EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ ЄС ЗА ОЦІНКАМИ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ
С. М. Семенова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.68

УДК: 656.07

JEL: L91; D81

С. М. Семенова

КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ ЄС ЗА ОЦІНКАМИ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ключових тенденцій у визначенні найбільших ризиків, які впливають на функціонування підприємств, виявленні проблем та шляхів їх подолання, використовуючи досвід внутрішніх аудиторів провідних компаній ЄС. Зміни умов функціонування підприємств спричиняють трансформацію ризиків. Одним з завдань внутрішнього аудиту виступає об’єктивна оцінка ефективності процесів управління ризиками та сприяння їхньому постійному удосконаленню. Розвиток технологій та інновацій посилює ризики, пов’язані з використанням інформації у все більш цифровому світі. Кібербезпека та захист даних виступають об’єктами з найвищим рівнем ризиків. Кожен господарюючий суб’єкт, які і кожна країна для захисту національних інтересів піклується про безпеку інформаційних мереж та систем, створюючи служби захисту конфіденційних даних. Спостерігається тенденція до зростання ризиків, пов’язаних зі змінами законодавства і правил нормативно-правового регулювання, ризиків аутсорсингу і процесів постачання, ризиків з боку фінансової сфери, макроекономічної та політичної нестабільності. Особливої уваги вимагають ризики у сфері використання людських ресурсів, інтелектуального капіталу, корпоративного управління і культури, репутації, комунікації. Економічна нестабільність підсилює ризики злиття, поглинання, корупцію з різним ступенем прояву залежно від країни. Невпинно посилюються ризики зміни клімату, погіршення екології, набуваючи характеру глобальності та непередбачуваності для всіх сфер життя. Ризики і загрози здоров’ю та безпеці перебувають у тренді активного зростання під впливом covid-19, зважаючи на критичні наслідки пандемії для економіки, охорони здоров’я і суспільства в цілому. Аналізуючи ефективність протидії підприємства найбільшим ризиками необхідно враховувати специфіку і сферу діяльності, середовище і взаємодію з іншими сторонами, регламент управління ризиками та готовність до кожного їхнього виду.

Ключові слова: ризики; управління ризиками; ключові ризики; кібербезпека; внутрішній аудит.

Література

1. Martinis, M. and Houghton, K. (2019), “The Business Risk Audit Approach and Audit Production Efficiency“. December 2019. Abacus (A Journal of Accounting, Finance and Business Studies), 55(4):734-782. https://doi.org/10.1111/abac.12178.
2. Kolodziej, Р. (2016), “Operational Risk, Compliance Risk & Auditing“, January 2016, DOI: 10.13140/RG.2.1.3200.5205.
3. Дорош Н.І. Оцінювання ризиків при проведенні аудиту. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2017. № 4. С. 40-47.
4. Бойко О. Чим сьогодні занепокоєні аудитори різних країн світу: міжнародний досвід, на який варто звернути увагу. Вісник МСФЗ. 2017. № 8 (серпень). https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001292.
5. Нечаєва І. А., Дьордій Є. А. Управління ризиками підприємства в секторі іт-послуг як інструмент підвищення його конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2018. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.120.
6. Markopoulou D., Papakonstantinou V., P. de Hert (2019), “The new EU cybersecurity framework: The NIS Directive, ENISA's role and the General Data Protection Regulation“, Computer Law & Security Review, Vol. 35, Issue 6, 105336, https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.06.007.
7. Данченко О.Б., Занора В.О. Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень : монографія. Черкаси, 2019. 278 с.
8. Семенова С.М. Емерджентність у застосуванні системного підходу до управління підприємством. The International scientific and practical conference “A new view on the economy – the trend of innovative development”, July 25, 2014 Kiev. Budapest. Vienna. Scientific.-inf. publ. center based on The Association of students and pedagogues “The Economist” Budapest: 2014, 196 p. P. 35-38.
9. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. перероб. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 220 с.
10. Risk in Focus 2018: Hot topics for internal auditors. Chartered Institute of Internal Auditing. URL: https://global.theiia.org/knowledge/Public%20Documents/Risk-in-Focus-Hot-Topics-2018.pdf.
11. Risk in Focus 2019: Hot topics for internal auditors. ECIIA, Chartered Institute of Internal Auditing, September 2018. URL: http://iap.work/wp-content/uploads/2018/12/risk-in-focus-2019.pdf.
12. Risk in Focus 2020: Hot topics for internal auditors. ECIIA, European Confederation of Institutes of Internal Auditing. The Corporate Governance House, Brussels, Belgium, September 2019. URL: https://www.eciia.eu/wp-content/uploads/2019/09/Risk-in-Focus.pdf.
13. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (стандарти) (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)). URL: http://iia-ua.org/wp-content/uploads/2013/08/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf.
14. ДСТУ ISO 31000:2018 Менеджмент ризиків. Принципи та настанови (Risk management – Guidelines). URL: https://www.iso.org/ru/standard/65694.html.
15. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 р. № 2163. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text.

S. Semenova

KEY TRENDS IN RISK MANAGEMENT OF LEADING EU COMPANIES ACCORDING TO INTERNAL AUDITORS

Summary

The article is devoted to the study of key trends in identifying the biggest risks that affect the functioning of enterprises, identifying problems and ways to overcome them, using the experience of internal auditors of leading EU companies. Changes in the operating conditions of enterprises cause a transformation of risks. One of the tasks of internal audit is to objectively assess the effectiveness of risk management processes and promote their continuous improvement. The development of technology and innovation increases the risks associated with the use of information in an increasingly digital world. Cybersecurity and data protection are the highest risk targets. Every business entity and every country to protect national interests cares about the security of information networks and systems, creating confidential data protection services. There is a growing trend of risks associated with changes in legislation and regulations, risks of outsourcing and supply processes, risks from the financial sector, macroeconomic and political instability. Particular attention needs to be paid to risks in the use of human resources, intellectual capital, corporate governance and culture, reputation, communication. Economic instability increases the risks of mergers, acquisitions, corruption with varying degrees depending on the country. The risks of climate change and environmental degradation are constantly increasing, becoming global and unpredictable for all spheres of life. Risks and threats to health and safety are on the rise under the influence of covid-19, given the critical consequences of the pandemic for the economy, health and society as a whole. Because internal auditors focus on areas of activity that may involve latent or undetected risks, their assessments and advice in identifying the greatest risks, possible ways to measure them, and analyzing countermeasures are of great practical value to businesses. Internal audit allows you to identify the company's reactions to growing risks and assess the quality of risk management of the company as a whole. Analyzing the effectiveness of the company to counteract the greatest risks, it is necessary to take into account the specifics and scope of activities, environment and interaction with other parties, risk management regulations and readiness for each of their types.

Keywords: isks; risk management; key risks; cybersecurity; internal audit.

References

1. Martinis, M. and Houghton, K. (2019), “The Business Risk Audit Approach and Audit Production Efficiency“. December 2019. Abacus (A Journal of Accounting, Finance and Business Studies), 55(4): pp. 734-782. https://doi.org/10.1111/abac.12178.
2. Kolodziej, Р. (2016), “Operational Risk, Compliance Risk & Auditing“, January 2016, DOI: 10.13140/RG.2.1.3200.5205.
3. Dorosh, N.I. (2017), “Risk assessment during the audit“, Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, vol. 4. pp. 40-47.
4. Boyko, O. (2017), “What are the concerns of auditors around the world today: international experience that is worth paying attention to“. Bulletin of IFRS, Vol. 8, August. available at: https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001292.
5. Nechayeva, I. and Dordiy, E. (2018), “Risk management of the enterprise in the it service sector as an instrument for improving it competitiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6797. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.120
6. Markopoulou D., Papakonstantinou V., P. and de Hert (2019), “The new EU cybersecurity framework: The NIS Directive, ENISA's role and the General Data Protection Regulation“, Computer Law & Security Review, Vol. 35, Issue 6, 105336, available at: https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.06.007.
7. Danchenko, O.B. and Zanora, V.O. (2019), “Project management: risk management and change in management decision-making“: a monograph, Cherkasy, P. 278.
8. Semenova, S.M. (2014), “Immergence in applying the system approach to enterprise management“, The International scientific and practical conference “A new view on the economy – the trend of innovative development”. The Association of students and pedagogues “The Economist”, July 25, 2014 Kiev. Budapest. Vienna. Scientific.-inf. publ. center based on The Association of students and pedagogues “The Economist” Budapest, 196 p. P. 35-38.
9. Ilyashenko, S.M. (2004), “Economic risk“: a textbook, 2nd ed., Ext. rework. Kyiv, Center for Educational Literature. 220 p.
10. Risk in Focus 2018: Hot topics for internal auditors. Chartered Institute of Internal Auditing. available at: https://global.theiia.org/knowledge/Public%20Documents/Risk-in-Focus-Hot-Topics-2018.pdf.
11. Risk in Focus 2019: Hot topics for internal auditors. ECIIA, Chartered Institute of Internal Auditing, September 2018. available at: http://iap.work/wp-content/uploads/2018/12/risk-in-focus-2019.pdf.
12. Risk in Focus 2020: Hot topics for internal auditors. ECIIA, European Confederation of Institutes of Internal Auditing. The Corporate Governance House, Brussels, Belgium, September 2019. available at: https://www.eciia.eu/wp-content/uploads/2019/09/Risk-in-Focus.pdf.
13. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards). URL: http://iia-ua.org/wp-content/uploads/2013/08/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf.
14. ISO 31000:2018. Risk management. Guidelines. available at: https://www.iso.org/ru/ standard/65694.html.
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On the basic principles of cybersecurity in Ukraine“. available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 2058

Відомості про авторів

С. М. Семенова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

S. Semenova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0001-7250-7482

Як цитувати статтю

Семенова С. М. Ключові тенденції в управлінні ризиками провідних компаній єс за оцінками внутрішніх аудиторів. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8710 (дата звернення: 24.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.68

Semenova, S. (2020), “Key trends in risk management of leading eu companies according to internal auditors”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8710 (Accessed 24 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.