EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПОРТИВНА ПОЛІТИКА ТА КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ
Я. В. Леонов

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.69

УДК: 338

Я. В. Леонов

СПОРТИВНА ПОЛІТИКА ТА КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто, що умови формування та впровадження кластерного підходу до організації економіки дозволять насамперед запровадити практики запобігання «провалів» ринку, негативних циклічних впливів та несподіваних змін. Тобто не тільки знизити ризики кризових тенденцій на економіку, але і створити умови для забезпечення оптимального та ефективного розвитку організацій. Держави-лідери відповідно до вимог нової економічної ситуації, стимулюють створення інноваційно-організаційних форм об’єднання організацій, з метою концентрації ресурсів, забезпечення умов розробки і впровадження проривних технологій (інновацій), організації залучення інвестицій, комунікації, координації задач і ресурсів з урахуванням власних сил та можливостей у процесі своєчасного прийняття рішень. Визначено, признакам сучасної моделі організації економіки є підтримка процесів кластеризації, які посилюють взаємодію між владою, наукою, громадськістю та бізнесом, активізують залучення малих та середніх організацій, підвищують їх конкурентоспроможність, що становиться базовим елементом у національних стратегіях розвитку. Досліджено, що в Україні особливістю розвитку кластерів як об’єктів інноваційної природи є те що вони орієнтовані на традиційні галузі та сектори економіки (промисловість, будівництво, сільське господарство та ін.) у той час, коли держави-лідери пріоритетом вважають розвиток високотехнологічних інноваційних кластерів у сферах машинобудування, біотехнології, електроніки, енергетики, спорту та фізичної активності. Доведено, що державна спортивна політика та розвиток спортивної індустрії повинні орієнтуватись на здоров’я людини, а саме на профілактику захворювань, в основі якої знаходиться підвищення фізичної активності населення. Тому формування спортивної політики пов’язано з прискоренням реалізації глобальної, національної стратегії з фізичної активності та здоров'я, відповідних заходів щодо пропаганди позитивного ефекту від підвищення рівня фізичної активності населення. Формування та реалізація гнучкої політики кластеризації позитивно вплине на розвиток спортивної індустрії (виробників спортивних товарів, інвентарю, обладнання та ін.), зважаючи на заданий рівень децентралізації управлінських функцій. Отже необхідно формування сучасної спортивної політики та впровадження кластерної моделі розвитку організацій спортивної індустрії, в основі якої повинна бути ідеологія здорової людини та процвітаючого суспільства.

Ключові слова: спортивна індустрія; організації спортивної індустрії; органи державного управління; кластер; кластерна модель; спортивна політика; фізична активність.

Література

1. White Paper on Sport, “Database European Union Law”, URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1389190214279&uri=CELEX:52007DC0391 (дата звернення 15.07.2019).
2. Europe 2020 strategy, “Database European Сomission”, – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en#thestrategysetouttargetsinthe5followingfields (дата звернення 02.08.2019).
3. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення 20.07. 2019).
4. Верховна Рада України URL://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 20.07. 2019).
5. Global Health Observatory data repository, “Database World Health Organization”, URL: http://apps.who.int/gho/data/node.main.A893?lang=en (дата звернення 11.07.2019).

Ya. Leonov

SPORTS POLICY AND CLUSTER MODEL OF SPORTS INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article considers that the conditions for the formation and implementation of a cluster approach to the organization of the economy will allow first of all to introduce practices to prevent "market failures", negative cyclical effects and unexpected changes. That is, not only to reduce the risks of crisis trends in the economy, but also to create conditions for optimal and effective development of organizations. Leading states, in accordance with the requirements of the new economic situation, stimulate the creation of innovative and organizational forms of association of organizations, in order to concentrate resources, provide conditions for development and implementation of breakthrough technologies (innovations), organization of investment, communication, coordination of tasks and resources forces and capabilities in the process of timely decision-making.
Certainly, the features of the modern model of economic organization are the support of clustering processes that strengthen the interaction between government, science, public and business, increase the involvement of small and medium organizations, increase their competitiveness, which becomes a basic element in national development strategies.
It is investigated that in Ukraine the peculiarity of cluster development as objects of innovative nature is that they are focused on traditional industries and sectors of the economy (industry, construction, agriculture, etc.) at a time when leading countries consider the development of high-tech innovation clusters a priority. in the fields of mechanical engineering, biotechnology, electronics, energy, sports and physical activity.
It is proved that the state sports policy and the development of the sports industry should focus on human health, namely on the prevention of diseases, which is based on increasing physical activity. Therefore, the formation of sports policy is associated with accelerating the implementation of global, national strategies for physical activity and health, appropriate measures to promote the positive effects of increasing the level of physical activity. The formation and implementation of a flexible clustering policy will positively affect the development of the sports industry (manufacturers of sporting goods, inventory, equipment, etc.), given the given level of decentralization of management functions. Therefore, it is necessary to form a modern sports policy and implement a cluster model of development of sports industry organizations, which should be based on the ideology of a healthy person and a prosperous society.

Keywords: sports industry; sports industry organizations; public administration bodies; cluster; cluster model; sports policy; physical activity.

References

1. White Paper on Sport, “Database European Union Law”, available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1389190214279&uri=CELEX:52007DC0391 (Accessed 15 Jul. 2019).
2. Europe 2020 strategy, “Database European Сomission”, available at: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en#thestrategysetouttargetsinthe5followingfields (Accessed 02 Aug. 2019).
3. Stratehiia rozvytku sfery innovatsijnoi diial'nosti na period do 2030 roku [Strategy for the development of innovation for the period up to 2030] available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 20 Jul. 2019).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 20 Jul. 2019).
5. Global Health Observatory data repository, “Database World Health Organization”, available at: http://apps.who.int/gho/data/node.main.A893?lang=en (Accessed 11 Jul. 2019).

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 2095

Відомості про авторів

Я. В. Леонов

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджмент фізичної культури, Харківська державна академія фізичної культури

Ya. Leonov

PhD in Economics, Associate Professor, Kharkiv State Academy of Physical Culture

ORCID:

0000-0001-8837-5744

Як цитувати статтю

Леонов Я. В. Спортивна політика та кластерна модель розвитку спортивної індустрії в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8711 (дата звернення: 24.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.69

Leonov, Ya. (2020), “Sports policy and cluster model of sports industry development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8711 (Accessed 24 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.