EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
Ю. О. Гернего, О. О. Ляхова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.3

УДК: 336.77

Ю. О. Гернего, О. О. Ляхова

ФІНАНСУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті представлено ретроспективний огляд динаміки фінансування розвитку альтернативних джерел енергії у світовому масштабі, для якого характерним є постійне зростання інвестицій та їх ефективності. Представлена характеристика стратегічних пріоритетів розвитку енергетичного сектору в Україні та суб’єктів різних форм власності, що їх реалізують. Констатовано, що згідно математичної моделі сценаріїв розвитку вітчизняної енергетики у довгостроковій перспективі можливо очікувати поступовий перехід об'єднаної енергосистеми України на повністю відновлювану енергосистему. Доведено, що підвищення потенціалу альтернативної енергетики в Україні пов’язано із можливістю залучення фінансових ресурсів із різних джерел та розкрито їх особливості. На основі дослідження практичних аспектів фінансування відновлювальних джерел енергії розкрито специфіку фінансування потенціалу розвитку альтернативної енергетики в Україні та виокремлено фактори, що її визначають.

Ключові слова: фінансове забезпечення; альтернативна енергетика; міжнародні фонди; гранти; зелені бонди.

Література

1. Clean Energy Investment Trends / Adrian Whiteman, Tobias Rinke, Javier Esparrago et al. – BNEF. – 2017.
2. Шульга М., Іващенко А. за заг. редакцією Мазярчука В. М. Зарубіжний досвід стимулювання відновлюваної енергетики (досвід КНР та Індії). Київ : Офіс з фінансового та економічного аналізу у ВР України, 2017. 33 с.
3. Ліщук, В.І., Ліщук, М.Є., Московчук, А.Т. Використання відновлюваних ресурсів в енергетиці: світові стратегії та сценарії розвитку енергетичного ринку. Економічний форум. 2017. Вип. 2. C.30-35.
4. Рязанова Н. О. Економічні механізми розвитку відновлюваної енергетики. Економiка та держава. 2017. № 9. С. 58–61.
5. Курбатова Т. О. Наукові засади організаційно-економічного механізму управління розвитком відновлювальної енергетики: автореферат... канд. економ. наук, спец.: 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Суми: СумДУ. 2016. 20 с.
6. Енергетична стратегія України до 2035 року: «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» Схвалена розпорядженням КМУ від 18 серпня 2017 р. № 605-р. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112 (дата звернення 25.02.2021).
7. Iнвестиції у відновлювані джерела енергії – крок у майбутнє. USELF. ЄБРР. URL: http://www.uself.com.ua/index.php?L=2 (дата звернення 25.02.2021).
8. Gernego Iu., Dyba O. Energy efficiency financing: innovative models and strategies. PNAP. 2016. Vol. 18, № 3. P. 79–88.
9. Фінансування проектів зеленого росту. НЕФКО. URL: https://www.nefco.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BA%D0%BE/ (дата звернення 26.02.2021).
10. Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р). URL: https://e5p.eu/?fbclid=IwAR0v4QjVxBJKZIjN_gSXypewNWEVxmyCHKnsjfGGGS0uEjJEaXC1pdMvW2I (дата звернення 26.02.2021).
11. Офіційний сайт Укргазбанку. «Беззаставні кредити на енергоефективність». URL: уhttp://www.ukrgasbank.com/press_center/news/12586-bezzalogovye_kredity_na_energoeffektivnost_ukrgazbank_i_yunido_predstavili_rabotu_fonda_garantirovaniya_kreditov (дата звернення 27.02.2021).
12. Лепетюха Н. В. Ринок енергоресурсів України: сучасний стан та проблеми розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 537 – 543.
13. Офіційний сайт Державної служби статистики України «Енергетичний баланс України за 2019 рік». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/11/148.doc (дата звернення 27.02.2021).
14. Офіційний сайт Wartsila Energy «Шлях до 100% відновлюваної енергосистеми в Україні». 2020. №2. URL: https://drive.google.com/file/d/1V2rZ5u4koIa3PDDtpzJPfOnZJFcd7_Lu/view (дата звернення 27.02.2021).
15. Клопов І. Механізми державної підтримки альтернативної енергетики. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 1. С. 117-124
16. Офіційний сайт Укргазбанку «Беззаставні кредити на енергоефективність». URL: http://www.ukrgasbank.com/press_center/news/12586-bezzalogovye_kredity_na_energoeffektivnost_ukrgazbank_i_yunido_predstavili_rabotu_fonda_garantirovaniya_kreditov (дата звернення 28.02.2021).
17. Офіційний сайт Укргазбанку «Відкрита акредитація ЕРС-контракторів». URL: https://www.ukrgasbank.com/eco/epc_contr (дата звернення 28.02.2021).
18. Офіційний сайт Укргазбанку «Європейський Зелений Курс» (European Green Deal). URL: https://www.ukrgasbank.com/eco/epc_contr (дата звернення 28.02.2021).
19. Green Bond Market Highlights. Climate bonds. 2018. URL: https://www.climatebonds.net/resources/reports/2018-green-bond-market-highlights (дата звернення 02.03.2021).
20. Закон України «Про енергозбереження» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 05.03.2021)
21. М. Білявський. Орієнтири розвитку альтернативної енергетики України до 2030р. Центр О. Разумкова URL: https://razumkov.org.ua/statti/oriientyry-rozvytku-alternatyvnoi-energetyky-ukrainy-do-2030r#a12 (дата звернення 07.03.2021)
22. Закон України «Про ринок електричної енергії» – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text (дата звернення 07.03.2021)

Iu. Gernego, O. Liakhova

FINANCING THE POTENTIAL OF ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the research of the global tendencies and dynamics of financing the development of alternative energy sources. The current issue has received considerable critical attention due to the constant growth of investment into the alternative energy sources and their efficiency worldwide. The main characteristics of strategic priorities of development of the energy sector in Ukraine and the subjects of various forms of ownership that implement them are represented. Understanding the complexity of the chosen issue, it is concerned that according to the mathematical model of the main scenarios of domestic energy development in the long term, there is a possibility to expect a gradual transition of the unified energy system of Ukraine to a fully renewable energy system. It is proved that the increase of the potential of alternative energy in Ukraine is connected with the possibility of attracting financial resources from different sources. The structure of energy production in Ukraine and the possible sources for its financing are analyzed. The primary features of alternative energy financial support in our country are revealed. Based on the study of practical aspects of financing renewable energy sources, the specifics of financing the potential for the development of alternative energy in Ukraine are concerned. The considerable attention is paid to the identification of the factors that determine the potential for the development of alternative energy in our country. In order to strengthen the role of alternative energy in Ukraine, it is considered the importance to pay attention to the following factors that determine the features of financing its development, including: growing demand for "environmental" investments; the need for significant amounts of funding; expansion of the share of debt financing for development; equity nature of financing; application of practical financial mechanisms of state stimulation of energy production from renewable sources; the need for the introduction of "green" innovative technologies and the possible areas of their financing.

Keywords: financial support; alternative energy; international funds; grants; green bonds.

References

1. Whiteman, A. Rinke, T. and Esparrago, J. (2017), Clean Energy Investment Trends, BNEF, London, UK
2. Shulha, M. and Ivaschenko, A. (2017), Zarubizhnyj dosvid stymuliuvannia vidnovliuvanoi enerhetyky (dosvid KNR ta Indii) [Foreign experience in stimulating renewable energy (experience of China and India)], Ofis z finansovoho ta ekonomichnoho analizu u VR Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
3. Lischuk, V.I. Lischuk, M.Y. and Moskovchuk, A.T. (2017), “Victory of new resources in the energy sector: innovative strategies and scenarios for the development of an energy market”, Ekonomichnyj forum, vol. 2, pp. 30-35.
4. Ryazanova, N.O. (2017), “Economic mechanisms of development of renewable energy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 58-61.
5. Kurbatova, T.O. (2016), “Scientific bases of the organizational and economic mechanism of management of development of renewable energy”, Ph.D. Thesis, Economics of nature management and environmental protection, Sumy State University, Sumy, Ukraine.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “Energy Strategy of Ukraine until 2035: "Security, Energy Efficiency, Competitiveness”, available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112 (Accessed 25 February 2021).
7. The official site of USELF, EBRD (2017), “Investing in renewable energy is a step into the future”, available at: http://www.uself.com.ua/index.php?L=2 (Accessed 25 February 2021).
8. Gernego Iu. and Dyba O. (2016), “Energy efficiency financing: innovative models and strategies”, PNAP, vol. 18, no. 3. pp. 79–88.
9. The official site of Nefco (2021), “Financing of green growth projects”, available at: https://www.nefco.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BA%D0%BE/ (Accessed 26 February 2021).
10. The official site of Eastern European Partnership for Energy Efficiency and Environment Fund (2021), available at: https://e5p.eu/?fbclid=IwAR0v4QjVxBJKZIjN_gSXypewNWEVxmyCHKnsjfGGGS0uEjJEaXC1pdMvW2I (Accessed 26 February 2021).
11. The official site of Ukrgasbank (2020), “Unsecured loans for energy efficiency”, available at: http://www.ukrgasbank.com/press_center/news/12586-bezzalogovye_kredity_na_energoeffektivnost_ukrgazbank_i_yunido_predstavili_rabotu_fonda_garantirovaniya_kreditov (Accessed 27 February 2021).
12. Lepetyukha, N.V. (2017), “Ukraine's energy market: current state and development problems”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 17, pp. 537 – 543.
13. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2020), “Energy balance of Ukraine for 2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/11/148.doc (Accessed 27 February 2021).
14. The official site of Wartsila Energy (2020), “The way to 100% renewable energy system in Ukraine”, available at: https://drive.google.com/file/d/1V2rZ5u4koIa3PDDtpzJPfOnZJFcd7_Lu/view (Accessed 27 February 2021).
15. Klopov, I. (2016), “Mechanisms of state support for alternative energy”, Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol.1, pp. 117-124.
16. The official site of Ukrgasbank (2020), “Unsecured loans for energy efficiency”, available at: http://www.ukrgasbank.com/press_center/news/12586-bezzalogovye_kredity_na_energoeffektivnost_ukrgazbank_i_yunido_predstavili_rabotu_fonda_garantirovaniya_kreditov (Accessed 28 February 2021).
17. The official site of Ukrgasbank (2021), “Open accreditation of EMF contractors”, available at: https://www.ukrgasbank.com/eco/epc_contr (Accessed 28 February 2021).
18. The official site of Ukrgasbank (2021), “European Green Deal”, available at: https://www.ukrgasbank.com/eco/epc_contr (Accessed 28 February 2021).
19. Climate bonds (2018), “Green Bond Market Highlights”, available at: https://www.climatebonds.net/resources/reports/2018-green-bond-market-highlights (Accessed 02 March 2021).
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine “About energy saving”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 05 March 2021).
21. Bilyavsky, M. (2020), “Guidelines for the development of alternative energy in Ukraine until 2030”, Tsentr Razumkova, [Online], available at: https://razumkov.org.ua/statti/oriientyry-rozvytku-alternatyvnoi-energetyky-ukrainy-do-2030r#a12 (Accessed 07 March 2021).
22. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “About the electricity market”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text (Accessed 07 March 2021).

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 8591

Відомості про авторів

Ю. О. Гернего

д. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Iu. Gernego

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, SHEE “Kyiv national economic university named after V. Hetmana”

ORCID:

0000-0002-4929-0411


О. О. Ляхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

O. Liakhova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, SHEE “Kyiv national economic university named after V. Hetmana”

ORCID:

0000-0003-0946-201X

Як цитувати статтю

Гернего Ю. О., Ляхова О. О. Фінансування потенціалу розвитку альтернативної енергетики в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8733 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.3

Gernego, Iu. and Liakhova, O. (2021), “Financing the potential of alternative energy development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8733 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.