EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л. В. Боровік, В. С. Петренко, А. С. Карнаушенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.6

УДК: 316.14

Л. В. Боровік, В. С. Петренко, А. С. Карнаушенко

РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

Мета статті -проаналізувати рівень підприємницької освіти та виявити роль шкільної освіти в розвитку молодіжного підприємництва.
Результати дослідження. У процесі дослідження встановлено, що підприємницька освіта визнається потенційно дієвим засобом стимулювання молоді до підприємницької діяльності, в результаті якої вони обізнані та проінформовані про особливості створення власної справи та її ефективне управління. Головною метою підприємницької освіти є поступовий розвиток підприємницького духу, починаючи з базової освіти дитини, а потім зміцнюючи його протягом всіх етапів навчання. Розглядаючи досвід зарубіжних країн встановлено, що економічно розвинені країни приділяють більше уваги та здійснюють більш активну роботу з популяризації підприємницької освіти в загальноосвітніх навчальних закладах ніж країни, що розвиваються. Для ефективного навчання підприємництву потрібно до освітнього процесу залучати зовнішніх стейкхолдерів, успішних бізнесменів, представників державних органів, які у форматі майстер-класів та тренінгів будуть надихати учнів на підприємницькі та соціальні проєкти, експерименти та бізнес-моделювання.

Ключові слова: молодіжне підприємництво; освіта; бізнес; start-up; бізнес освіта; ділові ігри; підприємницькі компетенції.

Література

1. Karnaushenko, A., Petrenko, V., Tanklevska, N., Borovik, L., & Furdak, M. (2020). Prospects of youth agricultural entrepreneurship in Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 6(4), 90-117. https://doi.org/10.51599/are.2020.06.04.06
2. Піддубна К. С. Роль бізнесової освіти в розвитку молодіжного підприємництва. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. 2013. Вип. 13. С. 19-33.
3. Жосан Г.В. Визначення стейкхолдерів молодіжного підприємництва Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial: Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (Vol. 1), 24 de abril de 2020. Barcelona, España: Plataforma Europea de la Ciencia. P. 48- 52 https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/24.04.2020/280
4. Кишакевич Ю., Козак Т. Система освіти України та виклик сучасності. Молодь і ринок. 2012. №1 (84). С. 21-26
5. Романовський О. О. Теорія і практика підприємницької освіти в розвинутих зарубіжних країнах : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.01 / О. О. Романовський ; наук. кер. М. І. Шкіль ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2003. 40 с.
6. Кулаковська Л.П. Підприємницька освіта як основний фактор розвитку підприємництва. Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. 2009. Вип. 368-369. С. 242-245
7. Ковчин Н. Роль шкільної економічної освіти у формуванні підприємницької компетентності старшокласників. Збірник наукових праць. 2019. Вип. 26 (1-2019) частина 1. С. 112-117
8. Jena R.K. Measuring the impact of business management Student's attitude towards entrepreneurship education on entrepreneurial intention: A case study. Computers in Human Behavior. Volume 107, June 2020, https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106275
9. Грановська В.Г., Бойко В.О. Функціонування екоготелів в Україні як чинник активізації підприємницької діяльності. Економіка АПК. 2020. №3. С. 57-65
10. Волошина Т. А. Обучение предпринимательству в Дании: системообразующие доминанты. Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. Т. 1, № 2(48). С.57–67.
11. Rachwał T., Kilar W., Kawecki Z., & Wróbel P. (2018). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wychowaniu przedszkolnym, szkole podstawowej i szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 14, 389-424. https://doi.org/10.24917/20833296.14.28
12. Понявина М.Б. Обучение школьников предпренимательству в рамках государственной образовательной политики. Известия Тульского государственного университета. 2018. Вып. 2. С. 11-18.
13. Важливість фінансової грамотності та міжнародний досвід. Національний банк України: офіційний сайт. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=83136318#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20USAID%20%22%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%2C2%20(%D0%B7%2021).
14. Tanklevska N., Miroshnichenko V. Theoretical basis of managing of enterprises` financial potential on the basis of anti-crisis management. Електроне наукове фахове видання Agricultural and Recourse Economics: International Scientific E-Journal. 2019. №2. Vol.5. Р. 51-61
15. N.S. Tanklevska, Y.Y. Kyrylov, O.I. Zaitseva Management of conscious adaptive organizations in the context of socioeconomic changes and financial turbulence. Scientific bulletin of Polissia. 2017. 1 (4 (12)). Р. 36-39
16. Танклевська Н.С., Карнаушенко А.С. Розвиток фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств: монографія. Херсон: Айлант, 2015. 184 с.
17. Танклевська Н.С. Світовий досвід оподаткування доходів фізичних осіб. Вісник Полтавської ДАА: зб. наук. праць. Вип. 1(6). Т.1. Полтава: ПДАА, 2013. С. 264-268.
18. Капліна А.І. Молодіжне підприємництво – перспективний шанс для молоді. Агросвіт. 2020. №19-20. С. 47-50
19. Алєщенко Л.О. Молодіжне підприємництво як фундамент розвиненої економічної інфраструктури. Ефективна економіка. 2020. №11. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.202
20. Боровік Л.В. Аналіз впливу домогосподарств населення на інвестиційну привабливість галузі. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 4(66). С.33-38.

L. Borovik, V. Petrenko, A. Karnaushenko

THE ROLE OF SCHOOL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP

Summary

The purpose of the article is to analyze the level of entrepreneurship education in Ukrainian secondary schools and identify the role of school education in the development of youth entrepreneurship.
Research methods - during the research general and special research methods were used, namely: analysis and synthesis, scientific abstraction - in determining the purpose and formulating conclusions; comparative, statistical and graphic methods - in the analysis, comparison and establishment of the role of school education in the development of youth entrepreneurship.
Results of the research. In the course of the research it was established that entrepreneurship education is recognized as a potentially effective means of stimulating young people to entrepreneurial activity, as a result of which they are aware and informed about the peculiarities of creating their own business and its effective management. The main purpose of entrepreneurship education is the gradual development of entrepreneurial spirit, starting with the basic education of the child, and then strengthening it during all stages of learning. Examining the experience of foreign countries, it is established that economically developed countries pay more attention and carry out more active work to promote entrepreneurship education in secondary schools than developing countries. To effectively teach entrepreneurship, it is necessary to involve external stakeholders, successful businessmen, government officials in the educational process, who in the format of master classes and trainings will inspire students to entrepreneurial and social projects, experiments and business modeling. Given that the level of development of micro and small enterprises depends on the degree of economic growth, it is worth paying much attention to entrepreneurship education in secondary schools, as well as using the experience of foreign countries to include in the educational process basics of entrepreneurship and business. After all, the stable development of the economy of the whole country depends on the effective work of entrepreneurs.

Keywords: youth entrepreneurship; education; business; start-up; business education; business games; entrepreneurial competencies.

References

1. Karnaushenko, A., Petrenko, V., Tanklevska, N., Borovik, L., & Furdak, M. (2020), “Prospects of youth agricultural entrepreneurship in Ukraine”, Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, vol. 6(4), pp. 90-117, DOI: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.04.06
2. Piddubna, K. S. (2013), “he role of business education in the development of youth entrepreneurship. International scientific forum: sociology”, Mizhnarodnyi naukovyi forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment, vol. 13, pp. 19-33.
3. Zhosan, H.V. (2020), “Identification of youth entrepreneurship stakeholders”, Integration of fundamental and applied sciences in the paradigm of post-industrial society: Collection of scientific documents «ΛΌГOΣ» with proceedings of the International Conference on Science and Practice (Vol. 1), April 24, 2020. Barcelona, Spain: Platform European Science. pp. 48- 52, available at: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/24.04.2020/280 (Accessed 01 Mar 2021)
4. Kyshakevych, Yu. and Kozak, T. (2012), “The education system of Ukraine and the challenge of modernity”, Molod i rynok, vol. 1(84), pp. 21-26.
5. Romanovskyi, O. O. (2003), “Theory and practice of entrepreneurship education in developed foreign countries”, Ph.D. Thesis, 13.00.01, Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. Kyiv, Ukraine, P. 40.
6. Kulakovska, L.P. (2009), “Entrepreneurial education as a major factor in the development of entrepreneurship”, Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Ekonomika, vol. 368-369, pp. 242-245.
7. Kovchyn, N. (2019), “The role of school economic education in the formation of entrepreneurial competence of high school students”, Zbirnyk naukovykh prats, vol. 26 (1-2019), part 1, pp. 112-117.
8. Jena, R.K. (2020), “Measuring the impact of business management Students attitude towards entrepreneurship education on entrepreneurial intention: A case study”, Computers in Human Behavior, Volume 107, DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106275
9. Hranovska, V.H. and Boiko, V.O. (2020), “Functioning of eco-hotels in Ukraine as a factor of business intensification”, Ekonomika APK, vol. 3, pp. 57-65.
10. Voloshina, T. A. (2018), “Entrepreneurship Education in Denmark: Systemic Dominants. Domestic and foreign pedagogy”, Otechestvennaja i zarubezhnaja pedagogika, vol. 1, issue 2(48), pp.57–67.
11. Rachwał, T., Kilar W., Kawecki, Z., & Wróbel, P. (2018). “Entrepreneurship education in preschool, primary and secondary schools in the light of the new core curriculum”, Przedsiębiorczość - Edukacja, vol. 14, 389-424. DOI: https://doi.org/10.24917/20833296.14.28
12. Ponjavina, M.B. (2018), “Entrepreneurship training for schoolchildren in the framework of state educational policy”, Izvestija Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 2, pp. 11-18.
13. National Bank of Ukraine, “The importance of financial literacy and international experience”, [Online], available at: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=83136318#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20USAID%20%22%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%2C2%20(%D0%B7%2021) (Accessed 01 Mar 2021).
14. Tanklevska, N. and Miroshnichenko, V. (2019), “Theoretical basis of managing of enterprises` financial potential on the basis of anti-crisis management”, Agricultural and Recourse Economics: International Scientific E-Journal, issue 2, vol. 5, pp. 51-61.
15. Tanklevska, N.S. Kyrylov, Y.Y. and Zaitseva, O.I. (2017), “Management of conscious adaptive organizations in the context of socioeconomic changes and financial turbulence”, Scientific bulletin of Polissia, vol. 1 (4 (12)), pp. 36-39.
16. Tanklevska, N.S. and Karnaushenko, A.S. (2015), Rozvytok finansuvannia innovatsiinoi diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv: monohrafiia [The importance of financial literacy and international experience. Development of financing of innovative activity of agricultural enterprises: monograph], Ailant, Kherson, Ukraine, P. 184.
17. Tanklevska, N.S. (2013), “World experience of personal income taxation”, Visnyk Poltavskoi DAA: zb. nauk. Prats, Vyp. 1(6), pp. 264-268.
18. Kaplina, А. (2020), “Youth entrepreneurship is a promising chance for young people”, Agrosvit, vol. 19-20, pp. 47–50. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.47
19. Aleschenko, L. (2020), “Youth entrepreneurship as the foundation of a developed economic infrastructure”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8390 (Accessed 01 Mar 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.202
20. Borovik, L.V. (2018), “Analysis of the impact of households on the investment attractiveness of the industry”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 4(66), pp.33-38.

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 8145

Відомості про авторів

Л. В. Боровік

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів, Херсонський державний аграрно-економічний університет

L. Borovik

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Kherson State agrarian and economic University

ORCID:

0000-0001-7200-0497


В. С. Петренко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та підприємництва, Херсонський державний університет

V. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Entrepreneurship,Kherson State University

ORCID:

0000-0001-8336-7665


А. С. Карнаушенко

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та фінансів, Херсонський державний аграрно-економічний університет

A. Karnaushenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics and Finance,Kherson State agrarian and economic University

ORCID:

0000-0003-1813-2792

Як цитувати статтю

Боровік Л. В., Петренко В. С., Карнаушенко А. С. Роль шкільної освіти в розвитку молодіжного підприємництва. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8737 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.6

Borovik, L., Petrenko, V. and Karnaushenko, A. (2021), “The role of school education in the development of youth entrepreneurship”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8737 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.