EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКУ: ЧИННИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В. В. Рисін, А. П. Біда

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.1

УДК: 336.7

В. В. Рисін, А. П. Біда

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКУ: ЧИННИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

Фінансова стійкість банків відіграє важливу роль у формуванні довіри до банківського сектору. У статті розглянуті теоретичні підходи до трактування поняття «фінансова стійкість банку». Систематизовано перелік внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на фінансову стійкість банків з урахуванням специфіки їх діяльності в Україні. Фінансова стійкість є ключовим орієнтиром при плануванні діяльності комерційних банків, загалом її показники відображають рівень ризиковості функціонування суб’єкта банківської системи. Управління фінансовою стійкістю має значний вплив на діяльність банків. Для виявлення особливостей забезпечення фінансової стійкості банку на регіональному рівні проведено оцінку показників діяльності АТ АКБ «Львів» - банку з іноземним капіталом, діяльність якого сконцентрована у Західному регіоні України. Для коефіцієнтного аналізу здійснено розрахунок низки показників: коефіцієнта співвідношення власного капіталу та активів, відношення статутного капіталу до балансового капіталу, мультиплікатора капіталу, коефіцієнта надійності, коефіцієнта співвідношення власного капіталу та залучених коштів. Також проведено факторний аналіз показника надійності та співвідношення власного капіталу і залучених коштів з метою вимірювання впливу факторів (величини власного капіталу, зобов’язань та залучених коштів) на величину результативних показників, оскільки коефіцієнтний аналіз дозволяє лише проаналізувати динаміку їх змін. За результатами аналізу, фінансовий стан АТ АКБ «Львів» можна визначити як задовільний, оскільки базові показники перебувають у межах рекомендованих значень, але значення цих показників є нестабільними з огляду на чутливість до ринкових коливань. Для підтримки достатнього для нормального функціонування рівня фінансової стійкості банку необхідно збільшувати величину власного капіталу, щоб зберігати фінансову стійкість в довгостроковій перспективі; вдосконалювати процентну політику у контексті встановлення ефективних процентних ставок за кредитами та підвищення показника чистої процентної маржі, який показує здатність банку отримувати чистий прибуток і покривати витрати і ризики; зменшувати адміністративні та інші витрати, які знижують прибутковість активів та негативно впливають на обсяг чистого прибутку банку.

Ключові слова: банк; стійкість; фінансова стійкість банку; чинники фінансової стійкості; коефіцієнти фінансової стійкості; капіталізація.

Література

1. Гарбар Є.С. Фактори впливу на фінансову стійкість банку в умовах нестабільного економічного середовища. Науковий вісник Ужгородського університету Серія "Економіка". 2015. Випуск 1 (45). Т.1 C. 184-187.
2. Черничко С.Ф., Черничко С.С., Пелехач І.І. Банківський сектор економіки України: огляд основних тенденцій і перспектив розвитку. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. 2017. Випуск 2(8). С.182-189
3. Довгаль Ю.С., Чамара Р.О. Сутність фінансової стійкості комерційного банку та ефективні шляхи її забезпечення. Режим доступу до ресурсу: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1501/15djssfs.pdf.
4. Золковер А.О., Гуменюк А.О. Методи забезпечення фінансової стійкості комерційних банків. International scientific journal. 2015. № 2. С. 32-35.
5. Юрчишена Л.В., Подолян С.В. Оцінка фінансової стійкості комерційного банку. Регіональна бізнес-економіка та управління. 2013. № 3. С. 72-79.
6. Русіна Ю.О., Легейда А.Г. Забезпечення фінансової стійкості комерційного банку. International scientific journal. 2015. № 2. С. 87-90.
7. Дзюблюк О.В. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія / О. В. Дзюблюк, В. В. Корнєєв, В. І. Міщенко та ін. ; за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2017. 298с.
8. Шіллер Р.І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення К.: Наук. думка, 1998. 158 с.
9. Cihak M. Bank Profitability and Financial Stability. International Monetary Fund. 2019. Р. 2–50.
10. Ruza, C., de la Cuesta-González, M., & Paredes-Gazquez, J. Banking system resilience: an empirical appraisal. Journal of Economic Studies. 2019. №46. Вип.6. Режим доступу до ресурсу: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JES-06-2018-0199/full/html
11. MacDonald, C., & van Oordt, M. R. Using market-based indicators to Assess banking System Resilience. Bank of Canada Financial System Review. 2017. P. 29-41.
12. Papadimitriou, T., Gogas, P., & Agrapetidou, A. The resilience of the US banking system. International Journal of Finance & Economics. 2020
13. Крухмаль О. В. Оцінка фінансової стійкості на підставі визначення критеріїв динаміки стабільної діяльності банку. Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. 2018. №9. С. 43-50.
14. Реверчук О. Банківський сектор та його структура в Україні. Формування ринкової економіки в Україні. 2009. Вип. 19. С. 420-424.
15. Склеповий Є. В. Складові стійкості комерційного банку. Фінанси України. 2017. №5. С. 138–143.
16. Науменкова С. В., Міщенко С. В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури. К. : УБС, ЦНДНБУ, 2009. 384 с.
17. Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению. Вашингтон: Международный Валютный Фонд, 2007. 324 с.
18. Корженко, К. А. Підходи до класифікації факторів, що впливають на стійкість банківської установи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2015. 12 (1). С.191-195.
19. MIND.ua. Рейтинг надійності банків України 2020. Режим доступу до ресурсу: https://mind.ua/banks/rating.
20. Офіційний сайт АТ АКБ «Львів». Фінансова звітність. Режим доступу до ресурсу: https://www.banklviv.com/finansova-zvitnist/
21. Дані наглядової статистики. Балансові звіти банків. Режим доступу до ресурсу: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1

V. Rysin, A. Bida

FINANCIAL RESILIENCE OF THE BANK: FACTORS AND FEATURES OF PROVIDING

Summary

The financial resilience of banks plays an important role in building confidence in the banking sector. The article considers theoretical approaches to the interpretation of the concept of "financial resilience of the bank". The list of internal and external factors that affect the financial resilience y of banks is systematized, taking into account the specifics of banks’ activities in Ukraine. Financial resilience plays a significant role in planning the performance of commercial banks, in general, its indicators reflect the risk level of the banking system. Financial resilience management has a significant impact on the functioning of banks. To identify the features of ensuring the bank financial resilience at the regional level we assessed the performance of JSCB "Lviv" - a bank with foreign capital, whose operations are concentrated in the Western region of Ukraine. For the coefficient analysis, a number of indicators were calculated: the ratio of equity to assets, the ratio of authorized capital to balance sheet capital, the capital multiplier, the reliability ratio, the ratio of equity and borrowed funds. A factor analysis of the reliability indicator and the ratio of equity and borrowed funds to measure the impact of factors (equity, liabilities and borrowed funds) on the value of performance indicators, as the coefficient analysis allows only to analyze the dynamics of their changes. According to the results of the analysis, the financial condition of JSCB "Lviv" can be defined as satisfactory, as the baseline indicators are within the recommended values, but the values of these indicators are unstable due to sensitivity to market fluctuations. To maintain a sufficient level of financial stability of the bank for normal functioning, we recommend to increase the amount of equity to maintain financial stability in the long run; improve interest rate policy in the context of setting effective interest rates on loans and raising the net interest margin, which shows the bank's ability to generate net income and cover costs and risks; reduce administrative and other costs that reduce the return on assets and negatively affect the bank's net profit.

Keywords: ank; resilience; financial resilience; factors of financial resilience; ratios of financial resilience; capitalization.

References

1. Garbar, E.S. (2015), “Factors influencing the financial stability of the bank in an unstable economic environment”, Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series "Economy", Issue 1 (45). vol.1, pp.184-187.
2. Chernychko, S.F., Chernychko, S.S. and Pelekhach, I.I. (2017), “The banking sector of the Ukrainian economy: an overview of the main trends and prospects for development”, Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomika, vol. 2(8), pp. 182-189.
3. Dovgal, Y.S. and Chamara, R.O. (2015), “The essence of financial stability of a commercial bank and effective ways to ensure it”, available at: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1501/15djssfs.pdf (Accessed 22 February 2021)
4. Zolkover, A.O. and Gumenyuk, A.O. (2015), “Methods of ensuring the financial stability of commercial banks”, International scientific journal, vol. 2, pp. 32-35.
5. Yurchishena, L.V. and Podolyan, S.V. (2013), “Assessment of financial stability of a commercial bank”, Rehionalna biznes-ekonomika ta upravlinnia, vol. 3, pp. 72-79.
6. Rusina, Y.O. and Legeida, A.G. (2015), “Ensuring the financial stability of a commercial bank”, International scientific journal, vol.2, pp. 87-90.
7. Dzyublyuk, O.V., Kornieiev, V.V., Mishchenko, V.I (2017), Teoriia i praktyka hroshovoho obihu ta bankivskoi spravy v umovakh hlobalnoi finansovoi nestabilnosti: monohrafiia [Theory and practice of money circulation and banking in the conditions of global financial instability: monograph], FOP Osadtsa Yu.V., Ternopil, Ukraine.
8. Schiller, R.I. (1998), Finansova stiikist komertsiinoho banku ta shliakhy yii zmitsnennia [Financial stability of a commercial bank and ways to strengthen it], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
9. Cihak, M. (2019), Bank Profitability and Financial Stability, International Monetary Fund.
10. Ruza, C., de la Cuesta-González, M., & Paredes-Gazquez, J. (2019), “Banking system resilience: an empirical appraisal”, Journal of Economic Studies, vol. 46, issue 6, available at: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JES-06-2018-0199/full/html (Accessed 26 February 2021).
11. MacDonald, C., & van Oordt, M. R. (2017), “Using market-based indicators to Assess banking System Resilience”, Bank of Canada Financial System Review, 29-41.
12. Papadimitriou, T., Gogas, P., & Agrapetidou, A. (2020), “The resilience of the US banking system”, International Journal of Finance & Economics
13. Krukhmal, O.V. (2018), “Estimation of financial stability on the basis of definition of criteria of dynamics of stable activity of bank”, Actual problems of economy, vol. 9, pp. 43-50.
14. Reverchuk, O. (2009), “The banking sector and its structure in Ukraine”, Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini, vol. 19, pp. 420-424.
15. Sklepoviy, E.V. (2017), “Components of the stability of a commercial bank”, Finansy Ukrainy, vol. 5, pp. 138–143.
16. Naumenkova, S.V. and Mishchenko, S.V. (2009), Rozvytok finansovoho sektoru Ukrainy v umovakh formuvannia novoi finansovoi arkhitektury [Development of the financial sector of Ukraine in terms of forming a new financial architecture] / UBS, CNDNBU, Kyiv, Ukraine.
17. International Monetary Fund (2007), Indicators of financial stability. Compilation guide, Washington.
18. Korzhenko, K.A. (2015). “Approaches to the classification of factors, influencing on the bank institution resilience”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, vol.12 (1), pp. 191-195.
19. MIND.ua (2020), “Reliability rating of Ukrainian banks 2020”, available at: https://mind.ua/banks/rating. (Accessed 26 February 2021)
20. The Official site of JSCB "Lviv" (2020), “Financial Statements”, available at: https://www.banklviv.com/finansova-zvitnist/ (Accessed 26 February 2021)
21. The Official site of the National bank of Ukraine (2020), “Supervisory statistics data. Balance sheets of banks”, available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1 (Accessed 26 February 2021).

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 9371

Відомості про авторів

В. В. Рисін

д. е. н., професор кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

V. Rysin

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-2883-4563


А. П. Біда

студентка освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування», Національний університет «Львівська політехніка»

A. Bida

student of educational-scientific program “Finance, banking and insurance”,Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-4667-409X

Як цитувати статтю

Рисін В. В., Біда А. П. Фінансова стійкість банку: чинники та особливості забезпечення. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8731 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.1

Rysin, V. and Bida, A. (2021), “Financial resilience of the bank: factors and features of providing”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8731 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.