EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Т. Ш. Дашевська

УДК: 658.8:339.138

Т. Ш. Дашевська

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Визначено зміст, роль та значення інновацій в площині функціонування та розвитку суб’єктів господарювання на різних рівнях економічної системи. Обґрунтовано, що сутнісна відмінність інноваційного виду розвитку полягає насамперед у первинному та визначальному характері свідомих та цілеспрямованих дій щодо створення, відбору, впровадження нововведень, орієнтованих на системні зміни стану підприємства. Удосконалено визначення сутності процесу інноваційного розвитку підприємства. Встановлено склад та взаємозв’язок принципів побудови та функціонування механізму інноваційного розвитку підприємства. Доведено доцільність використання принципу конкурентного сегментування інновацій. Встановлено зміст принципу конкурентного сегментування інновацій сутність цього принципу, що полягає у обов'язковості позиціонування складових комплексу створюваних інновацій (для структурного упорядкування набору передбачуваних нововведень) за джерелами утворення конкурентних переваг (інновації необхідно співвідносити з джерелами утворення конкурентних переваг). Розглянуто підходи щодо структурної побудови механізму інноваційного розвитку підприємства. Визначено властивість ієрархічної багаторівневості механізму інноваційного розвитку підприємства, що зумовлюється багатоцільовим характером, різноаспектністю та неоднозначністю форм і результатів виявлення інноваційного процесу.

Tetyana Dashevska

THE ENTERPRISE INNOVATIVE DEVELOPMENT MECHANISM FORMATION

Summary

The theoretical provisions generalization and recommendations development for the enterprise innovative development mechanism formation has been determined as the study's purpose. The content, role, and significance of innovations have been defined in the plane of functioning and economic entities' development at different economic system levels. It has been substantiated that the essential difference of the innovative development type consists of primary and defining character of conscious and purposeful actions concerning creation, selection, the introduction of the innovations focused on system changes of a condition of the enterprise. The essence interpretation of the enterprise's innovative development process has been improved. The principles composition and interrelation for the enterprise innovative development mechanism construction and operation have been established. The practicality of using the innovations competitive segmentation principle has been proven. The innovations competitive segmentation principle essence has been filed as the innovations creation components obligatory positioning (for the structural organization of the envisaged designs set) through the competitive advantage formation sources (innovations must be correlated with the competitive advantage sources). The approaches to the enterprise's innovative development mechanism structural construction have been considered. The enterprise innovative development mechanism hierarchical multilevel characteristic has been determined. This characteristic has been grounded by the multi-purpose nature, diversity, and ambiguity of the innovation process forms and results. It has been established that the organizational and functional complexity of the enterprise innovative development mechanism is associated with the substantive branching of contradictory relationships in the "motives-processes-results" system, which is a sequence of this mechanism action in space and time. It has been proved that ensuring a positive attitude, initiative, and staff activity in the various innovations development and implementation requires a differentiated approach to stimulate the active participation of multiple individuals and groups of people in the innovation activities.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 6195

Відомості про авторів

Т. Ш. Дашевська

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

Tetyana Dashevska

Tetyana DashevskaPostgraduate student of International Economic Relations, University of Customs and Finance (Dnipro, Ukraine)

Як цитувати статтю

Дашевська Т. Ш. Формування механізму інноваційного розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8715 (дата звернення: 28.02.2024).

Dashevska, Tetyana (2018), “The enterprise innovative development mechanism formation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8715 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.