EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
О. В. Юрченко, І. І. Туболець

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.149

УДК: 338.2:657.6

О. В. Юрченко, І. І. Туболець

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Формування конкурентоспроможного аграрного виробництва, яке сьогодні постає домінантним сектором національної економіки та інструментом нарощування потужного експортного потенціалу України, неможливе без вирішення гострих соціальних проблем сільських територій, що потребує здійснення соціальної діяльності. Відповідно до стану їх розвитку та фінансових можливостей органів самоврядування саме соціальна діяльність аграрного підприємства є необхідною умовою розвитку сільських територій [1]. У цьому зв’язку вбачається пряма залежність між соціальною діяльністю та відповідальністю аграрного підприємства, що призведе до зростання добробуту населення місцевості, де воно функціонує. Кожна діяльність підприємства вимагає здійснення витрат (споживання ресурсів), що зумовлює необхідність досліджувати проблему виокремлення соціальних витрат, як окремого керованого об’єкта в системі управління соціальною діяльністю аграрних підприємств.
У статті обґрунтовано шляхи удосконалення теоретичних та методичних засад управління соціальними витратами аграрних підприємств. Надано практичні рекомендації щодо використання системного управління соціальними витратами підприємств аграрного сектору економіки, сутність якого полягає у здійсненні такими підприємствами активної соціальної діяльності. З метою оцінки системного управління соціальними витратами аграрного підприємства розроблено удосконалену комплексну систему оцінки ефективності реалізації такого управління. Удосконалено алгоритм поетапної реалізації системного управління соціальними витратами підприємства аграрного сектору економіки.

Ключові слова: соціальні витрати; соціальна діяльність; аграрне підприємство; системне управління; оцінювання; облік; інформація; звітність; управління;.

Література

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства [монографія] / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, О.В. Юрченко та ін.; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 243 с.
3. Юрченко О.В., Шитик Б.Ю. Галузевий аспект обліку соціальних витрат в аграрній сфері. Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Кропивницький, 25 жовтня 2019 р. м. Кропивницький, 2019. С. 287-288.
4. Юрченко О.В. Проблеми управління соціальними витратами підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. вип. 18. Ч.ІІ. Кіровоград: КНТУ. 2010. с. 264-271

O. Yurchenko, I. Tubolets

APPROACHES TO SOCIAL COSTS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL SECTOR ENTERPRISES

Summary

The formation of competitive agricultural production, which today is the dominant sector of the national economy and a tool for building a strong export potential of Ukraine, is impossible without solving the acute social problems of rural areas, which requires social activities. According to the state of development of rural communities in rural areas and the financial capabilities of self-government bodies, it is the social activity of an agricultural enterprise that is a necessary condition for the development of rural areas. In this regard, there is a direct relationship between social activities and the responsibility of the agricultural enterprise, which will increase the welfare of the population of the area where it operates. Each activity of the enterprise requires the implementation of costs (consumption of resources), which necessitates the study of the problem of separation of social costs as a separate managed object in the management system of social activities of agricultural enterprises.
The article substantiates the ways to improve the theoretical and methodological principles of managing the social costs of agricultural enterprises. Practical recommendations on the use of systematic management of social expenditures of enterprises in the agricultural sector of the economy, the essence of which is to carry out active social activities by such an enterprise. In order to assess the systematic management of social costs of the agricultural enterprise developed an improved comprehensive system for assessing the effectiveness of such management. The algorithm of stage-by-stage realization of system management of social expenses of the enterprise of agrarian sector of economy is improved. The algorithm of step-by-step realization of system management of social expenses of the agrarian enterprise which provides: the analysis of internal and external environment on the basis of the generated information is improved; determination of the mission, goals and objectives of the agricultural enterprise, development of strategy, principles of social activity and responsibility; development of tactics for managing the social costs of an agricultural enterprise, planning and forecasting current and future social costs; implementation of the strategy and principles of social activity and responsibility of the agricultural enterprise; implementation of management accounting and the formation of information and analytical basis of costs of the agricultural enterprise; evaluation and control of strategy implementation, efficiency of system management of social expenses of agricultural enterprise.

Keywords: social expenditures; social activity; agricultural enterprise; system management; evaluation; accounting; information; reporting; management.

References

1. State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Pal'chuk, O.V. Savchenko, V.M. Yurchenko, O.V. and others (2017), Rozvytok bukhhalters'koho obliku v umovakh hlobalizatsii ekonomiky ta informatyzatsii suspil'stva [Development of accounting in the context of globalization of the economy and informatization of society], PP «Ekskliuzyv-System», Kropyvnyts'kyj, Ukraine, P. 243.
3. Yurchenko, O.V. and Shytyk, B.Yu.(2019), “Sectoral aspect of accounting for social expenditures in the agricultural sector”, Materialy VII mizhnar. nauk.-prakt. konf. m.Kropyvnyts'kyj, 25 zhovtnia 2019 r. [Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference, Kropyvnytskyi, October 25, 2019], Oblik i kontrol' v upravlinni pidpryiemnyts'koiu diial'nistiu [Accounting and control in business management], pp. 287-288.
4. Yurchenko, O.V. (2010), “Problems of management of social expenses of the enterprise”, Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 18, part II, pp. 264-271.

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 2268

Відомості про авторів

О. В. Юрченко

асистент кафедри аудиту, обліку та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

O. Yurchenko

Assistant of the Department of Audit, Accounting and Taxation Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

ORCID:

0000-0003-4397-6698


І. І. Туболець

к. е. н., доцент, доцент кафедри соціального забезпечення та податкової політики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

I. Tubolets

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Security and tax policy University of Customs and Finance, Dnipro

ORCID:

0000-0001-9566-0587

Як цитувати статтю

Юрченко О. В., Туболець І. І. Підходи до управління соціальними витратами підприємств аграрного сектору економіки. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8713 (дата звернення: 21.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.149

Yurchenko, O. and Tubolets, I. (2020), “Approaches to social costs management of agricultural sector enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8713 (Accessed 21 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.149

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.