EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
С. В. Бардаш, О. А. Лаговська, О. С. Новак

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.21

УДК: 336.02

С. В. Бардаш, О. А. Лаговська, О. С. Новак

РОЛЬ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

Актуальність теми дослідження обумовлена швидкими темпами розвитку світового ринку похідних фінансових інструментів та появою на ньому нових інструментів, які часто перебувають за межі регулюючого впливу наглядових органів та можуть чинити негативний вплив як на фінансову безпеку окремих держав так і світову фінансову систему. Наслідки світової фінансової кризи 2007-2008 р.р. продемонстрували нездатність стабілізації ринку похідних фінансових інструментів методами ринкового саморегулювання. А найбільші фінансові інститути США із потужними підрозділами ризик-менеджменту недооцінили ризики похідних фінансових інструментів, в яких тримали відкриті позиції, що призвело до ряду банкрутств та необхідності державних фінансових вливань в комерційні структури. Сьогодні ринок похідних фінансових інструментів продовжує зростати, що потребує розробки належних механізмів захисту фінансової безпеки держави від потенційних загроз операцій з похідними фінансовими інструментами. Метою дослідження є ідентифікація загроз фінансовій безпеці держави від операцій з похідними фінансовими інструментами. Методологічною базою дослідження є загальнонаукові методи пізнання явищ та процесів: абстактно-логічний, синтез, порівняння, узагальнення. В статті досліджено складові фінансової безпеки держави, що визначені Методичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, на предмет загроз від операцій з похідними фінансовими інструментами. Встановлено, що у сфері банківської безпеки найбільше можливостей використання похідних фінансових інструментів та найбільше потенційних загроз. Зокрема, похідні фінансові інструменти можуть укладатися між НБУ та комерційними банками, між комерційними банками, а також між комерційними банками та їх клієнтами. Основні інструменти, що можуть функціонувати у цьому секторі – це свопи НБУ, усі види строкових контрактів, інструменти сек’юритизації кредитів, кредитно-дефолтні свопи; визначено загрози зазначених інструментів. У сфері бюджетно-боргової безпеки визначено загрози та переваги інструментів сек’юритизації державного боргу та ВВП-варантів; у сфері валютної безпеки проаналізовано вплив строкового біржового ринку з похідними на валютні цінності; у сфері грошово-кредитної безпеки проаналізовано загрози процентних свопів. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання виявлених загроз з метою обґрунтування та розробки індикаторів фінансової безпеки держави, що включатимуть вплив від операцій з похідними фінансовими інструментами.

Ключові слова: похідні фінансові інструменти; інструменти сек’юритизації активів; процентні свопи; ВВП-варанти; валютні свопи.

Література

1. Desjardins Jeff All of the World’s Money and Markets in One Visualization. May 27, 2020. URL: https://www.visualcapitalist.com/all-of-the-worlds-money-and-markets-in-one-visualization-2020/?fbclid=IwAR2xHN1ExHUPkyPYjAzchpdo8RFe01GrJuI7Z0a3kJ10C2G1ff7ALE-6rNo
2. Desjardins Jeff Обсяги капіталізації світового ринку деривативів станом на жовтень 2017 р. складали близько 544 трлн. дол США OCTOBER 26, 2017 All of the World’s Money and Markets in One Visualization / The Money Project http://money.visualcapitalist.com/worlds-money-markets-one-visualization-2017/
3. Fabozzi, Frank J. Credit Derivatives Instruments, Applications, and Pricing. – Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004, c.19–21
4. Novak, O., Osadcha, T. and Petruk, O. (2019), «Concept and Classification of Derivative Financial Instruments as A Methodological Precision On Their Regulation in The Financial Services Market», Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 5, No. 3, pp.135–144.
5. Бэр Х.П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов — инновационная техника финансирования банков / пер. с немецкого Алексеев Ю.М., Иванов О.М. М.: Волтерс Клувер, 2007.
6. Глосарій банківської термінології. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123545&cat_id=123512
7. Дас, Сатьяжит. Трейдеры, Пушки и Деньги: известные и неизвестные в сверкающем мире деривативов / Сатьяжит Дас; пер. с англ. [А. Лисовский]. М.: Волтере Клувер, 2008. 440 с.
8. Деякі питання сек’юритизації активів. Газета Цінні папери України. 2007. № 48 (491). URL: http://www.securities.org.ua/securities_paper/review.php?id=491&pub=3322
9. Дзюблюк О.В. Про деякі аспекти використання кредитних деривативів у банківському ризик-менеджменті. Вісник Хмельницького національного університету 2009, № 2, T. 1 с.21-23
10. Каменецкий Ю. Ипотечные облигации в Украине: начало положено. URL: http://review.cbonds.info/article/magazines/151/
11. Кузнєцова Л.В. Абрамова Т.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНИХ ДЕРИВАТИВІВ У ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ Науковий вісник Херсонського державного університету Випуск 18. Частина 1. 2016 с. 168-171
12. Мошенский С.З. Хаос и синергия. Рынок ценных бумаг постиндустриальной эпохи. К.: ВБ «Випол», 2018.
13. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» № 1277 від 29.10.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text
14. Науменкова С.В., Міщенко В.І. Валюта і валютна політика К.: Знання, 2010. 84 с.
15. Національний банк зможе здійснювати валютні інтервенції на умовах своп. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zmoje-zdiysnyuvati-valyutni-interventsiyi-na-umovah-svop
16. Національний банк планує запровадити процентний своп з банками у червні. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-planuye-zaprovaditi-protsentniy-svop-z-bankami-u-chervni
17. Новак О.С., Скородинська Н.М. Розвиток управління державним боргом в Україні. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/10.-finansy-bankivska-sprava-ta-strahuvannya2.pdf
18. Норман П. Управляя рисками. Клиринг с участием центральных контрагентов на глобальных финансовых рынках / Питер Норман; перевод с англ. М.:Манн, Иванов и Фербер, 2013. 704 с.
19. Примостка Л. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: монографія. К.: КНЕУ, 2001. 263 с.
20. Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2019 рік [Електронний ресурс]. URL: https://www.nssmc.gov.ua/about-us/annual-reports/#page-4
21. Секьюритизация и право / Жан Жоб де Вриз Роббе, Поль Али; пер. с англ. М.: Волтерс Клувер, 2008. 600 с.
22. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Джозеф Синки-мл. ; Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 1018 с.
23. Фабоцци Ф.Д. Рынок облигаций: Анализ и стратегии. 2-е изд. исп. и доп. / Фрэнк Дж. Фабоцци; Пер. с агнл. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 950 с.
24. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. М.: Финансы и статистика, 2003.
25. Халл, Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, 6-е издание: Пер. с англ. М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2007. 1056 с.

S. Bardash, O. Lagovska, О. Novak

THE ROLE OF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS IN ENSURING THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE

Summary

The urgency of the research topic is due to the rapid development of the global market of derivative financial instruments and the emergence of new instruments that are often beyond the regulatory influence of supervisors and can have a negative impact on financial security of individual countries and the global financial system. Consequences of the global financial crisis of 2007-2008 demonstrated the inability to stabilize the market of derivative financial instruments by market self-regulation. In addition, the largest US financial institutions with strong risk management units underestimated the risks of derivative financial instruments in which they held open positions, which led to a number of bankruptcies and the need for public financial injections into commercial structures. Today, the market for derivative financial instruments continues to grow, which requires the development of appropriate mechanisms to protect the financial security of the state from potential threats to transactions with derivative financial instruments. The purpose of the study is to identify threats to the financial security of the state from transactions with derivative financial instruments. The methodological basis of the study is general scientific methods of cognition of phenomena and processes: abstract-logical, synthesis, comparison, generalization. The article examines the components of financial security of the state, defined by the Guidelines for calculating the level of economic security of Ukraine, in terms of threats from transactions with derivative financial instruments. It is established that in the field of banking security there are the most opportunities to use derivative financial instruments and the most potential threats. In particular, derivative financial instruments may be concluded between the NBU and commercial banks, between commercial banks, as well as between commercial banks and their clients. The main instruments that can operate in this sector are NBU swaps, all types of futures contracts, loan securitization instruments, credit default swaps; the main threats to these tools are identified. In the area of budget and debt security, the threats and advantages of public debt securitization instruments and GDP warrants have been identified; in the field of currency security the influence of the futures exchange market with derivatives on currency values is analysed; in the area of monetary security, the threats of interest rate swaps were analysed. The practical significance of the study lies in the possibility of using the identified threats to justify and develop indicators of financial security of the state, which will include the impact of transactions with derivative financial instruments.

Keywords: derivative financial instruments; asset securitization instruments; interest rate swaps; GDP warrants; currency swaps.

References

1. Desjardins, Jeff (2020), “All of the Worlds Money and Markets in One Visualization”, Visual Capitalist, [Online], available at: https://www.visualcapitalist.com/all-of-the-worlds-money-and-markets-in-one-visualization-2020/?fbclid=IwAR2xHN1ExHUPkyPYjAzchpdo8RFe01GrJuI7Z0a3kJ10C2G1ff7ALE-6rNo
2. Desjardins, Jeff (2017), “The volume of capitalization of the global derivatives market as of October 2017 amounted to about 544 trillion”, Visual Capitalist, [Online], available at: http://money.visualcapitalist.com/worlds-money-markets-one-visualization-2017/
3. Fabozzi, Frank J. (2004), Credit Derivatives Instruments, Applications, and Pricing. – Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, pp.19–21.
4. Novak, O., Osadcha, T. and Petruk, O. (2019), “Concept and Classification of Derivative Financial Instruments as A Methodological Precision On Their Regulation in The Financial Services Market”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 5, issue. 3, pp.135–144.
5. Bjer, H.P. (2007), Sek'juritizacija aktivov: sek'juritizacija finansovyh aktivov — innovacionnaja tehnika finansirovanija bankov [Securitization of assets: securitization of financial assets - an innovative technique for financing banks], Volters Kluver, Moscow, Russia.
6. National Bank of Ukraine, Glossary of banking terminology, available at: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123545&cat_id=123512
7. Das, Sat'jazhit. Trejdery 92008), Pushki i Den'gi: izvestnye i neizvestnye v sverkajushhem mire derivativov [Traders, Guns and Money: Famous and Unknown in the Glittering World of Derivatives], Volters Kluver, Moscow, Russia, P. 440.
8. “Some asset securitization issues”, Hazeta Tsinni papery Ukrainy, 2007, vol. 48 (491), available at: http://www.securities.org.ua/securities_paper/review.php?id=491&pub=3322
9. Dziubliuk, O.V. (2009), “On some aspects of the use of credit derivatives in banking risk management”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, issue 2, vol. 1, pp.21-23.
10. Kameneckij, Ju. (2007), “Mortgage bonds in Ukraine: the beginning has been made”, [Online], available at: http://review.cbonds.info/article/magazines/151/
11. Kuznietsova, L.V. and Abramova, T.Yu. (2016), “Peculiarities of the use of credit derivatives in the activities of banks”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Vol.18, part 1, pp. 168-171.
12. Moshenskij, S.Z. (2018), Haos i sinergija. Rynok cennyh bumag postindustrial'noj jepohi [Chaos and synergy. The securities market of the post-industrial era], VB «Vipol», Kyiv, Ukraine.
13. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "On approval of Guidelines for calculating the level of economic security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text
14. Naumenkova, S.V. and Mishchenko, V.I. (2010), Valiuta i valiutna polityka [Currency and monetary policy], Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 84.
15. The National Bank of Ukraine, “The National Bank will be able to carry out foreign exchange interventions on a swap basis”, [Online], available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zmoje-zdiysnyuvati-valyutni-interventsiyi-na-umovah-svop
16. . The National Bank of Ukraine, “The National Bank plans to introduce an interest rate swap with banks in June”, [Online], available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-planuye-zaprovaditi-protsentniy-svop-z-bankami-u-chervni
17. Novak, O.S. and Skorodynska, N.M. (2020), “Development of public debt management in Ukraine”, [Online], available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/10.-finansy-bankivska-sprava-ta-strahuvannya2.pdf
18. Norman, P. (2013), Upravljaja riskami. Kliring s uchastiem central'nyh kontragentov na global'nyh finansovyh rynkah [By managing risks. Clearing with Central Counterparties in Global Financial Markets], Mann, Ivanov i Ferber, Moscow, Russia, P. 704.
19. Prymostka, L. (2001), Finansovi deryvatyvy: analitychni ta oblikovi aspekty: monohrafiia [inancial derivatives: analytical and accounting aspects: monograph], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 263.
20. National Commission on Securities and Stock Market (2020), Annual report of the National Commission on Securities and Stock Market for 2019,[Online], available at: https://www.nssmc.gov.ua/about-us/annual-reports/#page-4
21. Zhan Zhob de Vriz Robbe, Pol' Ali (2008), Sek'juritizacija i pravo [Securitization and Law], Volters Kluver, Moscow, Russia, P. 600.
22. Sinki Dzh. (2007), Finansovyj menedzhment v kommercheskom banke i v industrii finansovyh uslug [Financial management in a commercial bank and in the financial services industry], Al'pina Biznes Buks, Moscow, Russia, P. 1018.
23. Fabocci, F.D. (2007), Rynok obligacij: Analiz i strategii [Bond Market: Analysis and Strategies], 2nd ed., Al'pina Biznes Buks, Moscow, Russia, P. 950.
24. Fel'dman, A.B. (2003), Proizvodnye finansovye i tovarnye instrumenty [Derivative financial and commodity instruments], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
25. Hall, Dzhon K. (2007), Opciony, f'juchersy i drugie proizvodnye finansovye instrumenty [Options, Futures and Other Derivative Financial Instruments], 6th ed., OOO «I.D.Vil'jams», Moscow, Russia, P. 1056.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5861

Відомості про авторів

С. В. Бардаш

д. е. н., професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

S. Bardash

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business and Consulting, National University of Life and Environmental sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5711-5229


О. А. Лаговська

д. е. н., професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, Державний університет «Житомирська політехніка»

O. Lagovska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Department of Information Systems in Management and Accounting, State University "Zhytomyr Politechnika"

ORCID:

0000-0001-9517-0499


О. С. Новак

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний університет «Житомирська політехніка»

О. Novak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, State University "Zhytomyr Politechnika"

ORCID:

0000-0002-5671-0306

Як цитувати статтю

Бардаш С. В., Лаговська О. А., Новак О. С. Роль похідних фінансових інструментів у забезпеченні фінансової безпеки держави. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8714 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.21

Bardash, S., Lagovska, O. and Novak, О. (2021), “The role of derivative financial instruments in ensuring the financial security of the state”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8714 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.