EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ЗА КРИТЕРІЯМИ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОСОБИСТОГО ВНЕСКУ
І. І. Кичко, Д. В. Гайова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.7

УДК: 005.95:640.412

І. І. Кичко, Д. В. Гайова

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ЗА КРИТЕРІЯМИ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОСОБИСТОГО ВНЕСКУ

Анотація

У статті систематизовано погляди науковців з приводу визначення процесу оцінювання персоналу та використання при цьому таких понять як здібності, уміння, мотиви, інтерв’ю тощо. Конкретизовано, що оцiнювання персoналу спрямoване на дoсягнення інформаційної, адміністративної, мотиваційної функції готелю. Oцiнювання пepcoнaлу poзглядaється як eлeмeнт упpaвлiння та aтeстaції кaдpiв, щo зacтoсoвується у гoтeлі, як нeoбхiдний зaсiб вивчeння якiснoгo склaду персоналу, йoгo cильних і слaбких стoрiн. Булo запрoпонованo систему оцiнювання персoналу, в оснoві якої пoкладена кoнцепція оцiнювання персoналу за компетенціями, особистим внеском у справи готелю, врахуванням кар'єрного циклу працівника. При цьому береться до уваги прийняття й пiдтримка працiвником цiнностей гoтелю, прийнятнiсть його позицiї для внутрiшніх та зовнiшніх споживачів тощо.
Визначено правила, якими потрібно керуватися при формуванні цілей персоналу, на які спрямоване оцінювання персоналу. Запропонoвано щорiчно здiйснювати атестацiю працiвників, застoсовуючи метод «управління по цілям», що має вiдповідати умoвам SMART, тобто бути кoнкретними для гoтельного пiдприємства, вимiрними, дoсяжними, обґрунтoваними і послідoвними та з чiткими термiнами викoнання У результаті проведеного дослідження встановлено, що при оцінці персоналу доцільно враховувати такі компетенції як уміння, знання, рівень кваліфікації. Щодо особистісного внеску, то найбільш вагомими є такі компетенції як вмотивованість, самовіддача, комунікабельність найбільше ціняться керівництвом готелю.

Ключові слова: персонал; оцінювання персоналу; мотивація персоналу; старт цілі; компетенції; готельний бізнес; управління персоналом.

Література

1. Бондар С. П. Компетентнісна спрямованість змісту і структури навчального предмета в умовах фундаменталізації освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2012. № 17. С. 10–23.
2. Державна служба статистики України. URL: http:// www.ukrstat.gov .ua (дата звернення: 04.03.2021 )
3. Кичко І. І., Горбачова О.Ю. Інноваційні методи підбору та оцінки персоналу. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. №2. С.7-14.
4. Кичко І. І., Зеленяк М. І. Концептуальні основи управління мотивацією персоналу. Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку: монографія. К.: Кондор Видавництво, 2016. С. 88-96.
5. Кичко І.І., Ольхович М.В. Мотиваційний чинник антикризового управління. Проблеми і перспективи економіки і управління. 2016. № 1. С. 21-25.
6. Маркіна І. А. Методологія сучасного управління: монографія. К.: Вища школа, 2001. 311 с.
7. Маслова Я. Ю. Совершенствование оценки персонала на основе ситуационного похода. Весник ПАГС. 2012. № 5. С. 108-112.
8. Опанасюк Ю.А. Удосконалення системи оцінки персоналу на підприємстві. Вісник Сумського державного університету. 2012. № 1. С. 134–140.
9. Реймаров Г. Системный подход к оценке персонала. Ядерная энергетика. 2004. №2. С. 110-117.
10. Рудніцька К. В. Сутність понять "компетентнісний підхід", "компетентність", "компетенція", "професійна компетентність" у світлі сучасної освітньої парадигми. Науковий вісник Ужгородського університету. 2016. №1(38). С. 241-244.
11. Сівашенко Т. Сучасні підходи до оцінки персоналу: URL: www.nbuv.gov.ua (дата звернення: 04.03.2021 )
12. Стахів О. Проведення оцінки персоналу на підприємстві з метою стимулювання працівників до підвищення кваліфікації. Україна: аспекти праці. 2015. №1. С. 29 - 35.
13. Ткаченко А.М. Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом : монографія. Запоріжжя, 2008. 234 с.
14. Ядранська О.В. Оцінка персоналу в системі ефективного управління. Економіка & держава. 2009. № 1. С. 60–63.

І. Kychko, D. Haiova

PROSPECTS OF USING THE PERSONNEL EVALUATION SYSTEM OF HOTEL BUSINESS ENTERPRISES ACCORDING TO THE CRITERIA OF COMPETENCE AND PERSONAL CONTRIBUTION

Summary

The article systematizes the views of scientists on the definition of the process of personnel evaluation and the use of such concepts as abilities, skills, motives, interviews, etc. It has been specified that the evaluation of staff is aimed at achieving informational, administrative, motivational goals of the hotel. Personnel evaluation is seen as an element of management and certification of staff, which is used in the hotel, as a necessary means of studying the quality of staff, their strengths and weaknesses.
Modern approaches to personnel evaluation have been studied and the necessity of using a systematic approach has been substantiated. Methods of personnel evaluation have been specified, systematized according to professional behavior, available competencies and work results. It has been grounded that the socio and economic basis of the behavior of hotel staff, aimed at improving the effectiveness of their activities, is the optimal combination of material, intangible, status motivation, favorable socio and psychological climate, as well as an objective assessment of the contribution of every employee.
A system of personnel evaluation has been proposed, which is based on the concept of personnel evaluation according to competencies, personal contribution to the hotel, taking into account the career cycle of the employee. The acceptance and support by the employee the values of the hotel, the acceptability of its position for internal and external consumers, and etc. have been taken into account.
The rules that need to be followed in the formation of staff goals, which are aimed at staff evaluation have been specified. It has been proposed to carry out attestation of employees annually, using the method of "management by objectives", which must meet the conditions of SMART, i.e. be specific to the hotel business, measurable, achievable, reasonable and consistent, with defined execution time. As a result of the study it has been determined that when assessing a staff, it is advisable to take into account such competencies as skills, knowledge, level of qualification. As for the personal contribution, the most important are such competencies as motivation, dedication, sociability that are valued by the hotel management mostly.

Keywords: personnel; personnel evaluation; personnel motivation; start of goals; competencies; hotel business; personnel management.

References

1. Bondar, S. P. (2012), “Competence orientation of the content and structure of the subject in terms of fundamentalization of education”, Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova, vol. 17, pp. 10–23.
2. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 04.03.2021).
3. Kychko, I. I., Horbachova, O.Yu. (2017), “Innovative methods of personnel selection and evaluation”, Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, vol. 2, pp. 7-14.
4. Kychko, I. I., Zelenyak, M. I. (2016), Kontseptual’ni osnovy upravlinnya motyvatsiyeyu personalu [Conceptual foundations of personnel motivation management]. Ekonomichnyy prostir rehionu v intehratsiyniy stratehiyi rozvytku [Economic space of the region in the integration development strategy], Kondor, Kyiv, Ukraine, pp. 88-96.
5. Kychko, I.I., Ol’khovych, M.V. (2016), “Motivational factor of crisis management”, Problemy i perspektyvy ekonomiky i upravlinnya, vol. 1. Pp. 21-25.
6. Markina, I. A. (2001), Metodolohiya suchasnoho upravlinnya [Methodology of modern management], Vyshcha shkola, Kyiv, Ukraine.
7. Maslova, Ya. Yu. (2012), “Improving personnel assessment based on a situational approach”, Vesnik PAGS, vol. 5, pp. 108-112.
8. Opanasyuk, Yu.A. (2012), “Improving the personnel evaluation system at the enterprise”, Visnyk Sums’koho derzhavnoho universytetu, vol. 1, pp. 134–140.
9. Reymarov, G. (2004), “A systematic approach to personnel assessment”,]. Yadernaya energetika, vol. 2, pp 110-117.
10. Rudnits’ka, K. V. (2016), “The essence of the concepts "competence approach", "competence", "competence", "professional competence" in the light of the modern educational paradigm”, Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho universytetu, vol. (38), pp. 241-244.
11.Sivashenko, T. (2011), “Modern approaches to personnel evaluation: article”, available at: www.nbuv.gov.ua (Accessed 04.03.2021).
12. Stakhiv, O. (2015), “Assessment of personnel at the enterprise in order to encourage employees to improve their skills”, Ukrayina: aspekty pratsi, vol. 1, pp. 29-35.
13. Tkachenko, A.M. (2008), Stratehichni napryamy udoskonalennya upravlinnya personalom [Strategic directions of personnel management improvement], Zaporizhzhya, Ukraine.
14. Yadrans’ka, O.V.(2009), “Evaluation of personnel in the system of effective management”, Ekonomika & derzhava, vol. 1, pp 60–63.

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 327

Відомості про авторів

І. І. Кичко

д. е. н, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Національний університет «Чернігівська політехніка»

І. Kychko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labor Economics, “Chernihiv Polytechnic” National University

ORCID:

0000-0002-1110-4177


Д. В. Гайова

магістрант кафедри управління персоналом та економіки праці, Національний університет «Чернігівська політехніка»

D. Haiova

Master's student of the Department of Personnel Management and Labor Economics, “Chernihiv Polytechnic” National University

ORCID:

0000-0001-6444-5154

Як цитувати статтю

Кичко І. І., Гайова Д. В. Перспективи використання системи оцінювання персоналу підприємств готельного бізнесу за критеріями компетентності та особистого внеску. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8738 (дата звернення: 18.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.7

Kychko, І. and Haiova, D. (2021), “Prospects of using the personnel evaluation system of hotel business enterprises according to the criteria of competence and personal contribution”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8738 (Accessed 18 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.