EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕВОЛЮЦІЙНІ ФРЕЙМИ МЕНТАЛЬНОСТІ “ЦИФРОВОЇ ЛЮДИНИ” ЯК “ГЕНЕТИЧНОГО КОДУ” ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н. М. Краус, К. М. Краус, А. О. Маслов

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.4

УДК: 330.837:(001.895+62-5)

Н. М. Краус, К. М. Краус, А. О. Маслов

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕВОЛЮЦІЙНІ ФРЕЙМИ МЕНТАЛЬНОСТІ “ЦИФРОВОЇ ЛЮДИНИ” ЯК “ГЕНЕТИЧНОГО КОДУ” ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

Авторами представлено відцифрований інтелектуальний капітал за трансформаційною спіраллю виду: “відцифрований людський капітал – інститут цифрової освіти – інтелектуальна відцифрована праця – оцифрований інтелектуальний капітал – інтелектуальна цифрова активність – інтелектуальний/цифровий потенціал – цифрова культура – інтелектуальне/цифрове виробництво – інтелектуальний/цифровий продукт – цифровий капітал – цифрова економіка – …”.
Розроблено авторське потенційне “кермо ментальних правил та норм” цифрової економіки за рівнями інституціональної платформи. Авторами зроблено спробу методологічного розкриття змісту категорії “ментальність” та інституту ментальності з позиції становлення цифрового підприємництва та цифрової економіки.
У статті авторами висловлена думка про те що, щоб мати на ринку праці цифрових висококваліфікованих спеціалістів з цифрового підприємництва, потрібно вже сьогодні відшліфовувати наявний “генетичний код” інституту спеціаліста в частинні становлення інституту цифрового спеціаліста з цифрового підприємництва в умовах віртуальної реальності.
Запропоновано авторське бачення контенту “цифрової людини” та пізнання наповненості інституту “цифрової людини” через використання категорії “фрейм”, “інститут”. Представлено авторські інституціонально-еволюційні фрейми “цифрової людини” як “генетичного коду” цифрового підприємництва, серед чого названо: інститут цифрової освіти; інтелектуальна відцифрована праця; інститут оцифрованого інтелектуального капіталу; інтелектуальна цифрова активність, мобільність; інтелектуальний цифровий потенціал; цифрові компетенції, навики, культура; цифрове підприємництво; цифровий продукт/послуга; інститут цифрового капіталу.

Ключові слова: ментальність; цифрове підприємництво; “цифрова людина”; інституціонально-еволюційні фрейми; “генетичний код”; цифрова економіка.

Література

1. Andrusiak, N.O. and Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2020). Digital Cubic Space as a New Economic Augmented Reality. Sci. innov., V. 16. No. 3. pp. 92–105. https://doi.org/10.15407/scinе16.03.092.
2. Andrusiak, N., Kraus, N., Savchenko, A., Iavich, M. (2019), Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy. Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks. Lviv, Ukraine, November 29. pp. 80–89. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper8.pdf. (assessed 10 January 2021).
3. Болдирєва, Л.М., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019). Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат. Держава та регіон. Серія: Економіка та підприємництво, 1 (106), С. 4–9.
4. Britchenko, I., Kraus, N., Kraus, K. (2019). University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики, 4 (31), С. 448–456.
5. Голобородько, О.П., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019), Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні. Ефективна економіка, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (дата звернення: 05.01.2020).
6. Криворучко, О.С., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Віртуальна реальність національного інформаційно-інноваційного простору. Економіка та суспільство, 14, С. 22–35. URL: http://economy and society.in.ua (дата звернення: 14.01.2021).
7. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ століття, 1, С. 211–214.
8. Краус, Н.М. (2019). Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку: монографія. К.: Аграр Медіа Груп.
9. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія. К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка; НДС “Центр економічних досліджень”; ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”. С. 469–487.
10. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва? Формування ринкових відносин в Україні, 9 (208), С. 128–136.
11. Леоненко, П.М., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Дослідження і розробки у секторі вищої освіти: глобальні та національні тенденції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Вип. 17, Ч. 1, С. 140–144.
12. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2020). Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів. БІЗНЕС ІНФОРМ, 3, С. 182–191. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_182_191 (дата звернення: 07.01.2021). DOI: 10.32983/2222-4459-2020-3-182-191.
13. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019), Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору. БІЗНЕС ІНФОРМ, 1, С. 132–138.
14. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019), Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні. Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (дата звернення: 10.03.2020).
15. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Наукові дослідження та інноваційні розробки у секторі вищої освіти. Глобальні та національні проблеми економіки, 21, С. 17–28. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-21-2018 (дата звернення: 05.01.2021).
16. Marchenko, O., Kraus, N., and Kraus, K. (2020). The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, Praha: OKTAN PRINT, 265 р. (pp. 81–91). https://doi.org/10.46489/UITCOG0909.
17. Марченко, О.В., Краус, Н.М, Краус, К.М. (2020). Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні. Ефективна економіка, 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (дата звернення: 10.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8.
18. Осецький, В.Л., Краус, Н.М. (2020). Інститут освіти в інноваційно-підприємницькому університеті крізь призму цифрового студентоцентризму. Вища школа, 1, С. 44–54.
19. Odnorog, M., Kraus, N., Kraus, K. (2019). The features of entrepreneurial interactions in the interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformation. Baltic Journal of Economic Studies, 4. pp. 171–181. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/720/pdf (дата звернення: 15.04.2020).
20. Веблен, Т. (1984). Теория праздного класса. Пер. с англ. вступ. ст. С. Г. Сорокиной. М.: Прогресс.
21. Зайцев, Ю.К. (2012). Діалектика формування, функціонування та розвитку двох гілок економічної теорії у ХХ – на початку ХХІ ст.. Європейський вектор економічного розвитку, Вип. 2 (13), С. 77–81.
22. Иншаков, О., Фролов, Д. (2010). Эволюционная перспектива экономического институционализма. Вопросы экономики, 9, С. 63–77.
23. Commons, John R. (1990). Institutional Economics: Its Place in Political Economy. New Brunswick. London.
24. Клейнер, Г.Б. (2004). Эволюция институциональных систем. М.: Наука.
25. Липов, В.В. (2012). Институциональная комплементарность как фактор формирования соціально-экономических систем. Journal of Institutional Studies, Т. 4 (1), С. 25–42.
26. Лунева, Е.В. (2011). От экономики “собирательства” – к инновационной экономике “созидательных смыслов”. Инновации и инвестиции, 3, С. 14–20.
27. Олейник, А. (1999). Институциональная экономика. Учебно-методическое пособие. Тема 7. Изменения институтов во времени: эволюция и революция. Вопросы экономики, 7, С. 129–156.
28. Степаненко, С.В. (2008). Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): монографія. К.: КНЕУ.
29. Тарасевич, В.М. (2005). Інституційна еволюція: від інстинктів до протоінститутів. Економічна теорія, 1, С. 51–66.
30. Ходжсон, Дж. (2007). “Что такое институты?”. Вопросы экономики, 8, С. 28–48.
31. Ханін, І.Г. (2012). Інформаційно-технологічні передумови формування постіндустріального суспільства як концепції нової глобальної цивілізації. Ефективна економіка, 9. URL: http://www.economy-.nayka.com.ua/?op=1&z=1765 (дата звернення: 10.03.2021).
32. Гриценко, О. (2005). Менталітет як категорія інституціональної теорії. Економічна теорія, 1, С. 35–50.
33. Решетило, Н.С. (2006). Культурно-ментальные и психологические факторы формирования корпоративной культуры предприятия. Научные труды ДонНТУ. Серия экономическая, Вып. 103(4), С. 101–106.
34. Великий тлумачний словник сучасної української мови (2007). Улад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”.
35. Зайцев, Ю.К. (2013). Людиноцентрична парадигма сучасної економіки як умова сталого розвитку суспільства. Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2289 (дата звернення: 02.06.2015).
36. Краус, Н.М. (2016). Інституціонально-еволюційні фрейми людського капіталу як “генетичного коду” інноваційної економіки. Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем: матеріали наук.-практ. конф., 24–25 берез. 2016 р.. Київ: НаУКМА, С. 25–28.
37. Смирных, Л. (2010). Заемный труд: экономическая теория, опыт стран ЕС и России. URL: www.recep.ru/files/documents/ SmirnychLaborleasingru.pdf (дата звернення: 02.03.2020).

N. Kraus, K. Kraus, A. Maslov

INSTITUTIONAL-EVOLUTIONARY FRAMES OF THE MENTALITY OF “DIGITAL MAN” AS A “GENETIC CODE” OF DIGITAL ENTREPRENEURSHIP

Summary

Authors present digitized intellectual capital according to the transformation spiral of the form: “digitized human capital – institute of digital education – intellectual digitized work – digitized intellectual capital – intellectual digital activity – intellectual/digital potential – digital culture – intellectual/digital production – intellectual/capital – digital economy – …”.
Author’s potential “steering rules and norms” of digital economy at the levels of the institutional platform has been developed. It is proposed to consider the mental rules and norms inherent in the modern digital person within the framework of the institutional platform at different levels (nano, micro, meso, macro, mega). Authors made an attempt to methodologically reveal the content of the category “mentality” and the institution of mentality from the standpoint of the formation of digital entrepreneurship and digital economy.
In the article, authors express the opinion that in order to have highly qualified digital entrepreneurs in the labor market, it is necessary to hone the existing “genetic code” of the institute of a specialist in terms of becoming an institute of a digital specialist in digital entrepreneurship in virtual reality.
Author’s vision of the content of “digital person” and knowledge of the content of the institution of “digital person” through the use of the category “frame”, “institute” is offered. he authors suggest that the institutional-evolutionary frame of the institution of “digital man” should be understood as the structure of this institution, which contains information of intellectual and digital nature, as well as a description of the object in the form of attributes and their meanings. Author’s institutional-evolutionary frames of the “digital man” as a “genetic code” of digital entrepreneurship are presented, among which are named: the institute of digital education; intellectual digitized work; institute of digitized intellectual capital; intellectual digital activity, mobility; intelligent digital potential; digital competencies, skills, culture; digital entrepreneurship; digital product/service; institute of digital capital.

Keywords: mentality; digital entrepreneurship; “digital man”; institutional-evolutionary frames; “genetic code”; digital economy.

References

1. Andrusiak, N.O. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2020), “Digital Cubic Space as a New Economic Augmented Reality”, Sci. innov., vol. 16, no. 3, pp. 92–105. https://doi.org/10.15407/scinе16.03.092.
2. Andrusiak, N. Kraus, N. Savchenko, A. and Iavich, M. (2019), “Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy”, Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks, Lviv, Ukraine, November 29, pp. 80–89, available at: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper8.pdf. (Accessed 10 Jan 2021).
3. Boldyreva, L.M. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2019), “Digital competencies in the field of higher education: design, implementation, result”, Derzhava ta rehion. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 1 (106), pp. 4–9.
4. Britchenko, I. Kraus, N. and Kraus, K. (2019), “University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine”, Finansovo-kredytna diialnist: problem teorii i praktyky, vol. 4 (31), pp. 448–456.
5. Holoborodko, O.P. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2019), “Diagnosis of the impact of higher education R&D on enterprise innovation in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (Accessed 5 Jan 2020).
6. Kryvoruchko, О.S. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Virtualna realnist natsionalnoho informatsiino-innovatsiinoho prostoru”, Ekonomika ta suspilstvo, vol. 14, pp. 22–35, available at: http:// economy and society.in.ua (Accessed 14 Jan 2021).
7. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Digitalization in the context of the institutional transformation of the economy: the basic components and tools of digital technologies”, Intellect of the XXI century, vol. 1, pp. 211–214.
8. Kraus, N.M. (2019), Innovatsijna ekonomika v hlobalizovanomu sviti: instytutsional'nyj bazys formuvannia ta traiektoriia rozvytku [Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory], Agrar Media Group, Kyiv, Ukraine.
9. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Modern digital information and innovation technologies in the field of finance, management and administration”, Ekonomichna stratehiia ta polityka realizatsii yevropeiskoho vektora rozvytky Ukrainy: kontseptuvalni zasady, vyklyky ta protyrichchia [Economic strategy and policy of realization of European vector of development of Ukraine: conceptual bases, challenges and contradictions], Taras Shevchenko National University of Kyiv; VAT “Center for Economic Research”; SIC GROUP UKRAINE LLC, Kyiv, Ukraine, pp. 469–487.
10. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “What changes does Industry 4.0 bring to the economy and production?”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 9 (208), pp. 128–136.
11. Leonenko, P.M. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Research and development in the higher education sector: global and national trends”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, Vol. 17, no. 1. pp. 140–144.
12. Manzhura, O.V. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2020), “Economic professional education of the generation of digital people in the conditions of functioning of innovative and entrepreneurial universities”, BIZNES INFORM, vol. 3, pp. 182–191, available at: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_182_191 (Accessed 07 Jan 2021). DOI: 10.32983/2222-4459-2020-3-182-191.
13. Manzhura, O.V. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2019), “The professions of the future in the virtual reality of the innovation-digital space”, BIZNES INFORM, Vol. 1, pp. 132–138.
14. Manzhura, O.V. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2019), “Diagnosis of the impact of research and innovation on technology transfer in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, Vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Accessed 10 Jan 2020).
15. Manzhura, O.V. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Research and innovation in the higher education sector”, Hlobalni ta natsionalni problem ekonomiky, vol. 21, pp. 17–28, available at: http://www.global-national.in.ua/issue-21-2018 (Accessed 05 Jan 2021).
16. Kraus, N. Kraus, K. and Marchenko, O. (2020), “The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities”, Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, OKTAN PRINT, Praha, Czech Republic, pp. 81–91. https://doi.org/10.46489/UITCOG0909.
17. Marchenko, O. Kraus, N. and Kraus, K. (2020), “Innovative entrepreneurship and digital business: scientific and economic features of development and changes in management”, Efectyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (Accessed 10 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8.
18. Osetskyi, V.L. and Kraus, N.M. (2020), “Institute of Education at the University of Innovation and Entrepreneurship through the prism of digital student-centrism”, Vyshcha shkola, vol. 1, pp. 44–54.
19. Odnorog, M. Kraus, N. and Kraus, K. (2019), “The features of entrepreneurial interactions in the interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformation”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4. pp. 171–181, available at: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/720/pdf (Accessed 15 Apr 2020).
20. Veblen, T. (1984), Teorija prazdnogo klassa [Leisure class theory], Progress, Moskow, Russia.
21. Zaitsev, Tu. K. (2012), “Dialectics of formation, functioning and development of two branches of economic theory in the XX – early XXI century”, Yevropeiskyi vector ekonomichnoho rozvytku, Vol. 2 (13), pp. 77–81.
22. Inshakov, O. and Frolov, D. (2010), “An evolutionary perspective of economic institutionalism”, Voprosy ekonomiki, vol. 9, pp. 63–77.
23. Commons, J. R. (1990), Institutional Economics: Its Place in Political Economy, New Brunswick, London, UK.
24. Kleyner, G.B. (2004), Jevoljucija institucional'nyh sistem [Evolution of institutional systems], Science, Moskow, Russia.
25. Lipov, V.V. (2012), “Institutional complementarity as a factor in the formation of socio-economic systems”, Journal of Institutional Studies, Vol. 4 (1), pp. 25–42.
26. Luneva, E. V. (2011), “From a “gathering” economy to an innovative economy of “creative meanings”, Innoovatsii i investitsii, vol. 3, pp. 14–20.
27. Oleynik, A. (1999), “Institutional economy. Study guide. Topic 7. Changes of institutions over time: evolution and revolution”, Voprosy ekonomiki, vol. 7, pp. 129–156.
28. Stepanenko, S.V. (2008), Instytutsional'nyj analiz ekonomichnykh system (problemy metodolohii) [Institutional analysis of economic systems (problems of methodology)], KNEU, Kyiv, Ukraine.
29. Tarasevych, V.M. (2005), “Institutional evolution: from instincts to protoinstitutions”, Ekonomichna teoriia, vol. 1, pp. 51–66.
30. Khodzhon, J. (2007), “What are institutions?”, Voprosy ekonomiki, vol. 8, pp. 28–48.
31. Khanin, I.H. (2012), “Information and technological prerequisites for the formation of post-industrial society as a concept of a new global civilization”, Efectyvna ekonomika, vol. 9, available at: http://www.economy-.nayka.com.ua/?op=1&z=1765 (Accessed 10 March 2021).
32. Hrytsenko, O. (2005), “Mentality as a category of institutional theory”, Ekonomichna teoriia, vol. 1, pp. 35–50.
33. Reshetylo, N.S. (2006), “Cultural-mental and psychological factors of the formation of the corporate culture of the enterprise”, Nauchnye Trudy DonNTU. Seriya ekonomicheskaya, Vol. 103(4), pp. 101–106.
34. Busel, V. T. (2007), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language], WTF “Perun”, Irpin', Ukraine.
35. Zaitseva, Ya.K. (2013), “Man-centered paradigm of modern economy as a condition for sustainable development of society”, Efectyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2289 (Accessed 02 June 2015).
36. Kraus, N.M. (2016), “Institutional-evolutionary frames of human capital as a “genetic code” of innovative economy”, Innovatsijni idei v ekonomichnij nautsi: poshuky vyrishennia suchasnykh problem: materialy nauk.-prakt. konf. [Proceeding of the Innovative ideas in economics: the search for solutions to modern problems], NaUKMA, Kyiv, Ukraine, 24-25 March, pp. 25–28.
37. Smirnykh, L. (2010), “Employed labor: economic theory, experience of the EU countries and Russia”, available at: www.recep.ru/files/documents/ SmirnychLaborleasingru.pdf (Accessed 02 March 2020).

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 349

Відомості про авторів

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. Грінченка

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0001-8610-3980


К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0003-4910-8330


А. О. Маслов

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

A. Maslov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-2845-1981

Як цитувати статтю

Краус Н. М., Краус К. М., Маслов А. О. Інституціонально-еволюційні фрейми ментальності “цифрової людини” як “генетичного коду” цифрового підприємництва. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8734 (дата звернення: 18.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.4

Kraus, N. , Kraus, K. and Maslov, A. (2021), “Institutional-evolutionary frames of the mentality of “digital man” as a “genetic code” of digital entrepreneurship”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8734 (Accessed 18 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.