EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА ІНДЕКСАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ОБЛІКОВІ ПРОЦЕДУРИ
О. В. Усатенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.2

УДК: 657.1

О. В. Усатенко

МЕТОДИКА ІНДЕКСАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ОБЛІКОВІ ПРОЦЕДУРИ

Анотація

У статті зазначено, що облікові процедури, пов’язані з оплатою праці завжди є одним з найважливіших та надскладних ділянок обліку через наявність постійних змін в законодавстві. Проведення індексації заробітної плати завжди перебуває під пильною увагою всіх користувачів облікової інформації. На те є дві причини: перша - це мінімальна державна гарантія, а друга – штраф за недотримання такої гарантії за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Узагальнено та систематизовано нормативно-правове регулювання індексації заробітної плати для цілей бухгалтерського обліку. Встановлена відповідальність за неправильний розрахунок, порушення термінів, невиплату індексації. Суми індексації є невід’ємною частиною заробітної плати. Отже, неправильний розрахунок, порушення термінів, невиплата індексації прирівнюється до невиплати заробітної плати. Чітка та визначена методика проведення індексації є необхідною умовою ефективного управління бізнесом. Для окреслення методики проведення індексації здійснено методологічне тлумачення таких термінів: поріг індексації, індекс споживчих цін, базовий місяць, коефіцієнт індексації. Запропонована методика проведення індексації, яка складається з наступних етапів: встановлення факту необхідності проведення індексації, встановлення видів доходів працівників, які підлягають індексації, окреслення межі доходів та базових понять, розрахунок суми індексації. Продемонстровано документальне оформлення розрахунку суми індексації заробітної плати. Зазначено, що суми виплат, пов’язаних з валоризацією доходів працівників відносяться до фонду додаткової заробітної плати у місяці, в якому вони фактично нараховані. При цьому сума індексації обкладається податком з доходів фізичних осіб та військовим збором, а також є об’єктом для нарахування єдиним соціальним внеском. З метою удосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам в частині індексації заробітної плати, запропоновані додаткові субрахунки обліку.

Ключові слова: доходи; індексація; відповідальність; розрахунок індексації; методика; облікові процедури.

Література

1. Сук П.Л. Організація обліку праці та її оплати. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2011. №8. 423-430;
2. Машевська А. А. Теоретичні основи обліку розрахунків з оплати праці та їх відображення в обліку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 6. 23;
3. Овсюк Н. В., Вільман І. Ю. Особливості організації обліку праці та її оплати. Економіка і суспільство. 2016. № 6. 379-383;
4. Ярмішко С. В. Проблеми організації обліку оплати праці та принципи її вдосконалення на підприємстві. Управління розвитком. 2014. 9. 24-26;
5. Каткова Н. В., Маслова К. В. Особливості обліку оплати праці в сучасних умовах та шляхи його вдосконалення. Економіка та суспільство. 2017. 8. 762-767;
6. Покатаєва О. В., Кошулинська Г. О. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві. Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво. 2010. 3. 139-141;
7. Кучма О. До питання індексації заробітної плати. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 1(106). 2018. 47-49;
8. Юрчик Г. Соціальний захист зайнятого населення України в умовах економічної нестабільності. Україна: аспекти праці. 2015. 1. 34-42;
9. Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення : Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 17.07.2003 № 1078 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1078-2003-%D0%BF (дата звернення: 19.02.2021);
10. Кодекс законів про працю України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/322-08 (дата звернення: 19.02.2021);
11. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/108/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 19.02.2021);
12. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України від 05.10.2000 № 2017-III // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2017-14 (дата звернення: 19.02.2021);
13. Про індексацію грошових доходів населення : Закон України від 03.07.1991 № 1282-XII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1282-12 (дата звернення: 19.02.2021);
14. Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати : Наказ; Держкомстат України від 13.01.2004 № 5 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0114-04 (дата звернення: 19.02.2021);
15. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» : Наказ; Мінфін України від 28.10.2003 № 601 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1025-03 (дата звернення: 19.02.2021);
16. Про Державний бюджет України на 2021 рік : Закон України; Бюджет, Розподіл, Перелік від 15.12.2020 № 1082-IX // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1082-20 (дата звернення: 01.03.2021);
17. Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці (Форми N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7) : Наказ; Держкомстат України від 05.12.2008 № 489 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0489202-08 (дата звернення: 24.02.2021).

O. Usatenko

METHODOLOGY OF WAGE INDEXATION: ACCOUNTING PROCEDURES

Summary

The article states that payroll accounting procedures are always one of the most important and complex areas of accounting due to the constant changes in legislation. Wage indexation is always under the close attention of all users of accounting information. Because indexation is a minimum state guarantee. Enterprises are fined for non-compliance with such a guarantee for each employee. The normative-legal regulation of wage indexation for accounting purposes is generalized and systematized. Liability for incorrect calculation, violation of deadlines, non-payment of indexation is established. Indexation amounts are an integral part of wages. Incorrect calculation, violation of deadlines, non-payment of indexation is equated to non-payment of wages. A clear and defined method of indexing is a necessary condition for effective business management. To outline the methodology of indexation, a methodological interpretation of the following terms: indexation threshold, consumer price index, base month, indexation coefficient. The method of indexation is proposed, which consists of the following stages: establishing the fact of the need for indexation, establishing the types of income of employees to be indexed, outlining the income limit and basic concepts, calculating the amount of indexation. The documentation of the calculation of the amount of wage indexation is demonstrated. It is noted that the amounts of payments related to the recalculation of employee income are attributed to the additional salary fund in the month in which they are actually accrued. In this case, the amount of indexation is subject to personal income tax and military duty, and is also subject to a single social contribution. In order to improve the accounting of payments to employees in terms of wage indexation, additional subaccounts of accounting are proposed. Additional accounting accounts of accrued indexation will improve the overall accounting and analytical data system in terms of one of the most important and complex areas of accounting. And also ensure the stability of the enterprise by providing a system of control over the minimum state guarantee.

Keywords: income; indexation; responsibility; indexation calculation; methodology; accounting procedures.

References

1. Suk, P.L. (2011), “Organization of labor accounting and payment”, Ekonomichni nauky. Ceriia: Oblik i finansy, vol.8, pp. 423-430;
2. Mashevska, A.A. (2019), “Theoretical bases of accounting for payroll and their reflection in accounting”. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 6. pp. 23;
3. Ovsiuk, N.V. and Vilman I.Yu. (2016), “Features of the organization of labor accounting and its payment”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 6, pp. 379-383;
4. Yarmishko, S.V. (2014), “Problems of organization of payroll accounting and principles of its improvement at the enterprise”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 9, pp. 24-26;
5. Katkova, N.V. and Maslova, K.V. (2017), “Features of payroll accounting in modern conditions and ways to improve it”, Ekonomika ta suspilstvo, vol. 8, pp. 762-767;
6. Pokataieva, O.V., Koshulynska, H.O. (2010), “Ways to improve the system of remuneration at the enterprise”, Derzhava ta rehiony. Naukovo-vyrobnychyi zhurnal. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 3, pp. 139-141;
7. Kuchma, O. “On the issue of wage indexation” (2018), Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky, vol. 1(106), pp. 47-49.
8. Yurchyk, H. (2015), “Social protection of the employed population of Ukraine in conditions of economic instability”, Ukraina: aspekty pratsi, vol. 1, pp. 34-42;
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), “The procedure for indexation of monetary income of the population”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/1078-2003-%D0%BF (Accessed 19 Feb 2021);
10. Verkhovna Rada of Ukraine (1971), “Labor Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/322-08 (Accessed 19 Feb 2021);
11. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), “Law of Ukraine “About wages”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/108/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 19 Feb 2021);
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2000), “Law of Ukraine “About state social standards and state social guarantees”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/2017-14 (Accessed 19 Feb 2021);
13. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), “Law of Ukraine “On the indexation of monetary income of the population”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/1282-12 (Accessed 19 Feb 2021);
14. State Statistics Committee of Ukraine (2004), “Instruction on wage statistics”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0114-04 (Accessed 19 Feb 2021);
15. Ministry of Finance of Ukraine (2003), “National Accounting Standard 26 “Payments to employees”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1025-03 (Accessed 19 Feb 2021);
16. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), “Law of Ukraine “On the State Budget of Ukraine for 2021”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/1082-20 (Accessed 01 March 2021);
17. State Statistics Committee of Ukraine (2008), “On approval of standard forms of primary accounting documentation for labor statistics”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0489202-08 (Accessed 24 Feb 2021);

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 8593

Відомості про авторів

О. В. Усатенко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

O. Usatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of accounting and audit, National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

ORCID:

0000-0003-3198-9002

Як цитувати статтю

Усатенко О. В. Методика індексації оплати праці: облікові процедури. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8732 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.2

Usatenko, O. (2021), “Methodology of wage indexation: accounting procedures”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8732 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.