EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ
Ю. І. Гайда, І. В. Кузик

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.5

УДК: 332.1

Ю. І. Гайда, І. В. Кузик

ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ

Анотація

В статті висвітлено роль і значення лісопромислового комплексу для розвитку економіки України. Підкреслено важливість лісового сектора для забезпечення сталого розвитку країни. При цьому зроблено акцент на екологічній та соціальній домінантах розвитку галузі. Наведено результати аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств галузі. Оцінено фінансові результати діяльності підприємств, організацій та установ Державного агентства лісових ресурсів України, обсягів їх податкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Зазначені негативні наслідки припинення бюджетного фінансування лісового господарства в Україні. Зроблено аналіз рентабельності лісогосподарських підприємств. Зроблено висновок, що лісове господарство має також вагоме значення для енергетичної безпеки країни. Першочерговим задаванням удосконалення управління лісовим господарством повинно стати формування та імплементація ефективної стратегії розвитку лісового господарства, узгодженої з усіма зацікавленими сторонами. Стабільне зростання виробництва у лісопромисловому комплексі, зокрема лісозаготівельній, деревообробній, лісохімічній, целюлозно-паперовій, мебельній промисловості, потребує інтенсивного залучення в галузь як вітчизняних,так і іноземних інвестицій, належної державної підтримки, а також формування конкурентного справедливого ринку усіх видів деревини, без преференцій і корупційної складової.

Ключові слова: лісопромисловий комплекс; лісове господарство; деревина; рентабельність; стратегія розвитку.

Література

1. Бегей М. В. Основні умови та фактори формування дестабілізуючого потенціалу лісопромислового комплексу України. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. 2017. №. 1. С. 8-14.
2. Бегей М.В. Державне лісогосподарське підприємство як суб’єкт господарювання та об’єкт системи економічної безпеки. Ефективна економіка. № 5. 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5606
3. Губарєва І. О., Ярошенко І. В. Забезпечення фінансово-економічної безпеки лісопромислового комплексу України . Фінансові дослідження. 2018. №. 1(4).
4. Губарєв І. O., Ярошенко І. В. Оцінка конкурентоспроможності обробної промисловості лісопромисловоγо комплексу України та країн ЄС. Problemy ekonomiky. 2020. №. 1. С. 13-19.
5. Дребот О. Сутність лісового комплексу: теоретичні та методологічні аспекти. Економіст. 2011. №. 10. С. 14-16.
6. Кахович О., Тюленева Г. Лісове господарство. Актуальні проблеми галузі та шляхи їх вирішення. URL: http://rusnauka.com/21_NIEK_2007/Economics/24123.doc.htm
7. Кичко І.І., Гарус Ю.О. Перспективи розвитку лісового господарства України. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2016. Випуск 11. C. 128-132.
8. Лісовий кодекс України : Закон України від 25.06.2020 р. № 3852- XII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 #Text
9. Морозов Ф.Н. Резервы економики лесопромышленных предприятий: выявление, оценка использования. М.: Лесн. пром., 1989. 32 c.
10. Попадинець Н.М. Лісопромисловий комплекс як складова внутрішнього ринку України . Механізм регулювання економіки. 2011. №4. С. 242-246.
11. Соціально-економічна географія України / за ред. О.І. Шаблія. Львів: Світ, 1994. 607 с.
12. Фурдичко О., Дребот О. Лісовий сектор економіки України: проблеми і перспективи розвитку . Економіка України. 2012. №. 3. С. 70-80.
13. Шарухо И, Шадраков А.,Хомяков В. Лесопромышленный комплекс Беларуси на современном этапе . Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2017. № 26. С. 75-78.
14. Шипович І.Й. Географія продуктивних сил Української РСР. К.: Вища шк., 1988.

Yu. Hayda, I. Kuzyk

FOREST INDUSTRY COMPLEX OF UKRAINE: CURRENT STATE AND DOMINANTS OF DEVELOPMENT

Summary

In the article the role and significance of the forestry complex for the Ukrainian economy development are outlined. The importance of forest sector for ensuring sustainable development of the country is emphasized. It is noted that wood is the main material resource, which the forestry industry provides for other sectors of the forest complex. Today wood is ranked as the fourth most important natural resource in Ukraine after oil, gas and coal. At the same time the emphasis is also made on ecological and social dominants of the branch development. The results of the analysis of foreign economic activities of the forest enterprises are represented. The main part of untreated wood export is provided by private enterprises. The state-owned enterprises of the State Agency of Forest Resources of Ukraine exported only a quarter of the total volume of timber. The financial results of the activity of enterprises, organizations and institutions of the State Forest Resources Agency of Ukraine, scopes of their tax payments to the budgets of all levels have been assessed. In 2017-2019, the state enterprises of the State Agency of Forest Resources transferred over 11 billion UAH to the budget, of which over 7 billion UAH to the state budget and over 4 billion UAH to the local budget. The negative consequences of the cessation of budgetary financing of the forestry sector in Ukraine have been noted. The analysis of profitability of silvicultural enterprises is made. It is concluded, that the forestry has also important value for energy security of the country. The first task of improving forestry management should be to formulate and implement an effective forestry development strategy agreed with all stakeholders. The volume of production in the wood processing industry in Ukraine has significantly increased in recent years. For example, the production of pine lumber increased over 2011-2019 by almost three times. The production of laminated plywood has increased, but to a much lesser extent. Positive trends are observed in the furniture industry (more than 100% growth in the production of furniture for lounges and living rooms over the last years). Stable growth of production in the timber industry complex, in particular logging, woodworking, pulp and paper, furniture industry, requires intensive involvement in the industry of both domestic and foreign investments, appropriate state support and the formation of a competitive and fair market for all types of wood, without preferences and corruptive components.

Keywords: forestry industry complex; forestry; timber; profitability; development strategy.

References

1. Behej, M. V. (2017), ” Main terms and factors for the designation of distabilizing potential for the forest industry complex of Ukraine”, Visnyk Cherkas'koho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 8-14.
2. Behej, M.V. (2017), “ State forestry enterprise as the subject of economic activity and the object of economic security system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5606 (Accessed 12 March 2021).
3. Hubarieva, I. O. and Yaroshenko, I. V. (2018), “Ensuring financial and economic security of the timber industry complex of Ukraine”, Finansovi doslidzhennia. 2018. vol. 1(4).
4. Hubariev, I. O. and Yaroshenko, I. V. (2020), “Assessment of the competitiveness of the timber processing complex of Ukraine and the EU”, Problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 13-19.
5. Drebot, O. (2011), “Essence of the forestry: theoretical and Methodological aspects”, Ekonomist, vol. 10, pp. 14-16.
6. Kakhovych, O. and Tiuleneva, H. (2007), “Forestry. Current problems of the branch and ways to solve them”, [Online], available at: http://rusnauka.com/21_NIEK_2007/Economics/24123.doc.htm
7. Kychko, I.I. and Harus, Yu.O. (2016), “Prospects of development of forestry of Ukraine”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, Mykolaivs'kyj natsional'nyj universytet imeni V.O. Sukhomlyns'koho, vol. 11, pp. 128-132.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Forestry Code of Ukraine, available at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 #Text (Accessed 10 March 2021).
9. Morozov, F.N. (1989), Rezervy ekonomyky lesopromyshlennykh predpryiatyj: vyiavlenye, otsenka yspol'zovanyia [Reserves of the economy of timber enterprises: identification, assessment of use], Lesnaja promyshl, Moskva.
10. Popadynets', N.M. (2011), “Timber industry complex as structure component of the domestic market of Ukraine”, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 4, pp. 242-246.
11. Sotsial'no-ekonomichna heohrafiia Ukrainy [Socio-economic geography of Ukraine] (1994), za red. O.I. Shabliia, Svit Lviv,Ukraine
12. Furdychko, O. and Drebot, O. (2012), “The forest sector of ukrainian economy: challenges and prospects for development”, Problemy ekonomiky, vol. 3, pp.70-80.
13. Sharukho, Y., Shadrakov, A. and Khomiakov, V. (2017), “Forest complex of Belarus at the modern stage”, Problemy bezperervnoy heohrafichnoy osvity i kartohrafiy, vol. 26, pp. 75-78.
14. Shypovych, I.J. (1988), Heohrafiia produktyvnykh syl Ukrains'koi RSR [Geography of the productive forces of the Ukrainian SSR], Vyscha shkola, Kyiv, Ukraine.

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 8790

Відомості про авторів

Ю. І. Гайда

д. с.-г. н., професор, професор кафедри економіки та економічної теорії, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна

Yu. Hayda

Doctor of Аgricultural Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic and Economic Theory, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7005-0519


І. В. Кузик

магістрант кафедри економіки та економічної теорії , Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна

I. Kuzyk

Master's student of the Department of Economic and Economic Theory, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5663-3972

Як цитувати статтю

Гайда Ю. І., Кузик І. В. Лісопромисловий комплекс України: сучасний стан та домінанти розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8735 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.5

Hayda, Yu. and Kuzyk, I. (2021), “Forest industry complex of Ukraine: current state and dominants of development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8735 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.