оцінкою рівня платоспроможності банку і дорівнює відношенню регулятивного власного капіталу до активів виважених на рівень ризику;

5) показник ліквідності (L), тобто відношення суми готівки і пінних паперів,котрі можна збувати, до поточних депозитів, який дає змогу оцінити, чи спроможний банк покрити свої потреби у грошових коштах в разі можливого вилученім цих депозитів;

6) показник забезпечення капіталу (ZK), за яким можна оцінити витримку банку в разі виникнення збитків унаслідок погіршення якості його кредитного портфеля: ZK= власні фонди – (0,5 x сумнівні заборгованості, нижчі від стандартних) – прострочені несплачені відсотки) \ власні фонди

До третьої групи детальних показників якості кредитного портфеля банку належать:

7) показник якості кредитного портфеля незважений (АQ), який визначає питому вагу нерегулярних заборгованостей у кредитному портфелі банку без урахування їх категорії (нижче стандарту, сумнівні чи безнадійні), проте не дає змоги оцінити загрозу для банку, що виникає внаслідок погіршення якості кредитного портфеля;

8) показник якості кредитного портфеля зважений (WCR), котрим оцінюють конкретні категорії нерегулярних заборгованостей залежно від загрози, яку вони становлять для банку. Якщо величина WCR наближена до величини АQ, це означає, що питома вага безнадійних заборгованостей та прострочених несплачених відсотків у нерегулярних заборгованостях дуже вагома, тобто слід очікувати погіршення рентабельності банку:

WCR = ((0,2 х заборгованості нижче стандарту ) + (0,5 х сумнівні заборгованості) + безнадійні заборгованості + прострочені несплачені відсотки) / заборгованості

До четвертої групи детальних показників динаміки та структури належать:

9) показник динаміки депозитів (DІ), який дає змогу оцінити рівень довіри депонентів до банку і дорівнює відношенню приросту депозитів до загальної суми депозитів;

10) показник динаміки нерегулярних кредитних заборгованостей (D2) який інформує про стан погіршення кредитного портфеля банку (при цьому конкретні категорії нерегулярних заборгованостей не розрізняються) і дорівнює відношенню приросту нерегулярних заборгованостей до загальної суми нерегулярних заборгованостей;

11) участь інших пунктів у активах (S) визначає оптимальність структури балансу банку. Під іншими пунктами розуміють операції банку, велика питома вага яких означає меншу участь працюючих активів, що призводить до зниження рентабельності банку.

У кожного зазначеного вище детального показника необхідно досліджувати дві величини: абсолютне його значення і змінність абсолютного значення, що оцінюється в банках.

У табл. 2 міститься інформація щодо критеріїв абсолютної величини, оцінки абсолютної величини та оцінки змінності абсолютної величини.

На підставі цих даних розраховують інтегральний показник фінансового стану банку.

 

Таблиця 2.

Критерії абсолютної величини, оцінка абсолютної величини та оцінки змінності абсолютної величини показників фінансового стану банку

Детальний показник

Критерій абсолютної

Величини

Оцінка абсолютної величини, бали

Оцінки змінності абсолютної величини, бали

ROA

0 %

0-4

0-2

ROS

0 %

0-2

0-2

MPS

Відсутній унаслідок способу розрахунку показника

0-4

0-2

R

8 %

0-2

0-2

L

100%

0-4

0-2

ZK

0 %

0-4

0-2

AQ

Середня величина

0-4

0-2

WCR

Середня величина

0-4

0-2

D1

Середня величина

0-4

0-2

D2

0 % - як відсутність погіршення якості кредитного портфеля

0-4

0-2

S

Середня величина

0-2

0-2

 

Інтегральний показник може мати область значень в інтервалі від 0 до 50 банків, і чим більша його величина, тим кращий фінансовий стан банку.

За величиною інтегрального показника фінансового стану банки поділяються на п'ять груп: якщо величина знаходиться в інтервалі 0-10 балів, то фінансовий стан банку можна характеризувати як кризовий або критичний; якщо величина інтегральної оцінки знаходиться в інтервалі 10-20 балів, то фінансовий стан банку можна характеризувати як нестабільний; 20-30 балів - з ознаками проблемності; 30-40 - із наявністю тимчасових ускладнень; 40–50.

Побудова інтегрального показника здійснюється поетапно.

На першому етапі визначаються основні сторони фінансового стану, які слід оцінити. Виходячи з результатів дослідження методик та підходів до оцінки фінансового стану, проведеного аналізу об'єкта дослідження, оцінка фінансового стану банку буде здійснюватись також за чотирма напрямками:

1) достатність капіталу; 2) ділова активність; 3) ліквідність; 4) прибутковість.

Бальна оцінка груп часткових показників представлена в табл. 3.

 

Таблиця 3. Бальна оцінка груп часткових показників

Умовне позначення показника

На 31.12.2007

На 31.12.2008

На 31.12.2009

1

2

3

4

Бальна оцінка часткових показників достатності капіталу

Н1

5

5

5

Н2

5

5

5

H3

5

5

5

KH

5

5

5

КУ

5

5

5

КЗВ

3

2

1

Всього

28

27

26

Бальна оцінка показників ліквідності

H4

5

5

5

Н5

5

5

5

Н6

5

5

5

КРЛЗ

5

5

5

КГЛЗ

5

3

3

КЗЛЗ

5

5

5

Всього

30

28

28

Бальна оцінка часткових показників ділової активності

КДА1

4

4

2

1

2

3

4

КДА2

5

5

5

AQ

5

5

5

DI

0

0

0

D2

5

0

2

S

5

5

5

Всього

24

19

19

Бальна оцінка часткових показників ефективності діяльності банку

ROE

5

5

5

ROA

5

5

5

ROS

5

5

5

РДБ

5

4

4

РДД

5

5

5

ЧПМ

5

5

5

Всього

30

29

29

 

Зауважимо, що бали присвоювались наступним чином; якщо, темп росту свідчить про позитивну зміну показника, то показник отримував 2 бали, якщо про негативну-0 балів, а якщо темп росту близький до 0 (тобто не відбулося зміни величини часткового показника), то оцінка становить 1 бал.

Результати розрахунку загальної інтегральної оцінки фінансового стану на прикладі ПАТ"ПриватБанк" наведені в табл. 4.

 

Таблиця 4. Інтегральна оцінка фінансового стану ПАТ "ПриватБанк"

Показник

На 31.12.2007

На 31.12.2008

На 31.12.2009

 

Сумарна бальна оцінка часткових показників (балів)

112

103

102

 

Сумарна бальна оцінка темпів приросту часткових показників (балів)

21

25

Загальна інтегральна оцінка (балів)

112,

124

127

 

Варто наголосити, що за наведеною вище методою максимальна інтегральна оцінка фінансового стану банку становить 168 балів. Виходячи з поділу інтегральної оцінки на п'ять інтервалів, подібно до методики НБУ можна виділити п'ять класів фінансового стану: кризовий, проблемний, задовільний (з деякими ознаками проблемності), добрий та відмінний. Характеристики кожного класу наведено в табл. 5.

 

Таблиця 5. Характеристики класів фінансового стану банку

Назва класу фінансового стану

Інтервал оцінки (бали)

Характеристика фінансового стану

Кризовий

0-33,6

- Більш ніж 80 % часткових показників фінансового стану не відповідають нормативним значенням;

- незадовільна структура активів та пасивів;

- відсутність прибутку (наявність збитків);

- низька ділова активність або згортання діяльності;

Проблемний

33,6-67,2

 - від 60 до 80 % часткових показників фінансового стану не відповідають нормативним значенням;

 - проблемна структура активів та пасивів;

 - прибуток близький до нуля або відсутній;

 - низька ділова активність;

3 деякими

ознаками

проблемності

67,2- 100,8

 - від 40 до 60 % часткових показників фінансового стану не відповідають нормативним значенням;

 - задовільна структура активів та пасивів; наявність нормального прибутку;

 - середня ділова активність;

 - достатня капіталізація;

Добрий

100,8- 134,4

- від 20 до 40 % часткових показників фінансового стану не відповідають нормативним значенням;

- ліквідний баланс, тобто близька до оптимальної структура активів та пасивів;

- наявність нормального або високого прибутку;

- висока активність;

- остатня капіталізація;

- більшість темпів приросту часткових показників свідчать про позитивні зміни фінансового стану;

Відмінний

134,4-168

- від 0 до 20 % часткових показників фінансового стану не відповідають нормативним значенням;

- оптимальна структура активів та пасиві;

- наявність нормального або високого прибутку;

- висока ділова активність;

- відмінна капіталізація;

 - темпи приросту часткових показників свідчать про позитивні зміни фінансового стану.

 

Важливо зауважити наступні переваги даної системи своєчасного застереження проблем фінансового стану банків:

1) детальні показники фінансового стану є інформативно змістовними і не дублюють діючі нормативи НБУ;

2) структура показників охоплює вичерпність опису фінансового стану банку: показники рентабельності, ліквідності, ділової активності в частині кредитування та залучення коштів, показники динаміки та структури активів і пасивів банку;

3) розрахунок інтегрального показника враховує динамічну складову фінансового стану банку;

4) методика дає змогу як скласти рейтинг банків за фінансовим станом, так і встановити тип фінансового стану конкретного банку.

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок про те, що вище наведена система є першою системою, яка включає методику, що комплексно, а не покомпонентно, розглядає фінансовий стан банку.

Варто зазначити, що нами проведено діагностику ймовірного виникнення кризової ситуації на прикладі вже збанкрутілого банку, з використанням економіко-математичних методів теорії нечіткої логіки, яка дала можливість з точністю до 90 % визначити і час майбутньої кризи.

 

Список використаних джерел

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121- ІІІ (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14.

2. Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 31.10.2008 р. № 639-VI (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=639-17.

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків: Закон України від 24.07.2009 р. № 1617-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1617-17.

4. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 369 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0845-01.

5. Про здійснення діагностичного обстеження банків: Постанова Національного банку України від 21.11.2008 р. № 389 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Ліга: Закон еліт. – 2008–2011.

6. Національний банк України: офіційне інтернет-представництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua.

7. Асоціація українських банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.aub.com.ua.

8. Інформація Промінвестбанку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pib.com.ua.

9. Інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

 

 Стаття надійшла до редакції 15.11.2011 р.